ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shuofu 說郛

Jan 16, 2011 © Ulrich Theobald
Shuofu 說郛 120-juan version (Wanwei Shantang edition 宛委山堂本)
Shuofu 說郛 100-juan version (Hanfenlou 涵芬樓本 or Shanghai Shangwu Yinshuguan edition 上海商務印書館本)

Shuofu 說郛 "Persuasion of the suburbs" is a collection of short stories and tales of strange and supernatural events compiled by the early Ming-period 明 (1368-1644) scholar Tao Zongyi 陶宗儀 (1329-1410), courtesy name Jiucheng 九成, style Nancun 南村, from Qingyang 清陽 in the prefecture of Huangyan 黃岩 (today's Taizhou 台州, Zhejiang).

The collection is 120-juan-long (the character 卷 is written 㢧). As an official of the Yuan dynasty 元 (1279-1368), Tao refused to serve the newly founded Ming dynasty and took his time to collect all kinds of historical and semi-historical stories. Tao's most famous books are the Chuogenglu 輟耕錄 and the series Shuofu. The title of the Shuofu is derived from a sentence in Yang Xiong's 揚雄 (53 BCE-18 CE) Fayan 法言 from the Han period 漢 (206 BCE-220 CE), in which he stresses the importance to explain the Confucian way to the masses in the suburbs.

In the arrangement of the stories, the Shuofu imitates the Song-period 宋 (960-1279) collection Leishuo 類說 by Zeng Zao 曾慥 (early 12th cent.). The Shuofu includes more than 600 stories from the Han 漢 (206 BCE-220 CE) to the Song periods, selected from essays, novels, the Confucian Classics, histories and various other writings. The strong point of Tao's collection is that it includes a lot of texts which have long since lost, but on the other side, he does not verbally quote his sources but reproduces the stories with his own words or selected just a few paragraphs for quotation.

About the size of the Shuofu, there are some different statements. In Yang Weizhen's 楊惟楨 preface, a size of 100 juan is indicated, and the same is true for Sun Zuo's 孫作 (c. 1340-1424) essay collection Cangluoji 滄螺集. Yet the essay collection Sanyu zhuibi 三餘贅筆 gives a size of 70 juan, to which Zuo Gui 左圭 added a further 30 juan of stories taken from his own series Baichuan xuehai 百川學海.

The Ming-period scholar Yu Wenbo 郁文博 (1417-1496) later eliminated 36 stories copied from the Baichuan xuehai. The received version of 120 juan is a product of the late Ming-period scholar Tao Ting 陶珽 (1576-1635), who also compiled a supplement to the Shuofu, the Xu shuofu 續說郛.

The Shuofu includes 1,292 stories. Of 76 stories, only the titles are preserved. The modern scholar Zhang Zongxiang 張宗祥 (1882-1965) added a textual critique based on a Ming-period manuscript version and was thus able to reconstruct 100 juan of original stories. In 1927, the Shanghai Shangwu Press 上海商務印書館 published a modern print.

Table 1. The series Shuofu 說郛, 120-juan version (Wanwei Shantang edition 宛委山堂本)
(Yuan) 陶宗儀 Tao Zongyi (comp.); (Ming) 陶珽 Tao Ting (rev.)
1646 Wanwei Shantang Studio 宛委山堂 edition (Li Jiqi 李際期)
書名, length in juan Title Author(s)
㢧 一
大學石經 一卷 Daxue shijing () NN
大學古本 一卷 Daxue guben () NN
中庸古本 一卷 Zhongyong guben () NN
詩小序 一卷 Shi xiaoxu (Zhou)卜商 Bu Shang (子夏 Zixia)
詩傳 一卷 Shichuan (Zhou) 端木賜 Duanmu Ci (子貢 Zigong)
詩說 一卷 Shishuo (Han) 申培 Shen Pei
㢧二
乾鑿度 二卷 Qianzaodu () NN
元包 一卷 Yuanbao (Later Zhou) 衛元嵩 Wei Yuansong
潛虛 一卷 Qianxu (Song) 司馬光 Sima Guang
京氏易略 一卷 Jingshi yilüe (Han) 京房 Jing Fang
關氏易傳 一卷 Guanshi yichuan (Northern Wei) 關朗 Guan Lang
周易略例 一卷 Zhouyi lüeli (Sanguo-Wei) 王弼 Wang Bi
周易古占 一卷 Zhouyi guzhan (Song) 程迥 Cheng Hui
㢧三
周易舉正 一卷 Zhouyi juzheng (Tang) 郭京 Guo Jing
讀易私言 一卷 Duyi siyan (Yuan) 許衡 Xu Heng
元包數義 一卷 Yuanbao shuyi () 張行成 Zhang Xingcheng
櫝蓍記 一卷 Dushiji (Yuan) 劉因 Liu Yin
論語筆解 一卷 Lunyu bijie (Tang) 韓愈 Han Yu
論語拾遺 一卷 Lunyu shiyi (Song) 蘇轍 Su Zhe
疑孟 一卷 Yi Meng (Song) 司馬光 Sima Guang
詰墨 一卷 Jie Mo (Han) 孔鮒 Kong Fu
翼莊 一卷 Yi Zhuang (Jin) 郭象 Guo Xiang
㢧四
毛詩草木鳥獸蟲魚疏 二卷 Maoshi caomu niaoshou chongyu shu (Sanguo-Wu) 陸璣 Lu Ji
詩說 一卷 Shishuo (Song) 張耒 Zhang Lei
三禮敍錄 一卷 Sanli xulu (Yuan) 吳徵 Wu Zheng
夏小正 一卷 Xia xiaozheng (Han) 戴德 Dai De
月令問答 一卷 Yueling wenda (Han) 蔡邕 Cai Yong
九經補韻 一卷 Jiujing buyun (Song) 楊伯嵒 Yang Boyan
小爾雅 一卷 Xiao erya (Han) 孔鮒 Kong Fu
㢧五
三墳書 一卷 Sanfenshu (Ming) 陶宗儀 Tao Zongyi (rev.)
易飛候 一卷 Yi feihou (Han) 京房 Jing Fang
易洞林 一卷 Yi donglin (Jin) 郭璞 Guo Pu
易稽覽圖 一卷 Yi jilan tu () NN
易巛靈圖 一卷 Yi chuanling tu () NN
易通卦驗 一卷 Yi tonggua yan () NN
尚書旋璣鈐 一卷 Shangshu xuanji qin () NN
尚書帝命期 一卷 Shangshu diming qi () NN
尚書考靈耀 一卷 Shangshu kaoling yao () NN
尚書中候 一卷 Shangshu zhonghou () NN
詩含神霧 一卷 Shi hanshen wu () NN
詩紀曆樞 一卷 Shi jili shu () NN
春秋元命苞 一卷 Chunqiu yuanming bao () NN
春秋運斗樞 一卷 Chunqiu yundou shu () NN
春秋文曜鉤 一卷 Chunqiu wenyao gou () NN
春秋合誠圖 一卷 Chunqiu hecheng tu () NN
春秋孔演圖 一卷 Chunqiu kongyan tu () NN
春秋說題辭 一卷 Chunqiu shuoti ci () NN
春秋感精符 一卷 Chunqiu ganjing fu () NN
春秋潛潭巴 一卷 Chunqiu qiantan ba () NN
春秋佐助期 一卷 Chunqiu zuozhu qi () NN
春秋緯 一卷 Chunqiu wei () NN
春秋後語 一卷 Chunqiu houyu (Jin) 孔衍 Kong Yan
春秋繁露 一卷 Chunqiu fanlu (Han) 董仲舒 Dong Zhongshu
禮稽命徵 一卷 Li jiming zheng () NN
禮含文嘉 一卷 Li hanwen jia () NN
禮斗威儀 一卷 Li douwei yi () NN
大戴禮逸 一卷 Da Dai li yi () NN
樂稽耀嘉 一卷 Yue jiyao jia () NN
孝經援神契 一卷 Xiaojing yuanshen qi () NN
孝經鉤命決 一卷 Xiaojing gouming jue () NN
孝經左契 一卷 Xiaojing zuoqi () NN
孝經右契 一卷 Xiaojing youqi () NN
孝經內事 一卷 Xiaojing neishi () NN
五經折疑 一卷 Wujing zheyi (Sanguo-Wei) 邯鄲綽 Handan Chuo
五經通義 一卷 Wujing tongyi (Han) 劉向 Liu Xiang
龍魚河圖 一卷 Longyu hetu () NN
河圖括地象 一卷 Hetu kuodi xiang () NN
河圖稽命徵 一卷 Hetu jiming zheng () NN
河圖稽耀鉤 一卷 Hetu jiyao gou () NN
河圖始開圖 一卷 Hetu shikai tu () NN
洛書甄耀度 一卷 Luoshu zhenyao du () NN
遁甲開山圖 一卷 Dunjia kaishan tu () NN
淮南萬畢術 一卷 Huainan wanbi shu () NN
㢧六
聖門事業圖 一卷 Shengmen shiye tu (Song) 李元綱 Li Yuangang
兼明書 五卷 Jianmingshu (Song) 丘光庭 Qiu Guangting
希通錄 一卷 Xitonglu (Song) 蕭參 Xiao Shen
實賓錄 一卷 Shibinlu (Song) 馬永易 Ma Yongyi
㢧七
譚子化書 六卷 Tanzi Huashu (Southern Tang) 譚峭 Tan Qiao
素書 一卷 Sushu (Han) 黃石公 Huangshi Gong
枕中書 一卷 Zhenzhongshu (Jin) 葛洪 Ge Hong
參同契 一卷 Cantongqi (Han) 魏伯陽 Wei Boyang
陰符經 一卷 Yinfujing (Han) 張良 Zhang Liang (comm.)
㢧八
三教論衡 一卷 Sanjiao lunheng (Tang) 白居易 Bai Juyi
令旨節二諦義 一卷 Lingzhi jieer tiyi (Liang) 蕭統 Xiao Tong (Prince Zhaoming 昭明太子)
漁樵問對 一卷 Yuqiao wendui (Song) 邵雍 Shao Yong
西疇老人常言 一卷 Xichou laoren changyan (Song) 何坦 He Tan
藝圃折中 一卷 Yipu zhezhong (Yuan) 鄭厚 Zheng Hou
發明義理 一卷 Faming yili (Song) 呂希哲 Lü Xizhe
㢧九
鹿門隱書 一卷 Lumen yinshu (Tang) 皮日休 Pi Rixiu
山書 一卷 Shanshu (Tang) 劉蛻 Liu Tui
兩同書 一卷 Liangtongshu (Tang) 羅隱 Luo Yin
迃書 一卷 Yushu (Song) 司馬光 Sima Guang
武侯新書 一卷 Wuhou Xinshu (Han) 諸葛亮 Zhuge Liang
權書 一卷 Quanshu (Song) 蘇洵 Su Xun
㢧十
正朔考 一卷 Zhengshuokao (Song) 魏了翁 Wei Liaoweng
史剡 一卷 Shiyan (Song) 司馬光 Sima Guang
綱目疑誤 一卷 Gangmu yiwu (Song) 周密 Zhou Mi
揚子新注 一卷 Yangzi xinzhu (Tang) 柳宗元 Liu Zongyuan
新唐書糾謬 一卷 Xintangshu jiumiu (Song) 吳縝 Wu Zhen
遂初堂書目 一卷 Suichutang shumu (Song) 尤袤之 You Maozhi
㢧十一
輶軒絕代語 一卷 Youxuan juedai yu (Han) 揚雄 Yang Xiong
獨斷 一卷 Duduan (Han) 蔡邕 Cai Yong
臆乘 一卷 Yicheng (Song) 楊伯嵒 Yang Boyan
芥隱筆記 一卷 Jieyin biji (Song) 龔頤正 Gong Yizheng
宜齋野乘 一卷 Yizhai yecheng (Song) 吳枋 Wu Fang
㢧十二
中華古今注 三卷 Zhonghua gujin zhu (Later Tang) 馬縞 Ma Gao
古今考 一卷 Gujinkao (Song) 魏了翁 Wei Liaoweng
刑書釋名 一卷 Xingshu shiming (Song) 王鍵 Wang Jian
釋常談 三卷 Shichangtan (Song) NN
續釋常談 一卷 Xu shichang tan (Song) 龔熙正 Gong Xizheng
事原 一卷 Shiyuan (Song) 劉孝孫 Liu Xiaosun
袖中記 一卷 Xiuzhongji (Liang) 沈約 Shen Yue
㢧十三
演繁錄 一卷 Yanfanlu (Song) 程大昌 Cheng Dachang
學齋呫嗶 一卷 Xuezhai zhanbi (Song) 史繩祖 Shi Shengzu
李氏刊誤 一卷 Lishi kanwu (Tang) 李涪 Li Fu
孔氏雜說 一卷 Kongshi zashuo (Song) 孔平仲 Kong Pingzhong
㢧十四
鼠璞 二卷 Shupu (Song) 戴埴 Dai Zhi
資暇錄 一卷 Zixialu () 李濟翁 Li Jiweng
賓退錄 一卷 Bintuilu (Song) 趙與時 Zhao Yushi
紀談錄 一卷 Jitanlu (Song) 晁邁 Chao Mai
過庭錄 一卷 Guotinglu (Song) 范公稱 Fan Gongcheng
楮記室 一卷 Chujishi (Ming) 潘塤 Pan Xun
㢧十五
螢雪叢說 二卷 Yingxue congshuo (Song) 子俞子 Zi Yuzi
孫公談圃 三卷 Sungong tanpu (Song) 孫升 Sun Sheng (narr.), 劉延世 Liu Yanjie (rec.)
墨客揮犀 一卷 Moke huixi (Song) 彭乘 Peng Cheng
師友談記 一卷 Shiyou tanji (Song) 李廌 Li Zhi
㢧十六
宋景文公筆記 一卷 Song Jingwengong biji (Song) 宋祁 Song Qi
王文正筆錄 一卷 Wang Wenzheng bilu (Song) 王曾 Wang Ceng
丁晉公談錄 一卷 Ding Jingong tanlu (Song) 丁謂 Ding Wei
楊文公談苑 一卷 Yang Wengong tanyuan (Song) 楊億 Yang Yi (narr.), 黃鑑 Huang Jian (rec.), 宋庠 Song Xiang (rev.)
欒城先生遺言 一卷 Luancheng xiansheng yiyan () 蘇籀 Su Zhou
㢧十七
愛日齋藂抄 一卷 Airizhai congchao (Song) 葉□ Ye N
能改齋漫錄 一卷 Nenggaizhai manlu (Song) 吳曾 Wu Zeng
識遺 一卷 Shiyi (Song) 羅璧 Luo Bi
退齋雅聞錄 一卷 Tuizhai yawen lu (Song) 侯延慶 Hou Yanqing
南墅閒居錄 一卷 Nanshu xianju lu () NN
雪浪齋日記 一卷 Xuelangzhai riji () NN
廬陵官下記 一卷 Luling guanxia ji (Tang) 段成式 Duan Chengshi
玉溪編事 一卷 Yuxi bianshi (Wudai) NN
渚宮故事 一卷 Zhugong gushi (Tang) 余知古 Yu Zhigu
麟臺故事 一卷 Lintai gushi (Song) 程祖 Cheng Zu
五國故事 一卷 Wuguo gushi (Song) NN
郡閣雅言 一卷 Junge yayan (Song) 潘若同 Fan Ruotong
㢧十八
侯鯖錄 一卷 Houqinglu (Song) 趙令畤 Zhao Lingzhi
畫墁錄 一卷 Huamanlu (Song) 張舜民 Zhang Shumin
摭青雜說 一卷 Zhiqing zashuo (Song) 王明清 Wang Mingqing
樂郊私語 一卷 Lejiao siyu () 姚桐壽 Yao Tongshou
隱窟雜志 一卷 Yinku zazhi (Song) 溫革 Wen Ge
梁溪漫志 一卷 Liangxi manzhi (Song) 費袞 Fei Gun
墨娥漫錄 一卷 Mo'e manlu (Song) NN
三水小牘 一卷 Sanshui xiaodu (Tang) 皇甫牧 Huangfu Mu
㢧十九
寓簡 一卷 Yujian (Song) 沈作喆 Shen Zuozhe
碧雞漫志 一卷 Biji manzhi (Song) 王灼 Wang Zhuo
晁氏客語 一卷 Chaoshi keyu (Song) 晁說之 Chao Yuezhi
涪翁雜說 一卷 Fuweng zashuo (Song) 黃庭堅 Huang Tingjian
雲麓漫抄 一卷 Yunlu manchao (Song) 趙彥衛 Zhao Yanwei
黃氏筆記 一卷 Huangshi biji (Yuan) 黃溍 Huang Jin
兩鈔摘腴 一卷 Liangchao zhaiyu (Yuan) 史浩 Shi Hao
碧湖雜記 一卷 Bihu zaji (Song) 謝枋得 Xie Fangde
西林日記 一卷 Xilin riji (Yuan) 姚燧 Yao Sui
搜神祕覽 一卷 Soushen bilan (Song) 章炳文 Zhang Bingwen
牧豎閒談 一卷 Mushu xiantan () 景焕 Jing Huan
紫薇雜記 一卷 Ziwei zaji (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian (or 呂本中 Lü Benzhong)
㢧二十
巖下放言 一卷 Yanxia fangyan (Song) 葉夢得 Ye Mengde
玉澗雜書 一卷 Yujian zashu (Song) 葉夢得 Ye Mengde
石林燕語 一卷 Shilin yanyu (Song) 葉夢得 Ye Mengde
避暑錄話 一卷 Bishu luhua (Song) 葉夢得 Ye Mengde
深雪偶談 一卷 Shenxue outan (Song) 方岳 Fang Yue
葦航紀談 一卷 Weihang jitan (Song) 蔣津 Jiang Jin
豹隱紀談 一卷 Baoyin jitan (Song) 周遵道 Zhou Zundao
悅生隨抄 一卷 Yuesheng suichao (Song) 賈似道 Jia Sidao
齋東埜語 一卷 Zhaidong yeyu (Song) 周密 Zhou Mi
邇言志見 一卷 Eryan zhijian (Song) 劉炎 Liu Yan
晰獄龜鑑 一卷 Xiyu guijian (Song) 鄭克 Zheng Ke
㢧二十一
青箱雜記 一卷 Qingxiang zaji (Song) 吳處厚 Wu Chuhou
冷齋夜話 一卷 Lengzhai yehua () 釋惠洪 Monk Huihong
癸辛雜識 一卷 Guixin zashi (Song) 周密 Zhou Mi
墨莊漫錄 一卷 Mozhuang manlu (Song) 張邦基 Zhang Bangji
龍川別志 一卷 Longchuan biezhi (Song) 蘇轍 Su Zhe
羅湖野錄 一卷 Luohu yelu (Song) 釋曉瑩 Monk Xiaoying
鶴林玉露 一卷 Helin yulu () 羅大經 Luo Dajing
雲谿友議 一卷 Yunxi youyi (Tang) 范攄 Fan Shu
㢧二十二
後山談叢 一卷 Houshan tancong (Song) 陳師道 Chen Shidao
林下偶譚 一卷 Linxia outan (Song) 吳氏 Master Wu
緗素雜記 一卷 Xiangsu zaji () 黃朝英 Huang Chaoying
捫虱新語 (捫虱新話) 一卷 Menshi xinyu (Menshi xinhua) (Song) 陳善 Chen She
研北雜志 一卷 Yanbei zazhi (Song) 陸友仁 Lu Youren
清波雜志 一卷 Qingbo zahi (Song) 周煇 Zhou Hui
壺中贅錄 一卷 Huzhong zhuili () NN
物類相感志 一卷 Wulei xianggan zhi (Song) 蘇軾 Su Shi
㢧二十三
因話錄 一卷 Yinhualu (Tang) 趙璘 Zhao Lin
同話錄 一卷 Tonghualu (Song) 曾三異 Zeng Sanyi
五色線 一卷 Wusexian (Song) NN
五總志 一卷 Wuchuangzhi () 吳炯 Wu Jiong
金樓子 一卷 Jinlouzi (Liang) 蕭繹 Xiao Yi (Emperor Yuan 梁元帝)
乾𦠆子 一卷 Qiansunzi (Tang) 溫庭筠 Wen Tingyun
投荒雜錄 一卷 Touhuang zalu (Tang) 房千里 Fang Qianli
炙轂子錄 一卷 Zhiguzi lu (Tang) 王叡 Wang Rui
抒情錄 一卷 Shuqinglu (Song) 盧懷 Lu Huai
啟顏錄 一卷 Qiyuanlu (Tang) 侯白 Hou Bai
絕倒錄 一卷 Juedaolu (Song) 朱暉 Zhu Hui
唾玉集 一卷 Chuiyuji (Song) 俞文豹 Yu Wenbao
辨疑志 一卷 Bianyizhi () 陸長源 Lu Changyuan
開城錄 一卷 Kaichenglu (Tang) 李石 Li Shi
原化記 一卷 Yuanhuaji () 皇甫氏 Master Huangfu
蠡海錄 一卷 Lihailu (Song) 王逵 Wang Kui
澄懷錄 一卷 Chenghuailu (Yuan) 袁桷 Yuan Jue
㢧二十四
王氏談錄 一卷 Wangshi tanlu () 王洙 Wang Zhu (or 王欽臣 Wang Qinchen)
先公談錄 一卷 Xiangong tanlu (Song) 李宗諤 Li Zong'e
槁簡贅筆 一卷 Gaojian zhuibi (Song) 章淵 Zhang Yuan
傳講雜記 一卷 Chuanjiang zaji (Song) 呂希哲 Lü Xizhe
繼古藂編 一卷 Jigu congbian (Song) 施青臣 Shi Qingchen
南窗記談 一卷 Nanchuang jitan () NN
後耳目志 一卷 Hou ermu zhi (Song) 鞏豐 (or 曾鞏 Zeng Gong)
羣居解頤 一卷 Qunju jieyi (Tang) 高懌 Gao Yi
雁門野說 一卷 Yanmen yeshuo (Song) 邵思 Shao Si
三柳軒雜識 一卷 Sanliuxuan zashi (Song) 程棨 Cheng Qi
負暄雜錄 一卷 Fuxuan zalu (Song) 顧文薦 Gu Wenjian
中吳紀聞 一卷 Zhongwu jiwen (Song) 龔明之 Hong Mingzhi
緯略 一卷 Weilüe (Song) 高似孫 Gao Sisun
鉤玄 一卷 Gouxuan () NN
㢧二十五
遯齋閒覽 一卷 Dunzhai xianlan (Song) 范正敏 Fan Zhengming
稗史 一卷 Baishi (Yuan) 仇遠 Qiu Yuan
志林 一卷 Zhilin (Song) 蘇軾Su Shi
因論 一卷 Yinlun (Tang) 劉禹錫 Liu Yuxi
晉問 一卷 Jinwen (Tang) 柳宗元 Liu Zongyuan
窮愁志 一卷 Qiongchouzhi (Tang) 李德裕 Li Deyu
席上腐談 一卷 Xishang futan (Song) 俞琰 Yu Yan
讀書隅見 一卷 Dushu yujian (Song) 鄭震 Zheng Zhen
田間書 一卷 Tianjianshu (Song) 林芳 Lin Fang
判決錄 一卷 Panjuelu (Tang) 張鷟 Zhang Zhuo
㢧二十六
東園友聞 一卷 Dongyuan youwen (Yuan) NN
劉馮事始 一卷 Liu-Feng shishi (Tang) 劉存 Liu Cun, (Former Shu) 馮鑑 Feng Jian
西墅記譚 一卷 Xishu jitan (Former Shu) 潘遠 Pan Yuan
遺史紀聞 一卷 Yishi jiwen (Song) 詹玠 Zhan Jie
姑蘇筆記 一卷 Gusu biji (Song) 羅志仁 Luo Zhiren
南部新書 一卷 Nanbu xinshu (Song) 錢易 Qian Yi
龍城錄 一卷 Longchenglu (Tang) 柳宗元 Liu Zongyuan
桂苑叢談 一卷 Guiyuan congtan (Tang) 馮翊 Feng Yi
義山雜記 一卷 Yishan zaji (Tang) 李商隱 Li Shangyin
文藪雜著 一卷 Wensou zazhu (Tang) 皮日休 Pi Rixiu
法苑珠林 一卷 Fayuan zhulin () NN
蒼梧雜志 一卷 Cangwu zazhi (Song) 胡珵 Hu Cheng
青瑣高議 一卷 Qingsuo gaoyi (Yuan) 劉斧 Liu Fu
祕閣閒話 一卷 Bige xianhua () NN
耕餘博覽 一卷 Gengyu bolan (Song) NN
㢧二十七
雞肋編 一卷 Jilebian (Song) 莊綽 Zhuang Chuo
泊宅編 一卷 Bozhaibian (Song) 方勺 Fang Shao
吹劍錄 一卷 Chuijianlu (Song) 俞文豹 Yu Wenbao
投轄錄 一卷 Touxialu (Song) 王明清 Wang Mingqing
鑑戒錄 一卷 Jianjielu (Song) 何光遠 He Guangyuan
暇日記 一卷 Xiariji (Song) 劉跂 Liu Qi
佩楚軒客談 一卷 Peichuxuan ketan (Yuan) 戚輔之 Qi Fuzhi
志雅堂雜抄 一卷 Zhiyatang zachao (Yuan) 周密 Zhou Mi
浩然齋視聽抄 一卷 Haoranzhai shiting chao (Yuan) 周密 Zhou Mi
瑞桂堂暇錄 一卷 Ruiguitang xialu () NN
陵陽室中語 一卷 Lingyangshi zhongyu (Song) 范季隨 Fan Jisui
猗覺寮雜記 一卷 Yijueliao zaji (Song) 朱翌 Zhu Yi
昭德新編 一卷 Zhaode xinbian (Song) 晁迥 Chao Jiong
山陵雜記 一卷 Shanling zaji (Song) 楊奐 Yang Huan
㢧二十八
雞肋 一卷 Jile (Song) 趙崇絢 Zhao Chongxun
桯史 一卷 Tingshi (Song) 岳珂 Yue Ke
雲谷雜記 一卷 Yungu zaji (Song) 張淏 Zhang Hao
船窗夜話 一卷 Chuanchuang yehua (Song) 顧文薦 Gu Wenjian
野人閒話 一卷 Yeren xianhua (Song) 景煥 Jing Huan
植杖閒話 一卷 Zhizhang xianhua (Song) 錢康功 Qian Kanggong
東齋記事 一卷 Dongzhai jishi (Song) 許觀 Xu Guan
澹山雜事 一卷 Danshan zashi (Song) 錢功 Qian Gong
坦齋通編 一卷 Tanzhai tongbian (Song) 郉凱 Xing Kai
桃源手聽 一卷 Taoyuan shouting (Song) 陳賓 Chen Bin
韋居聽輿 一卷 Weiju tingyu (Song) 陳直 Chen Zhi
仇池筆記 一卷 Qiuchi biji (Song) 蘇軾 Su Shi
㢧二十九
暘谷漫錄 一卷 Yanggu manlu (Song) 洪巽 Gong Xun
友會談叢 一卷 Youhui tancong (Song) 上官融 Shangguan Rong
野老記聞 一卷 Yelao jiwen (Song) 王氏 Master Wang (or 孫穀祥 Sun Guxiang)
灌畦暇語 一卷 Guanqi xiayu (Tang) NN
澗泉日記 一卷 Jianquan riji (Song) 韓淲 Han Hu
步里客談 一卷 Buli ketan (Song) 陳長方 Chen Changfang
雲齋廣錄 一卷 Yunzhai guanglu (Song) 李獻民 Li Xianmin
續骫骳說 一卷 Xu weibeishuo (Song) 朱昂 Zhu Ang (or 朱弁 Zhu Bian)
西齋話記 一卷 Xizhai huaji (Song) 祖士衡 Zu Shiheng
雪舟𧨀語 一卷 Xuezhou suoyu (Song) 王仲暉 Wang Zhonghui (or 邵桂子 Shao Guizi)
西軒客談 一卷 Xixuan ketan (Ming) NN
蒙齋筆談 一卷 Mengzhai bitan (Song) 葉夢得 Ye Mengde (or 鄭景璧 Zheng Jingbi)
廬陵雜說 一卷 Luling zashuo (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
昌黎雜說 一卷 Changli zashuo (Tang) 韓愈 Han Yu
漁樵閒話 一卷 Yuqiao xianhua (Song) 蘇軾 Su Shi
㢧三十
游宦紀聞 一卷 Youhuan jiwen (Song) 張世南 Zhang Shinan
行都紀事 一卷 Xingdu jishi (Song) 陳晦 Chen Hui
隣幾雜誌 一卷 Linji zazhi (Song) 江休復 Jiang Xiufu
楓窗小牘 二卷 Fengchuang xiaodu (Song) 袁褧 Yuan Jiong
湖湘故事 一卷 Huxiang gushi (Song) 陶岳 Tao Yue
㢧三十一
誠齋雜記 一卷 Chengzhai zaji (Yuan) 周達觀 Zhou Daguan (or 林坤 Lin Kun)
溫公瑣語 一卷 Wengong suoyu (Song) 司馬光 Sima Guang
蔣氏日錄 一卷 Jiangshi rilu (Song) 蔣穎叔 Jiang Yingshu
剡溪野語 一卷 Yanxi yeyu (Song) 程正敏 Cheng Zhengmin
釣磯立談 一卷 Diaoji litan (Song) 費樞 Fei Shu
盛事美談 一卷 Shengshi meitan () NN
衣冠盛事 一卷 Yiguan shengshi (Tang) 蘇特 Su Te
硯崗筆志 一卷 Yangang bizhi (Song) 唐稷 Tang Ji
窗閒記聞 一卷 Chuangxian jiwen (Song) 陳子兼 Chen Zijian
翰墨叢記 一卷 Hanmo congji (Song) 滕康 Teng Kang
備忘小抄 一卷 Beiwang xiaochao (Former Shu) 文谷 Wen Gu
艅艎日疏 一卷 Yuhuang rishu (Yuan) 淩準 Ling Zhun
輶軒雜錄 一卷 Youxuan zalu (Song) 王襄 Wang Xiang
獨醒雜志 一卷 Duxing zazhi (Song) 吳宏 Wu Hong
姚氏殘語 一卷 Yaoshi canyu (Song) 姚寬 Yao Kuan
有宋佳話 一卷 Yousong jiahua () NN
採蘭雜志 一卷 Cailan zazhi () NN
嘉蓮燕語 一卷 Jialian yanyu () NN
戊辰雜抄 一卷 Wuchen zachao () NN
真率筆記 一卷 Zhenlü biji (Song) NN
芸窗私志 一卷 Yunchuang sizhi (Yuan) 陳芬 Chen Fen
致虛雜俎 一卷 Zhixu zazu () NN
內觀日疏 一卷 Neiguan rishu () NN
漂粟手牘 一卷 Piaosu shoudu () NN
奚囊橘柚 一卷 Xinang juyou () NN
玄池說林 一卷 Xuanchi shuolin () NN
賈氏說林 一卷 Jiashi shuolin () 賈氏 Master Jia
然藜餘筆 一卷 Ranli yubi (Song) NN
荻樓雜抄 一卷 Dilou zachao () NN
客退紀談 一卷 Ketui jitan () NN
下帷短牒 一卷 Xiawei duandie () NN
下黃私記 一卷 Xiahuang siji () NN
㢧三十二
嫏嬛記 一卷 Langqiongji (Yuan) 伊世珍 Yi Shizhen
宣室志 一卷 Xuanshizhi (Tang) 張讀 Zhang Du
傳載 一卷 Chuanzai (Tang) 劉餗 Liu Su
傳載略 一卷 Chuanzailüe (Song) 釋贊寧 Monk Zanning
瀟湘錄 一卷 Xiaoxianglu (Tang) 李隱 Li Yin
野雪鍜排雜說 一卷 Yexue xiapai zashuo (Song) 許景迂 Xu Jingyu
耳目記 一卷 Ermuji (Tang) 張鷟 Zhang Zhuo
樹萱錄 一卷 Shuxuanlu (Tang) 劉燾 Liu Tao
善謔集 一卷 Shannüeji (Song) 天和子 Tianhezi
紹陶錄 一卷 Shaotaolu (Song) 王質 Wang Zhi
視聽抄 一卷 Shitingchao (Song) 吳萃 Wu Cui
卻掃編 一卷 Quesaobian (Song) 徐度 Xu Du
開顏集 一卷 Kaiyanji (Song) 周文玘 Zhou Weni
雞跖集 一卷 Jizhiji (Song) 王子韶 Wang Zishao
葆化錄 一卷 Baohualu (Tang) 陳京 Chen Jing
聞見錄 一卷 Wenjianlu (Song) 羅點 Luo Dian
洽聞記 一卷 Qiawenji (Tang) 鄭常 Zheng Chang
閒談錄 一卷 Xiantanlu (Song) 蘇耆 Su Qi
解酲錄 一卷 Jechenglu (Yuan) 李材 Li Cai
延漏錄 一卷 Yanloulu (Song) 章望之 Zhang Wangzhi
三餘帖 一卷 Sanyutie () NN
北山錄 一卷 Beishanlu (Song) NN
玉匣記 一卷 Yuxiaji (Song) 皇甫牧 Huangfu Mu
潛居錄 一卷 Qianjulu () NN
㢧三十三
西溪藂語 一卷 Xixi congyu (Song) 姚寬 Yao Kuan
倦游雜錄 一卷 Xianyou zalu (Song) 張師正 Zhang Shizheng
虛谷閒抄 一卷 Xugu xianchao (Song) 方回 Fang Hui
玉照新志 六卷 Yuzhao xinzhi (Song) 王明清 Wang Mingqing
醉翁寱語 一卷 Zuiweng yiyu (Song) 樓璹 Lou Shu
錦里新聞 一卷 Jinli xinwen (Song) NN
㢧三十四
清尊錄 一卷 Qingzunlu (Song) 廉宣 Lian Xuan
昨夢錄 一卷 Zuomenglu (Song) 康譽之 Kang Yuzhi
就日錄 一卷 Jiurilu (Song) 耐得翁 Nai Deweng (or 趙氏 Master Zhao)
漫笑錄 一卷 Manxiaolu (Song) 徐慥 Xu Zao
軒渠錄 一卷 Xuanqulu (Song) 呂本中 Lü Benzhong
拊掌錄 一卷 Fuzhanglu (Song) 元懷 Yuan Huai
諧噱錄 一卷 Xiexuelu (Tang) 劉訥言 Liu Neyan
咸定錄 一卷 Xiandinglu (Song) NN
天定錄 一卷 Tiandinglu (Song) NN
調謔編 一卷 Tiaonüebian (Song) 蘇軾 Su Shi
謔名錄 一卷 Nüeminglu (Song) 吳淑 Wu Shu
艾子雜說 一卷 Aizi zashuo (Song) 蘇軾 Su Shi
㢧三十五
摭言 (唐摭言) 一卷 Zhiyan (Tangzhiyan) (Tang) 何晦 He Hui (or [Southern Han] 王定保 Wang Dingbao)
諧史 一卷 Xieshi (Song) 沈俶 Shen Chu
可談 一卷 Ketan (Song) 朱彧 Zhu Yu
話腴 (藏一話腴) 一卷 Huayu (Cangyi huayu) (Song) 陳郁 Chen Yu
談藪 一卷 Tansou (Song) 龐元英 Pang Yuanying
談淵 一卷 Tanyuan (Song) 王陶 Wang Tao
談撰 一卷 Tanzhuan (Yuan) 虞裕 Yu Yu
㢧三十六
尚書故寶 一卷 Shangshu gubao (Tang) 李綽 Li Chuo
次柳氏舊聞 一卷 Ci Liushi jiuwen (Tang) 李德裕 Li Deyu
隋唐嘉話 一卷 Sui-Tang jiahua (Tang) 劉餗 Liu Su
劉賓客嘉話錄 一卷 Liu binke hualu (Tang) 韋絢 Wei Xun
賓朋宴語 一卷 Binpeng yanyu (Song) 丘昶 Qiu Chang
法藏碎金錄 一卷 Fazang suijin lu (Song) 晁迥 Chuo Hui
㢧三十七
春渚紀聞 一卷 Chunzhu jiwen (Song) 何薳 He Wei (He Yuan)
曲洧舊聞 一卷 Quwei jiuwen (Song) 朱弁 Zhu Bian
茅亭客話 一卷 Maoting kehua (Song) 黃休復 Huang Xiufu
避戎嘉話 一卷 Birong jiahua (Song) 石茂良 Shi Maoliang
閒燕常談 一卷 Xianyan changtan (Song) 董𦯳 Dong Fen
儒林公義 一卷 Rulin gongyi (Song) 田況 Tian Kuang
賈氏談錄 一卷 Jiashi tanlu (Song) 張洎 Zhang Ji
燈下閒談 一卷 Dengxia xiantan (Song) 江洵 Jiang Xun
蘜堂野史 一卷 Jutang yeshi (Song) 林子中 Lin Zizhong
退齋筆錄 一卷 Tuizhai bilu (Song) 侯延慶 Hou Yanqing
皇朝類苑 一卷 Huangchao leiyuan (Song) 江少虞 Jiang Shaoyu
珩璜新論 一卷 Henghuang xinlun (Song) 孔平仲 Kong Pingzhong
㢧三十八
白獺髓 一卷 Baitasui (Song) 張仲文 Zhang Zhongwen
清夜錄 一卷 Qingyelu (Song) 俞文豹 Yu Wenbao
貴耳錄 一卷 Gui'erlu (Song) 張端義 Zhang Duanyi
碧雲騢 一卷 Biyunxia (Song) 梅堯臣 Mei Yaochen
異聞記 一卷 Yiwenji (Song) 何先 He Xian
芝田錄 一卷 Zhitianlu (Tang) 丁用晦 Ding Yonghui
避亂錄 一卷 Biluanlu (Song) 王明清 Wang Mingqing
啽囈集 一卷 Anyiji (Song) 宋无 Song Wu
𡔥關錄 一卷 Huguanlu (Song) 太行山人 Taihangshan ren
㢧三十九
揮麈錄 一卷 Huichenlu (Song) 王清臣 Wang Qingchen
揮麈餘話 一卷 Huichen yuhua (Song) 王清臣 Wang Qingchen
避暑漫抄 一卷 Bishu manchao (Song) 陸游 Lu You
南唐近事 一卷 Nantang jinshi (Song) 鄭文寶 Zheng Wenbao
洞微志 一卷 Dongweizhi (Song) 錢易 Qian Yi
該聞錄 一卷 Gaiwenlu (Song) 李畋 Li Tian
從駕記 一卷 Congjiaji (Song) 陳世崇 Chen Shichong
東巡記 一卷 Dongxunji (Song) 趙彥衛 Zhao Yanwei
青溪寇軌 一卷 Qingxi kougui () 方勺 Fang Shao
江表志 一卷 Jiangbiaozhi (Song) 鄭文寶 Zheng Wenbao
㢧四十
歸田錄 二卷 Guitianlu (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
嬾真子錄 (懶真子) 一卷 Nanzhenzi lu (Lanzhenzi) (Song) 馬永卿 Ma Yongqing
陶朱新錄 一卷 Taozhu xianlu (Song) 馬純 Ma Chun
東臯雜錄 一卷 Donggao zalu (Song) 孫宗鑑 Sun Zongjian
東軒筆錄 一卷 Dongxuan bilu (Song) 魏泰 Wei Tai
山房隨筆 一卷 Shanfang suibi (Song) 蔣子正 Jiang Zizheng
十友瑣說 一卷 Shiyou suoshuo (Song) 溫革 Wen Ge
㢧四十一
春明退朝錄 三卷 Chunming tuichao lu (Song) 宋敏求 Song Minqiu
澠水燕談錄 一卷 Shengshui yantan lu (Song) 王闢之 Wang Pizhi
幙府燕閒錄 一卷 Mufu yanxian lu (Song) 畢仲詢 Bi Zhongxun
老學菴筆記 一卷 Laoxue'an biji (Song) 陸游 Lu You
老學菴續筆記 一卷 Laoxue'an xu biji (Song) 陸游 Lu You
蓼花洲閒錄 一卷 Liaohua zhouxian lu (Song) 高文虎 Gao Wenhu
秀水閒居錄 一卷 Xiushuo xianju lu (Song) 朱勝非 Zhu Shengfei
㢧四十二
大唐創業起居注 三卷 Da-Tang changye qijuzhu (Tang) 溫大雅 Wen Daya
乾淳起居注 一卷 Qianchun qijuzhu (Yuan) 周密 Zhou Mi
御塞行程 一卷 Yusai xingcheng (Song) 趙彥衛 Zhao Yanwei
熙豐日曆 一卷 Xifeng rili (Song) 王明清 Wang Mingqing
唐年補錄 一卷 Tangnian bulu () 馬總 Ma Zong
㢧四十三
東觀奏記 三卷 Dongguan zouji (Song) 裴庭裕 Pei Tingyu
國老談苑 二卷 Guolao tanyuan (Song) 王銍 Wang Zhi
明道雜志 一卷 Mingdao zazhi (Song) 張耒 Zhang Lei
續明道雜志 一卷 Xu mingdao zazhi (Song) 張耒 Zhang Lei
㢧四十四
燕翼詒謀錄 五卷 Yanyi yimou lu (Song) 王栐 Wang Yong
玉堂逢辰錄 一卷 Yutang fengchen lu (Song) 錢惟演 Qian Weiyan
宜春傳信錄 一卷 Yichun chuanxin lu (Song) 羅誘 Luo You
洛陽搢紳舊聞記 一卷 Luoyang jinshen jiuwen ji (Song) 張齊賢 Zhang Qixian
小說舊聞記 一卷 Xiaoshuo jiuwen ji (Tang) 柳公權 Liu Gongquan
廣陵妖亂志 一卷 Guangling yaoluan zhi (Tang) 鄭廷誨 Zheng Tinghui (or 羅隱 Luo Yin)
㢧四十五
玉堂雜記 三卷 Yutang zaji (Song) 周必大 Zhou Bida
玉壺清話 (玉壺野史) 一卷 Yuhu qinghua (Yuhu yeshi) (Song) 釋文瑩 Monk Wenying
道山清話 一卷 Daoshan qinghua (Song) 王暐 Wang Wei
家世舊聞 一卷 Jiashi jiuwen (Song) 陸游 Lu You
錢氏私誌 一卷 Qianshi sizhi (Song) 錢愐 Qian Mian
家王故事 一卷 Jiawang gushi (Song) 錢惟演 Qian Weiyan
桐陰舊話 一卷 Tongyin jiuhua (Song) 韓元吉 Han Yuanji
㢧四十六
北夢瑣言 一卷 Beimeng suoyan (Tang) 孫光憲 Sun Guangxian
杜陽雜編 三卷 Duyang zabian (Tang) 蘇鶚 Su E
金華子雜編 (金華子) 一卷 Jinhuazi zabian (Jinhuazi) (Tang) 劉崇遠 Liu Chongyuan
玉泉子真錄 一卷 Yuquanzi zhenlu (Tang) NN
松窗雜記 一卷 Songchuang zaji (Tang) 杜荀鶴 Du Xunhe (or 李濬 Li Jun)
南楚新聞 一卷 Nanchu xinwen (Tang) 尉遲樞 Yuchi Shu
中朝故事 一卷 Zhongchao gushi (Southern Tang) 尉遲偓 Yuchi Wo
戎幕閒談 一卷 Rongmu xiantan (Tang) 韋絢 Wei Xun
商芸小說 (殷芸小說) 一卷 Shang Yun xiaoshuo (Yin Yun xiaoshuo) (Liang) 殷芸 Yin Yun
封氏聞見記 一卷 Fengshi wenjian lu (Tang) 封演 Feng Yan
景龍文館記 一卷 Jinglong wenguan ji () 武平一 Wu Pingyi
㢧四十七
行營雜錄 一卷 Xingying zalu (Song) 趙葵 Zhao Kui
江行雜錄 一卷 Jiangxing zalu (Song) 廖瑩中 Liao Yingzhong
聞見雜錄 一卷 Wenjian zalu (Song) 蘇舜欽 Su Shunqin
養痾漫筆 一卷 Yang'e manbi (Song) 趙溍 Zhao Jin
文昌雜錄 一卷 Wenchang zalu (Song) 陳襄 Chen Xiang (or 龐元英 Pang Yuanying)
遂昌雜錄 一卷 Suichang zalu (Yuan) 鄭元祐 Zheng Yuanyou
宣政雜錄 一卷 Xuanzheng zalu (Song) 江萬里 Jiang Wanli
古杭雜記 一卷 Gu Hang zaji (Yuan) 李有 Li You
錢塘遺事 一卷 Qiantang yishi (Yuan) 劉一清 Liu Qiqing
默記 一卷 Moji (Song) 王銍 Wang Zhi
㢧四十八
朝野僉載 一卷 Chaoye qianzai (Tang) 張鷟 Zhang Zhuo
唐國史補 一卷 Tang guoshi bu (Tang) 李肇 Li Zhao
唐闕史 一卷 Tang queshi (Tang) 吳兢 Wu He
唐語林 一卷 Tangyulin (Song) 王讜 Wang Dang
大唐新語 一卷 Da-Tang xinyu (Tang) 劉肅 Liu Su
大唐奇事 一卷 Da-Tang qishi (Tang) 馬總 Ma Zong
三聖記 一卷 Sanshengji (Tang) 李德裕 Li Deyu
先友記 一卷 Xianyouji (Tang) 劉宗元 Liu Zongyuan
皮子世錄 一卷 Pizi shilu (Tang) 皮日休 Pi Rixiu
盧氏雜說 一卷 Lushi zashuo (Tang) 盧言 Lu Yan
零陵總記 一卷 Lingling zongji (Tang) 陸龜蒙 Lu Guimeng
玉堂閒話 一卷 Yutang xianhua (Wudai) 范資 Fan Zi
㢧四十九
四朝聞見錄 一卷 Sichao wenjian lu (Song) 葉紹翁 Ye Shaoweng
三朝聖政錄 一卷 Sanchao shengzheng lu (Song) 石承進 Shi Chengjin
會昌解頤錄 一卷 Huichang jieyi lu (Tang) 包湑 Bao Xu
洛中紀異錄 一卷 Luozhong jiyi lu (Song) 秦再思 Qin Zaisi
鐵圍山叢談 一卷 Tieweishan congtan (Song) 蔡條 Cai Tiao
相學齋雜鈔 一卷 Xiangxuezhai zachao (Yuan) 鮮于樞 Xianyu Shu
金鑾密記 一卷 Jinluan miji (Tang) 韓渥 Han Wo
常侍言旨 一卷 Changshi yanzhi (Tang) 柳珵 Liu Cheng
朝野遺記 一卷 Chaoye yiji (Song) 張鷟 Zhang Zhuo
朝野僉言 (朝野僉載) 一卷 Chaoye qianyan (Chaoye qianzai) (Song) 張鷟 Zhang Zhuo
大中遺事 一卷 Dazhong yishi (Tang) 令狐澄 Linghu Cheng
西朝寶訓 一卷 Xichao baoxun (Song) NN
涑水紀聞 一卷 Sushui jiwen (Song) 司馬光 Sima Guang
蜀道征討比事 一卷 Shudao zhengtao bishi (Song) 袁申儒 Yuan Shenru
大事記 一卷 Dashiji (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
三朝野史 一卷 Sanchao yeshi (Yuan) 吳萊 Wu Lai
㢧五十
甲申雜記 一卷 Jiashen zaji (Song) 王鞏 Wang Gong
隨手雜錄 一卷 Suishou zalu (Song) 王鞏 Wang Gong
聞見近錄 一卷 Wenjian jinlu (Song) 王鞏 Wang Gong
續聞見近錄 一卷 Xu wenjian jinlu (Song) 王鞏 Wang Gong
南游記舊 一卷 Yanyou jijiu (Song) 曾紓 Zeng Shu
燕北雜記 一卷 Yanbei zaji () 武珪 Wu Gui
山居新語 一卷 Shanju xinyu () 王瑀 Wang Yu
家世舊事 一卷 Jiashi jiushi (Song) 程頤 Cheng Yi
㢧五十一
卓異記 一卷 Zhuoyiji (Tang) 李翱 Li Ao
翰林志 一卷 Hanlinzhi (Tang) 李肇 Li Zhao
續翰林志 一卷 Xu hanlin zhi (Song) 蘇易簡 Su Yijian
翰林壁記 一卷 Hanlin biji (Tang) 丁居晦 Ding Juhui
御史臺記 一卷 Yushitai ji (Tang) 韓 琬 Han Wan
上庠錄 一卷 Shangxianglu (Song) 呂榮義 Lü Rongyi
唐科名記 一卷 Tang keming ji (Song) 高似孫 Gao Sisun
五代登科記 一卷 Wuai dengke ji (Song) 韓思 Han Si
趨朝事類 一卷 Quchao shilei (Song) NN
紹熙行禮記 一卷 Shaoxi xingli ji (Song) 周密 Zhou Mi
上燾拜舞記 一卷 Shangtao baiwu ji (Song) 陳世崇 Chen Shichong
封禪儀記 一卷 Fengshan yiji (Han) 馬第伯 Ma Dibo
明禋儀注 一卷 Ming yinyi zhu (Song) 王儀 Wang Yi
梁雜儀注 一卷 Liang zayi zhu (Tang) 段成式 Duan Chengshi
婚雜儀注 一卷 Hunzayi zhu (Tang) 段成式 Duan Chengshi
朝會儀記 一卷 Chao huiyi ji (Han) 蔡質 Cai Zhi
稽古定制 一卷 Jigu dingzhi () NN
㢧五十二
明皇十七事 (次柳氏舊聞) 一卷 Minghuang shiqi shi (Ci Liushi jiuwen) (Tang) 李德裕 Li Deyu
開元天寶遺事 一卷 Kaiyuan Tianbao yishi (Later Zhou) 王仁裕 Wang Renyu
傳信記 一卷 Zhuanxinji (Tang) 鄭棨 Zheng Qi
幽閒鼓吹 一卷 Youxian guchui (Tang) 張固 Zhang Gu
摭異記 一卷 Zhiyiji (Tang) 李濬 Li Jun
愧郯錄 一卷 Kuitanlu (Song) 岳珂 Yue Ke
新城錄 一卷 Xinchenglu (Tang) 沈亞之 Shen Yazhi
㢧五十三
南渡宮禁典儀 一卷 Nandu gongjin dianyi (Yuan) 周密 Zhou Mi
乾淳御教記 一卷 Qianchun yujiao ji (Yuan) 周密 Zhou Mi
燕射記 一卷 Yansheji (Yuan) 周密 Zhou Mi
唱名記 一卷 Changmingji (Yuan) 周密 Zhou Mi
天基聖節排當樂次 一卷 Tianji sheng jiepai dangyue ci (Yuan) 周密 Zhou Mi
乾淳教坊樂部 一卷 Qianchun jiaofang yuebu () 泗水潛夫 Sishui Qianfu (周密 Zhou Mi)
雜劇段數 一卷 Zaju duanshu (Yuan) 周密 Zhou Mi
高宗幸張府節次略 一卷 Gaozong xing Zhang fujie cilüe (Song) 周密 Zhou Mi
藝流供奉志 一卷 Yiliu gongfeng zhi () 泗水潛夫 Sishui Qianfu (周密 Zhou Mi)
㢧五十四
晉史乘 一卷 Jinshi sheng () 吾衍 Wu Yan
楚史檮杌 一卷 Chushi taowu () 吾衍 Wu Yan
蜀檮杌 一卷 Shu taowu (Song) 張唐英 Zhang Tangying
幸蜀記 一卷 Xingshuji () 宋居白 Song Jubo
五代新說 一卷 Wudai xinshuo (Tang) 徐炫 Xu Xuan
三楚新錄 一卷 Sanchu xinlu (Song) 周羽翀 Zhou Yuzhong
江南野錄 (江南野史) 一卷 Jiangnan yelu (Jiangnan yeshi) (Song) 龍袞 Long Gun
㢧五十五
金志 (大金國志) 一卷 Jinzhi (Da-Jin guo zhi) (Yuan) 宇文懋昭 Yuwen Maozhao
遼志 (契丹國志) 一卷 Liaozhi (Qidan guo zhi) (Yuan) 葉隆禮 Ye Longli
松漠記聞 一卷 Songmo jiwen (Song) 洪皓 Hong Hao
雞林類事 一卷 Jilin leishi (Song) 孫穆 Sun Mu
虜廷事實 一卷 Luting shishi (Song) 文惟簡 Wen Weijian
夷俗考 一卷 Yisukao (Song) 方鳳 Fang Feng
北風揚沙錄 一卷 Beifeng yangsha lu (Song) 陳準 Chen Zhun
㢧五十六
蒙韃備錄 一卷 Mengda beilu (Song) 孟珙 Meng Gong
北邊備對 一卷 Beibian beidui (Song) 程大昌 Cheng Dachang
燕北錄 一卷 Yanbeilu (Song) 王易 Wang Yi
北轅錄 一卷 Beiyuanlu (Song) 周煇 Zhou Hui
西使記 一卷 Xishiji (Yuan) 劉郁 Liu Yu
使高麗錄 一卷 Shi Gaoli lu (Song) 徐兢 Xu Jing
天南行記 一卷 Tiannan xingji (Song) 徐明善 Xu Mingshan
高昌行紀 一卷 Gaochang xingji (Song) 王延德 Wang Yande
陷虜記 一卷 Xianluji () 胡嶠 Hu Jiao
㢧五十七
群輔錄 一卷 Qunfulu (Jin) 陶潛 Tao Qian
英雄記鈔 一卷 Yingxiong jichao (Sanguo-Wei) 王粲 Wang Can
真靈位業圖 一卷 Zhenling weiye tu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing, (Tang) 閭丘方遠 Lüqiu fangyuan (rev.)
東林蓮社十八高賢傳 一卷 Donglin lianshe shiba gaoxian zhuan (Jin) NN
高士傳 一卷 Gaoshizhuan (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi
㢧五十八
汝南先賢傳 一卷 Runan xianxian zhuan (Jin) 周斐 Zhou Fei
陳留耆舊傳 一卷 Chenliu qijiu zhuan (Sanguo-Weio) 蘇林 Su Lin
會稽先賢傳 一卷 Guiji xianxian zhuan (Sanguo-Wu) 謝承 Xie Cheng
益都耆舊傳 一卷 Yidu qijiu zhuan (Jin) 陳壽 Chen Shou
楚國先賢傳 一卷 Chuguo xianxian zhuan (Jin) 張方 Zhang Fang
襄陽耆舊傳 一卷 Xiangyang qijiu zhuan (Jin) 習鑿齒 Xi Zaochi
長沙耆舊傳 一卷 Changsha qijiu zhuan (Jin) 劉彧 Liu Yu
零陵先賢傳 一卷 Lingling xianxian zhuan (Jin) 司馬彪 Sima Biao
廣州先賢傳 一卷 Guangzhou xianxian zhuan () 鄒閎甫 Zou Hongfu
閩川名女傳 一卷 Minchuan mingnü zhuan (Tang) 黃璞 Huang Pu
西州後賢傳 一卷 Xizhou houxian zhuan (Jin) 常璩 Chang Ju
文士傳 一卷 Wenshizhuan (Jin) 張隱 Zhang Yin
列女傳 一卷 Lienüzhuan (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi
梓潼士女志 一卷 Zitong shinü zhi (Jin) 常璩 Chang Ju
漢中士女志 一卷 Hanzhong shinü zhi (Jin) 常璩 Chang Ju
孝子傳 一卷 Xiaozizhuan (Jin) 徐廣 Xu Guang
幼童傳 一卷 Youtongzhuan (Liang) 劉劭 Liu Shao
高道傳 一卷 Gaodaozhuan (Song) 賈善翔 Jia Shanxiang
神仙傳 一卷 Shenxianzhuan (Jin) 葛洪 Ge Hong
續神仙傳 (續仙傳) 一卷 Xu shenxian zhuan (Xuxianzhuan) (Southern Tang) 沈汾 Shen Fen
方外志 一卷 Fangwaizhi () NN
集仙傳 一卷 Jixianzhuan (Song) 曾慥 Zeng Zao
列神傳 一卷 Lieshenzhuan (Han) 劉向 Liu Xiang
江淮異人錄 一卷 Jiang-Huai yiren lu (Song) 吳淑 Wu Shu
㢧五十九
漢官儀 一卷 Hanguanyi (Han) 應劭 Ying Shao
獻帝春秋 一卷 Xiandi chunqiu () NN
玄晏春秋 一卷 Xuanyan chunqiu (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi
九州春秋 一卷 Jiuzhou chunqiu (Jin) 司馬彪 Sima Biao
帝王世紀 一卷 Diwang shiji (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi
魏晉世語 一卷 Wei-Jin shiyu (Jin) 郭頒 Guo Ban
東宮舊事 一卷 Donggong jiushi (Jin) 張敝 Zhang Bi
元嘉起居注 一卷 Yuanjia qijuzhu () NN
大業拾遺錄 一卷 Daye shiyi ji (Tang) 杜寶 Du Bao
建康宮殿簿 一卷 Jiankang gongdian bu (Tang) 張著 Zhang Zhu
山公啟事 一卷 Shangong qishi (Jin) 山濤 Shan Tao
八王故事 一卷 Bawang gushi (Jin) 盧綝 Lu Lin
陸機要覽 一卷 Lu Ji Yaolan (Jin) 陸機 Lu Ji
桓譚新論 一卷 Huan Tan Xinlun (Han) 桓譚 Huan Tan
譙周法訓 一卷 Qiao Zhou Faxun (蜀) 譙周 Qiao Zhou
裴啟語林 (裴子語林) 一卷 Pei Qi Yulin (Peizi yulin) (Jin) 裴啟 Pei Qi
虞喜志林 一卷 Yu Xi Zhilin (Jin) 虞喜 Yu Xi
魏臺訪議 一卷 Weitai fangyi (Sanguo-Wei) 王肅 Wang Su
魏春秋 一卷 Wei chunqiu (Jin) 孫盛 Sun Sheng
齊春秋 一卷 Yi chunqiu (Liang) 吳均 Wang Jun
晉陽秋 一卷 Jinyang qiu (Jin) 庾翼 Yu Yi
續晉陽秋 一卷 Xu Jinyang qiu (Liu-Song) 檀道鸞 Tan Daoluan
晉中興書 一卷 Jin zhongxing shu (Liu-Song) 何法盛 He Fasheng
宋拾遺錄 一卷 Song shiyi lu (Liang) 謝綽 Xie Zhuo
會稽典錄 一卷 Guiji dianlu (Jin) 虞預 Yu Yu
三國典略 一卷 Sanguo dianlüe (Jin) 魚豢 Yu Huan
建康實錄 一卷 Jiankang shilu () NN
三輔決錄 一卷 Sanfu juelu (Han) 趙岐 Zhao Qi
鄴中記 一卷 Yezhong ji (Jin) 陸翽 Lu Hui
吳錄 一卷 Wulu (Jin) 張勃 Zhang Bo
㢧六十
靈憲注 一卷 Lingxianzhu (Han) 張衡 Zhang Heng
玉曆通政經 一卷 Yuli tongzheng jing () NN
徐整長曆 一卷 Xu Zheng Changli (Sanguo-Wu) 徐整 Xu Zheng
孫氏瑞應圖 一卷 Sunshi ruiying tu (Liang) 孫柔之 Sun Rouzhi
玉符瑞圖 一卷 Yufu ruitu (Liang) 顧野王 Gu Yewang
地鏡圖 一卷 Dijingtu () NN
五行記 一卷 Wuxingji (Tang) NN
玄中記 一卷 Xuanzhongji () 郭氏 Master Guo
發蒙記 一卷 Famengji (Jin) 束皙 Shu Xi
決疑要注 一卷 Jueyi yaozhi (Jin) 摯虞 Zhi Yu
在窮記 一卷 Zaiqiongji () 孔元舒 Kong Yuanshu
河東記 一卷 Hedongji () NN
雞林志 一卷 Jilinzhi (Song) NN
湘山錄 一卷 Xiangshanlu (Song) 釋文瑩 Monk Wenying
九國志 一卷 Jiuguozhi () 劉旻 Li Min (or 宋路振 Song Luzhen)
九域志 一卷 Jiuyuzhi (Song) 李昕 Li Xin
十道志 一卷 Shidaozhi (Tang) 李吉甫 Li Jifu
十三州記 一卷 Shisanzhou ji (Jin) 黃義仲 Huang Yizhong
寰宇記 一卷 Huanyuji (Song) 樂史 Le Shi
風土記 一卷 Fengtuji (Jin) 周處 Zhou Chu
神境記 一卷 Shenjingji (Liu-Song) 王韶之 Wang Zhaozhi
西征記 一卷 Xizhengji (Jin) 戴祚 Dai Zuo
三輔黃圖 一卷 Sanfu huangtu (Han) NN
三輔舊事 一卷 Sanfu jiushi (Tang) 袁郊 Yuan Jiao
西都雜記 一卷 Xidu zaji (Tang) 韋述 Wei Shu
太康地記 一卷 Taikang diji (Jin) NN
燉煌新錄 一卷 Dunhuang xinlu (Northern Wei) 劉昞 Liu Bing
扶南土俗 一卷 Funan tusu (Sanguo-Wu) 康泰 Kang Tai
南宋市肆紀 一卷 Nansong shisi ji (Song) 泗水潛夫 Sishui Qianfu (周密 Zhou Mi)
㢧六十一
三秦記 一卷 Sanqin ji () 辛氏 Master Xin
長安志 一卷 Chang'an zhi (Song) 宋敏求 Song Minqiu
關中記 一卷 Guanzhong ji (Jin) 潘岳 Pan Yue
洛陽記 一卷 Luoyang ji (Jin) 陸機 Lu Ji
梁州記 一卷 Liangzhou ji (Jin) 劉澄之 Liu Chengzhi
梁京寺記 一卷 Liangjing siji () NN
宜都記 一卷 Yidu ji (Jin) 袁崧 Yuan Song
益州記 一卷 Yizhou ji (Jin) 任豫 Ren Yu
荊州記 一卷 Jingzhou ji (Liu-Song) 盛弘之 Sheng Hongzhi
湘中記 一卷 Xiangzhong ji (Jin) 羅含 Luo Han
武陵記 一卷 Wuling ji () 鮑堅 Bao Jian (or [Southern Qi] 黃閔 Huang Min)
漢南記 一卷 Hannan ji () 張瑩 Zhang Yu
南雍州記 一卷 Nanyongzhou ji (Liu-Song) 王韶 Wang Shao
安城記 一卷 Ancheng ji () 王孚 Wang Fu
南康記 一卷 Nankang ji (Jin) 鄧德明 Deng Deming
潯陽記 一卷 Xunyang ji (Jin) 張僧鑒 Zheng Sengjian
鄱陽記 一卷 Fanyang ji (Southern Qi) 劉澄之 Liu Chengzhi
九江志 一卷 Jiujiang zhi (Jin) 何晏 He Yan
丹陽記 一卷 Danyang ji (Liu-Song) 山謙之 Shan Qianzhi
會稽記 一卷 Guiji ji (Jin) 孔曄 Kong Ye (or [Liu-Song] 孔靈符 Kong Lingfu)
永嘉郡記 一卷 Yongjiajun ji (Liu-Song) 鄭緝之 Zheng Jizhi
三齊略記 一卷 Sanqi lüeji (Jin) 伏琛 Fu Chen
南越志 一卷 Nanyue zhi () 沈懷遠 Shen Huaiyuan
廣州記 一卷 Guangzhou ji (Jin) 顧微 Gu Wei
廣志 一卷 Guangzhi (Jin) 郭義恭 Guo Yigong
番禺雜記 一卷 Fanyu zaji (Tang) 鄭熊 Zheng Xiong
始興記 一卷 Shixing ji (Liu-Song) 王韶 Wang Shao
林邑記 一卷 Linyi ji () NN
涼州記 一卷 Liangzhou ji (Northern Liang) 段龜龍 Duan Guilong
交州記 一卷 Jiaozhou ji (Jin) 劉欣期 Liu Xinqi
沙州記 一卷 Shazhou ji (Liu-Song) 段國 Duan Guo
㢧六十二
雲南志略 一卷 Yunnan zhilüe (Yuan) 李京 Li Jing
遼東志略 一卷 Liaodong zhilüe (Yuan) 戚輔之 Qi Fuzhi
桂海虞衡志 一卷 Guihai yuheng zhi (Song) 范成大 Fan Chengda
岳陽風土記 一卷 Yueyang fengtu ji (Song) 范致明 Fan Zhiming
真臘風土記 一卷 Zhenla fengtu ji (Yuan) 周達觀 Zhou Daguan
陳留風俗傳 一卷 Chenliu fengsu zhuan (Jin) 江微 Jiang Wei (or 圈稱 Juan Cheng)
成都古今記 一卷 Chengdu gujin ji (Song) 趙朴 Zhao Pu
臨海水土記 一卷 Linhai shuitu ji () NN
臨海異物志 一卷 Linhai yiwu zhi (Sanguo-Wu) 沈瑩 Shen Ying
㢧六十三
吳地記 一卷 Wudiji (Tang) 陸廣微 Lu Guangwei
遊城南注 一卷 You chengnan zhu (Song) 張禮 Zhang Li
北戶錄 一卷 Beihulu (Tang) 段公路 Duan Gonglu
湖山勝槩 一卷 Hushan shenggai (Yuan) 泗水潛夫 Sishui Qianfu (周密 Zhou Mi)
[約齋燕遊志 一卷 Yuezhai yanyou zhi (Song) 張鎡 Zhang Zi]
㢧六十四
入越記 一卷 Ruyueji (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
吳郡諸山錄 一卷 Wujun zhushan lu (Song) 周必大 Zhou Bida
廬山錄 一卷 Lushanlu (Song) 周必大 Zhou Bida
廬山後錄 一卷 Lushan houlu (Song) 周必大 Zhou Bida
九華山錄 一卷 Jiuhuashan lu (Song) 周必大 Zhou Bida
金華遊錄 一卷 Jinhua youlu (Song) 方鳳 Fang Feng (or 謝翱 Xie Ao)
大嶽志 一卷 Dayuezhi (Ming) 方升 Fang Sheng
㢧六十五
來南錄 一卷 Lainanji (Tang) 李翱 Li Ao
入蜀記 一卷 Rushuji (Song) 陸游 Lu You
攬轡錄 一卷 Lanpeilu (Song) 范成大 Cheng Dachang
驂鸞錄 一卷 Canluanlu (Song) 范成大 Cheng Dachang
吳船錄 一卷 Wuchuanlu (Song) 范成大 Cheng Dachang
汎舟錄 二卷 Fanzhoulu (Song) 周必大 Zhou Bida
乾道庚寅奏事錄 一卷 Qiandao gengyin zoushi lu (Song) 周必大 Zhou Bida
河源錄 一卷 Heyuanlu (Yuan) 潘昂霄 Pan Anxiao
于役志 一卷 Yuyiji (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
峽程記 一卷 Xiachengji (Former Shu) 韋莊 Wei Zhuang
述異記 一卷 Shuyiji (Liang) 任昉 Ren Fang
㢧六十六
佛國記 一卷 Foguoji (Jin) 釋法顯 Monk Faxian
神異經 一卷 Shenyijing (Han) 東方朔 Dongfang Shuo, (Jin) 張華 Zhang Hua (comm.)
拾遺名山記 一卷 Shiyi mingshan ji (Former Qin) 王嘉 Wang Jia
海內十洲記 一卷 Hainei shizhou ji (Han) 東方朔 Dongfang Shuo
洞天福地記 一卷 Dongtian fudi ji (Former Shu) 杜光庭 Du Guangting
別國洞冥記 一卷 Bieguo dongming ji (Han) 郭憲 Guo Xian
西京雜記 一卷 Xijing zaji (Han) 劉歆 Liu Xin (or [Jin] 葛洪 Ge Hong)
南部烟花記 一卷 Nanbu yanhua ji (Tang) 馮贄 Feng Zhi
㢧六十七
豫章古今記 一卷 Yuzhang gujin ji () 雷次宗 Lei Cizong
睦州古蹟記 一卷 Linzhou guji ji (Song) 謝翱 Xie Ao
南海古蹟記 一卷 Nanhai guji ji (Yuan) 吳萊 Wu Lai
遊甬東山水古蹟記 一卷 You yongdong shanshui guji ji (Yuan) 吳萊 Wu Lai
洛陽伽藍記 一卷 Luoyang qielan ji (Northern Wei) 楊衒之 Yang Xuanzhi
寺塔記 一卷 Shitaji (Tang) 段成式 Duan Chengshi
益都方物略記 一卷 Yidu fangwu lüeji (Song) 宋祁 Song Qi
嶺表錄異記 一卷 Lingbiao luyi ji (Tang) 劉恂 Liu Xun
溪蠻叢笑 一卷 Ximan congxiao (Song) 朱輔 Zhu Fu
函潼關要志 一卷 Han-Tongguan yaozhi (Song) 程大昌 Cheng Dachang
南宋故都宮殿 一卷 Nansong gudu gongdian () 泗水潛夫 Sishui Qianfu (周密 Zhou Mi)
㢧六十八
東京夢華錄 一卷 Dongjing menghua lu (Song) 孟元老 Meng Yuanlao
古杭夢遊錄 一卷 Gu Hang mengyou lu (Song) 耐得翁 Nai Deweng
錢塘瑣記 一卷 Qiantang suoji (Song) 于肇 Yu Zhao
六朝事跡 一卷 Liuchao shiji (Song) 張敦頤 Zhang Dunyi
汴故宮記 一卷 Bian gugong ji (Yuan) 楊奐 Yang Huan
汴都平康記 一卷 Biandu pingkang ji (Song) 張邦基 Zhang Bangji
艮嶽記 一卷 Genyueji (Song) 張淏 Zhang Hao
洛陽名園記 一卷 Luoyang mingyuan ji (Song) 李廌 Li Zhi (Li Gefei 李格非)
吳興園林記 一卷 Wuxing yuanlin ji (Song) 周密 Zhou Mi
廬山草堂記 一卷
草堂三謠 一卷
Lushan caotang ji
Caotang sanyao
(Tang) 白居易 Bai Juyi
終南十志 一卷 Zhongnan shizhi (Tang) 盧鴻 Lu Hong
平泉山居雜記 一卷 Pingquan shanju zaji (Tang) 李德裕 Li Deyu
平泉山居草木記 一卷 Pingquan shanju caomu ji (Tang) 李德裕 Li Deyu
㢧六十九
歲華紀麗譜 一卷 Suihua jili pu (Yuan) 費著 Fei Zhu
荊楚歲時記 一卷 Jing-Chu suishi ji (Jin) 宗懍 Zong Lin
乾淳歲時記 一卷 Qianchun suishi ji (Yuan) 周密 Zhou Mi
輦下歲時記 一卷 Nianxia suishi ji (Tang) NN
秦中歲時記 一卷 Qinzhong suishi ji (Tang) 李淖 Li Nao
玉燭寶典 一卷 Yuzhu baodian (Sui) 杜臺卿 Du Taiqing
四民月令 一卷 Simin yueling (Han) 崔寔 Cui Shi
千金月令 一卷 Qianjin yueling (Tang) 孫思邈 Sun Simiao
四時寶鏡 一卷 Sishi baojing () NN
歲時雜記 一卷 Suishi zaji (Song) 呂原明 Lü Yuanming
歲華紀麗 四卷 Suihua jili (Tang) 韓鄂 Han E
影燈記 一卷 Yingdengji () NN
㢧七十
晝簾緒論 一卷 Zhoulian xulun (Song) 胡大初 Hu Taichu
官箴 一卷 Guanzhen (Song) 呂本中 Lü Benzhong
政經 一卷 Zhengjing (Song) 真德秀 Zhen Dexiu
忠經 一卷 Zhongjing (Han) 馬融 Ma Rong
女孝經 一卷 Nü xiaojing (Tang) 鄭氏 Ms Zheng
女論語 一卷 Nü lunyu (Tang) 宋若昭 Song Ruozhao
女誡 一卷 Nüjie (Han) 班昭 Ban Zhao
厚德錄 一卷 Houdelu (Song) 李元綱 Li Yuangang
省心錄 一卷 Xingxinlu (Song) 林逋 Lin Bu
㢧七十一
涑水家儀 一卷 Sushui jiayi (Song) 司馬光 Sima Guang
顏氏家訓 一卷 Yanshi jiaxun (Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
石林家訓 一卷 Shilin jiaxun (Song) 葉夢得 Ye Mengde
緒訓 一卷 Xuxun (Song) 陸游 Lu You
蘇氏族譜 一卷 Sushi zupu (Song) 蘇洵 Su Xun
訓學齋規 一卷 Xunxue zhaigui (Song) 朱熹 Zhu Xi
呂氏鄉約 一卷 Lüshi xiangyue (Song) 呂大忠 Lü Dazhong
義莊規矩 一卷 Yizhuang guiju (Song) 范仲淹 Fan Zhongyan
世範 一卷 Shifan (Song) 袁采 Yuan Cai
鄭氏家範 一卷 Zhengshi jiafan (Yuan) 鄭太和 Zheng Taihe
㢧七十二
前定錄 一卷 Qiandinglu (Tang) 鍾輅 Zhong Lu
續前定錄 一卷 Xu qianding lu (Tang) 鍾輅 Zhong Lu
還寃記 一卷 Huanyuanji (Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
報應記 一卷 Baoyingji (Tang) 唐臨 Tang Lin
㢧七十三
祛疑說 一卷 Quyishuo (Song) 儲泳 Chu Yong
辨惑論 一卷 Bianhuolun (Yuan) 謝廷芳 Xie Tingfang
善誘文 一卷 Shanyouwen (Song) 陳錄 Chen Lu
樂善錄 一卷 Leshanlu (Song) 李昌齡 Li Changling
東谷所見 一卷 Donggu suojian (Song) 李之彥 Li Zhiyan
㢧七十四
山家清供 一卷 Shanjia qinggong (Song) 林洪 Li Hong
山家清事 一卷 Shanjia qingshi (Song) 林洪Li Hong
忘懷錄 一卷 Wanghuailu (Song) 沈括 Shen Kuo
登涉符籙 一卷 Dengshe fulu (Jin) 葛洪 Ge Hong
臥游錄 一卷 Woyoulu (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
對雨編 一卷 Duiyubian (Song) 洪邁 Hong Mai
農家諺 一卷 Nongjiayan (Han) 崔寔 Cui Shi
㢧七十五
經鉏堂襍誌 一卷 Jingchutang zazhi (Song) 倪思 Ni Si
吳下田家志 一卷 Wuxia tianjia zhi (Song) 陸泳 Lu Yong
天隱子養生書 一卷 Tianyinzi yangsheng shu (Tang) 司馬承禎 Sima Chengzhen
保生要錄 一卷 Baosheng yaolu (Song) 蒲處貫 Pu Chuguan
保生月錄 一卷 Baosheng yuelu (Tang) 韋行規 Wei Xinggui
養生月錄 一卷 Yangsheng yuelu (Song) 姜蛻 Jiang Tui
攝生要錄 一卷 Shesheng yaolu (Ming) 沈仕 Shen Shi
齊民要術 一卷 Qimin yaoshu (Northern Wei) 賈思勰 Jia Sixie
林下清錄 一卷 Linxia qinglu (Ming) 沈仕 Shen Shi
蘭亭記 一卷 Lantingji (Jin) 王羲之 Wang Xizhi
輞川集 一卷 Wangchuanji (Tang) 王維 Wang Wei, 裴迪 Pei Di
洛中耆英會 一卷 Luozhong qiying hui (Song) 司馬光 Sima Guang
洛中九老會 一卷 Luozhong jiulao hui (Tang) 白居易 Bai Juyi
㢧七十六
錦帶書 一卷 Jindaishu (Liang) 蕭統 Xiao Tong (Prince Zhaoming 昭明太子)
耕錄藳 一卷 Genglugao (Song) 胡錡 Hu Qi
水族加恩簿 一卷 Shuizu jia'en bu (Song) 毛勝 Mao Sheng
禪本草 一卷 Chanbencao (Song) 釋慧日 Monk Huiri
義山雜纂 一卷 Yishan zazuan (Tang) 李商隱 Li Shangyin
雜纂續 一卷 Zazuan xu (Song) 王君玉 Wang Junyu
雜纂二續 一卷 Zazuan erxu (Song) 蘇軾 Su Shi
㢧七十七
小名錄 一卷 Xiaominglu (Tang) 陸龜蒙 Lu Guimeng
侍兒小名錄 一卷 Shi'er xiaoming lu (Song) 王銍 Wang Zhi
侍兒小名錄 一卷 Shi'er xiaoming lu (Song) 溫豫 Wen Yu
侍兒小名錄 一卷 Shi'er xiaoming lu (Song) 洪遂 Hong Sui
侍兒小名錄 一卷 Shi'er xiaoming lu (Song) 張邦幾 Zhang Bangji
釵小志 一卷 Chaixiaozhi (Tang) 朱揆 Zhu Kui
粧樓記 一卷 Zhuanglouji (Southern Tang) 張泌 Zhang Bi
粧臺記 一卷 Zhuangtaiji (Tang) 宇文士及 Yuwen Shiji
靚粧錄 一卷 Jingzhuanglu (Tang) 溫庭筠 Wen Tingyun
髻鬟品 一卷 Jihuanpin (Tang) 段柯古 Duan Kegu
㢧七十八
織錦璇璣圖 一卷 Zhijin xuanji tu (Former Qin) 蘇蕙 Su Hui
北里志 一卷 Beilizhi (Tang) 孫棨 Sun Qi
教坊記 一卷 Jiaofangji (Tang) 崔令欽 Cui Lingqin
青樓集 一卷 Qinglouji (Yuan) 黃雪蓑 Huang Xueshuai (夏庭芝 Xia Tingzhi)
麗情集 一卷 Liqingji (Song) 張君房 Zhang Junfang
㢧七十九
文則 一卷 Wenze (Song) 陳騤 Chen Kui
文錄 一卷 Wenlu (Song) 唐庚 Tang Geng
詩品 三卷 Shipin (Liang) 鍾嶸 Zhong Rong
詩式 一卷 Shishi (Tang) 釋皎然 Monk Jiaoran
詩譜 一卷 Shipu (Yuan) 陳繹曾 Chen Yiceng
二十四詩品 一卷 Ershisi shipin (Tang) 司空圖 Sikong Tu
詩談 一卷 Shitan (Song) 徐泰 Xu Tai
詩論 一卷 Shilun (Song) 釋普聞 Monk Puwen
詩病五事 一卷 Shibing wushi (Song) 蘇轍 Su Zhe
杜詩箋 一卷 Dushi jian (Song) 黃庭堅 Huang Tingjian
㢧八十
風騷旨格 一卷 Fengsao zhige (Tang) 釋齊己 Monk Qiji
韻語陽秋 一卷 Yunyu yangqiu (Song) 葛立方 Ge Lifang
藝苑雌黃 一卷 Yiyuan cihuang (Song) 嚴有翼 Yan Youyi
譚苑醍醐 一卷 Tanyuan tihu (Ming) 楊慎 Yang Shen
竹林詩評 一卷 Zhulin shiping () NN
謝氏詩源 一卷 Xieshi Shiyuan () NN
潛溪詩眼 一卷 Qianxi shiyan (Song) 范溫 Fan Wen
本事詩 一卷 Benshishi (Tang) 孟棨 Meng Qi
續本事詩 一卷 Xu benshi shi () 聶奉先 Nie Fengxian
㢧八十一
䂬溪詩話 一卷 Gongxi shihua (Song) 黃徹 Huang Che
環溪詩話 一卷 Huanxi shihua (Song) 吳沆 Wu Hang
東坡詩話 一卷 Dongpo shihua (Song) 蘇軾 Su Shi
西清詩話 一卷 Xiqing shihua (Song) 蔡絛 Cai Tao
艇齋詩話 一卷 Tingzhai shihua (Song) 曾季貍 Zeng Jili
梅澗詩話 一卷 Meijian shihua (Song) 韋居安 Wei Ju'an
後村詩話 一卷 Houcun shihua (Song) 劉克莊 Liu Kezhuang
漫叟詩話 一卷 Mansou shihua () NN
桐江詩話 一卷 Tongjiang shihua () NN
蘭莊詩話 一卷 Lanzhuang shihua (Ming) 閔文振 Min Wenzhen
迃齋詩話 一卷 Yuzhai shihua () NN
金玉詩話 一卷 Jinyu shihua (Song) 蔡絛 Cai Tao
漢臯詩話 一卷 Hangao shihua () NN
陳輔之詩話 一卷 Chen Fuzhi shihua (Song) 陳輔之 Chen Fuzhi
敖器之詩話 一卷 Ao Qizhi shihua () 敖陶孫 Ao Taosun
潘子真詩話 一卷 Pan Zizhen shihua (Song) 潘子真 Pan Zizhen
青瑣詩話 一卷 Qingsuo shihua (Song) 劉斧 Liu Fu
玄散詩話 一卷 Xuansan shihua () NN
㢧八十二
六一居士詩話 一卷 Liuyi jushi shihua (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
司馬溫公詩話 一卷 Sima Wengong shihua (Song) 司馬光 Sima Guang
劉攽貢父詩話 一卷 Liu Ban gongfu shihua (Song) 劉攽 Liu Ban
後山居士詩話 一卷 Houshan jushi shihua (Song) 陳師道 Chen Shidao
許彥周詩話 一卷 Xu Yanzhou shihua () 許顗 Xu Yi
㢧八十三
滄浪詩話 一卷 Canlang shihua (Song) 嚴羽 Yan Yu
珊瑚鉤詩話 三卷 Shanhu gou shihua (Song) 張表臣 Zhang Biaochen
石林詩話 三卷 Shilin shihua (Song) 葉夢得 Ye Mengde
烏臺詩案 一卷 Wutai shi'an (Song) 朋九萬 Peng Jiuwan
㢧八十四
庚溪詩話 一卷 Gengxi shihua (Song) 西郊野叟 Xijiao yesou (陳巖肖 Chen Yanxiao)
紫微詩話 一卷 Ziwei shihua (Song) 呂本中 Lü Benzhong
竹坡老人詩話 一卷 Zhupo laoren shihua (Song) 周紫芝 Zhou Zizhi
臨漢隱居詩話 一卷 Linhan yinju shihua (Song) 魏泰 Wei Tai
苕溪漁隱叢話 一卷 Tiaoxi yuyin conghua (Song) 胡仔 Hu Zai
歲寒堂詩話 一卷 Suihantang shihua (Song) 張戒 Zhang Jie
娛書齋詩話 一卷 Yushuzhai shihua (Song) 趙與虤 Zhao Yuyan
二老堂詩話 一卷 Erlaotang shihua (Song) 周必大 Zhou Bida
比紅兒詩話 一卷 Bihong'er shihua (Tang) 羅虬 Luo Qiu
林下詩談 一卷 Linxia shitan (Song) NN
詩話雋永 一卷 Shici juanyong (Yuan) 喻正己 Yu Zhengji
詩詞餘話 一卷 Shici yuhua (Yuan) 俞焯 Yu Zhuo
詞品 一卷 Cipin (Yuan) 涵虛子 Hanxuzi (朱權 Zhu Quan)
詞旨 一卷 Cizhi (Yuan) 陸輔之 Lu Fuzhi
四六餘話 一卷 Siliu yuhua (Song) 相國道 Xiangguo Dao
月泉吟社 一卷 Yuequan yinshe () 吳渭 Wu Wei (comp.)
㢧八十五
佩觿 三卷 Peixi (Later Zhou) 郭忠恕 Guo Zhongshu
干祿字書 一卷 Ganlu zishu (Tang) 顔元孫 Yan Yuansun
金壺字考 一卷 Jinhu zikao () 釋適之 Monk Shizhi
俗書證誤 一卷 Sushu zhengwu (Song) 顏愍楚 Yan Minchu
字書誤讀 一卷 Zishu wudu (Song) 王雰 Wang Fen
字格 一卷 Zige (Tang) 竇臮 Dou Ji
字林 一卷 Zilin (Song) 呂忱 Lü Chen
㢧八十六
六義圖解 一卷 Liuyi tujie (Song) 王應電 Wang Yingdian
筆勢論略 一卷 Bishi lunlüe (Jin) 王羲之 Wang Xizhi
筆陣圖 一卷 Bizhentu (Jin) 衛鑠夫人 Ms Wei Shuo
筆髓論 一卷 Bisuilun (Tang) 虞世南 Yu Shinan
書法 一卷 Shufa (Tang) 歐陽詢 Ouyang Xun, (Ming) 王道焜 Wang Daokun (comm.)
五十六種書法 一卷 Wushiliu zhong shufa (Tang) 韋續 Wei Xu
九品書 一卷 Jiupinshu (Tang) 韋續 Wei Xu
書品優劣 一卷 Shupin youlie (Tang) 韋續 Wei Xu
續書品 一卷 Xu shupin (Tang) 韋續 Wei Xu
書評 一卷 Shuping (Tang) 韋續 Wei Xu
書評 一卷 Shuping (Liang) 袁昂 Yuan Ang
論篆 一卷 Lunzhuan (Tang) 李陽冰 Li Yangbing
冰陽筆訣 (s.l. 陽冰筆訣) 一卷 Bingyang bijue (s.l. Yangbing bijue) (Tang) 李陽冰 Li Yangbing
張長史十二意筆法 (顔公筆法) 一卷 Zhang Changshi ershiyi bifa (Yan Gong bifa) (Tang) 顏真卿 Yan Zhenqing
四體書勢 一卷 Siti shushi (Jin) 衛恆 Wei Heng
法書苑 一卷 Fashuyuan () 周越 Zhou Yue
衍極 一卷 Yanji (Yuan) 鄭杓 Zheng Shao
㢧八十七
書譜 一卷 Shupu () 孫過庭 Sun Guoting
續書譜 一卷 Xu shupu (Song) 姜堯章 Jiang Yaozhang (Jiang Kui 姜夔)
書斷 四卷 Shuduan (Song) 張懷瓘 Zhang Huaiguan
書品 一卷 Shupin (Liang) 庾肩吾 Yu Jianwu
書評 一卷 Shuping (Liang) 蕭衍 Xiao Yan (Emperor Liang Wudi 梁武帝)
後書品 一卷 Houshupin (Tang) 李嗣真 Li Sizhen
能書錄 一卷 Nengshulu (Southern Qi) 王僧虔 Wang Sengqian
㢧八十八
書史 二卷 Shushi (Song) 米芾 Mi Fu
海嶽名言 一卷 Haiyue mingyan (Song) 米芾 Mi Fu
翰墨志 一卷 Hanmozhi (Song) Zhao Gou 趙構 (Emperor Song Gaozong 宋高宗)
思陵書畫記 一卷 Siling shuhua ji (Song) 周密 Zhou Mi
歐公試筆 一卷 Ougong shibi (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
㢧八十九
寶章待訪錄 一卷 Baozhang daifang lu (Song) 米芾 Mi Fu
譜系雜說 (法帖譜系) 二卷 Puxi zashuo (Fatie puxi) (Song) 曹士冕 Cao Shimian
法帖刊誤 二卷 Fatie kanwu (Song) 黃伯思 Huang Bosi
法帖刊誤 一卷 Fatie kanwu (Song) 陳與義 Chen Yuyi
集古錄 一卷 Jigulu (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
㢧九十
古畫品錄 一卷 Gu huapin lu (Southern Qi) 謝赫 Xie He
後畫品錄 一卷 Hou huapin lu (Chen) 姚最 Yao Zui
續畫品錄 一卷 Xu huapin lu (Tang) 李嗣真 Li Sizhen
益州名畫錄 三卷 Yizhou minghua lu (Song) 黃休復 Huang Xiufu
名畫記 一卷 Minghuaji (Song) 張彥遠 Zhang Yanyuan
名畫獵精 一卷 Minghua liejing (Song) 張彥遠 Zhang Yanyuan
采畫錄 一卷 Caihualu (Tang) 馬朗 Ma Lang
廣畫錄 一卷 Guanghualu () 釋仁顯 Monk Renxian
㢧九十一
貞觀公私畫史 一卷 Zhenguan gongsi huashi (Tang) 裴孝源 Pei Xiaoyuan
林泉高致 一卷 Linquan gaozhi (Song) 郭熙 Guo Xi
畫論 一卷 Hualun (Song) 郭若虛 Guo Ruoxu (or 郭思 Guo Si)
紀藝 一卷 Jiyi (Song) 郭若虛 Guo Ruoxu (or 郭思 Guo Si)
畫梅譜 一卷 Huameipu (Song) 華光道人 Huaguang Daoren (釋仲仁 Monk Zhongren)
畫竹譜 一卷 Huazhupu (Song) 李衎 Li Kan
墨竹譜 一卷 Mozhupu (Yuan) 管道昇夫人 Ms Guan Daosheng
畫學祕訣 一卷 Huaxue bijue (Tang) 王維 Wang Wei
㢧九十二
畫史 一卷 Huashi (Song) 米芾 Mi Fu
畫品 一卷 Huapin (Song) 李廌 Li Zhi
畫鑒 一卷 Huajian (Song) 湯垕 Tang Hou
畫論 一卷 Hualun (Song) 湯垕 Tang Hou
㢧九十三
茶經 三卷 Chajing (Tang) 陸羽 Lu Yu
茶錄 一卷 Chalu (Song) 蔡襄 Cai Xiang
試茶錄 一卷 Shichalu (Song) 宋子安 Song Zi'an
大觀茶論 一卷 Daguan chalun (Song) Zhao Ji 趙佶 (Emperor Song Huizong 宋徽宗)
宣和北苑貢茶錄 一卷 Xuanhe beiyuan gongcha lu (Song) 熊蕃 Xiong Fan
北苑別錄 一卷 Beiyuan bielu (Song) 趙汝礪 Zhao Ruli
品茶要錄 一卷 Pincha yaolu (Song) 黃儒 Huang Ru
本朝茶法 一卷 Benchao chafa (Song) 沈括 Shen Kuo
煎茶水記 一卷 Jian chashui ji (Tang) 張又新 Zhang Youxin
十六湯品 一卷 Shiliu tangpin (Tang) 蘇廙 Su Yi
述煮茶小品 一卷 Shu jiancha xiaopin (Song) 葉清臣 Ye Qingchen
採茶錄 一卷 Caichalu (Tang) 溫庭筠 Wen Tingyun
鬬茶記 一卷 Douchaji (Song) 唐庚 Tang Geng
㢧九十四
酒譜 一卷 Jiupu (Song) 竇革 Dou Ge (竇苹 Dou Ping)
續北山酒經 一卷 Xu beishang jiujing (Song) 李保 Li Bao
酒經 一卷 Jiujing (Song) 蘇軾 Su Shi
酒經 一卷 Jiujing (Song) 朱翼中 Zhu Yizhong (朱肱 Zhu Gong)
安雅堂觥律 一卷 Anyatang gonglü (Yuan) 曹繼善 Cao Jishan
觴政述 一卷 Shangzhengshu (Song) 趙與時 Zhao Yushi
醉鄉日月 一卷 Zuixiang riyue () 皇甫松 Huangfu Song
罰爵典故 一卷 Chengjue diangu (Song) 李廌 Li Zhi
熙寧酒課 一卷 Xining jiuke (Song) 趙珣 Zhao Xun
新豐酒法 一卷 Xinfeng jiufa (Song) 林洪 Lin Hong
酒乘 一卷 Jiucheng (Song) 韋孟 Wei Meng
觥記注 一卷 Gongji zhu (Song) 鄭獬 Zheng Xie
麴本草 一卷 Qu bencao (Song) 田錫 Tian Xi
酒爾雅 一卷 Jiu erya (Song) 何剡 He Yan
酒小史 一卷 Jiuxiaoshi (Yuan) 宋伯仁 Song Boren
酒名記 一卷 Jiumingji (Song) 張能臣 Zhang Nengcheng
㢧九十五
食樂譜 (食譜) 一卷 Shilepu (Shipu) (Tang) 韋巨源 Wei Juyuan
食經 一卷 Shijing () 謝諷 Xie Feng
食珍錄 一卷 Shizhenlu (Liu-Song) 虞悰 Yu Cong
膳夫錄 一卷 Shanfulu (Tang) 鄭望之 Zheng Wangzhi
玉食批 一卷 Yushipi (Song) 司膳內人 Director of the imperial kitchen
士大夫食時五觀 一卷 Shi dafu shishi wuguan (Song) 黃庭堅 Huang Tingjian
糖霜譜 一卷 Tangshuangpu (Song) 洪邁 Hong Mai
中饋錄 一卷 Zhongkuilu () 吳氏 Ms Wu
刀劍錄 (古今刀劍錄) 一卷 Daojianlu (Gujin daojian lu) (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
洞天清錄 一卷 Dongtian qinglu (Song) 趙希鵠 Zhao Xihu
㢧九十六
硯史 一卷 Yanshi (Song) 米芾 Mi Fu
硯譜 一卷 Yanpu (Song) 李之彥 Li Zhiyan
硯譜 一卷 Yanpu (Song) 蘇易簡 Su Yijian
端溪硯譜 一卷 Duanxi yanpu (Song) 葉樾 Ye Yue (rev.)
歙州硯譜 一卷 Shezhou yanpu (Song) 洪景伯 Hong Jingbo (洪适 Hong Shi, or 唐積 Tang Ji)
歙硯說 一卷
辨歙石說 一卷
Sheyan shuo
Bian sheshi shuo
(Yuan) 曹繼善 Cao Jishan (曹紹 Cao Shao)
雲林石譜 三卷 Yunlin shipu (Song) 杜綰 Du Wan
漁陽石譜 一卷 Yuyang shipu (Song) 漁陽公 Master Yuyang
宣和石譜 一卷 Xuanhe shipu (Song) 常懋 Chang Mao
太湖石志 一卷 Taihu shi zhi (Song) 范成大 Fan Chengda
㢧九十七
漢晉印章圖譜 (吳氏印譜) 一卷 Han-Jin yinzhang tupu (Wushi yinpu) (Song) 吳孟思 Wu Mengsi; 王厚之 Wang Houzhi (comm.)
學古編 一卷 Xuegubian (Yuan) 吾丘衍 Wuqiu Yan
傳國璽譜 一卷 Chuang guoxi pu () 鄭文寶 Zheng Wenbao
玉璽譜 一卷 Yuxipu (Tang) 徐令信 Xu Lingxin
相貝經 一卷 Xiangbeijing (Han) 朱仲 Zhu Zhong
相手版經 一卷 Xiangshou banjing () NN
帶格 一卷 Daige (Song) 陳隨隱 Chen Suiyin (陳世崇 Chen Shichong)
三器圖義 一卷 Sanqi tuyi (Song) 程迥 Cheng Jiong
寶記 一卷 Baoji () NN
三代鼎器錄 一卷 Sandai dingqi lu (Tang) 吳協 Wu Xie
鼎錄 一卷 Dinglu (Liang) 虞荔 Yu Li
錢譜 一卷 Qianpu (Song) 董逌 Dong You (or [Ming] 董遹 Dong Yu)
泉志 一卷 Quanzhi (Song) 洪遵 Hong Zun
㢧九十八
香譜 一卷 Xiangpu (Song) 洪芻 Hong Chu
名香譜 一卷 Mingxiangpu (Song) 葉廷珪 Ye Tinggui
墨經 一卷 Mojing (Song) 晁貫之 Chao Guanzhi
墨記 一卷 Moji (Song) 何薳 He Wei (He Yuan)
筆經 一卷 Bijing (Jin) 王羲之 Wang Xizhi
蜀牋譜 一卷 Shujianpu (Yuan) 費著 Fei Zhu
蜀錦譜 一卷 Shujinpu (Yuan) 費著 Fei Zhu
衛公故物記 一卷 Weigong guwu ji (Tang) 韋端符 Wei Duanfu
㢧九十九
古玉圖攷 一卷 Guyu tukao (Yuan) 朱德潤 Zhu Derun
文房圖贊 一卷 Wenfang tuzan (Song) 林洪 Lin Hong
文房圖贊續 一卷 Wenfang tuzan xu (Yuan) 羅先登 Luo Xianzheng
燕几圖 一卷 Yanjitu (Song) 黃伯思 Huang Bosi
㢧一百
琴曲譜錄 一卷 Qinqu pulu (Song) 釋居月Monk Jiyue
雅琴名錄 一卷 Yaqin minglu (Liu-Song) 謝希逸 Xie Xiyi (謝 莊 Xie Zhuang)
琴聲經緯 一卷 Qinsheng jingwei (Song) 陳暘 Chen Yang
琴箋圖式 一卷 Qinjian tushi (Yuan) 陶宗儀 Tao Zongyi
雜書琴事 一卷 Zashu qinshi (Song) 蘇軾 Su Shi
古琴疏 一卷 Guqinshu (Song) 虞汝明 Yu Ruming
樂府解題 一卷 Yuefu jieti (Tang) 劉餗 Liu Su (or 吳兢 Wu Jing)
驃國樂頌 一卷 Piaoguo yuesong (Tang) NN
唐樂曲譜 一卷 Tang yuequ pu (Song) 高似孫 Gao Sisun
籟紀 一卷 Laiji (Chen) 王叔齋 Wang Shuzhai
嘯旨 一卷 Xiaozhi (Tang) 孫廣 Sun Guang
玄真子漁歌記 一卷 Xuanzhenzi yuge ji (Tang) 張志和 Zhang Zhihe, 李德裕 Li Deyu (rec.)
觱篥格 一卷 Bilige (Tang) 段成式 Duan Chengshi
柘枝譜 一卷 Zhezhipu (Tang) 樂史 Le Shi
管絃記 一卷 Guanxianji () 淩秀 Ling Xiu
鼓吹格 一卷 Guchuige () NN
樂府雜錄 一卷 Yuefu zalu (Tang) 段安節 Duan Anjie
㢧百一
尤射 一卷 Youshe (Wei) 繆襲 Miao Xi
射經 一卷 Shejing (Song) 王琚 Wang Ju
九射格 一卷 Jiushege (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
投壺儀節 一卷 Touhu yijie (Song) 司馬光 Sima Guang
投壺新格 一卷 Touhu xinge (Song) 司馬光 Sima Guang
丸經 二卷 Wanjing (Yuan) NN
打馬圖 一卷 Damatu (Song) 李清照 Li Qingzhao
蹴踘譜 一卷 Cujupu (Ming) 汪雲程 Wang Yuncheng
譜雙 五卷 Pushuang (Song) 洪遵 Hong Zun
㢧百二
除紅譜 一卷 Chuhongpu (Yuan) 楊維楨 Yang Weizhen (or [Song] 朱河 Zhu He)
醉綠圖 一卷 Zuilütu () 張光 Zhang Guang
骰子選格 一卷 Shaizi xuange (Tang) 房干星 Fang Ganxing
樗蒲經略 一卷 Chupu jinglüe (Song) 程大昌 Cheng Dachang
藝經 一卷 Yijing (Sanguo-Wei) 邯鄲淳 Handan Chun
五木經 一卷 Wumujing (Tang) 李翱 Li Ao; (Tang) 元革 Yuan Ge (comm.)
彈碁經 一卷 Tanqijing (Jin) 徐廣 Xu Guang
儒棋格 一卷 Ruqige (Sanguo-Wei) □肇 N Zhao
棊訣 一卷 Qijue (Song) 劉仲甫 Liu Zhongfu
棋經 一卷 Qijing (Song) 張擬 Zhang Ni
棋手勢 一卷 Qishoushi () 徐泓 Xu Hong
棋品 一卷 Qipin (Liang) 沈約 Shen Yue
圍棋義例 一卷 Weiqi yili (Song) 徐鉉 Xu Xuan
古局象棋圖 一卷 Guju xiangqi tu (Song) 司馬光 Sima Guang
琵琶錄 一卷 Pipalu (Tang) 段安節 Duan Anjie
羯鼓錄 一卷 Jiegulu (Tang) 南卓 Nan Zhuo
㢧百三
金漳蘭譜 一卷 Jinzhang lanpu (Song) 趙時庚 Zhao Shigeng
王氏蘭譜 一卷 Wangshi Lanpu (Song) 王貴學 Wang Guixue
菊譜 一卷 Jupu (Song) 范成大 Fan Chengda
菊譜 一卷 Jupu (Song) 劉蒙 Liu Meng
菊譜 一卷 Jupu (Song) 史正志 Shi Zhengzhi
海棠譜 一卷 Haitangpu (Song) 陳思 Chen Si
海棠譜詩 一卷 Haitangpu shi (Song) 陳思 Chen Si
㢧百四
洛陽牡丹記 一卷 Luoyang mudan ji (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
洛陽牡丹記 一卷 Luoyang mudan ji (Song) 周師厚 Zhou Shihou
陳州牡丹記 一卷 Chenzhou mudan ji (Song) 張邦基 Zhang Bangji
天彭牡丹譜 一卷 Tiangpeng mudan pu (Song) 陸游 Lu You
牡丹榮辱記 一卷 Mudan rongru ji () 丘璩 Qiu Ju
揚州芍藥譜 一卷 Yangzhou shaoyao pu (Song) 王觀 Wang Guan
梅譜 一卷 Meipu (Song) 范成大 Fan Chengda
梅品 一卷 Meipin (Song) 張鎡 Zhang Zi
花經 一卷 Huajing (Song) 張翊 Zhang Yi
花九錫 一卷 Huajiuxi (Tang) 羅虬 Lou Qiu
洛陽花木記 一卷 Luoyang huamu ji (Song) 周師厚 Zhou Shihou
魏王花木志 一卷 Wei Wang huamu zhi () NN
桂海花木志 一卷 Guihai huamu zhi (Song) 范成大 Fan Chengda
楚辭芳草譜 一卷 Chuci fangcao pu (Song) 謝翱 Xie Ao
南方草木狀 三卷 Nanfang caomu zhuang (Jin) 嵇含 Ji Han
園林草木疏 一卷 Yuanlin caomu shu (Tang) 王方慶 Wang Fangqing
㢧百五
桐譜 一卷 Tongpu (Song) 陳翥 Chen Zhu
竹譜 一卷 Zhupu (Jin) 戴凱之 Dai Kaizhi
續竹譜 一卷 Xu zhupu (Yuan) 劉美之 Liu Meizhi
筍譜 二卷 Sunpu (Song) 釋贊寧 Monk Zanning
荔枝譜 一卷 Lizhipu (Song) 蔡襄 Cai Xiang
橘錄 三卷 Julu (Song) 韓彥直 Han Yanzhi
打棗譜 一卷 Dazaopu (Yuan) 柳貫 Liu Guan
㢧百六
菌譜 一卷 Xunpu (Song) 陳仁玉 Chen Renyu
蔬食譜 (疏食譜) 一卷 Shushipu (Song) 陳達叟 Chen Dasou
野菜譜 一卷 Yecaipu (Ming) 王鴻漸 Wang Hongjian (王磐 Wang Pan)
茹草紀事 一卷 Rucao jishi (Song) 林洪 Lin Hong
藥譜 一卷 Yaopu (Tang) 侯寧極 Hou Ningji
藥錄 一卷 Yaolu (Jin) 李當之 Li Dangzhi
何首烏錄 一卷 He shou wu lu (Tang) 李翱 Li Ao
彰明附子記 一卷 Zhangming fuzi ji (Song) 楊天惠 Yang Tianhui
種樹書 一卷 Zhongshushu () 郭橐駝 Guo Tuotuo (or [Yuan] 俞宗本 Yu Zongben)
㢧百七
禽經 一卷 Qinjing (Zhou) 師曠 Shi Kuang; (Jin) 張華 Zhang Hua (comm.)
肉攫部 一卷 Roujuebu (Tang) 段成式 Duan Chengshi
麟書 一卷 Linshu (Song) 汪若海 Wang Ruohai
蠶書 一卷 Canshu (Song) 秦觀 Qin Guan
養魚經 一卷 Yangyujing (Zhou) 范蠡 Fan Li
漁具詠 一卷 Yujuyong (Tang) 陸龜蒙 Lu Guimeng
相鶴經 一卷 Xianghejing (Song) 浮丘公 Master Fuqiu
相牛經 一卷 Xiangniujing (Zhou) 甯戚 Ning Qi
相馬書 一卷 Xiangmashu (Song) 徐咸 Xu Xian
蟹譜 一卷 Xiepu (Song) 傅肱 Fu Gong
蟫史 一卷 Yanshi () NN
禽獸決錄 一卷 Qinshou juelu (Southern Qi) 卞杉 Bian Shan
解鳥語經 一卷 Jie niaoyu jing () 和菟 He Tu
㢧百八
風后握奇經 一卷
附握奇經續圖 一卷
八陣總述 一卷
Feng Hou Wojijing
Wojijing xutu
Bazhen zongshu
(Han) 公孫弘 Gongsun Hong (comm.), (Jin)馬隆 Ma Long (narr.)
筭經 一卷 Suanjing (Song) 謝察微 Xie Chawei
望氣經 一卷 Wangqijing (Tang) 邵諤 Shao E
星經 二卷 Xingjing (Zhou) 甘公 Master Gan, 石申 Shi Shen
相雨書 一卷 Xiangyushu (Tang) 黃子發 Huang Zifa
水衡記 一卷 Shuihengji () NN
峽船志 一卷 Xiachuanzhi (Tang) 王周 Wang Zhou
水經 二卷 Shuijing (Han) 桑欽 Sang Qin
㢧百九
太乙經 一卷 Taiyijing () 玄女 The Mysterious Maiden
起世經 一卷 Qishijing () NN
宅經 一卷 Zhaijing () 黃帝 The Yellow Emperor; () NN (comm.)
木經 一卷 Mujing (Song) 李誡 Li Jie
耒耜經 一卷 Leisijing (Tang) 陸龜蒙 Lu Guimeng
褚氏遺書 一卷 Chushi yishu (Southern Qi) 褚澄 Chu Cheng
脈經 一卷 Maijing (Jin) 甄權 Zhen Quan (or 王叔和 Wang Shuhe)
子午經 一卷 Ziwujing (Zhou) 扁鵲 Bian Que
玄女房中經 一卷 Xuannü fangzhong jing (Tang) 孫思邈 Sun Simiao
相地骨經 一卷 Xiang digu jing (Han) 青烏子 Qingwuzi
相兒經 一卷 Xiang'erjing (Jin) 嚴助 Yan Zhu
龜經 一卷 Guijing () NN
卜記 一卷 Buji (Song) 王宏 Wang Hong
箕龜論 一卷 Jiguilun (Song) 陳師道 Chen Shidao
百怪斷經 一卷 Baiguai duanjing (Song) 俞誨 Yu Hui
土牛經 一卷 Tuniujing (Song) 向孟 Xiang Meng
漏刻經 一卷 Loukejing () NN
感應經 一卷 Ganyingjing (Yuan) 陳櫟 Chen Li
感應類從志 一卷 Ganying leicong zhi (Song) 釋贊寧 Monk Zanning; 張華 Zhang Hua (comm.)
夢書 一卷 Mengshu () NN
數術記遺 一卷 Shushu jiyi (Han) 徐岳 Xu Yue; (Northern Zhou) 甄鸞 Zhen Luan (comm..)
㢧百一十
漢雜事祕辛 一卷 Han zashi mixin (Han) NN
大業雜記 一卷 Daye zaji (Southern Qi) 劉義慶 Liu Yiqing (or [Tang] 杜寳 Du Bao)
大業拾遺記 一卷 Daye shiyi ji (Tang) 顏師古 Yan Shigu
元氏掖庭記 一卷 Yuanshi yiting ji (Yuan) 陶宗儀 Tao Zongyi
焚椒錄 一卷 Fenjiaolu (Liao) 王鼎 Wang Ding
開河記 一卷 Kaiheji (Tang) NN
迷樓記 一卷 Milouji (Tang) NN
海山記 一卷 Haishanji (Tang) NN
㢧百十一
東方朔傳 一卷 Dongfang Shuo zhuan (Han) 郭憲 Guo Xian
漢武帝內傳 一卷 Han Wudi neizhuan (Han) 班固 Ban Gu
趙飛燕外傳 一卷 Zhao Feiyan waizhuan (Han) 伶玄 Ling Xuan
趙飛遺事 一卷 Zhao Fei yishi () NN
趙后遺事 一卷 Zhaohou yishi (Song) 秦醇 Qin Chun
楊太真外傳 二卷 Yang Taizhen waizhuan (Song) 樂史 Le Shi
梅妃傳 一卷 Mei Fei zhuan (Tang) 曹鄴 Cao Ye
長恨歌傳 一卷 Changhenge zhuan (Tang) 陳泓 (or 陳鴻) Chen Hong
高力士傳 一卷 Gao Lishi zhuan (Tang) 郭湜 Guo Shi
㢧百十二
綠珠傳 一卷 Lüzhuzhuan (Tang) 樂史 Le Shi
非煙傳 一卷 Feiyanzhuan (Tang) 皇甫枚 Huangfu Mei
謝小娥傳 一卷 Xie Xiao'e zhuan (Tang) 李公佐 Li Gongzuo
霍小玉傳 一卷 Huo Xiaoyu zhuan (Tang) 蔣防 Jiang Fang
劉無雙傳 一卷 Liu Wushuang zhuan (Tang) 薛調 Xue Tiao
虬髯客傳 一卷 Qiu Ranke zhuan (Tang) 張說 Zhang Yue (or [Former Shu] 杜光庭 Du Guangting)
韓仙傳 一卷 Han xianzhuan (Tang) 韓若雲 Han Ruoyun
神僧傳 一卷 Shensengzhuan (Jin) 釋法顯 Monk Faxian
劍俠傳 一卷 Jianxiazhuan (Tang) 段成式 Duan Chengshi
㢧百十三
穆天子傳 一卷 Mu Tianzi zhuan () NN
鄴侯外傳 一卷 Yehou waizhuan (Tang) 李蘩 Li Fan
同昌公主傳 一卷 Tongchang gongzhu zhuan (Tang) 蘇鶚 Su E
梁四公記 一卷 Liang sigong ji (Tang) 張說 Zhao Yue
林靈素傳 一卷 Lin Lingsu zhuan (Song) 趙與時 Zhao Yushi
希夷先生傳 一卷 Xiyi xiansheng zhuan (Song) 龐覺 Pang Jue
梁清傳 一卷 Liang Qing zhuan (Liu-Song) 劉敬叔 Liu Jingshu
西王母傳 一卷 Xiwangmu zhuan (Han) 桓驎 Huan Lin
魏夫人傳 一卷 Wei furen zhuan (Tang) 蔡偉 Cai Wei (or 顏真卿 Yan Zhenqing)
杜蘭香傳 一卷 Du Lanxiang zhuan (Jin) 曹毗 Cao Pi
麻姑傳 一卷 Magu zhuan (Jin) 葛洪 Ge Hong
白猿傳 一卷 Baiyuanzhuan (Tang) NN
柳毅傳 一卷 Liu Yi zhuan (Tang) 李朝威 Li Chaowei
李林甫外傳 一卷 Li Linfu waizhuan (Tang) NN
汧國夫人傳 一卷 Qianguo furen zhuan (Tang) 白行簡 Bai Xingjian
靈鬼志 一卷 Lingguizhi (Jin) 荀氏 Xun N
才鬼記 一卷 Caiguiji (Song) 張君房 Zhang Junfang (or [Tang] Zheng Fei 鄭蕡)
㢧百十四
太清樓侍宴記 一卷 Taiqinglou shiyan ji (Song) 蔡京 Cai Jing
延福宮曲宴記 一卷 Yanfugong quyan ji (Song) 李邦基 Li Bangji
保和殿曲宴記 一卷 Baohedian quyan ji (Song) 蔡京 Cai Jing
周秦行紀 一卷 Zhou-Qin xingji (Tang) 牛僧孺 Niu Sengru
東城老父傳 一卷 Dongcheng laofu zhuan (Tang) 陳鴻祖 Chen Hongzu
登西臺慟哭記 一卷 Deng xitai dongku ji (Song) 謝翱 Xie Ao
東陽夜怪錄 一卷 Dongyang yeguai lu (Tang) 王洙 Wang Zhu
冥通記 一卷 Mingtongji (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
冥音記 一卷 Mingyinji (Tang) 朱慶餘 Zhu Qingyu
三夢記 一卷 Sanmengji (Tang) 白行簡 Bai Xingjian
古鏡記 一卷 Gujingji (Sui) 王度 Wang Du
記錦裙 一卷 Jijinqun (Tang) 陸龜蒙 Lu Guimeng
㢧百十五
甘澤謠 一卷 Ganzeyao (Tang) 袁郊 Yuan Jiao
夢遊錄 一卷 Mengyoulu (Tang) 任蕃 Ren Fan
會真記 一卷 Huizhenji (Tang) 元稹 Yuan Zhen
集異記 一卷 Jiyiji (Tang) 薛用弱 Xue Yongruo
續齊諧記 一卷 Xu qixieji (Liang) 吳均 Wu Jun
春夢錄 一卷 Chunmenglu (Yuan) 鄭禧 Zheng Xi
㢧百十六
諾臯記 一卷 Nuogaoji (Tang) 段成式 Duan Chengshi
金剛經鳩異 一卷 Jingangjing jiuyi (Tang) 段成式 Duan Chengshi
博異志 一卷 Boyizhi (Tang) 鄭還古 Zheng Huangu
集異記 一卷 Jiyiji (Tang) 陸勳 Lu Xun
括異志 一卷 Kuoyizhi (Song) 張師正 Zhang Shizheng
括異志 一卷 Kuoyizhi (Song) 魯應龍 Lu Panglong
㢧百十七
異聞實錄 一卷 Yiwen shilu (Tang) 李玖 Li Jiu
靈異小錄 一卷 Lingyi xiaolu (Song) 曾忬 Zeng Yu
異苑 一卷 Yiyuan (Song) 劉敬叔 Liu Jingshu
幽明錄 一卷 Youminglu (Liu-Song) 劉義慶 Liu Yiqing
續幽明錄 一卷 Xu youminglu (Tang) 劉孝孫 Liu Xiaosun
搜神記 一卷 Soushenji (Jin) 干寶 Gan Bao
搜神後記 一卷 Soushen houji (Jin) 陶潛 Tao Qian
稽神錄 一卷 Jishenlu (Song) 徐鉉 Xu Xuan
幽怪錄 (玄怪錄) 一卷 Youguailu (Xuanguailu) (Tang) 牛僧孺 Niu Sengru
幽怪錄 一卷 Youguailu (Tang) 王惲 Wang Yun
續幽怪錄 一卷 Xu youguailu (Tang) 李復言 Li Fuyan
窮怪錄 一卷 Qiongguaiji () NN
玄怪記 一卷 Xuanguaiji (Tang) 徐炫 Xu Xuan
續玄怪記 一卷 Xu xuanguaiji () NN
志怪錄 一卷 Zhiguailu (Tang) 陸勳 Lu Xun
志怪錄 一卷 Zhiguailu (Jin) 祖台之 Zu Taizhi
吉凶影響錄 一卷 Jixiong yingxiang lu (Song) 岑象求 Cen Xiangqiu
靈應錄 一卷 Lingyinglu (Tang) 傅亮 Fu Liang (or [Wudai] 于逖 Yu Ti)
聞奇錄 一卷 Wenqilu (Tang) 于逖 Yu Ti
㢧百十八
錄異記 一卷 Luyiji (Former Shu) 杜光庭 Du Guangting
纂異記 一卷 Zuanyiji (Song) 李玫 Li Mei
采異記 一卷 Caiyiji (Song) 陳達叟 Chen Dasou
乘異記 一卷 Chengyiji (Song) 張君房 Zhang Junfang
廣異記 一卷 Guangyiji (Tang) 戴孚 Dai Fu
獨異志 一卷 Duyiji (Song) 李亢 Li Kang
甄異記 (甄異傳) 一卷 Zhenyiji (Zhenyizhuan) (Jin) 戴祚 Dai Zuo
徂異記 一卷 Cuyiji (Song) 聶田 Nie Tian
祥異記 一卷 Xiangyiji () NN
近異錄 一卷 Jinyilu (Song) 劉質 Liu Zhi
旌異記 一卷 Jingyiji (Song) 侯君素 Hou Junsu
冥祥記 一卷 Mingxiangji (Southern Qi) 王琰 Wang Yan
集靈記 一卷 Jilingji (Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
太清記 一卷 Taiqingji (Liu-Song) 王韶之 Wang Shaozhi
妖化錄 一卷 Yaohualu (Song) 宣靖 Xuan Jing
宣驗記 一卷 Xuanyanji (Liu-Song) 劉義慶 Liu Yiqing
睽車志 一卷 Kuichezhi (Song) 郭彖 Guo Tuan
睽車志 一卷 Kuichezhi (Yuan) 歐陽玄 Ouyang Xuan
鬼國記 一卷
鬼國續記 一卷
Guiguoji
Guiguo xuji
(Song) 洪邁 Hong Mai
壠上記 一卷 Longshangji (Tang) 蘇頲 Su Ting
物異考 一卷 Wuyikao (Song) 方鳳 Fang Feng
㢧百十九
雲仙雜記 十卷 Yunxian zaji (Tang) 馮贄 Feng Zhi
㢧百二十
清異錄 四卷 Qingyilu (Song) 陶穀 Tao Gu; (Ming) 沈循 Shen Xun (rev.)
Table 2. The series Shuofu 說郛, 100-juan version (Hanfenlou 涵芬樓本 or Shanghai Shangwu Yinshuguan edition 上海商務印書館本)
(Yuan) 陶宗儀 Tao Zongyi (comp.); (Yuan) 張宗祥 Zhang Zongxiang (rev.)
1927 edition of the Shanghai Shangwu Yinshuguan 上海商務印書館
書名 Title Author(s)
㢧一
經子法語 Jingzi fayu (Song) 洪邁 Hong Mai (comp.)
㢧二
古典錄略: Gudian lulüe: (Song) NN (comp.)
三墳書 Sanfenshu () NN
伏生尚書 Fu Sheng Shangshu (Han) 伏勝 Fu Sheng
尚書大傳 Shangshu dazhuan (Han) 伏勝 Fu Sheng
尚書璇機鈐 Shangshu xuanji qian (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
孝經援神契 Xiaojing yuanshen qi () NN
孝經緯 Xiaojing wei () NN
禮含文嘉 Li hanwen jia () NN
詩含神霧 Shi hanshen wu () NN
易飛候 Yi feihou (Han) 京房 Jing Fang
京房易傳 Jing Fang yizhuan (Han) 京房 Jing Fang
五經通義 Wujing tongyi (Han) 劉向 Liu Xiang
五經要義 Wujing yaoyi (Han) 劉向 Liu Xiang
春秋漢含 Chunqiu hanhan () NN
春秋考異 Chunqiu kaoyi () NN
春秋說題 Chunqiu shuoti () NN
春秋繁露 Chunqiu fanlu (Han) 董仲舒 Dong Zhongshu
春秋運斗樞 Chunqiu yundou shu () NN
春秋元命苞 Chunqiu yuanming bao () NN
春秋感精符 Chunqiu ganjing fu () NN
春秋潛澤巴 Chunqiu qianze ba () NN
春秋緯 Chunqiu wei () NN
春秋符 Chunqiu fu () NN
吳越春秋 Wu-Yue chunqiu (Han) 趙曄 Zhao Ye
晉春秋 Jin chunqiu (Jin) 庾翼 Yu Yi
齊春秋 Qi chunqiu (Liang) 吳均 Wu Jun
九州春秋 Jiuzhou chunqiu (Jin) 司馬彪 Sima Biao
晏子春秋 Yanzi chunqiu (Zhou) 晏嬰 Yan Ying
朝野僉載 Chaoye qianzai (Tang) 張鷟 Zhang Zhuo
雜志 Zazhi (Song) 江鄰幾 Jiang Linji
隱窟雜志 Yinku zazhi (Song) 溫革 Wen Ge
梁溪漫志 Liangxi manzhi (Song) 費袞 Fei Gun
博物志 Bowuzhi (Jin) 張華 Zhang Hua
續博物志 Xu bowuzhi (Song) 李石 Li Shi
劇談錄 Jutanlu (Tang) 康駢 Kang Pian
東皋雜錄 Donggao zalu (Song) 孫宗鑒 Sun Zongjian
澠水燕談錄 Shengshui yantan lu (Song) 王闢之 Wang Pizhi
北戶錄 Beihulu (Tang) 段公路 Duan Gonglu
㢧三
談壘: Tanlei: (Song) NN (comp.)
明皇雜錄 Minghuang zalu (Tang) 鄭處誨 Zheng Chuhui
樂府雜錄 Yuefu zalu (Tang) 段安節 Duan Anjie
北戶錄 Beihulu (Tang) 段公路 Duan Gonglu
芝田錄 Zhitianlu (Tang) 丁用晦 Ding Yonghui
幽明錄 Youminglu (Liu-Song) 劉義慶 Liu Yiqing
紀異錄 (洛中記異) Jiyilu (Luozhong jiyi) (Song) 秦再思 Qin Zaisi
稽神錄 Jishenlu (Song) 徐鉉 Xu Xuan
歸田錄 Guitianlu (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
使遼錄 Shiliaolu (Song) NN
談賓錄 Tanbinlu () NN
談錄 Tanlu (Song) 李宗諤 Li Zong'e
聞見錄 Wenjianlu (Song) 趙槩 Zhao Gai
見聞錄 Jianwenlu (Song) 胡納 Hu Na
異聞錄 Yiwenlu () NN
該聞錄 Gaiwenlu (Song) 李畋 Li Tian
東軒筆錄 Dongxuan bilu (Song) 魏泰 Wei Tai
雲齋廣錄 Yunzhai guanglu (Song) 李獻民 Li Xianmin
松窗雜錄 Songchuang zalu (Tang) 李濬 Li Jun
幙府燕閒錄 Mufu yanxian lu (Song) 畢仲詢 Bi Zhongxun
東皋雜錄 Donggao zalu (Song) 孫宗鑒 Sun Zongjian
北山錄 Beishanlu (Song) NN
江南錄 Jiangnanlu (Song) NN
江南別錄 Jiangnan bielu (Song) 陳彭年 Chen Pengnian
江南野錄 Jiangnan yelu (Song) 龍衮 Long Gun
三輔決錄 Sanfu juelu (Han) 趙岐 Zhao Qi
瀟湘錄 Xiaoxianglu (Tang) 李隱 Li Yin
會稽典錄 Guili dianlu (Jin) 虞預 Yu Yu
吳錄 Wulu (Jin) 張勃 Zhang Bo
靈怪錄 Lingguailu (Tang) NN
吉凶影響錄 Jixiong yingxiang lu (Song) 岑象求 Cen Xiangqiu
樹萱錄 Shuxuanlu (Tang) 劉燾 Liu Tao
三朝聖政錄 Sanchao shengzheng lu (Song) 石承進 Shi Chengjin
集古目錄 Jigu mulu (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
韓忠獻别錄 Han Zhongxian bielu (Song) 王巖叟 Wang Yansou
四朝聞見錄 Sichao wenjian lu (Song) 葉紹翁 Ye Shaoweng
賓退錄 Bintuilu (Song) 趙與時 Zhao Yushi
實賓錄 Shibinlu (Song) 馬永易 Ma Yongyi
四朝聞見錄 Sichao wenjian lu (Song) 葉紹翁 Ye Shaoweng
隨隱漫錄 Suiyin manlu (Song) 陳世崇 Chen Shichong
紹陶錄 Shaotaolu (Song) 王質Wang Zhi
古杭夢游錄 Guhang mengyou lu (Song) 灌園耐得翁 Guanyuan Nai Deweng (趙□ Zhao N)
㢧四
墨娥漫錄: Mo'e manlu: (Song) NN (comp.)
風土記 Fengtuji (Jin) 周處 Zhou Chu
關中記 Guanzhongji (Jin) 潘岳 Pan Yue
河東記 Hedongji () NN
益州記 Yizhouji (Jin) 任豫 Ren Yu
梁州記 Liangzhouji (Southern Qi) 劉澄之 Liu Chengzhi
會稽記 Guijiji () NN
三齊略記 Sanqi lüeji (Jin) 伏琛 Fu Chen
荆州記 Jingzhouji (Liu-Song) 盛弘之 Sheng Hongzhi
始興記 Shixingji (Liu-Song) 王韶之 Wang Shaozhi
南嶽記 Nanyueji (Liu-Song) 徐靈期 Xu Lingqi
涼州記 Liangzhouji (Jin) 段龜龍 Duan Guilong
丹陽記 Danyangji (Liu-Song) 山謙之 Shan Qianzhi
齊地記 Qidiji (Jin) 晏模 Yan Mo
太康地記 Taikang diji (Jin) NN
豫章記 Yuzhangji (Liu-Song) 雷次宗 Lei Cizong
廣州記 Guangzhouji (Jin) 顧微 Gu Wei
南康記 Nankangji (Jin) 鄧德明 Deng Deming
湘中記 Xiangzhongji (Jin) 羅含 Luo Han
荆州記 Jingzhouji (Liu-Song) 鄭弘之 Zheng Hongzhi
宜都記 Yiduji (Jin) 袁山松 Yuan Shansong
鄴中記 Yezhongji (Jin) 陸翽 Lu Hui
秦州記 Qinzhouji () NN
三秦記 Sanqinji () 辛□ Xin N
潯陽記 Xunyangji (Jin) 張僧鑒 Zhang Sengjian
襄陽記 Xiangyangji (Jin) 習凿齒 Xi Zaochi
番禺雜記 Panyu zaji (Tang) 鄭熊 Zheng Xiong
西京雜記 Xijing zaji () NN
廬山記 Lushanji (Song) 陳舜俞 Chen Shunyu
青城山記 Qingcheng shan ji () NN
嵩高山記 Songgaoshan ji () NN
華山記 Huashanji () NN
羅浮山記 Luofushan ji () NN
西征記 Xizhengji (Jin) 戴祚 Dai Zuo
北征記 i>Beizhengji () NN
成都古今記 Chengdu gujin ji (Song) 趙朴 Zhao Pu
玄中記 Xuanzhongji () 郭□ Guo N
燕北雜記 Yanbei zaji (Song) 武珪 Wu Gui
述異記 Shuyiji (Liang) 任昉 Ren Fang
廣異記 Guangyiji (Tang) 戴孚 Dai Fu
乘異錄 Chengyilu () NN
冥祥記 Mingxiangji (Southern Qi) 王琰 Wang Yan
金鑾密記 Jinluan miji (Tang) 韓偓 Han Wo
玉箱雜記 Yuxiang zaji () NN
洞冥記 Dongmingji (Han) 郭憲 Guo Xian
搜神記 Soushenji (Jin) 干寶 Gan Bao
續搜神記 (搜神後記) Xu soushenji (Soushen houji) (Jin) 陶潛 Tao Qian
舊聞記 Jiuwenji () NN
東方朔記 Dongshuo ji () NN
法顯記 Faxian ji (Jin) 釋法顯 Monk Faxian
洽聞記 Qiawenji (Tang) 鄭常 Zheng Chang
東觀奏記 Dongguan zouji (Tang) 裴庭裕 Pei Tingyu
老學庵筆記 Laoxue'an biji (Song) 陸游 Lu You
仇池筆記 Qiuchi biji (Song) 蘇軾 Su Shi
封氏聞見記 Fengshi wenjian ji (Tang) 封演 Feng Yan
老學庵筆記 Laoxue'an biji (Song) 陸游 Lu You
三夢記 Sanmengji (Tang) 白行簡 Bai Xingjian
筆記 Biji (Song) 宋祁 Song Qi
建炎以來朝野雜記 Jianyan yilai chaoye zaji (Song) 李心傳 Li Xinchuan
西齋話記 Xizhai huaji (Song) 祖士衡 Zu Shiheng
松窗雜錄 Songchuang zalu (Tang) 杜荀鶴 Du Xunhe
老學庵續筆記 Laoxue'an xu biji (Song) 陸游 Lu You
古杭雜記 Guhang zaji (Yuan) 李有 Li You
暇日記 Xiariji (Song) 劉跂 Liu Qi
洛陽伽蓝記 Luoyang qielan ji (Beiwei) 楊衒之 Yang Xuanzhi
㢧五
鶴林玉露 Helin yulu (Song) 羅大經 Luo Dajing
溪蠻叢笑 Ximan congxiao (Song) 朱輔 Zhu Fu
常侍言旨 Changshi yanzhi (Tang) 柳珵 Liu Ting
家世舊聞 Jiashi jiuwen (Song) 陸游 Lu You
藏一話腴 Cangyi huayu (Song) 陳郁 Chen Yu
傳載 Zhuanzai (Song) 釋贊寧 Monk Zanning
雜纂 Zazuan (Tang) 李商隱 Li Shangyin, (Song) 王君玉 Wang Junyu, (Song) 蘇軾 Su Shi (cont.)
雲溪友議 Yunxi youyi (Tang) 范攄 Fan Shu
談選 Tanxuan () NN
㢧六
讀子隨識: Duzi suishi: (Song) NN (comp.)
尹文子 Yinwenzi (Zhou) 尹文 Yin Wen
管子 Guanzi (Zhou) 管仲 Guan Zhong
庚桑子 Kangsangzi (Zhou) 庚桑楚 Kang Sangchu
文子 Wenzi (Zhou) 辛銒 Xin Jian
尸子 Shizi (Zhou) 尸佼 Shi Jiao
墨子 Mozi (Zhou) 墨翟 Mo Di
申子 Shenzi (Zhou) 申不害 Shen Buhai
慎子 Shenzi (Zhou) 慎到 Shen Dao
劉子 Liuzi (Beiqi) 劉晝 Liu Zhou
傅子 Fuzi (Jin) 傅玄 Fu Xuan
淮南子 Huainanzi (Han) 劉安 Liu An
石林燕語 Shilin yanyu (Song) 葉夢得 Ye Mengde, (Song) 宇文紹奕 Yuwen Shaoyi (comm.)
杜陽雜編 Duyang zabian (Tang) 蘇鶚 Su E
雞肋編 Jilebian (Song) 莊季裕 Zhuang Jiyu (蔣綽 Jiang Chuo)
廣知: Guangzhi: (Song) NN (comp.)
續博物志 Xu bowuzhi (Song) 林登 Lin Deng
宣室志 Xuanshizhi (Tang) 張讀 Zhang Du
博異志 Boyizhi (Tang) 谷神子 Gushenzi (鄭還古 Zheng Huangu)
獨異志 Duyizhi (Tang) 李亢 Li Kang
括異志 Kuoyizhi (Song) 張師正 Zhang Shizheng
祖異志 Zuyizhi (Song) 聶田 Nie Tian
異物志 Yiwuzhi () NN
臨海異物志 Linhai yiwu zhi (Sanguo-Wu) 沈瑩 Shen Ying
長安志 Chang'an zhi (Song) 宋敏求 Song Minqiu
南越志 Nanyuezhi () 沈懷遠 Shen Huaiyuan
北里志 Beilizhi (Tang) 孫棨 Sun Qi
翰林志 Hanlinzhi (Tang) 李肇 Li Zhao
續翰林志 Xu hanlinzhi (Song) 蘇易簡 Su Yijian
廣志 Guangzhi (Jin) 郭義恭 Guo Yigong
方外志 Fangwai zhi () NN
華陽國志 Huayang guo zhi (Jin) 常璩 Chang Qu
西域志 Xiyuzhi (Jin) 釋道安 Monk Dao'an
雞林志 Jilinzhi (Song) NN
九域志 Jiuyuzhi (Song) 李昕 Li Xin
陳留志 Chenliuzhi (Jin) 江敝 Jiang Bi (or 圈稱 Juan Cheng)
名山志 Mingshanzhi () NN
㢧七
諸傳摘玄: Zhuzhuan cuixuan: (Song) NN (comp.)
神仙傳 Shenxianzhuan (Jin) 葛洪 Ge Hong
續仙傳 Xuxianzhuan (Southern Tang) 沈汾 Shen Fen
列仙傳 Liexianzhuan (Han) 劉向 Liu Xiang
仙傳拾遺 Xianzhuan shiyi (Former Shu) 杜光庭 Du Guangting
王氏神仙傳 Wangshi shenxian zhuan (Former Shu) 杜光庭 Du Guangting
高士傳 Gaoshizhuan (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi
高道傳 Gaodaozhuan (Song) 賈善翔 Jia Shanxiang
高僧傳 Gaosengzhuan (Liang) 釋慧皎 Monk Huijiao
孝子傳 Xiaozizhuan (Jin) 徐廣 Xu Guang
名臣傳 Mingchenzhuan () NN
烈士傳 Lieshizhuan () NN
益都耆舊傳 Yidu qijiu zhuan (Jin) 陳壽 Chen Shou
長沙耆舊傳 Changsha qijiu zhuan (Jin) 劉彧 Liu Yu
陳留耆舊傳 Chenliu qijiu zhuan (Sanguo-Wei) 蘇林 Su Lin
汝南先賢傳 Runan xianxian zhuan (Jin) 周斐 Zhou Fei
廣州先賢傳 Guangzhou xianxian zhuan () 鄒閎甫 Zou Hongfu
陳留風俗傳 Chenliu fengsu zhuan (Jin) 江微 Jiang Wei
扶南傳 Funanzhuan () NN
杜蘭香别傳 Du Lanxiang biezhuan (Jin) 曹毗 Cao Pi
漢武内傳 Han Wu neizhuan (Han) 班固 Ban Gu
楊妃外傳 Yang Fei waizhuan (Song) 樂史 Le Shi
鄴侯家傳 (Tang) 李繁 Li Fan Yehou jiazhuan
韓詩外傳 Hanshi waizhuan (Han) 韓嬰 Han Ying
軒渠錄 Xuanqulu (Song) 呂本中 Lü Benzhong
戎幙閒談 Rongmo xiantan (Tang) 韋絢 Wei Xun
牧豎閒談 Mushu xiantan (Song) 景焕 Jing Huan
豹隱紀談 Baoyin jitan (Song) 周尊道 Zhou Zundao
夢溪筆談 Mengxi bitan (Song) 沈括 Shen Kuo
佩楚軒客談 Peichuxuan ketan (Yuan) 戚輔之 Qi Fuzhi
桂苑叢談 Guiyuan congtan (Tang) 馮翊 Feng Yi
葦航紀談 Weihang jitan (Song) 蔣津 Jiang Jin
錢唐遺事 Qiantang yishi (Yuan) 劉一清 Liu Yiqing
雞林類事 Jilin leishi (Song) 孫穆 Sun Mu
㢧八
玉澗雜書 Yujian zashu (Song) 葉夢得 Ye Mengde
野客叢書 Yeke congshu (Song) 王楙 Wang Mao
貴耳集 Gui'erji (Song) 張端義 Zhang Duanyi
緯略 Weilüe (Song) 高似孫 Gao Sisun
捫蝨新話 Menshi xinyu (Song) 陳善 Chen Shan
玉壺清話 (玉壺野史) Yuhu qinghua (Yuhu yeshi) (Song) 釋文瑩 Monk Wenying
乙卯避暑錄 (避暑錄話) Yimao bishu lu (Bishu luhua) (Song) 葉夢得 Ye Mengde
明道雜志 Mingdao zazhi (Song) 張耒 Zhang Lei
松漠記聞 Songmo jiwen (Song) 洪皓 Hong Hao
兼明書 Jianmingshu (Tang) 丘光庭 Qiu Guangting
虜廷事實 Luting shishi (Song) 文惟簡 Wen Weijian
抱朴子 Baopuzi (Jin) 葛洪 Ge Hong
志雅堂雜抄 Zhitatang zachao (Song) 周密 Zhou Mi
㢧九
感應經 Gangyingjing (Tang) 李淳風 Li Chunfeng (or [Yuan] 陳櫟 Chen Li)
賈氏談錄 Jiashi tanlu (Tang) 張洎 Zhang Ji
中朝故事 Zhongchao gushi (Wudai) 尉遲偓 Yuchi Wo
步里客談 Buli ketan (Song) 陳長方 Chen Changfang
吹劍錄 Chuijianlu (Song) 俞文豹 Yu Wenbao
聞見錄 Wenjianlu (Song) 羅點 Luo Dian
西溪叢語 Xiqi congyu (Song) 姚寬 Yao Kuan
娛書堂詩話 Yushutang shihua (Song) 趙與虤 Zhao Yuyan
嬾真子錄 Lanzhenzi lu (Song) 馬永卿 Ma Yongqing
冷齋夜話 Lengzhai yehua (Song) 釋惠洪 Monk Huihong
涑水紀聞 Sushui jiwen (Song) 司馬光 Sima Guang
該聞錄 Gaiwenlu (Song) 李畋 Li Tian
緗素雜記 Xiangsu zaji (Song) 黄朝英 Huang Chaoying
鑒戒錄 Jianjielu (Later Shu) 何光遠 He Guangyuan
㢧十
事始 Shishi (Tang) 劉存 Liu Cun
續事始 Xu shishi (Former Shu) 馮鑒 Feng Jian
㢧十一
玉泉子真錄 Yuquanzi zhenlu (Tang) NN
金華子雜編 (金華子) Jinhuazi zabian (Jinhuazi) (Wudai) 劉崇遠 Liu Chongyuan
燈下閒談 Dengxia xianhua (Song) NN
清尊錄 Qingzunlu (Song) 廉布 Lian Bu
意林 Yilin (Tang) 馬總 Ma Zong (comp.)
㢧十二
悦生隨抄 Yuesheng suichao (Song) 賈似道 Jia Sidao
野雪鍛排雜說 Yexue duanpai zashuo (Song) 許景迂 Xu Jingyu
東軒筆錄 Dongxuan bilu (Song) 魏泰 Wei Qin
教坊記 Jiaofangji (Tang) 崔令欽 Cui Lingqin
北里志 Beilizhi (Tang) 孫棨 Sun Qi
鞏氏後耳目志 Gongshi hou ermuzhi (Song) 鞏豐 Gong Feng
洞天清禄集 Tongtian qinglu ji (Song) 趙希鵠 Zhao Xihu
㢧十三
畫鑒 Huajian (Yuan) 湯垕 Tang Hou
㢧十四
就日錄 Jiurilu (Song) 灌園耐得翁 Guanyuan Nai Deweng (趙□ Zhao N)
茅亭客話 Maoting kehua (Song) 黄休復 Huang Xiufu
閒談錄 Xiantanlu (Song) 蘇耆 Su Qi
卻掃編 Quesaobian (Song) 徐度 Xu Du
倦游雜錄 Juanyou zalu (Song) 張師正 Zhang Shizheng
稽神錄 Jishenlu (Song) 徐鉉 Xu Xuan
游宦紀聞 Youhuan jiwen (Song) 張世南 Zhang Shinan
芥隱筆記 Jieyin biji (Song) 龔頤正 Gong Yizheng
楚史檮杌 Chushi taowu () NN
幙府燕閒錄 Mufu yanxian lu (Song) 畢仲詢 Bi Zhongxun
博異志 Boyizhi (Tang) 谷神子 Gushenzi
㢧十五
因話錄 Yinhualu (Tang) 趙璘 Zhao Lin
幽怪錄 Youguailu (Tang) 王惲 Wang Yun (or 牛僧儒 Niu Sengru)
續幽怪錄 Xu youguailu (Tang) 李復言 Li Fuyan
泊宅編 Bozhaibian (Song) 方勺 Fang Shao
相鶴經 Xiangniaojing () 浮丘公 Fuqiu Gong
相貝經 Xiangbeijing (Han) 朱仲 Zhu Zhong
土牛經 Tuniujing (Song) 向孟 Xiang Meng
質龜論 Zhiguilun (Tang) 李淳風 Li Chunfeng
養魚經 Yangyujing (Zhou) 范蠡 Fan Li
師曠禽經 Shi Kuang Qinjing (Zhou) 師曠 Shi Kuang, (Jin) 張華 Zhang Hua (comm.)
漢武帝别國洞冥記 (洞冥記) Han Wudi bieguo dongming ji (Dongmingji) (Han) 郭憲 Guo Xian
廣知 Guangzhi (Song) NN
㢧十六
三器圖義 Sanqi tuyi (Song) 程迥 Cheng Jiong
雲林石譜 Yunlin shipu (Song) 杜綰 Du Wan
宣和石譜 Xuanhe shipu (Wudai) 釋祖考 Monk Zukao (or [Song] 常懋 Chang Mao)
漁陽公石譜 Yu Yanggong shipu (Song) 漁陽公 Yuyang Gong
㢧十七
希通錄 Xitonglu (Song) 蕭參 Xiao Shen
野人閒話 Yeren xianhua (Song) 景焕 Jing Huan
愛日齋叢鈔 Airizhai congchao (Song) 葉氏 Ye N
㢧十八
坦齋筆衡 Tanzhai biheng (Song) 葉寘 Ye Zhi
負暄雜錄 Fuxuan zalu (Song) 顧文薦 Gu Wenjian
碧雞漫志 Biji manzhi (Song) 王灼 Wang Zhuo
㢧十九
打馬圖經 Dama tujing (Song) 李清照 Li Qingzhao
遂昌山樵雜錄 Suichang shanqiao zalu (Yuan) 鄭元祐 Zheng Yuanyou
忘懷錄 Wanghuailu (Song) 沈括 Shen Kuo
因話錄 Yinhualu (Song) 曾三異 Zheng Sanyi
甘澤謠 Ganzeyao (Tang) 袁郊 Yuan Xiao
鐵圍山叢談 Tieweishan congtan (Song) 蔡絛 Cai Tao
中吳紀聞 Zhongwu jiwen (Song) 龔明之 Gong Mingzhi
㢧二十
浩然齋意抄 Haoranzhai yichao (Song) 周密 Zhou Mi
浩然齋視聽抄 Haoranzhai shiting chao (Song) 周密 Zhou Mi
視聽抄 Shitingchao (Song) 吳萃 Wu Cui
儒林公議 Rulin gongyi (Song) 田況 Tian Kuang
行都紀事 Xingdu jishi (Song) 楊和甫 Yang Hefu (or 陳晦 Chen Hui)
西京雜記 Xijing zaji (Jin) 葛洪 Ge Hong
南唐近事 Nantang jinshi (Song) 鄭文寶 Zheng Wenbao
述異記 Shuyiji (Liang) 任昉 Ren Fang
洛中記異錄 Luozhong jiyi lu (Song) 秦再思 Qin Zaisi
讀書愚見 Dushu yujian (Song) 鄭震 Zheng Zhen
幽閒鼓吹 Youxian guchui (Tang) 張固 Zhang Gu
植跋簡談 Zhiba jiantan (Song) 錢康公 Qian Kanggong
葆光錄 Baoguanglu (Wu-Yue) 陳□ Chen N
桐陰舊話 Tongyin jiuhua (Song) 韓元吉 Han Yuanji
琵琶錄 Pipalu (Tang) 段安節 Duan Anjie
㢧二十一
隋唐嘉話 Sui-Tang jiahua (Tang) 劉餗 Liu Su
劉賓客嘉話錄 Liu binke jiahua lu (Tang) 韋絢 Wei Xun
天隱子 Tianyinzi (Tang) 司馬承禎 Sima Chengzhen
楊文公談苑 Yang Wengong tanyuan (Song) 楊億 Yang Yi, (Song) 黄鑒 Huang Jian (comp.), (Song) 宋庠 Song Xiang (rearr.)
雲莊四六餘語 Yunzhuang siliu yulu (Song) 相國道 Xiangguo Dao
韋居聽輿 Weiju tingyu (Song) 陳直 Chen Zhi
三柳軒雜識 Sanliuxuan zashi (Yuan) 程棨 Cheng Qi
稗史 Baishi (Yuan) 仇遠 Qiu Yuan
船窗夜話 Chuanchuang yehua (Song) 顧文薦 Gu Wenjian
漁樵閒話 Yuqiao xianhua (Song) 蘇軾 Su Shi
昨夢錄 Zuomenglu (Song) 康與之 Kang Yuzhi
臆乘 Yicheng (Song) 楊伯嵒 Yang Boyan
㢧二十二
清波雜志 Qingbo zazhi (Song) 周輝 Zhou Hui
清波别志 Qingbo biezhi (Song) 周輝 Zhou Hui
山家清供 Shanjia qinggong (Song) 林洪 Lin Hong
山家清事 Shanjia qingshi (Song) 林洪 Lin Hong
㢧二十三
賓退錄 Bintuilu (Song) 趙與時 Zhao Yushi
諧史 Xieshi (Song) 沈徵 Shen Zheng (Shen Chu 沈俶)
歸田錄 Guitianlu (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
㢧二十四
孔氏雜說 Kongzi zashuo (Song) 孔平仲 Kong Pingzhong
麈史 Zhushi (Song) 王得臣 Wang Dechen
湘山野錄 Xiangshan yelu (Song) 釋文瑩 Monk Wenying
吹劍續錄 Chuijian xulu (Song) 俞文豹 Yu Wenbao
墨客揮犀 Moke huixi (Song) 彭乘 Peng Cheng
續墨客揮犀 Xu Moke huixi (Song) 彭乘 Peng Cheng
感應類從志 Ganying leicong zhi (Jin) 張華 Zhang Hua
逸史 Yishi (Tang) 盧氏 Lu N
西征記 Xizhengji (Song) 盧襄 Lu Xiang
碧雲騢錄 Biyun xialu (Song) 梅堯臣 Mei Yaochen
肯綮錄 Kenqilu (Song) 趙叔向 Zhao Shuxiang
㢧二十五
小說 (殷芸小說) Xiaoshuo (Yin Yun xiaoshuo) (Liang) 殷芸 Yin Yun
卓異記 Zhuoyiji (Tang) 李翱 Li Ao
集異記 Jiyiji (Tang) 薛用弱 Xue Yongruo
荆楚歲時記 Jing-Chu suishi ji (Liang) 宗懔 Zong Lin
桐譜 Tongpu (Song) 陳翥 Chen Zhu
北風揚沙錄 Beifeng yangsha lu (Song) 陳準 Chen Zhun
白獺髓 Baitasui (Song) 張仲文 Zhang Zhongwen
㢧二十六
宣政雜錄 Xianzheng zalu (Song) 江萬里 Jiang Wanli (or 譙郡公 Qiao Jungong)
洛陽名園記 Luoyang mingyuan ji (Song) 李格非 Li Gefei
洛陽花木記 Luoyang huamu ji (Song) 周叙 Zhou Xu (周師厚 Zhou Shihou)
㢧二十七
雲仙散錄 Yunxian sanlu (Tang) 馮贄 Feng Zhi
高齋漫錄 Gaozhai manlu (Song) 曾慥 Zeng Zao
山房隨筆 Shanfang biji (Yuan) 蔣子正 Jiang Zizheng
三朝野史 Sanchao yeshi (Yuan) 吳萊 Wu Lai
㢧二十八
遂初堂書目 Suichutang shumu (Song) 尤袤 You Mao
㢧二十九
桃源手聽 Taoyuan shouting (Song) 陳賓 Chen Bin
東坡手澤 Dongpo shouze (Song) 蘇軾 Su Shi
坦齋通編 Tanzhai tongbian (Song) 郉凱 Xing Kai
碧湖雜記 Bihu zaji (Song) 蔡寀之 Cai Caizhi (or 謝枋得 Xie Fangde)
朝野遺記 Chaoye yiji (Song) NN
澹山雜識 Danshan zashi (Song) 淮海野人 Huaihai yeren (錢功 Qian Gong)
昭德新編 Zhaode xinbian (Song) 晁迥 Chao Jiong
岩下放言 Yanxia fangyan (Song) 葉夢得 Ye Mengde
玉堂逢辰錄 Yutang fengchen lu (Song) 錢惟演 Qian Weiyan
家王故事 Jiawang gushi (Song) 錢惟演 Qian Weiyan
㢧三十
蜀道征討比事 Dudao zhengtao bishi (Song) 袁申儒 Yuan Shenru
雋永錄 Junyonglu (Yuan) NN
拾遺記 Shiyiji (Han) 王嘉 Wang Jia, (Liang) 蕭綺 Xiao Qi (comp.)
雲谷雜記 Yungu zaji (Song) 張淏 Zhang Hao
㢧三十一
紫微雜記 Ziwei zaji (Song) 呂東萊 Lü Donglai (呂本中 Lü Benzhong)
侯鯖錄 Houqinglu (Song) 趙令畤 Zhao Lingzhi
藝圃折中 Yipu zhezhong (Song) 鄭厚 Zheng Hou
東齋記事 Dongzhai jishi (Song) 范鎮 Fan Zhen
文昌雜錄 Wenchang zalu (Song) 龐元英 Pang Yuanying
談藪 Tansou (Song) 龐元英 Pang Yuanying
㢧三十二
遯齋閒覽 Dunzhai xianlan (Song) 范正敏 Fan Zhengmin
迷樓記 Milouji (Tang) NN
海山記 Haishanji (Tang) NN
趙飛燕外傳 Zhao Feiyan waizhuan (Han) 伶玄 Ling Xuan
趙飛燕别傳 (趙后遺事) Zhao Feiyan biezhuan (Zhou Hou yishi) (Song) 秦醇 Qin Chun
明皇雜錄 Minghuang zalu (Tang) 鄭處誨 Zheng Chuhui
群居解頤 Yunju jieyi (Tang) 高懌 Gao Yi
拊掌錄 Fuzhanglu (Yuan) 輾然子 Zhanranzi (元懷 Yuan Huai)
㢧三十三
二老堂詩話 Erlaotang shihua (Song) 周必大 Zhou Bida
歲寒堂詩話 Suihantang shihua (Song) 張戒 Zhang Jie
搜神秘覽 Soushen bilan (Song) 章炳文 Zhang Bingwen
睽車志 Kuijunzhi (Song) 郭彖 Guo Tuan
宜春傳信錄 Yichun chuanxin lu (Song) 羅誘 Luo You
啽囈集 Anyiji (Yuan) 宋无 Song Wu
畫史 Huashi (Song) 米芾 Mi Fu
瀟湘錄 Xiaoxianglu (Tang) 李隱 Li Yin
三水小牘 Sanshui xiaodu (Tang) 皇甫枚 Huangfu Mei
㢧三十四
春明退朝錄 Chunming tuichao lu (Song) 宋敏求 Song Minqiu
趨朝事類 Quchao shilei (Song) NN
麟臺故事 Lintai gushi (Song) 程俱 Cheng Ju
豪異秘纂 (傳記雜編) Huaoyi bizuan (Chuanji zabian) (Wudai) NN
耳目記 Ermuji (Tang) 張鷟 Zhang Zhuo
辨疑志 Bianyizhi (Tang) 陸長源 Lu Changyuan
談淵 Tanyuan (Song) 王陶 Wang Tao
嶺表錄異記 Lingbiao luyi ji (Tang) 劉恂 Liu Xun
㢧三十五
𡔥關錄 Huguanlu (Tang) 太行山人 Taihang shanren
青塘錄 Qingtanglu (Tang) 李遠 Li Yuan
省心詮要 Shengxin quanyao (Song) 林逋 Lin Bu
能改齋漫錄 Nenggaizhai manlu (Song) 吳曾 Wu Zeng
續釋常談 Xushi changtan (Song) 龔熙正 Gong Xizheng
㢧三十六
酉陽雜俎 Youyang zazu (Tang) 段成式 Duan Chengshi
酉陽雜俎續錄 Youyang zazu xulu (Tang) 段成式 Duan Chengshi
繙古叢編 Fangu congbian (Song) NN
艇齋詩話 Tingzhai shihua (Song) 曾李經 Zeng Lijing
䂬溪詩話 Gongxi shihua (Song) 黄徹 Huang Che
蟹略 Xielüe (Song) 高似孫 Gao Sisun
雲南志略 Yunnan zhilüe (Yuan) 李京 Li Jing
㢧三十七
揮麈錄 Huichenlu (Song) 王明清 Wang Mingqing
揮麈餘話 Huichen yuhua (Song) 王明清 Wang Mingqing
河源志 Heyuanzhi (Yuan) 潘昂霄 Pan Angxiao
倦游錄 Juanyoulu (Song) 張師正 Zhang Shizheng
野史 Yeshi (Song) 林子中 Lin Zizhong
琴書類集 Qinshu leiji (Song) 釋居月 Monk Juyue
摭青雜說 Zhiqing zashuo (Song) 王明清 Wang Mingqing
㢧三十八
綠珠傳 Lüzhuzhuan (Song) 樂史 Le Shi
梅妃傳 Mei Fei zhuan (Tang) 曹鄴 Cao Ye
楊太真外傳 Yang taizheng waizhuan (Song) 樂史 Le Shi
重編燕北錄 Chongbian Yanbeilu (Song) 王易 Wang Yi
異聞 Yiwen (Song) 何光 He Guang
續骫骳說 Xu weibei shuo (Song) 朱弁 Zhu Bian
傳載 Zhuanzai (Tang) 劉餗 Liu Su
㢧三十九
侯鯖錄 Houqinglu (Song) 趙令畤 Zhao Lingzhi
陶朱新錄 Taozhu xinlu (Song) 馬純 Ma Chun
真臘風土記 Zhenla fengtu ji (Yuan) 周達觀 Zhou Daguan
投轄錄 Touxialu (Song) 王明清 Wang Mingqing
㢧四十
友會談叢 Youhui tancong (Song) 上官融 Shangguan Rong
南窗紀談 Nanchuang jitan (Song) NN
三楚新錄 San Chu xinlu (Song) 周羽翀 Zhou Yuzhong
慎子 Shenzi (Zhou) 慎到 Shen Dao, (Han) 滕輔 Teng Fu (comm.)
野說 Yeshuo (Song) 邵思 Shao Si
先公談錄 Xiangong tanlu (Song) 李宗諤 Li Zong'e
㢧四十一
宣室志 Xuanshizhi (Tang) 張讀 Zhang Du
驂鸞錄 Canluanlu (Song) 范成大 Fan Chengda
吳船錄 Wuchuanlu (Song) 范成大 Fan Chengda
攬轡錄 Lanpeilu (Song) 范成大 Fan Chengda
曲洧舊聞 Quwei jiuwen (Song) 朱弁 Zhu Bian
後耳目志 Hou ermuzhi (Song) 鞏豐 Gong Feng
㢧四十二
山水純全集 Shanshui Chunquan ji (Song) 韓拙 Han Zhuo
春渚紀聞 Chunzhu jiwen (Song) 何薳 He Wei (He Yuan)
春夢錄 Chunmenglu (Yuan) 鄭禧 Zheng Xi
化書 Huashu (Southern Tang) 譚峭 Tan Qiao
㢧四十三
宣靖妖化錄 Xuanjing yaohua lu (Song) 孔倜 Kong Ti
炙轂子雜錄 Zhiguzi zalu (Tang) 王叡 Wang Rui (or 王獻 Wang Xian)
陵陽先生室中語 Lingyang xiansheng shizhong yu (Song) 范季隨 Fan Jisui
發明義理 Faming yili (Song) 呂希哲 Lü Xizhe
酬酢事變 Chouzuo shibian () NN
感知錄 Ganzhilu (Song) 陸游 Lu You
緒訓 Xuxun (Song) 陸游 Lu You
詩詞餘話 Shici yuhua (Yuan) 俞焯 Yu Chao
列仙傳 Liexianzhuan (Han) 劉向 Liu Xiang
神仙傳 Shenxianzhuan (Jin) 葛洪 Ge Hong
續仙傳 Xuxianzhuan (Wudai) 沈汾 Shen Fen
集仙傳 Jixianzhuan (Song) 曾慥 Zeng Zao
㢧四十四
禮範 Lifan (Song) NN
靖康朝野僉言 Duankang chaoye qianwen (Song) NN
澗泉日記 Jianquan riji (Song) 韓淲 Han Hu
次柳氏舊聞 (明皇十七事) Ci Liushi jiuwen (Minghuang shiqi shi) (Tang) 李德裕 Li Deyu
稿簡贅筆 Gaojian zhuibi (Song) 章淵 Zhang Yuan
絕倒錄 Juedaolu (Song) 朱暉 Zhu Hui
煬帝開河記 Yangdi kaihe ji (Tang) NN
括異志 Kuoyizhi (Song) 張師正 Zhang Shizheng
酒經 Jiujing (Song) 朱肱 Zhu Gong
讀北山酒經一篇 Du beishan jiujing yipian (Song) 李保 Li Bao
㢧四十五
錢氏私誌 Qianshi sizhi (Song) 錢愐 Qian Mian, (Song) 錢世昭 Qian Shizhao (comp.)
默記 Moji (Song) 王銍 Wang Zhi
平陳記 Pingchenji (Song) NN
幸蜀記 Xingshuji (Tang) 宋居白 Song Jubai
田閒書 Tianxianlu (Song) 林昉 Lin Fang
蜀檮杌 Chu taowu (Song) 張唐英 Zhang Tangying
㢧四十六
松窗雜錄 Songchuang zalu (Tang) 李濬 Li Jun
瑞桂堂暇錄 Ruiguitang xialu (Song) NN
墨子 Mozi (Zhou) 墨翟 Mo Di
子華子 Zihuazi (Zhou) 程本 Cheng Ben
曾子 Zengzi (Zhou) 曾參 Zeng Shen
尹文子 Yinwenzi (Zhou) 尹文 Yin Wen
孔叢子 Kongcongzi (Han) 孔鮒 Kong Fu
㢧四十七
公孫龍子 Gongsun longzi (Zhou) 公孫龍 Gongsun Long
鬻子 Yuzi (Zhou) 鬻熊 Yu Xiong, (Tang) 逄行硅 Pang Xinggui (comm.)
鄧析子 Dengxizi (Zhou) 鄧析 Deng Xi
韓非子 Hanfeizi (Zhou) 韓非 Han Fei
㢧四十八
聱隅子歔欷瑣微論 Aoyuzi xuxi suowei lun (Song) 黄唏 Huang Xi
程氏則古 Chengshi zegu (Song) 程大昌 Cheng Dachang
北夢瑣言 Beimeng suoyan (Song) 孫光憲 Sun Guangxian
退齋雅聞錄 Tuizhai yawen lu (Song) 侯延慶 Hou Yanqing
退齋筆錄 Tuizhai bilu (Song) 侯延慶 Hou Yanqing
五總志 Wuzongzhi (Song) 吳炯 Wu Jiong
㢧四十九
唾玉集 Tuoyuji (Song) 俞文豹 Yu Wenbao
過庭錄 Guotinglu (Song) 樓昉 Lou Fang
詩談 Shitan (Song) NN
金玉詩話 Jinyu shihua (Song) 蔡絛 Cai Tao
南游記舊 Nanyou jijiu (Song) 曾紓 Zeng Shu
小說舊聞記 Xiaoshuo jiuwen ji (Tang) 柳公權 Liu Zongquan
㢧五十
識遺 Shiyi (Song) 羅璧 Luo Bi
桂海虞衡志 Guihai yuheng zhi (Song) 范成大 Fan Chengda
㢧五十一
豫章古今記 Yuzhang gujin ji (Liu-Song) 雷次宗 Lei Cizong
侍講日記 Shijiang riji (Song) 呂希哲 Lü Xizhe
洛陽搢紳舊聞記 Luoyang jinshen jiuwen ji (Song) 張齊賢 Zhang Qixian
安南行記 Annan xingji (Yuan) 徐明善 Xu Mingshan
㢧五十二
北邊備對 Beibian beidui (Song) 程大昌 Cheng Dachang
漢孝武故事 Han Xiaowu gushi (Han) 班固 Ban Gu
大觀茶論 Daguan chalun (Song) 趙佶 Zhao Ji (Emperor Song Huizong 宋徽宗)
困學齋雜錄 Kunxuezhai zalu (Yuan) 鮮于樞 Xianyu Shu
㢧五十三
鉤玄 Gouxuan (Yuan) NN
四朝聞見錄 Sichao wenjian lu (Song) 葉紹翁 Ye Shaoweng
㢧五十四
文子通玄真經 Wenzi tongxuan zhenjing (Zhou) 辛銒 Zhou Jian
北轅錄 Beiyuanlu (Song) 周輝 Zhou Hui
蒙韃備錄 Mengda beilu (Song) 孟珙 Meng Gong
㢧五十五
聖武親征錄 Shengwu qinzheng lu (Yuan) NN
㢧五十六
安雅堂酒令 Anyatang jiuling (Yuan) 曹紹 Cao Shao
㢧五十七
鯨背吟集 Jingbei yinji (Yuan) 朱世名 Zhu Shiming
演繁露 (演繁錄) Yanfanlu (Song) 程大昌 Cheng Dachang
姑蘇筆記 Gusu biji (Song) 羅志仁 Luo Zhiren
雪舟脞語 Xuezhou cuoyu (Song) 邵桂子 Shao Guizi
大業雜記 Daye zaji (Tang) 杜寶 Du Bao
㢧五十八
江表志 Jiangbiaozhi (Song) 鄭文寶 Zheng Wenbao
江南別錄 Jiangnan bielu (Song) 陳彭年 Chen Pengnian
資暇集 (資暇錄) Zixiaji (Zixialu) (Tang) 李濟翁 Li Jiweng
醉鄉日月 Zuixiang riyue (Tang) 皇甫松 Huangfu Song
㢧五十九
史記法語 Shiji fayu (Song) 洪邁 Hong Mai
㢧六十
五代新說 Wudai xinshuo (Tang) 徐炫 Xu Xuan
藏一話腴 Cangyi huayu (Song) 陳郁 Chen Yu
品荼要錄 Pincha yaolu (Song) 黄儒 Huang Ru
宣和北苑貢茶錄 Xuanhe beiyuan gongcha lu (Song) 熊蕃 Xiong Fan
北苑别錄 Baiyuan bielu (Song) 趙汝礪 Zhao Ruli
㢧六十一
清異錄 Qingyilu (Song) 陶榖 Tao Gu
㢧六十二
蘭亭博議 Lanting boyi (Song) 桑世昌 Sang Shichang
王氏蘭譜 Wangshi Lanpu (Song) 王貴學 Wang Guixue
㢧六十三
金漳蘭譜 Jinzhang Lanpu (Song) 趙時庚 Zhao Shigeng
蘭譜奥法 Lanpu aofa (Song) 趙時庚 Zhao Shigeng
㢧六十四
積善錄 Jishanlu (Song) 黄光大 Huang Guangda
續積善錄 Xu jishanlu (Yuan) 馮夢周 Feng Mengzhou
景行錄 Jingxinglu (Yuan) 史弼 Shi Bi
漫堂隨筆 Mantang biji (Song) 吳幵 Wu Jian
真率記事 Zhenshuai jishi (Song) NN
瑣語 Suoyu (Song) 司馬光 Sima Guang
灌畦暇語 Guanqi xiayu (Tang) NN
五國故事 Wuguo gushi (Song) NN
韓魏公遺事 Han Weigong yishi (Song) 强至 Qiang Zhi
韓魏公事 Han Weigong shi (Song) 趙寅 Zhao Yin
范文正公遺事 Fan Wenzhenggong yishi (Song) NN
九河公語錄 Jiuhegong yulu (Song) 張畋 Zhang Tian
㢧六十五
羯鼓錄 Jiegulu (Tang) 南卓 Nan Zhuo
開顏錄 Kaiyanlu (Song) 周文玘 Zhou Wenqi
善謔集 Shannüeji (Song) 天和子 Tianhezi
觀時集 Guanshiji (Song) NN
臨漢隱居詩話 Linhan yinju shihua (Song) 魏泰 Wei Tai
續齊諧記 Xu qixieji (Liang) 吳均 Wu Jun
采異記 Caiyiji (Song) 宋汴 Song Bian (or 陳達叟 Chen Dasou)
神異記 Shenyiji (Han) 東方朔 Dongfang Shuo, (Jin) 張華 Zhang Hua (comm.)
香譜 Xiangpu (Song) 洪芻 Hong Chu
㢧六十六
酒譜 Jiupu (Song) 竇革 Dou Ge (竇苹 Dou Ping)
竹譜 Zhupu (Jin) 戴凱之 Dai Kaizhi
續竹譜 Xu zhupu (Yuan) 劉美之 Liu Meizhi
㢧六十七
孫公談圃 Sungong tanpu (Song) 孫升 Sun Sheng (narr.), (Song) 劉延世 Liu Yanshi (rec.)
平泉山居記 Pingquan shanju ji (Tang) 李德裕 Li Deyu
國史異纂 Guoshi yizuan (Tang) NN
驃國樂頌 Piaoguo yuesong (Tang) NN
詩論 Shilun (Song) 釋普聞 Monk Puwen
㢧六十八
釋常談 Shichangtan (Song) NN
㢧六十九
善誘文 Shanyouwen (Song) 陳錄 Chen Lu
官箴 Guanzhen (Song) 呂本中 Lü Benzhong
翰墨志 Hanmozhi (Song) 趙構 Zhao Gou (Emperor Song Gaozong 宋高宗)
螢雪叢說 Yingxue congshuo (Song) 俞成 Yu Cheng
續雞肋 Xu jile (Song) 趙崇絢 Zhao Chongxun
庚溪詩話 Gengxi shihua (Song) 陳巖肖 Chen Yanxiao
㢧七十
菊譜 Jupu (Song) 劉蒙 Liu Meng
石湖菊譜 Shihu Jupu (Song) 范成大 Fan Chengda
史老圃菊譜 Shi laopu Jupu (Song) 史正志 Shi Zhengzhi
范村梅譜 Fancun Meipu (Song) 范成大 Fan Chengda
牡丹榮辱志 Mudan rongru zhi (Song) 丘璿 Qiu Jun
蔬食譜 Shushipu (Song) 陳達叟 Chen Dasou
菌譜 Xunpu (Song) 陳仁玉 Chen Renyu
笋譜 Sunpu (Song) 釋贊寧 Monk Zanning
芍藥譜 Shaoyaopu (Song) 王觀 Wang Guan
海棠譜 Haitangpu (Song) 陳思 Chen Si
㢧七十一
亢倉子 Kangcangzi (Zhou) 庚桑楚 Geng Sangchu
關尹子 Guanyinzi (Zhou) 尹喜 Yin Xi
文中子 Wenzhongzi (Sui) 王通 Wang Tong
揚子 (揚子法言, 法言) Yangzi (Yangzi fayan, Fayan) (Han) 揚雄 Yang Xiong
鬼谷子 Guiguzi () NN
㢧七十二
顏子 Yanzi (Zhou) 顏回 Yan Hui
老子 Laozi (Zhou) 李耳 Li Er
龍城錄 Longchenglu (Tang) 河東先生 Hedong Xiansheng (柳宗元 Liu Zongyuan)
法帖譜系 Fatie puxi (Song) 曹士冕 Cao Shimian
㢧七十三
刀劍錄 (古今刀劍錄) Daojianlu (Gujin daojian lu) (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
荆州記 Jingzhouji (Liu-Song) 盛弘之 Sheng Hongzhi
鄴中記 Yezhongji (Jin) 陸翽 Lu Hui
暘谷漫錄 Yanggu manlu (Song) 洪巽 Hong Xun
無名公傳 Wuminggong zhuan (Song) 邵雍 Shao Yong
書訣墨藪 Shujue mosou (Tang) 韋續 Wei Xu
南楚新聞 Nanchu xinwen (Tang) 尉遲樞 Yuchi Shu
談賓錄 Tanbinlu () NN
記文譚 Jiwentan (Former Shu) 潘元 Pan Yuan
雜說 Zashuo (Tang) 盧言 Lu Yan
真誥 Zhengao (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
㢧七十四
大中遺事 Dazhong yishi (Tang) 令狐澄 Linghu Cheng
秦中歲時記 Qinzhong suishi ji (Tang) 李淖 Li Nao
芝田錄 Zhitianlu (Tang) 丁用晦 Ding Yonghui
江南錄 Jiangnanlu (Song) NN
辨惑論 Bianhuolun (Yuan) 謝應芳 Xie Yingfang
大事記 Dashiji (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
褚氏遺書 Chushi yishu (Southern Qi) 褚澄 Chu Cheng
㢧七十五
蘇氏演義 Sushi yanyi (Tang) 蘇鶚 Su E
談助 Tanzhu (Song) 不語先生 Master Buyu (Chao Daizhi 晁戴之)
洞微志 Dongweizhi (Song) 錢希白 Qian Xibai
雞跖集 Jizhiji (Song) 王子韶 Wang Zishao
國史補 (唐國史補) Guoshibu (Tang guoshi bu) (Tang) 李肇 Li Zhao
青瑣後集 Qingsuo houji (Song) NN
金鑾密記 Jinluan miji (Tang) 韓偓 Han Wo
士林紀實 Shilin jishi () NN
水衡記 Shuihengji () NN
橘錄 Julu (Song) 韓彦直 Han Yanzhi
東觀奏記 Dongguan zouji (Tang) 裴庭裕 Pei Tingyu
洽聞記 Qiawenji (Tang) 鄭常 Zheng Chang
初學記 Chuxueji (Tang) 徐堅 Xu Jian
甲申雜記 Jiashen zaji (Song) 王鞏 Wang Gong
聞見近錄 Wenjian jinlu (Song) 王鞏 Wang Gong
隨手雜錄 Suishou zalu (Song) 王鞏 Wang Gong
席上腐談 Xishang futan (Song) 俞琰 Yu Yan
石林家訓 Shilin jiaxun (Song) 葉夢得 Ye Mengde
㢧七十六
青箱雜記 Qingxiang zaji (Song) 吳處厚 Wu Chuhou
獨斷 Duduan (Han) 蔡邕 Cai Yong
續書譜 Xu shupu (Song) 姜夔 Jiang Kui
六一筆記 Liuyi biji (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
祛疑說 Quyishuo (Song) 儲泳 Chu Yong
㢧七十七
東谷所見 Donggu suojian (Song) 李之彦 Li Zhiyan
荔枝譜 Lizhipu (Song) 蔡襄 Cai Xiang
西域志 Xiyuzhi (Jin) 釋道安 Monk Dao'an
雞林志 Jilinzhi (Song) NN
金坡遺事 Jinpo yishi (Song) 錢惟演 Qian Weiyan
景龍文館記 Jinglong wenguan ji (Tang) 武平一 Wu Pingyi
㢧七十八
欒城遺言 Luancheng yiyan (Song) 蘇籀 Su Zhou
隋遺錄 Suiyilu (Tang) 顏師古 Yan Shigu
硯史 Yanshi (Song) 米芾 Mi Fu
硯譜 Yanpu (Song) 李之彦 Li Zhiyan
端溪硯譜 Duanxi yanpu (Song) 范纂 Fan Zuan
法書苑 Fashuyuan (Song) 周越 Zhou Yue
㢧七十九
玉堂雜記 Yutang zaji (Song) 周必大 Zhou Bida
王公四六話 Wanggong siliu hua (Song) 王銍 Wang Zhi
西疇常言 Xichou changyan (Song) 何坦 He Tan
海岳名言 Haiyue mingyan (Song) 米芾 Mi Fu
㢧八十
雲麓漫抄 Yunlu manchao (Song) 趙彦衛 Zhao Yanwei
韓詩外傳 Hanshi waizhuan (Han) 韓嬰 Han Ying
諸集拾遺 Zhuji shiyi (Song) NN
盛事美談 Shengshi meitan (Song) NN
比紅兒詩 Bihong'er shi (Tang) 羅虬 Luo Qiu
呂氏鄉約 Lüshi xiangyue (Song) 呂大忠 Lü Dazhong
獻醜集 Xianchouji (Song) 許棐 Xu Fei
樵談 Qiaotan (Song) 許棐 Xu Fei
㢧八十一
學齋佔嗶 Xuezhai zhanbi (Song) 史繩祖 Shi Shengzu
試筆 Shibi (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
茶錄 Chalu (Song) 蔡襄 Cai Xiang
煎茶水記 Jian chashui ji (Tang) 張又新 Zhang Youxin
㢧八十二
道山清話 Daoshan qinghua (Song) 道山先生 Master Daoshan (王氏 Wang N)
㢧八十三
後山詩話 Houshan shihua (Song) 陳師道 Chen Shidao
茶經 Chajing (Tang) 陸羽 Lu Yu
㢧八十四
保生要錄 Baosheng yaolu (Song) 蒲處貫 Pu Chuguan
錢譜 Qianpu (Ming) 董遹 Dong Yu
師友雅言 Shiyou yayan (Song) 鶴山先生 Master Heshan (Wei Liaoweng 魏了翁)
㢧八十五
護法論 Hufalun (Song) 張商英 Zhang Shangying
㢧八十六
遼志 (契丹國志) Liaozhi (Qidan guo zhi) (Song) 葉隆禮 Ye Longli
金國志 Jinguozhi (Song) 宇文懋昭 Yuwen Maozhao
洞天福地記 Dongtian fudi ji (Former Shu) 杜光庭 Du Guangting
㢧八十七
南方草木狀 Nanfang caomu zhuang (Jin) 嵇含 Ji Han
吳下田家志 Wuxia tianjia zhi (Yuan) 陸泳 Lu Yong
格古論 (格古要論) Gegulun (Gegu yaolun) (Ming) 曹昭 Cao Zhao
㢧八十八
竹坡詩話 Zhupo shihua (Song) 周紫芝 Zhou Zizhi
貢父詩話 Gongfu shihua (Song) 劉攽 Liu Ban
紫薇詩話 Ziwei shihua (Song) 呂本中 Lü Benzhong
司馬溫公詩話 Sima Wengong shihua (Song) 司馬光 Sima Guang
珊瑚鉤詩話 (Song) 張表臣 Zhang Biaochen
㢧八十九
晝簾緒論 Zhulian xulun (Song) 胡太初 Hu Taichu
㢧九十
師友談記 Shiyou tanji (Song) 李廌 Li Zhi
翰林志 Hanlinzhi (Tang) 李肇 Li Zhao
素書 Sushu (Han) 黄石公 Huangshi Gong
㢧九十一
世說 (世說新語) Shishuo (Shishuo xinyu) (Liu-Song) 劉義慶 Liu Yiqing
物類相感志 Wulei xianggan zhi (Song) 蘇軾 Su Shi
桯史 Tingshi (Song) 岳珂 Yue Ke
武侯心書 Wuhou Xinshu (Sanguo-Shu) 諸葛亮 Zhuge Liang
三輔黄圖 Sanfu huangtu (Han) NN
夢華錄 (東京夢華錄) Menghualu (Dongjing menghua lu) (Song) 孟元老 Meng Yuanlao
㢧九十二
書斷 Shuduan (Tang) 張懷瓘 Zhang Huaiguan
漁樵問對 Yuqiao duiwen (Song) 邵雍 Shao Yong
㢧九十三
國老談苑 Guolao tanyuan (Song) 王君玉 Wang Junyu
晁氏客語 Chaoshi keyu (Song) 晁說之 Chuo Yuezhi
㢧九十四
厚德錄 Houdelu (Song) 李元綱 Li Yuangang
㢧九十五
志林 Zhilin (Song) 蘇軾 Su Shi
白虎通德論 Baihutong delun (Han) 班固 Ban Gu
㢧九十六
燕翼詒謀錄 Yanyi daimou lu (Song) 王栐 Wang Yong
㢧九十七
金山志 Jinshanzhi (Song) 釋惠凱 Monk Huikai
遼東志略 Liaodong zhilüe (Yuan) 戚輔之 Qi Fuzhi
稽古定制 Jigu dingzhi () NN
勸善錄 Quanshanlu (Ming) 仁孝文皇后 Empress Xiaowen of Emperor Renzong
夷堅志陰德 Yijianzhi yinde (Song) 洪邁 Hong Mai
神僧傳 Shensengzhuan () NN
效顰集 Xiaopinji (Ming) 趙弼 Zhao Bi
㢧九十八
中華古今注 Zhonghua gujinzhu (Wudai) 馬縞 Ma Gao
折獄龜鑒 Zheyu guijian (Song) 鄭克 Zheng Ke
樂善錄 Leshanlu (Song) 李昌齡 Li Changling
皇朝類苑 Huangchao leiyuan (Song) 江少虞 Jiang Shaoyu
横浦語錄 Hengpu yulu (Song) 張九成 Zhang Jiucheng
談錄 Tanlu (Song) 丁謂之 Ding Weizhi
㢧九十九
鼠璞 Shupu (Song) 戴埴 Dai Zhi
中華古今注 Zhonghua gujinzhu (Wudai) 馬縞 Ma Gao
㢧一百
前定錄 Qiandinglu (Tang) 鐘輅 Zhong Lu
續前定錄 Xu qiandinglu (Tang) 鐘輅 Zhong Lu
論衡 Lunheng (Han) 王充 Wang Chong
隨筆 Suibi (Song) 洪邁 Hong Mai

Xu shuofu 續說郛

Xu shuofu 續說郛, also called Shuofu xu 說郛續, is a series specialized on strange tales and phantastic stories compiled by the Ming-period 明 (1368-1644) scholar Tao Ting 陶珽 (jinshi degree 1610). The 40-juan long collection is based on the series Shuofu 說郛 by the Yuan-period 元 (1279-1368) scholar Tao Zongzi 陶宗儀 (1329-1410).

While the latter only collected stories from the Han 漢 (206 BCE-220 CE) to the Yuan period, Tao Ting created a sequel by assembling 527 similar stories from the Ming period, among some few are from the Song 宋 (960-1279) and Yuan periods not included in the original Shuofu (like Guangchengzi jie 廣成子解, Jiaoqiji 腳氣集, Shangxin leshi 賞心樂事, Nühong yuzhi 女紅餘志, Pingjiang jishi 平江紀事 or Zhucha mengji 煮茶夢記). The stories are not verbally copied from the originals, but somewhat polished and abbreviated, just like in Tao Zongyi's original. The book has been criticized for its inclusion of stories of minor quality and for not investigating the origin of the sources.

There are two prints from the Qing period 清 (1644-1911), one by Zhou Nan 周南, and one by Li Jiqi's 李際期 (d. 1655) Wanweishan Studio 宛委山堂.

Table 3. The series Xu shuofu 繼說郛 (Wanwei Shantang edition 宛委山堂本)
(Ming) 陶珽 Tao Ting (comp.)
1646 edition of the Wanwei Shantang Studio 宛委山堂 (Li Jiqi 李際期)
書名, length in juan Title Author(s)
㢧一
正學編 一卷 Zhengxuebian (Ming) 陳琛 Chen Chen
聖學範圍圖說 一卷 Shengxue fanwei tushuo (Ming) 岳元聲 Yue Yuansheng
元圖大衍 一卷 Yuantu dayan (Ming) 馬一龍 Ma Yilong
周易稽疑 一卷 Zhouyi jiyi (Ming) 朱睦㮮 Zhu Mujie
周易會占 一卷 Zhouyi huizhan (Ming) 程鴻烈 Cheng Honglie
戊申立春考證 一卷 Wushen lichun kaozheng (Ming) 邢雲路 Xing Yunlu
讀史訂疑 一卷 Dushi dingyi (Ming) 王世懋 Wang Shimao
書傳正誤 一卷 Shuzhuan zhengwu (Ming) 郭孔太 Guo Kongtai
莊子闕誤 一卷 Zhuangzi quecuo (Song) 陳景元 Chen Jingyuan
廣莊 一卷 Guang Zhuang (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
㢧二
草木子 一卷 Caomuzi (Ming) 葉子奇 Ye Ziqi
豢龍子 一卷 Huanlongzi (Ming) 董穀 Dong Gu
觀微子 一卷 Guanweizi (Ming) 朱衮 Zhu Gun
海樵子 一卷 Haiqiaozi (Ming) 王崇慶 Wang Chongqing
沆瀣子 一卷 Hangxiezi (Ming) 蔣鐄 Su Huang
郁離子微 一卷 Yulizi wei (Ming) 劉基 Li Ji
潛溪邃言 一卷 Qianxi suiyan (Ming) 宋濂 Song Lian
蘿山雜言 一卷 Luoshan zayan (Ming) 宋濂 Song Lian
何子雜言 一卷 Hezi zayan (Ming) 何景明 He Jingming
華川巵辭 一卷 Huachuan zhici (Ming) 王禕 Wang Yi
青巖叢錄 一卷 Qingyan conglu (Ming) 王禕 Wang Yi
廣成子解 一卷 Guangchengzi ji (Song) 蘇軾 Su Shi
空同子 一卷 Kongtongzi (Ming) 李夢陽 Li Mengyang
續志林 一卷 Xu zhilin (Ming) 王禕 Wang Yi
㢧三
冥影契 一卷 Mingjingyi (Ming) 董穀 Dong Gu
宵練匣 一卷 Xiaolianxia (Ming) 朱得之 Zhang Dezhi
玄機通 一卷 Xuanjitong (Ming) 仇俊卿 Qiu Junqing
求志編 一卷 Qiuzhibian (Ming) 王文禄 Wang Wenlu
從政錄 一卷 Congzhenglu (Ming) 薛瑄 Xue Xuan
遒徇編 一卷 Zunxunbian (Ming) 葉秉敬 Ye Bingjing
海涵萬象錄 一卷 Haihan wanxiang lu (Ming) 黄潤玉 Huang Runyu
補衍 一卷 Buyan (Ming) 王文禄 Wang Wenlu
機警 一卷 Jijing (Ming) 王文禄 Wang Wenlu
筆疇 一卷 Bichou (Ming) 陳世寶 Chen Shibao (or 王達 Wang Da)
古言 一卷 Guyan (Ming) 鄭曉 Zheng Xiao
燕書 一卷 Yanshu (Ming) 宋濂 Song Lian
庸書 一卷 Yongshu (Ming) 崔銑 Cui Xian
松窗寤言 一卷 Songchuang wuyan (Ming) 崔銑 Cui Xian
後渠漫記 一卷 Houqu manji (Ming) 崔銑 Cui Xian
仰子遺語 一卷 Yizi yiyu (Ming) 胡憲仲 Hu Xianzhong
蒙泉雜言 一卷 Mengquan zayan (Ming) 岳正 Yue Zheng
槎菴燕語 一卷 Cha'an yanyu (Ming) 來斯行 Lai Sixing
容臺隨筆 一卷 Rongtai suibi (Ming) 董其昌 Dong Qichang
㢧四
未齋雜言 一卷 Weizhai zayan (Ming) 黎久之 Li Jiuzhi
南山素言 一卷 Nanshan suyan (Ming) 潘府 Pan Fu
類博雜言 一卷 Leibo zayan (Ming) 岳正 Yue Zheng
思玄庸言 一卷 Sixuan yongyan (Ming) 桑悅 Sang Yue
東田辠言 一卷 Dongtian zuiyan (Ming) 馬中錫 Ma Zhongxi
侯城雜誡 一卷 Houcheng zajie (Ming) 方孝孺 Fang Xiaoru
西原約言 一卷 Xiyuan yueyan (Ming) 薛蕙 Xue Hui
凝齋筆語 一卷 Ningzhai biyu (Ming) 王鴻儒 Wang Hongru
方山紀述 一卷 Fangshan shuji (Ming) 薛應旗 Xue Yingqi
經世要談 一卷 Jingshi yaotan (Ming) 鄭善夫 Zheng Shanfu
儼山纂錄 一卷 Yanshan zuanlu (Ming) 陸深 Lu Shen
奇子雜言 一卷 Qizi zayan (Ming) 楊春芳 Yang Chunfang
拘虛晤言 一卷 Gouxu wuyan (Ming) 陳沂 Chen Yi
文昌旅語 一卷 Wenchang lüyu (Ming) 王文禄 Wang Wenlu
雞鳴偶記 一卷 Jiming ouji (Ming) 蘇濬 Su Jun
讀書筆記 一卷 Dushu biji (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
汲古叢語 一卷 Jigu congyu (Ming) 陸樹聲 Lu Shusheng
病榻寤言 一卷 Bingta wuyan (Ming) 陸樹聲 Lu Shusheng
清暑筆談 一卷 Qingshu bitan (Ming) 陸樹聲 Lu Shusheng
㢧五
遵聞錄 一卷 Zunwenlu (Ming) 梁億 Liang Yi
賢識錄 一卷 Xianshilu (Ming) 陸釴 Lu Yi
在田錄 一卷 Zaitianlu (Ming) 張定 Zhang Ding
逐鹿記 一卷 Zhuluji (Ming) 王禕 Wang Yi
壟起雜事 一卷 Longqi zashi (Ming) 楊儀 Yang Yi
龍興慈記 一卷 Longxing ciji (Ming) 王文禄 Wang Wenlu
聖君初政記 一卷 Shengjun chuzheng ji (Ming) 沈文 Shen Wen
一統肇基錄 一卷 Yitong zhaoji lu (Ming) 夏原吉 Xia Yuanji
東朝紀 一卷 Dongchaoji (Ming) 王泌 Wang Bi
椒宮舊事 一卷 Jiaogong jiushi (Ming) 王達 Wang Da
復辟錄 一卷 Fubilu (Ming) 楊萱 Yang Xuan
保孤記 一卷 Baoguji (Ming) NN
祕錄 一卷 Milu (Ming) 李夢陽 Li Mengyang
㢧六
明良錄略 一卷 Mingliang lulüe (Ming) 沈士謙 Shen Shiqian
明良記 一卷 Mingliangji (Ming) 楊儀 Yang Yi
明臣十節 一卷 Mingchen shijie (Ming) 崔銑 Cui Xian
造邦賢勳錄略 一卷 Zaobang xianxun lulüe (Ming) 王禕 Wang Yi
備遺錄 一卷 Beiyilu (Ming) 張芹 Zhang Qin
明輔起家考 一卷 Meingfu qijia kao (Ming) 徐儀世 Xu Yishi
掾曹名臣錄 一卷 Yuancao mingchen lu (Ming) 王鴻儒 Wang Hongru
殉身錄 一卷 Xunshenlu (Ming) 裘玉 Qiu Yu
致身錄 一卷 Zhishenlu (Ming) 史仲彬 Shi Zhongbin
㢧七
翊運錄 一卷 Yiyunlu (Ming) 劉基 Liu Ji
遜國記 一卷 Xunguoji (Ming) NN
革除遺事 一卷 Gechu yishi (Ming) 黄佐 Huang Zuo
擁絮迂談 一卷 Yongxu yutan (Ming) 朱鷺 Zhu Lu
天順日錄 一卷 Tianshun rilu (Ming) 李賢 Li Xian
九朝野記 一卷 Jiuchao yeji (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
玉池談屑 一卷 Yuchi tanxie (Ming) NN
嵩陽雜識 一卷 Songyang zashi (Ming) NN
溶溪雜記 一卷 Rongxi zaji (Ming) NN
郊外農談 一卷 Jiaowai nongtan (Ming) NN
冶城客論 一卷 Yecheng kelun (Ming) 陸采 Lu Cai
西臯雜記 一卷 Xigao zaji (Ming) NN
滄江野史 一卷 Cangjiang yeshi (Ming) NN
澤山雜記 一卷 Zeshan zaji (Ming) NN
沂陽日記 一卷 Yiyang riji (Ming) NN
海上紀聞 一卷 Haishang jiwen (Ming) NN
孤樹褎談 一卷 Gushu xiutan (Ming) 李默 Li Mo
西墅雜記 一卷 Xishu zaji (Ming) 楊穆 Yang Mu
㢧八
藩獻記 一卷 Fanxianji (Ming) 朱謀㙔 Zhu Mouhan
琬琰錄 一卷 Wanyanlu (Ming) 楊廉 Yang Lian
瑣綴錄 一卷 Suozhuilu (Ming) 尹直 Yin Zhi
代醉編 一卷 Daizuibian (Ming) 張鼎思 Zhang Dingsi
明興雜記 一卷 Mingxing zaji (Ming) 陳敬則 Chen Jingze
水東記略 (水東日記) 一卷 Shuidong jilüe (Shuidong riji) (Ming) 葉盛 Ye Sheng
玉壺遐覽 一卷 Yuhu xialan (Ming) 胡應麟 Hu Yinglin
良常仙系記 一卷 Liangchang xianxi ji (Ming) 鄒迪光 Zou Diguang
賜游西苑記 一卷 Ciyou xiyuan ji (Ming) 李賢 Li Xian
延休堂漫錄 一卷 Yanxiutang manlu (Ming) NN
濯纓亭筆記 一卷 Zhuoyingting biji (Ming) 戴冠 Dai Guan
㢧九
錦衣志 一卷 Jinyizhi (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
馬政志 一卷 Mazhengzhi (Ming) 歸有光 Gui Youguang
冀越通 一卷 Jiyuetong (Ming) 唐樞 Tang Shu
邊紀略 一卷 Bianjilüe (Ming) 鄭曉 Zheng Xiao
制府雜錄 一卷 Fuzhi zalu (Ming) 楊一清 Yang Yiqing
醫閭漫記 一卷 Yilü manji (Ming) 賀欽 He Qin
征藩功次 一卷 Zhengfan gongci (Ming) 王守仁 Wang Shouren
兵符節制 一卷 Bingfu jiezhi (Ming) 王守仁 Wang Shouren
十家牌法 一卷 Shijia paifa (Ming) 王守仁 Wang Shouren
保民訓要 一卷 Baomin xunyao (Ming) 劉宗周 Li Zongzhou
㢧十
備倭事略 一卷 Beiwo shilüe (Ming) 歸有光 Gui Youguang
北虜紀略 一卷 Beilu jilüe (Ming) 汪道昆 Wang Daokun
雲中事記 一卷 Yunzhong shiji (Ming) 蘇祐 Su You
南巡日錄 一卷 Nanxun rilu (Ming) 陸深 Lu Shen
北還錄 一卷 Beihuanlu (Ming) 陸深 Lu Shen
北使錄 一卷 Beishilu (Ming) 李實 Li Shi
西征記 一卷 Xizhengji (Ming) 宗臣 Zong Chen
北征記 一卷 Beizhengji (Ming) 楊榮 Yang Rong
北征錄 一卷 Beizhenglu (Ming) 金幼孜 Jin Youzi
北征後錄 一卷 Beizheng houlu (Ming) 金幼孜 Jin Youzi
北征事蹟 一卷 Beizheng shiji (Ming) 彭彬 Peng Bin, 尹直 Yin Zhi
㢧十一
平夏錄 一卷 Pingxialu (Ming) 黄標 Huang Biao
平夷錄 一卷 Pingyilu (Ming) 趙輔 Zhao Fu
平定交南錄 一卷 Pingding Jiaonan lu (Ming) 丘濬 Qiu Jun
撫安東夷錄 一卷 Fu'an dongyi lu (Ming) 馬文升 Ma Wensheng
哈密國王記 一卷 Hami guowang ji (Ming) 馬文升 Ma Wensheng
滇南慟哭記 一卷 Diannan tongku ji (Ming) 王紳 Wang Shen
渤泥入貢記 一卷 Boni rugong ji (Ming) 宋濂 Song Lian
琉球使略 一卷 Liuqiu shilüe (Ming) 陳侃 Chen Kan
日本寄語 一卷 Riben jiyu (Ming) 薛俊 Xue Jun
朝鮮紀事 一卷 Chaoxian jishi (Ming) 倪謙 Ni Qian
建州女真考 一卷 Jianzhou Nüzhen kao (Ming) 天都山晨 Tiandu shanchen
夷俗記 二卷 Yisuji (Ming) 蕭大亨 Xiao Daheng
㢧十二
否泰錄 一卷 Pitailu (Ming) 劉定之 Liu Dingzhi
遇恩錄 一卷 Yu'enlu (Ming) 劉仲景 Liu Zhongjing
彭公筆記 一卷 Penggong biji (Ming) 彭時 Peng Shi
翦勝野聞 一卷 Jiansheng yewen (Ming) 徐禎卿 Xu Zhenqing
庭聞述略 一卷 Tingwen shulüe (Ming) 王文祿 Wang Wenlu
今言 一卷 Jinyan (Ming) 鄭曉 Zheng Xiao
觚不觚錄 一卷 Gubugu lu (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
金臺紀聞 一卷 Jintai jiwen (Ming) 陸深 Lu Shen
玉堂漫筆 一卷 Yutang manbi (Ming) 陸深 Lu Shen
㢧十三
皇朝盛事 一卷 Huangchao shengshi (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
雙槐歲抄 一卷 Shuanghuai suichao (Ming) 黄瑜 Huang Yu
後渠雜識 一卷 Houqu zashi (Ming) 崔銑 Cui Xian
古穰雜錄 一卷 Gurang zalu (Ming) 李賢 Li Xian
震澤紀聞 一卷 Zhenze jiwen (Ming) 王鏊 Wang Ao
菽園雜記 一卷 Shuyuan zaji (Ming) 陸容 Lu Rong
莘野纂聞 一卷 Xinye zuanwen (Ming) 伍餘福 Wu Yufu
駒陰冗記 一卷 Juyin rongji (Ming) 闌莊 Lan Zhuang
客座新聞 一卷 Kezuo xinwen (Ming) 沈周 Shen Zhou
枝山前聞 一卷 Zhishan qianwen (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
尊俎餘功 一卷 Zunzu yugong (Ming) NN
漱石閒談 一卷 Shushi xiantan (Ming) 王元楨 Wang Shizhen
平江記事 一卷 Pingjiang jishi (Yuan) 高德基 Gao Deji
㢧十四
南翁夢錄 一卷 Nanweng menglu (Nam ông mộng lục) (Annam) 黎澄 Lê Trừng
公餘日錄 一卷 Gongyu rilu (Ming) 湯沐 Tang Mu
中洲野錄 一卷 Zhongzhou yelu (Ming) 程文憲 Cheng Wenxian
三餘贅筆 一卷 Sanyu zhuibi (Ming) 都昂 Du Ang
懸笥瑣探 一卷 Xuansi suotan (Ming) 劉昌 Liu Chang
蘇談 一卷 Sutan (Ming) 楊循吉 Yang Xunji
吳中故語 一卷 Wuzhong guyu (Ming) 楊循吉 Yang Xunji
庚巳編 一卷 Gengsibian (Ming) 陸粲 Lu Can
續巳編 一卷 Xusibian (Ming) 郎瑛 Lang Ying
長安客話 一卷 Chang'an kehua (Ming) 蔣一葵 Jiang Yikui
快雪堂漫錄 一卷 Kuaixuetang manlu (Ming) 馮夢禎 Feng Mengzhen
雲夢藥溪談 一卷 Yunmeng yaoxi tan (Ming) 文翔鳳 Wen Xiangfeng
聞雁齋筆談 一卷 Wenyanzhai bitan (Ming) 張大復 Zhang Dafu
鬰岡齋筆塵 一卷 Yugangzhai bichen (Ming) 王肯堂 Wang Kentang
㢧十五
胡氏雜說 一卷 Hushi zashuo (Ming) 胡儼 Hu Yan
劉氏雜志 一卷 Liushi zazhi (Ming) 劉定之 Liu Dingzhi
丹鉛雜錄 一卷 Danqian zalu (Ming) 楊慎 Yang Shen
書肆說鈴 一卷 Shusi shuoling (Ming) 葉秉敬 Ye Bingjing
田居乙記 一卷 Tianju yiji (Ming) 方大鎮 Fang Dazhen
碧里雜存 一卷 Bili zacun (Ming) 董穀 Dong Gu
聽雨紀談 一卷 Qingyu jitan (Ming) 都穆 Du Mu
宦游紀聞 一卷 Huanyou jiwen (Ming) 張誼 Zhang Yi
意見 一卷 Yijian (Ming) 陳于陛 Chen Yubi
識小編 一卷 Shixiaobian (Ming) 周賓所 Zhou Binsuo
語言談 一卷 Yuyantan (Ming) 張獻翼 Zhang Xianyi
子元案垢 一卷 Ziyuan anhou (Ming) 何孟春 He Mengchun
㢧十六
西樵野記 一卷 Xiqiao yeji (Ming) 侯甸 Huo Dian
甲乙剩言 一卷 Jiayi shengyan (Ming) 胡應麟 Hu Yinglin
寒檠膚見 一卷 Hanqing fujian (Ming) 毛元仁 Mao Yuanren
語窺今古 一卷 Yukui jingu (Ming) 洪文科 Hong Wenke
詢蒭錄 一卷 Xunchulu (Ming) 陳沂 Chen Yi
新知錄 一卷 Xinzhilu (Ming) 劉仕義 Liu SHiyi
涉異志 一卷 Sheyizhi (Ming) 閔文振 Min Wenzhen
前定錄補 一卷 Qiandinglu bu (Ming) 朱佐 Zhu You
維園鉛擿 一卷 Weiyuan qianzhi (Ming) 謝廷讚 Xie Tingzan
攬茝微言 一卷 Lanyi weiyan (Ming) 顧其志 Gu Qizhi
墨池浪語 一卷 Mochi langyu (Ming) 胡維霖 Hu Weilin
雪濤談叢 一卷 Xuetao tancong (Ming) 江盈科 Jiang Yingke
春雨雜述 一卷 Chunyu zashu (Ming) 解縉 Xie Jin
世說舊注 一卷 Shishuo jiuzhu (Liang) 劉孝標 Liu Xiaobiao, (Ming) 楊慎 Yang Shen
㢧十七
簷曝偶談 一卷 Yansou outan (Ming) 顧元慶 Gu Yuanqing
病逸漫記 一卷 Bingyi manji (Ming) 陸釴 Lu Yi
蜩笑偶言 一卷 Tiaoxiao ouyan (Ming) 鄭瑗 Zheng Ai
東谷贅言 一卷 Donggu zhuiyan (Ming) 敖英 Ao Ying
篷軒别記 一卷 Pengxuan bieji (Ming) 楊循吉 Yang Xunji
蓬窗續錄 一卷 Pengchuang xulu (Ming) 馮時可 Feng Shike
瑯琊漫抄 一卷 Langya manchao (Ming) 文林 Wen Lin
高坡異纂 一卷 Gaopo yizuan (Ming) 楊儀 Yang Yi
水南翰記 一卷 Shuinan hanji (Ming) 李如一 Li Ruyi (or 張衮 Zhang Gun)
藜牀瀋餘 一卷 Lichuang shenyu (Ming) 陸濬原 Lu Junyuan
霏雪錄 一卷 Feixuelu (Ming) 劉績 Liu Ji
已瘧編 一卷 Yinüelu (Ming) 劉玉 Wang Yu
夢餘錄 一卷 Mengyulu (Ming) 唐錦 Tang Jin
祐山雜說 一卷 Youshan zshuo (Ming) 馮汝弼 Feng Rubi
江漢叢談 一卷 Jianghan congtan (Ming) 陳士元 Chen Shiyuan
投甕隨筆 一卷 Touweng bitan (Ming) 姜南 Jiang Nan
洗硯新錄 一卷 Xiyan xinlu (Ming) 姜南 Jiang Nan
丑莊日記 一卷 Chouzhuang riji (Ming) 姜南 Jiang Nan
輟築記 一卷 Chouzhuji (Ming) 姜南 Jiang Nan
㢧十八
雙溪雜記 一卷 Shuangxi zaji (Ming) 王瓊 Wang Qiong
二酉委譚 一卷 Eryou weitan (Ming) 王世懋 Wang Shimao
窺天外乘 一卷 Kuitian waicheng (Ming) 王世懋 Wang Shimao
百可漫志 一卷 Baike manzhi (Ming) 陳鼐 Chen Nai
近峰聞略 一卷 Jinfeng wenlüe (Ming) 皇甫錄 Huangfu Lu (or 皇甫庸 Huangfu Long)
近峰記略 一卷 Jinfeng jilüe (Ming) 皇甫錄 Huangfu Lu (or 皇甫庸 Huangfu Yong)
寓圃雜記 一卷 Yupu zaji (Ming) 王錡 Wang Qi
青溪暇筆 一卷 Qingxi xiabi (Ming) 姚福 Yao Fu
方洲雜錄 一卷 Fangzhou zalu (Ming) 張寧 Zhang Ning
遼邸記聞 一卷 Liaodi jiwen (Ming) 錢希言 Qian Xiyan
宛委餘編 一卷 Wanwei yubian (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
谿山餘話 一卷 Xishan yuhua (Ming) 陸深 Lu Shen
委巷叢談 一卷 Weixiang congtan (Ming) 田汝成 Tian Rucheng
無用閒談 一卷 Wuyong xiantan (Ming) 孫緒 Sun Xu
㢧十九
逌旃璅言 一卷 Youzhan suoyan (Ming) 蘇祐 Su You
井觀瑣言 一卷 Jingguan suoyan (Ming) 鄭瑗 Zheng Ai
林泉隨筆 一卷 Linquan suibi (Ming) 張綸 Zhang Lun
推蓬寤語 一卷 Tuifeng wuyu (Ming) 李豫亨 Li Yuheng
讕言長語 一卷 Lanyan changyu (Ming) 曹安 Cao An
震澤長語 一卷 Zhenze changyu (Ming) 王鏊 Wang Ao
桑榆漫志 一卷 Sangyu manzhi (Ming) 陶輔 Tao Fu
延州筆記 一卷 Yanzhou biji (Ming) 唐覲 Tang Jin
戒菴漫筆 一卷 Jie'an manbi (Ming) 李詡 Li Xu
暖姝由筆 一卷 Nuanshu youbi (Ming) 徐充 Xu Chong
農田餘話 一卷 Nongtian yuhua (Ming) 長谷真逸 Changgu zhenyi
雨航雜錄 一卷 Yuhang zalu (Ming) 馮時可 Feng Shike
菊坡叢語 一卷 Jupo congyu (Ming) 單宇 Shan Yu
玄亭涉筆 一卷 Xuanting shebi (Ming) 王志遠 Wang Zhiyuan
野航史話 一卷 Yehang shihua (Ming) 茅元儀 Mao Yuanyi
西峰淡話 一卷 Xifeng danhua (Ming) 茅元儀 Mao Yuanyi
大賓辱語 一卷 Dabin ruyu (Ming) 姜南 Jiang Nan
抱璞簡記 一卷 Baopu jianji (Ming) 姜南 Jiang Nan
㢧二十
寶櫝記 一卷 Baoduji (Ming) 滑惟善 Hua Weishan
脚氣集 一卷 Jiaoqiji (Song) 車若水 Che Ruoshui
望崖錄 一卷 Wangyalu (Ming) 王世懋 Wang Shimao
燕閒錄 一卷 Yanxianlu (Ming) 陸深 Lu Shen
閒中今古錄 一卷 Xianzhong jingu lu (Ming) 黄溥 Huang Pu
綠雪亭雜言 一卷 Lüxueting zayan (Ming) 敖英 Ao Ying
春風堂隨筆 一卷 Chunfengtang suibi (Ming) 陸深 Lu Shen
雲蕉館紀談 一卷 Yunjiaoguan jitan (Ming) 孔邇 Kong Er
蒹葭堂雜抄 一卷 Jianxiatang zachao (Ming) 陸楫 Lu Ji
鳳凰臺記事 一卷 Fenghuangtai jishi (Ming) 馬生龍 Ma Shenglong
願豐堂漫書 一卷 Yuanfengtang manshu (Ming) 陸深 Lu Shen
天爵堂筆餘 一卷 Tianjuetang biyu (Ming) 薛崗 Xue Gang
壁疏 一卷 Bishu (Ming) 凌登名 Ling Dengming
譚輅 一卷 Tanlu (Ming) 張鳳翼 Zhang Fengyi
戲瑕 一卷 Xixia (Ming) 錢希言 Qian Xiyan
麈餘 一卷 Chenyu (Ming) 謝肇淛 Xie Zhaozhi
談剩 一卷 Tansheng (Ming) 胡江 Hu Jiang
㢧二十一
雲林遺事 一卷 Yunlin yishi (Ming) 顧元慶 Gu Yuanqing
比事摘錄 一卷 Bishi zhailu (Ming) NN
墐户錄 一卷 Jinhulu (Ming) 楊慎 Yang Shen
䖷籛𤭏筆 一卷 Xiqian chibi (Ming) 楊慎 Yang Shen
病榻手欥 一卷 Bingta shouhuan (Ming) 楊慎 Yang Shen
枕譚 一卷 Zhentan (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
群碎錄 一卷 Qunsuilu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
記事珠 一卷 Jishizhu (Tang) 馮贄 Feng Zhi
俗呼小錄 一卷 Suhu xiaolu (Ming) 李翊 Li Yi
名公像記 一卷 Minggong xiangji (Ming) 遯園居士 Dunyuan jushi (顧起元 Gu Qiyuan)
傷逝記 一卷 Shangshiji (Ming) 遯園居士 Dunyuan jushi (顧起元 Gu Qiyuan)
㢧二十二
景仰撮書 一卷 Jingyang cuoshu (Ming) 王達 Wang Da
仰山脞錄 一卷 Yangshan cuolu (Ming) 閔文振 Min Wenzhen
見聞紀訓 一卷 Jianwen jixun (Ming) 陳良謨 Chen Liangmo
先進遺風 一卷 Xianjin yifeng (Ming) 耿定向 Geng Dingxiang
畜德錄 一卷 Chudelu (Ming) 陳沂 Chen Yi
新倩籍 一卷 Xinqianji (Ming) 徐禎卿 Xu Zhenqing
國寶新編 一卷 Guobao xinbian (Ming) 顧璘 Gu Lin
金石契 一卷 Jinshiqi (Ming) 祝肇 Zhu Zhao
西州合譜 一卷 Xizhou hepu (Ming) 張鴻磐 Zhang Hongpan
㢧二十三
兒世說 一卷 Er shishuo (Ming) 趙瑜 Zhao Yu
香案牘 一卷 Xiang'andu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
女侠傳 一卷 Nüxiazhuan (Ming) 鄒之麟 Zou Zhilin
貧士傳 二卷 Pinshizhuan (Ming) 黄姬水 Huang Jishui
㢧二十四
客越志 一卷 Keyuezhi (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
雨航記 一卷 Yuhangji (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
明月編 一卷 Mingyuebian (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
荆溪疏 一卷 Jingxishu (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
閩部疏 一卷 Minbu shu (Ming) 王世懋 Wang Shimao
入蜀紀見 一卷 Rushu jijian (Ming) 郝郊 Hao Jiao
黄山行六頌 一卷 Huangshan xing liu song (Ming) 吳士權 Wu Shiquan
㢧二十五
瀛涯勝覽 一卷 Yingya shenglan (Ming) 馬歡 Ma Huan
海槎餘錄 一卷 Haicha yulu (Ming) 顧𡵚 Gu Jie
吳中勝記 一卷 Wuzhong shengji (Ming) 華鑰 Hua Yao
泉南雜志 一卷 Quannan zazhi (Ming) 陳懋仁 Chen Maoren
南陸志 一卷 Nanluzhi (Ming) 崔銑 Cui Xian
貴陽山泉志 一卷 Guiyang shanquan zhi (Ming) 慎蒙 Shen Meng
雲南山川志 一卷 Yunnan shanchuan zhi (Ming) 楊慎 Yang Shen
金陵冬游紀略 一卷 Jinling dongyou jilüe (Ming) 羅洪先 Luo Hongxian
㢧二十六
廬陽客記 一卷 Luyang keji (Ming) 楊循吉 Yang Xunji
居山雜志 一卷 Jushan zazhi (Ming) 楊循吉 Yang Xunji
武夷游記 一卷 Wuyi youji (Ming) 吳拭 Wu Shi
太湖泉志 一卷 Taihu quanzhi (Ming) 潘之恆 Pan Zhiheng
半塘小志 一卷 Bantang xiaozhi (Ming) 潘之恆 Pan Zhiheng
諸寺奇物記 一卷 Zhusi qiwu ji (Ming) 遯園居士 Dunyuan jushi (顧起元 Gu Qiyuan)
西干十寺記 一卷 Xigan shisi ji (Ming) 謝廷瓚 Xie Tingzan
西浮籍 一卷 Xifuji (Ming) 錢希言 Qian Xiyan
楚小志 一卷 Chu xiaozhi (Ming) 錢希言 Qian Xiyan
朔雪北征記 一卷 Shuoxue beizheng ji (Ming) 屠隆 Tu Long
烏蠻瀧夜談記 一卷 Wuman longye tanji (Ming) 董傳策 Dong Chuance
邊堠紀行 一卷 Bianhou jixing (Yuan) 張德輝 Zhang Dehui
滇行紀略 一卷 Dianxing jilüe (Ming) 馮時可 Feng Shike
銀山鐵壁謾談 一卷 Yinshan tiebi mantan (Ming) 李元陽 Li Yuanyang
游臺宕路程 一卷 Youtai danglu cheng (Ming) 陶望齡 Tao Wangling
榕城隨筆 一卷 Rongcheng suibi (Ming) 凌登名 Ling Dengming
西吳枝乘 一卷 Xiwu zhicheng (Ming) 謝肇淛 Xie Zhaozhi
禮白嶽記 一卷 Libai yueji (Ming) 李日華 Li Rihua
㢧二十七
居家制用 一卷 Jujia zhiyong (Yuan) 陸梳山 Lu Shushan
清齋位置 一卷 Qingzhai weizhi (Ming) 文震亨 Wen Zhenheng
鼂采清課 一卷 Chaocai qingke (Ming) 費元禄 Fei Yuanlu
巖棲幽事 一卷 Yanqi youshi (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
林水錄 一卷 Linshuilu (Ming) 彭年 Peng Nian
山棲志 一卷 Shanqizhi (Ming) 慎蒙 Shen Meng
玉壺冰 一卷 Yuhubing (Ming) 都穆 Du Mu
㢧二十八
帝城景物略 一卷 Dicheng jingwu lüe (Ming) 劉侗 Liu Tong, 于突正 Yu Tuzheng
熙朝樂事 一卷 Xichao leshi (Ming) 田汝成 Tian Rucheng
賞心樂事 一卷 Shangxin leshi (Song) 張鑒 Zhang Jian
吳社編 一卷 Wushebian (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
武陸競渡略 一卷 Wuling jingdu lüe (Ming) 清陵亭長 Qingling tingzhang (楊嗣昌 Yang Sichang)
清閑供 一卷 Qingxiangong (Ming) 程羽文 Cheng Yuwen
林下盟 一卷 Linxiameng (Ming) 沈仕 Shen Shi
田家曆 一卷 Tianjiali (Ming) 程羽文 Cheng Yuwen
古今諺 一卷 Gujinyan (Ming) 楊慎 Yang Shen (comp.)
畫舫約 一卷 Huafangyue (Ming) 汪汝謙 Wang Rurang
南陔六舟記 一卷 Nangai liuzhou ji (Ming) 潘之恆 Pan Zhiheng
宛陵二水評 一卷 Wanling ershui ping (Ming) 潘之恆 Pan Zhiheng
㢧二十九
明經會約 一卷 Mingjinghui yue (Ming) 林希恩 Lin Xi'en
讀書社約 一卷 Dushushe yue (Ming) 丁奇遇 Ding Qiyu
林閒社約 一卷 Linxianshe yue (Ming) 馮時可 Feng Shike
勝蓮社約 一卷 Shenglianshe yue (Ming) 虞淳熙 Yu Chunxi
生日會約 一卷 Shengrihui yue (Ming) 高兆麟 Gao Zhaolin
月會約 一卷 Yuehuiyue (Ming) 嚴武順 Yan Wushun
紅雲社約 一卷 Hongyunshe yue (Ming) 徐𤊹 Xu Bo
紅雲續約 一卷 Hongyun xuyue (Ming) 謝肇淛 Xie Zhaozhi
浣俗約 一卷 Huansuyue (Ming) 李日華 Li Rihua
運泉約 一卷 Yunquanyue (Ming) 李日華 Li Rihua
霞外雜俎 一卷 Xiawai zazu (Ming) 鐵脚道人 Tiajiao daoren (杜巽才 Du Xuncai)
韋弦佩 一卷 Weixianpei (Ming) 屠本畯 Tu Benjun
禪門本草補 一卷 Chanmen bencao bu (Ming) 袁中道 Yuan Zhongdao
蘇氏家語 一卷 Sushi jiayu (Ming) 蘇士潛 Su Shiqian
韻史 一卷 Yunshi (Ming) 陳梁 Chen Liang
㢧三十
陰符經解 一卷 Yinfujing jie (Ming) 湯顯祖 Tang Xianzu
胎息經疏 一卷 Taixijing shu (Ming) 王文禄 Wang Wenlu
析骨分經 一卷 Xi gufen jing (Ming) 甯一玉 Ning Yiyu
醫先 一卷 Yixian (Ming) 王文禄 Wang Wenlu
葬度 一卷 Zangdu (Ming) 王文禄 Wang Wenlu
農說 一卷 Nongshuo (Ming) 馬一龍 Ma Yilong
友論 一卷 Youlun (Ming) 利瑪竇 Li Madou (Matteo Ricci)
田家五行 一卷 Tianjia wuxing (Ming) 婁元禮 Lou Yuanli
居家宜忌 一卷 Jujia yiji (Ming) 瞿佑 Zhai You
放生辯惑 一卷 Fangsheng bianhuo (Ming) 陶望齡 Tao Wangling
㢧三十一
長者言 一卷 Changzheyan (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
清言 一卷 Qingyan (Ming) 屠隆 Tu Long
續清言 一卷 Xuqingyan (Ming) 屠隆 Tu Long
歸有園塵談 一卷 Guiyouyuan chentan (Ming) 徐學謨 Xu Xuemo
木几冗談 一卷 Muji rongtan (Ming) 彭汝讓 Peng Rurang
偶譚 一卷 Outan (Ming) 李鼎 Li Ding
玉笑零音 一卷 Yuxiao lingyin (Ming) 田藝蘅 Tian Yiheng
寓林清言 一卷 Yulin qingyan (Ming) 黄汝亨 Huang Ruheng
狂言紀略 一卷 Kuangyan jilüe (Ming) 黄汝亨 Huang Ruheng
㢧三十二
切韻射標 一卷 Qieyun shebiao (Ming) 李世澤 Li Shize
發音錄 一卷 Fayinlu (Ming) 張位 Zhang Wei
讀書十六觀 一卷 Dushu shiliu guan (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
文章九命 一卷 Wenzhang jiuming (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
歌學譜 一卷 Gexuepu (Ming) 林希恩 Lin Xi'en
三百篇聲譜 一卷 Sanbaipian shengpu (Ming) 張蔚然 Zhang Weiran
陽關三疊圖譜 一卷 Yangguan sandie tupu (Ming) 田藝蘅 Tian Yiheng
㢧三十三
談藝錄 一卷 Tanyilu (Ming) 徐禎卿 Xu Zhenqing
秇圃擷餘 一卷 Yipu xieyu (Ming) 王世懋 Wang Shimao
詩文浪談 一卷 Shiwen langtan (Ming) 林希恩 Lin Xi'en
歸田詩話 一卷 Guitian shihua (Ming) 瞿佑 Zhai You
南濠詩話 一卷 Nanhao shihua (Ming) 都穆 Du Mu
蓉塘詩話 一卷 Rongtang shihua (Ming) 姜南 Jiang Nan
敬君詩話 一卷 Jingjun shihua (Ming) 葉秉敬 Ye Bingjing
蜀中詩話 一卷 Shuzhong shihua (Ming) 曹學全 Cao Yuequan
麓堂詩話 一卷 Lutang shihua (Ming) 李東陽 Li Dongyang
夷白齋詩話 一卷 Yibozhai shihua (Ming) 顧元慶 Gu Yuanqing
存餘堂詩話 一卷 Cunyutang shihua (Ming) 朱承爵
娛書堂詩話 一卷 Yushutang shihua (Song) 趙與虤 Zhao Yuyan
升庵辭品 一卷 Sheng'an cipin (Ming) 楊慎 Yang Shen
㢧三十四
千里面譚 一卷 Qianli maintan (Ming) 楊慎 Yang Shen
詩家直說 一卷 Shijia zhishuo (Ming) 謝榛 Xie Zhen
詩談 一卷 Shitan (Ming) 徐泰 Xu Qin
香宇詩談 一卷 Xiangyu shitan (Ming) 田藝蘅 Tian Yiheng
西園詩麈 一卷 Xiyuan shichen (Ming) 張蔚然 Zhang Weiran
雪濤詩評 一卷 Xuetao shiping (Ming) 江盈科 Jiang Yingke
閨秀詩評 一卷 Guixiu shiping (Ming) 江盈科 Jiang Yingke
閒書杜律 一卷 Xianshu dulü (Ming) 楊慎 Yang Shen
樂府指迷 一卷 Yuefu zhimi (Song) 張炎 Zhang Yan
墨池璅錄 一卷 Mochi suolu (Ming) 楊慎 Yang Shen
㢧三十五
書畫史 一卷 Shuhuashi (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
書畫金湯 一卷 Shuhua jintang (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
論畫瑣言 一卷 Lunhua suoyan (Ming) 董其昌 Dong Qichang
丹青志 一卷 Danqingzhi (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
繪妙 一卷 Huimiao (Ming) 茅一相 Mao Yixiang
畫麈 一卷 Huazhu (Ming) 沈顥 Shen Hao
畫說 一卷 Huashuo (Ming) 莫是龍 Mo Shilong
畫禪 一卷 Huachan (Ming) 釋蓮儒 Monk Lianru
竹派 一卷 Zhupai (Ming) 釋蓮儒 Monk Lianru (or [Yuan] 吳鎮 Wu Zhen)
㢧三十六
射經 一卷 Shejing (Ming) 李呈芬 Li Chengfen
鄉射直節 一卷 Xiangshe zhijie (Ming) 何景明 He Jingming
名劍記 一卷 Mingjianji (Ming) 李承勳 Li Chengxun
玉名詁 一卷 Yuminggu (Ming) 楊慎 Yang Shen
古奇器錄 一卷 Gu qiqi lu (Ming) 陸深 Lu Shen
紙箋譜 一卷 Zhijianpu (Yuan) 鮮于樞 Xianyu Shu
箋譜銘 一卷 Jianpuming (Ming) 屠隆 Tu Long
十友圖贊 一卷 Shiyou tuzan (Ming) 顧元慶 Gu Yuanqing
古今印史 一卷 Gujin yinshi (Ming) 徐官 Xu Guan
硯譜 一卷 Yanpu (Ming) 沈仕 Shen Shi
㢧三十七
水品 一卷 Shuipin (Ming) 徐獻忠 Xu Xianzhong
煮泉小品 一卷 Jianquan xiaopin (Ming) 田藝蘅 Tian Yiheng
茶譜 一卷 Chapu (Ming) 顧元慶 Gu Yuanqing
茶錄 一卷 Chalu (Ming) 馮時可 Feng Shike
茶疏 一卷 Chashu (Ming) 許次紓 Xu Cishu
茶箋 一卷 Chajian (Ming) 聞龍 Wen Long
茶解 一卷 Chajie (Ming) 羅廪 Luo Lin
羅岕茶記 一卷 Luojie chaji (Ming) 熊明遇 Xing Mingyu
岕茶箋 一卷 Jiechajian (Ming) 馮可賓 Feng Kebin
茶寮記 一卷 Chaliaoji (Ming) 陸樹聲 Lu Shusheng
煎茶七類 一卷 Qiancha qilei (Ming) 徐渭 Xu Wei (or 高叔嗣 Gao Shusi)
焚香七要 一卷 Fenxiang qiyao (Ming) 臞仙 Quxian (朱權 Zhu Quan)
㢧三十八
觴政 一卷 Shangzheng (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
文字飲 一卷 Wenziyin (Ming) 屠本畯 Tu Benjun
醉鄉律令 一卷 Zuixiang lüling (Ming) 田藝蘅 Tian Yiheng
小酒令 一卷 Xiaojiuling (Ming) 田藝蘅 Tian Yiheng
奕問 一卷 Yiwen (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
奕旦評 一卷 Yidanping (Ming) 馮元仲 Feng Yuanzhong
奕律 一卷 Yilü (Ming) 王思任 Wang Siren
詩牌譜 一卷 Shipaipu (Ming) 王良樞 Wang Liangshu (comp.), 周履靖 Zhou Lüjing (rev.)
宣和牌譜 一卷 Xuanhe paipu (Ming) 瞿佑 Zhai You
壺矢銘 一卷 Hushiming (Ming) 袁九齡 Yuan Jiuling
朝京打馬格 一卷 Chaojing dama ge (Ming) 文翔鳳 Wang Xiangfeng
彩選百官鐸 一卷 Caixuan baiguan duo (Ming) NN
㢧三十九
穎譜 一卷 Yingpu (Ming) 鄣樵叟 Zhang Qiaosou
六博譜 一卷 Liubopu (Ming) 潘之恆 Pan Zhiheng
兼三圖 一卷 Jiansantu (Ming) 屠豳叟 Tu Binsou
數錢葉譜 一卷 Shuqian yepu (Ming) 汪道昆 Wang Daokun
楚騷品 一卷 Chusaopin (Ming) 汪道昆 Wang Daokun
嘉賓心令 一卷 Jiabin xinling (Ming) 巢玉庵 Chao Yu'an
葉子譜 一卷 Yezipu (Ming) 潘之恆 Pan Zhiheng
牌經 一卷
馬吊腳例 一卷
Paijing,
Ma diaojiao li
(Ming) 龍子猶 Longziyou (馮夢龍 Feng Menglong)
胟陣譜 一卷 Muzhenpu (Ming) 袁福征 Yuan Fuzheng
㢧四十
瓶史 一卷 Pingshi (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
缾花譜 一卷 Pinghuapu (Ming) 張丑 Zhang Chou
瓶史月表 一卷 Pingshi yuebiao (Ming) 屠本畯 Tu Benjun
花曆 一卷 Huali (Ming) 程羽文 Cheng Yuwen
花小名 一卷 Huaxiaoming (Ming) 程羽文 Cheng Yuwen
學圃雜疏 三卷: Xuepu zashu: (Ming) 王世懋 Wang Shimao
花疏 一卷 Huashu
果疏 一卷 Guoshu
瓜蔬疏 一卷 Guashushu
藥圃同春 一卷 Yaopu tongchun (Ming) 夏旦 Xia Dan
募種兩堤桃柳議 一卷 Muzhong liangti taoliao yi (Ming) 聞啓祥 Wen Qixiang
草花譜 一卷 Caohuapu (Ming) 高濂 Gao Lian
毫州牡丹表 一卷 Bozhou mudan biao (Ming) 薛鳳祥 Xue Fengxiang
牡丹八書 一卷 Mudan bashu (Ming) 薛鳳翔 Xue Fengxiang
㢧四十一
荔枝譜 二卷 Lizhipu (Ming) 徐𤊹 Xu Bo
荔枝譜 一卷 Lizhipu (Ming) 宋珏 Song Jue
荔枝譜 一卷 Lizhipu (Ming) 曹蕃 Cao Fan
荔枝譜 一卷 Lizhipu (Ming) 鄧慶采 Deng Qingcai
記荔枝 一卷 Jilizhi (Ming) 吳載鳌 Wu Dai'ao
廣菌譜 一卷 Guangxunpu (Ming) 潘之恆 Pan Zhiheng
種芋法 一卷 Zhongyufa (Ming) 黄省曾 Huang Shengceng
野菜箋 一卷 Yeshujian (Ming) 屠本畯 Tu Benjun
野蔬譜 一卷 Yeshupu (Ming) 滑浩 Hua Hao
㢧四十二
雚經 一卷 Guanjing (Ming) 蔣德景 Jiang Dejing
獸經 一卷 Shoujing (Ming) 黄省曾 Huang Shengceng
虎苑二卷 Huyuan (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
名馬記 一卷 Mingmaji (Ming) 李翰 Li Han
促織志 一卷 Cuzhizhi (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
促織志 一卷 Cuzhizhi (Ming) 劉侗 Liu Tong
海味索隱 一卷 Haiwei suoyin (Ming) 屠本畯 Tu Benjun
魚品 一卷 Yupin (Ming) 遁園居士 Xunyuan jushi
㢧四十三
冥寥子游 一卷 Mingliaozi you (Ming) 屠隆 Tu Long
廣寒殿記 一卷 Guanghandian ji (Ming) 朱瞻基 Zhu Zhanji (明宣宗 Emperor Ming Xuanzong)
洞簫記 一卷 Tongxiaoji (Ming) 陸粲 Lu Can
周顛仙人傳 一卷 Zhoudian xianren zhuan (Ming) 朱元璋 Zhu Yuanzhang (明太祖 Emperor Ming Taizu)
一瓢道士傳 一卷 Yipiao daoshi zhuan (Ming) 袁中道 Yuan Zhongdao
醉叟傳 一卷 Zuisouzhuan (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
拙效傳 一卷 Zhuoxiaozhuan (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
李公子傳 一卷 Li Gongzi zhuan (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
楊幽妍别傳 一卷 Yang Youyan biezhuan (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
阿寄傳 一卷 Ajizhuan (Ming) 田汝成 Tian Rucheng
義虎傳 一卷 Yihuzhuan (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
倉庚傳 一卷 Canggengzhuan (Ming) 楊維慎 Yang Weizhen
煮茶夢記 一卷 Jiancha mengji (Yuan) 楊維楨 Yang Weizhen
西玄青鳥記 一卷 Xixuan qingniao ji (Ming) 茅元儀 Mao Yuanyi
㢧四十四
女紅餘志 一卷 Nühong yuzhi (Yuan) 龍輔 Long Fu
燕都妓品 一卷 Yandu jipin (Ming) 曹大章 Cao Dazhang
蓮臺仙會品 一卷 Liantai xianhui pin (Ming) 曹大章 Cao Dazhang
廣陵女士殿最 一卷 Guangling nüshi dianzui (Ming) 萍鄉花史 Pingxiang huashi (曹大章 Cao Dazhang)
秦淮士女表 一卷 Qin-Huai shinü biao (Ming) 曹大章 Cao Dazhang
曲中志 一卷 Quzhongzhi (Ming) 潘之恆 Pan Zhiheng
金陵妓品 一卷 Jinling jipin (Ming) 潘之恆 Pan Zhiheng
秦淮據品 一卷 Qin-Huai jupin (Ming) 潘之恆 Pan Zhiheng
曲艷品 一卷
後艷品 一卷
續艷品 一卷
Quyanpin,
Houyanpin,
Xuyanpin
(Ming) 潘之恆 Pan Zhiheng
據評 一卷 Juping (Ming) 潘之恆 Pan Zhiheng
㢧四十五
艾子後語 一卷 Aizi houyu (Ming) 陸灼 Lu Zhuo
雪濤小說 一卷 Xuetao xiaoshuo (Ming) 江盈科 Jiang Yingke
應諧錄 一卷 Yingxielu (Ming) 劉元卿 Liu Yuanqing
笑禪錄 一卷 Xiaochanlu (Ming) 潘游龍 Pan Youlong
談言 一卷 Tanyan (Ming) 江盈科 Jiang Yingke
權子 一卷 Quanzi (Ming) 耿定向 Geng Dingxiang
雜纂三續 一卷 Zazuan sanxu (Ming) 黄允交 Huang Yunjiao
㢧四十六
猥談 一卷 Weitan (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
異林 一卷 Yilin (Ming) 徐禎卿 Xu Zhenqing
語怪 一卷 Yuguai (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
幽怪錄 一卷 Youguailu (Ming) 田汝成 Tian Rucheng

Guang shuofu 廣說郛

Guang shuofu 廣說郛 was a series specialized on strange tales and phantastic stories. It was compiled by the Ming-period 明 (1368-1644) scholar Sima Tai 司馬泰 (jinshi degree 1523). It was 80-juan long and served as a kind of supplement to the series Shuofu 說郛 by the Yuan-period 元 (1279-1368) scholar Tao Zongzi 陶宗儀 (1329-1410). The Guang shuofu is apparently lost.

Sources:
Huang Yuyun 黄毓芸 (2017). "Siku quanshu ben Shuofu zakao 《四库全书》本《说郛》杂考", Xinan Jiaotong Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 西南交通大学学报(社会科学版), 2017 (1): 54-59.
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, ed. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 689.
Li Chunguang 李春光 (1987). "Shuofu chuyi 《说郛》刍议", Tushuguan xuekan 图书馆学刊, 1987 (6): 10-12.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2067, 2068.
Luo Ning 罗宁 (2016). "Chongbian Shuofu suo shou Song-Yuan shihua bianwei 重编《说郛》所收宋元诗话辨伪", Huanan Shifan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 华南师范大学学报(社会科学版), 2016 (6): 34-45+189.
Qiao Changfu 喬長阜 (2003). "Shuofu 說郛", in Bian Xiaoxuan 卞孝萱, ed. Tangdai wenxue baike cidian 唐代文學百科辭典 (Beijing: Hanyu da cidian chubanshe), 506.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 7, 21, 27.
Shen Chang 沈畅 (2019). "Ming Hongzhi shisan nian chaoben Shuofu de chongxin faxian ji qi wenxian jiazhi: Jian lun yuanben Shuofu de banben yuanliu 明弘治十三年钞本《说郛》的重新发现及其文献价值——兼论原本《说郛》的版本源流", Zhongguo dianji yu wenhua 中国典籍与文化, 2019 (1): 33-42.
Tong Zhenglun 童正伦 (2014). "Shuofu buzuan yu Yu Benbo bushuo kaobian 《说郛》补纂与郁文博校补说考辨", Tushuguan yanjiu yu gongzuo 图书馆研究与工作, 2014 (4): 68-72.
Wang Yuchao 王玉超 (2018). "Shuofu xu bianzuan zhe kao 《说郛续》编纂者考", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究学刊, 2018 (6): 12-19.
Wang Yuchao 王玉超 (2018). "Shuofu xu suo lu Mingdai xiaoshuo wenxian kaolun san ze 《说郛续》所录明代小说文献考论三则", Guangxi shehui kexue 广西社会科学, 2018 (3): 173-177.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 673.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 518, 519.
Wu Jing 吴晶 (2015). "Ji zhong Wei Jin Nanbeichao xiaoshuo jijiao shangdui. Yi Zhejiang Linhai Wobuguan cang Jiguge ben Shuofu wie canjiao 几种魏晋南北朝小说辑校商兑——以浙江临海博物馆藏汲古阁本《说郛》为参校", Taizhou Xueyuan xuebao 台州学院学报, 2015 (2): 32-35.
Xu Xiaoman 徐小蛮, Wang Fukang 王福康 (1986). "Shilun Tao Zongyi Shuofu de bianji sixiang 试论陶宗仪《说郛》的编辑思想", Bianji xuekan 编辑学刊, 1986 (2): 65-67.
You Tingting 尤婷婷, Zhang Jue 张觉 (2018). "Shanghai Tushugang suo cang Shuofu Ming chaoben zhi zhengui jiazhi yi pie 上海图书馆所藏《说郛》明抄本之珍贵价值一瞥", Tushuguan zazhi 图书馆杂志, 2018 (8): 122-124.
Yu Zuosheng 余作胜, Liu Yanan 刘亚男 (2018). "Chongbian Shuofu ben, jiwei ben Liwei yiwen bianzheng 重编说郛本、集纬本《礼纬》佚文辨正", Sichuan Shifan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 四川师范大学学报(社会科学版), 2018 (1): 162-166.
Zhao Hankun 趙含坤, ed. (2005). Zhongguo leishu 中國類書 (Shijiazhuang: Hebei renmin chubanshe), 269, 335.
Zhang Qi 张旗 (1997). "Shuofu jianjie 《说郛》简介", Huaxia wenhua 华夏文化, 1997 (3).
Zhao Ying 赵英 (1989). "Lu Xun yu Zhongguo guji Shuofu 鲁迅与中国古籍《说郛》", Lu Xun yanjiu dongtai 鲁迅研究动态, 1989 (8): 66-69.
Zheng Chunying 郑春颖 (2002). "Chonbian Shuofu jiyi yanjiu 重编《说郛》辑佚研究", Shehui kexue zhanxian 社会科学战线, 2002 (2): 261-266.
Zheng Chunying 郑春颖 (2007). "Tao Zongyi Shuofu de jiyi chengjiu yu buzu 陶宗仪《说郛》的辑佚成就与不足", Changchun Shifan Daxue xuebao 长春师范大学学报, 2007 (1): 58-65.
Zheng Yunbo 鄭雲波, ed. (1992). Zhongguo gudai xiaoshuo cidian 中國古代小説辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 346, 347.