ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Anthologies and Collections (zongji lei 總集類)

Anthologies and Collections (zongji lei 總集類) is a sub-category to the literary category of belles-lettes (jibu 集部) in the collectanea Siku quanshu 四庫全書. Books of this type include the writings of more than one person and are compiled according to certain criteria, for example, time periods, or literary styles. They can include poems written under the rule of one dynasty or prose writings from one defined period of time. The writings included in the latter type of book are often arranged according to literary genre, beginning with rhapsodies and poems, going on to memorials to the throne, notes and prefaces, letters and notes, and ending with elegies and tomb stone inscriptions. Books of the zongji type can either be inclusive, recording all types of writings from one style or one period, or and selective. The zongji section in the Siku quanshu includes 165 writings. The most famous are the anthology Wenxuan 文選 by Prince Zhaoming 昭明太子 from the Liang period 梁 (502-557), the anthologies Tangwencui 唐文粹, Songwenjian 宋文鑒, Yuanwenlei 元文類, and Mingwenhai 明文海, as well as the large anthology Wenyuan yinghua 文苑英華 from the Song period 宋 (960-1279) which is often erroneously called an encyclopaedia.

Table 1. Anthologies and Collections (zongji 總集)
Part of Siku quanshu 四庫全書
Part of Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書
文選 六十卷 Wenxuan (Liang) 蕭統 Xiao Tong (comp.); (Tang) 李善 Li Shan
古詩十九首 * Gushi shijiu shou (Han) NN; (Liang) NN (comp.)
玉臺新詠 十卷 Yutai xinyong (Chen) 徐陵 Xu Ling
文館詞林 一卷 (續修) Wenguan cilin (Tang) 許敬宗 Xu Jingzong
石鼓詩 (石鼓文) Shigushi (Shiguwen) (Zhou) NN; (Tang) NN (comp.)
詛楚文 Zu Chu wen (Zhou) NN; (Tang) NN (comp.)
古文苑 二十一卷 Guwenyuan (Song) 章樵 Zhang Qiao (comm.)
續古文苑 二十卷 (續修) Xu guwenyuan (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
文苑英華 千卷 Wenyuan yinghua (Song) 李昉 Li Fang (et al.; imp. ord.)
唐文粹 百卷 Tangwencui (Song) 姚鉉 Yao Xuan (comp.)
唐文粹補遺 二十六卷 Tangwencui buyi (Qing) 郭麟 Guo Lin (comp.)
二程文集 十三卷 Er Cheng wenji (Song) 程顥 Chen Hao, 程頤 Chen Yi
宋文選 三十二卷 Songwenxuan (Song) Anon.
樂府詩集 百卷 Yuefu shiji (Song) 郭茂倩 Guo Maoqian (comp.)
萬首唐人絕句 百卷 Wanshou Tangren jueju (Song) 洪邁 Hong Mai (comp.)
宋文鑒 百五十卷 Songwenjian (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian (comp.; imp. ord.)
千家詩 二十二卷 * Qianjiashi (Song) 劉克莊 Liu Kezhuang (comp.)
中州集 十卷 Zhongzhouji (Jin) 元好問 Yuan Haowen (comp.)
瀛奎律髓 四十九卷 Yingkui lüsui (Yuan) 方回 Fang Hui (comp.)
元文類 七十卷 Yuanwenlei (Yuan) 蘇天爵 Su Tianjue (comp.)
陽春白雪 * Yangchun baixue 1) (Song) 趙聞禮 Zhao Wenli; 2) (Yuan) 楊朝英 Yang Chaoying (comp.)
太平樂府 * Taiping yuefu (Yuan) 楊朝英 Yang Chaoying (comp.)
古樂府 十卷 Guyuefu (Ming) 左克明 Zuo Keming (comp.)
唐詩品彙 九十卷 Tangshi pinhui (Ming) 高棅 Gao Bing (comp.)
明文衡 百卷 Mingwenheng (Ming) 程敏政 Cheng Minzheng (comp.)
古詩紀 百五十六卷 Gushiji (Ming) 馮惟訥 Feng Weine (comp.)
全蜀藝文志 六十四卷 Quanshu yiwenzhi (Ming) 周復俊 Zhou Fujun
唐宋八大家文鈔 百六十四卷 Tang-Song badajia wenchao (Ming) 茅坤 Mao Kun (comp.)
古樂苑 五十二卷 Guyueyuan (Ming) 梅鼎祚 Mei Dingzuo (comp.)
元曲選 (續修) Yuanquxuan (Ming) 臧懋循 Zang Maoxun
元曲選外編 * Yuanquxuan waibian (PRC) 隋樹森 Sui Shusen
皇明經世文編 五百零四卷 (續修) Huang-Ming jingshi wenbian (Ming) 陳子龍 Chen Zilong (et al.)
皇清經世文編 * Huang-Qing jingshi wenbian (Qing) 賀長齡 He Zhangling, 魏源 Wei Yuan
(御選)古文淵鑒 六十四卷 (Yuxuan) Guwen yuanjian (Qing) 聖祖(御選),徐乾學 (comp.)
(御定)歷代賦彙 百八十四卷 (Yuding) Lidai fuhui (Qing) 聖祖(御選),徐乾學 (comp.)
元詩選 百十一卷 Yuanshixuan (Qing) 顧嗣立 Gu Sili
古文觀止 十二卷 * Guwen guanzhi (Qing) 吳楚材 Wu Chucai, 吳調侯 Wu Diaohou
明文海 四百八十卷 Mingwenhai (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
明詩綜 百卷 Mingshizong (Qing) 朱彝尊 Zhu Yizun
(御定)全唐詩 九百卷 (Yuding) Quantangshi (Qing 1705) Anon. (imp. ord.)
采菽堂古詩選 三十八卷 * Caishutang gushixuan (Qing) 陳祚明 Chen Zuoming
古詩選 三十二卷 * Gushixuan (Qing) 王士禛 Wang Shizhen
全金詩 七十四卷 * Quanjinshi (Qing) 郭元釪 Guo Yuanyu (comp.)
古詩源 十四卷 * Gushiyuan (Qing) 沈德潛 Shen Deqian
宋詩鈔 百六卷 Songshichao (Qing) 管庭芬 Guan Tingfen (draft), 蔣光煦 Jiang Guangxu (comp.), 吳之振 Wu Zhizhen
(欽定)四書文 四十一卷 (Qinding) Sishuwen (Qing) 方苞 Fang Bao et al. (imp. ord.)
清詩別裁集 三十六卷 * Qingshi biecai ci (Qing) 沈德潛 Shen Deqian (comp.)
唐詩三百首 八卷 * Tangshi sanbai shou (Qing) 孫洙 Sun Zhu (comp.)
全五代詩 百卷 * Quanwudaishi (Qing 1778) 清朝官修
五七言今體詩鈔 十八卷 *
(五言今體詩鈔 九卷
七言今體詩鈔 九卷)
Wu-qiyan jinti shichao
(Wuyan jinti shichao
Qiyan jinti shichao)
(Qing) 姚鼐 Yao Nai (comp.)
古文辭類纂 七十四卷 (續修) Gu wenci leizuan (Qing) 姚鼐 Yao Nai (comp.)
續古文辭類纂 三十四卷 (續修) Xu gu wenci leizuan (Qing) 王先謙 Wang Xianqian (comp.)
續古文辭類纂 二十八卷 * Xu gu wenci leizuan (Rep) 黎庶昌 Li Shuchang (comp.)
全唐文 千卷 (續修) Quantangwen (Qing) 董誥 Dong Gao et al. (comp.)
唐文拾遺 七十二卷
唐文續拾 (唐文續拾遺) 十六卷 (續修)
Tangwen shiyi
Tangwen xushi (Tangwen xu shiyi)
(Qing) 陸心源 Lu Xinyuan (comp.)
金文最 六十卷 (續修) Jinwenzui (Qing) 張金吾 Zhang Jinwu (comp.)
六朝文絜 十二卷 * Liuchao wenxie (Qing) 許櫣 Xu Lian (comp.)
金文雅 十六卷 * Jinwenya (Qing) 莊仲方 Zhuang Zhongfang (comp.)
駢體文鈔 三十一卷 (續修) Pianti wenchao (Qing) 李兆洛 Li Zhaoluo (comp.)
古謠諺 百卷 (續修) Guyaoyan (Qing) 杜文瀾 Du Wenlan (comp.)
清詩鐸 二十六卷 * Qingshiduo (Qing) 張應昌 Zhang Yingchang (comp.)
經史百家雜鈔 二十六卷 * Jingshi baijia zachao (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan (comp.)
十八家詩鈔 二十八卷 (續修) Shibajia shichao (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan (comp.)
全上古三代秦漢三國六朝文 七百四十一卷 (續修) Quan shanggu Sandai Qin Han Sanguo Liuchao wen (Qing) 嚴可均 Yan Kejun (comp.)
晚晴簃詩彙 (清詩彙) 二百卷 * Wanqingyi shihui (Qingshihui) (Rep) 徐世昌 Xu Shichang (comp.i
宋詞三百首 * Songci sanbai shou (Rep) 朱祖謀 Zhu Zumou (comp.)
先秦漢魏晉南北朝詩 * Xian-Qin Han Wei Jin Nanbeichao shi (PRC) 逯欽立 Lu Qinli (comp.)
全漢三國晉南北朝詩 * Quan Han Sanguo Jin Nanbeichao shi (PRC) 丁福保 Ding Fubao (comp.)
全漢賦 * Quanhanfu (PRC) 費振剛 Fei Zhengang (comp.)
建安七子集 七卷 * Jian'an qizi ji (PRC) 俞紹初 Yu Shaochu (comp.)
全遼文 * Quanliaowen (PRC) 陳述 Chen Shu (comp.)
全遼金文 * Quan Liao-Jin wen (PRC) 閻鳳梧 Yan Fengwu, 賈培俊 Jia Peijun, 牛貴琥 Niu Guihu (comp.)
全遼金詩 * Quan Liao-Jin shi (PRC) 閻鳳梧 Yan Fengwu, 康金聲 Kang Jinsheng (comp.)
全宋詞 * Quansongci (PRC) 唐圭璋 Tang Guizhang; 孔凡禮 Kong Fanli (suppl.)
全宋金曲 * Quan Song-Jin qu (PRC) 劉崇德 Liu Chongde (comp.)
散曲叢刊 Sanqu congkanCongshu series (Rep) 任中敏 Ren Zhongmin (comp.)
元曲三百首 Yuanqu sanbai shou (Rep) 任中敏 Ren Zhongmin (comp.)
全宋詩 * Quansongshi (PRC) 傅璇琮 Fu Xuancong (comp.)
全宋文 * Quansongwen (PRC) 曾棗莊 Zeng Zaozhuang, 劉琳 Liu Lin (comp.)
全金元詞 * Quan Jin-Yuan ci (PRC) 唐圭璋 Tang Guizhang (comp.)
全元文 * Quanyuanwen (PRC) 李修生 Li Xiusheng (comp.)
全元詩 * Quanyuanshi (PRC) 楊鐮 Yang Lian (comp.)
全元曲 * Quanyuanqu (PRC) 徐征 Xu Zheng et al. (comp.)
全元散曲 * Quan Yuan sanqu (PRC) 隋樹森 Sui Shusen (comp.)
全明詩 * Quanmingshi (PRC) (comp.)
全明詞 * Quanmingci (PRC) 饒宗頤 Rao Zongyi, 張璋 Zhang Zhang (comp.)
全清詞鈔 * Quanqingci chao (PRC) 葉恭綽 Ye Gongchuo (comp.)
全清詞 * Quanqingci (PRC) 張宏生 Zhang Hongsheng (comp.)
全清散曲 * Quan Qing sanqu (PRC) 凌景埏 Ling Jingting, 謝伯陽 Xie Boyang (comp.)
清八大名家詞集 * Qing bada mingjia ciji (PRC) 錢仲聯 Qian Zhonglian (suppl.)
千首清人絕句 * Qianshou Qingren jueju (PRC) 陳友琴 Chen Youqin (comp.)
詞林觀止 * Cilin guanzhi (PRC) 陳邦炎 Chen Bangyan (comp.)
婉約詞 * Wanyueci (PRC) 惠淇源 Hui Qiyuan (comp.)

* not included in the collectanea Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.