ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Lienüzhuan 列女傳

Jul 18, 2010 © Ulrich Theobald

Lienüzhuan 列女傳 "Biographies of outstanding women" is a collection of biographies of eminent women compiled by the Former Han-period 前漢 (206 BCE-8 CE) scholar Liu Xiang 劉向 (79-8 or 77-6 BCE). It is traditionally classified as a Confucian treatise because the women are categorized according to moral values. From the Tang period 唐 (618-907) on it was classified as a collection of biographies.

At that time it was 15-juan long and included illustrations and a short laudatory poem (song 頌) for each person. There were also pictures in ancient versions attributed to the Jin period painter Gu Kaizhi 顧愷之 (348-409). During the Song period 宋 (960-1279) the original text was already lost. The received text is an arrangement by Su Song 蘇頌 (1020-1101), who assembled the poems into one chapter. The scholar Wang Hui 王回 (1048-1100) further separated the biographies with poem from that without poem.

In each of the the first seven chapters of the Lienüzhuan the biographies of 15 women are included, altogether 105 biographies. Chapter 8 were the poems, with an appendix of the illustrations. Sixteen biographies were added by later scholars and describe the lives of women living during the Former Han period. The old version only included women from the age of the mythological emperors down to the Spring and Autumn period 春秋 (770-5th cent. BCE). While these first seven chapters are called Gu Lienüzhuan 古列女傳, a supplement was known as Xu Lienüzhuan 續列女傳. The author of the Xu Lienüzhuan is not known, but there are attributions to Ban Zhao 班昭 (45?-117?), sister of the historian Ban Gu 班固 (32-92), or to Xiang Yuan 項原.

In most editions the Xu lienüzhuan is dealt as an appendix of the (Gu) Lienüzhuan.

The earliest commentaries were written by Cao Dajia 曹大家 (i.e. Ban Zhao; her husband was called Cao Shishu 曹世叔), Zuanmu Sui 綦母邃 and Yu Zhenjie 虞貞節 that are only preserved in fragments. There is a commented version called Lienüzhuan buzhu 列女傳補注 published by the Qing-period 清 (1644-1911) scholars Wang Zhaohuan 王照圜 and Liang Duan 梁端. It is included in the series Haoshi yishu 郝氏遺書.

Figures 1-2. Illustrations from the Lienüzhuan
Illustrations to the chapter "Mother of Meng Ke (Mengzi 孟子) from Zou" (Zou Meng Ke mu 鄒孟軻母) from various editions. Left: Sibu congkan 四部叢刊 edition, facsimile of the print of the Guangu Studio 觀古堂 of Mr. Ye 葉 (Ye Dehui 葉德輝, 1864-1927) from Changsha 長沙, Hunan, dating from the Ming period. Right: Edition of the Wenxuanlou congshu 文選樓叢書, owner Ruan Heng 阮亨 (1783-1859).

The best print dates from 1812. The Lienüzhuan is included in the series Sibu congkan 四部叢刊 and Siku quanshu 四庫全書. There is a modern commented edition called Lienüzhuan zhu 列女傳注 by Chen Hanzhang 陳漢章 (1864-1938) from the 1920s.

There is a separate book called Xu lienüzhuan that was compiled by the Ming-period 明 (1368-1644) scholar Shao Zhengkui 邵正魁. This 9-juan long book is a supplement to Liu Xiang's Lienüzhuan and imitates the structure of the Han period book. It includes biographies of eminent women through Chinese history, some of them identical to that in the old Lienüzhuan.

An English translation was published by Anne Behnke Kinney (2014), Exemplary Women of Early China: The Lienü zhuan of Liu Xiang (New York: Columbia University Press).

Table 1. Contents of the Lienüzhuan 列女傳
1. 母儀傳 Muyi Maternal and polite
2. 賢明傳 Xianming Enlightened and intelligent
3. 仁智傳 Renzhi Unselfish and virtuous
4. 貞順傳 Zhenshun Compliant and chaste
5. 節義傳 Jieyi Moderate and righteous
6. 辯通傳 Biantong Convincing and perceptive
7. 孽嬖傳 Niebi Evil and parasitic
Sources:
Chen Donglin 陳東林 (2006). "Liu Xiang Lienüzhuan de tili chuangxin yu bianzhuan tese 劉向《列女傳》的體例創新與編撰特色", Ming-Qing xiaoshuo yanjiu 明清小說研究", 2006 (6).
Chen Guiquan 陳桂權 (2012). "Cong lienü dao lienü: Jian lun zhengshi Lienüzhuan qucai biaozhun de bianhua 從“列女”到“烈女”——兼論正史《列女傳》取材標準的變化", Tangdu xuekan 唐都學刊, 2012 (9).
Chen Renxiong 陳人雄 (1996). "Lienüzhuan 列女傳", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Jiaoyu 教育卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 125.
Chen Ying 陳瑛, Xu Qixian 許啟賢, ed. (1989). Zhongguo lunli da cidian 中國倫理大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 224.
Fan Cunfang 范存芳 (2011). "Lun Houhanshu Lienüzhuan: Rujia zhengtong nüxingguan queli yilai fuquan shehui duiyu nüxing de guixun 論《後漢書•列女傳》——儒家正統女性觀確立以來父權社會對于女性的規訓", Jiannan wenxue (Jingdian jiaoyuan) 劍南文學(經典教苑), 2011 (7).
Feng Fang 馮方 (1996). "Lienüzhuan 列女傳", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 316.
Feng Lihua 馮利華 (2008). "Lun Liu Xiang Lienüzhuan de chengshu yuanyin 論劉向《列女傳》的成書原因", Tianfu xinlun 天府新論, 2008 (6).
Gao Xiaoyan 高小燕 (1988). "Lienüzhuan yanjiu zongshu 《列女傳》研究綜述(1988-2004)", Yibin Xueyuan xuebao 宜賓學院學報, 2006 (5).
Ge Zhiyi 葛志毅 (1997). "Lienüzhuan yu gudai shehui de funü shenghuo 《列女傳》與古代社會的婦女生活", Zhonghua wenhua luntan 中華文化論壇, 1997 (7).
He Liu 何柳 (2012). "Cong Lienüzhuan he Nüjie kann Liang-Hanshiqi de zhenjieguan 從《列女傳》和《女誡》看兩漢時期的貞節觀", Shaanxi Lidong Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 陝西理工學院學報(社會科學版), 2012 (2).
Hinsch, Bret (2004). "The Textual History of Liu Xiang's Lienüzhuan", Monumenta Serica, 52: 95-112.
Hinsch, Bret (2006). "Cross-Genre Influence on the Fictional Aspects of Lienü Narratives", Journal of Oriental Studies, 41/1: 41-65.
Hinsch, Bret (2007). "The composition of Lienüzhuan: was Liu Xiang the author or editor?", Asia Major, 3rd series, 20/1: 1-23.
Jiao Jie 焦傑 (2003). "Lienüzhuan yu Zhou-Qin-Han-Tang fu de biaozhun 《列女傳》與周秦漢唐婦德標準", Shaanxi Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 陝西師範大學學報(哲學社會科學版), 2003 (11).
Kinney, Anne Behnke. "Traditions of Exemplary Women", website of Prof. Anne Behnke Kinney, University of Virginia.
Kornicki, Peter & Nguyễn Thị Oanh (2009). "The Lesser Learning for Women and Other Texts for Vietnamese Women: A Bibliographical and Comparative Study", International Journal of Asian Studies, 6 (2): 147–169.
Kuroda Akira 黑田彰, Song Ge 宋歌, Ni Qianqian 尼倩倩 (2015). "Xiaozizhuan, Lienüzhuan de tuxiang yu wenxian 孝子傳、列女傳的圖像與文獻", Zhongguo guji yu wenhua 中國典籍與文化, 2015 (1).
Kuroda Akira 黑田彰; Juan Xueyan隽雋雪艷, Gong Feng 龔嵐 (2013). "Lienüzhuan tu gailun 列女傳圖概論", Zhongguo dianji yu wenhua 中國典籍與文化, 2013 (7).
Li Shan 李山, Deng Tiantian 鄧田田 (2008). "Lun Liu Xiang zai Lienüzhuan zhong de zhengzhi jiyu 論劉向在《列女傳》中的政治寄寓", Zhongguo wenxue yanjiu 中國文學研究, 2008 (4).
Li Shumei 李淑梅 (1996). "Cong Lienüzhuan dao Lienüzhuan kan funü diwei de bianqian 從《列女傳》到《烈女傳》看婦女地位的變遷", Zhonghua Nüzi Xueyuan xuebao 中華女子學院學報, 1996 (9).
Li Tianyao 劉天遥, Fang Xiangdong 方向東 (2011). "Lidai zhengshi Lienüzhuan si lei shoujie shiji kaolüe 歷代正史《列女傳》四類守節事迹考略", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2011 (1).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 997, 1000, 1003, 1033.
Liao Zhong'an 廖仲安, Liu Guoying 劉國盈, ed. (1989). Zhongguo gudian wenxue cidian 中國古典文學辭典 (Beijing: Beijing chubanshe), 459.
Liu, Xiang, Pauline C. Lee (2003). "Biographies of Women (Lienüzhuan)", in Robin R. Wang, ed. Images of Women in Chinese Thought and Culture: Writings from the Pre-Qin Period Through the Song Dynasty (Indianapolis: Hackett), 149-161.
Pan Ce 潘策 (1988). "Lienüzhuan 列女傳", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, ed. Zhongguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 451.
Shi Changli 史常力 (2008). "Lienüzhuan pianti de wenhua tezheng 《列女傳》篇題的文化特徵", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2008 (9).
Su Guoxia 蘇國霞, Ren Fang 任芳 (1995). "Lienüzhuan 列女傳", in Lu Leshan 盧樂山, ed. Zhongguo funü baike quanshu 中國女性百科全書, Vol. Hunyin jiating 婚姻家庭卷 (Shenyang : Dongbei daxue chubanshe), 75.
Wang Huirong 王慧榮 (2011). "Lienüzhuan zai Riben de liubu ji qi yingxiang 《列女傳》在日本的流布及其影響", Tianjin shehui kexue 天津社會科學, 2011 (3).
Wang Lisuo 王利鎖 (2010). "Liu Xiang Lienüzhuan nüxing leixing de wenhua shixue jiazhi 劉向《列女傳》女性類型的文化詩學價值", Henan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 河南大學學報(社會科學版), 2010 (1).
Wang, Robin R. (2006). "Virtue (de), Talent (cai), and Beauty (se): Authoring a Full-Fledged Womanhood in Lienüzhuan (Biographies of Women)", in Peter D. Hershock, Roger T. Ames, eds. Confucian Cultures of Authority (Albany, NY: State University of New York Press), 93-115.
Wang Yuguang 王余光, Xu Yan 徐雁, ed. (1999). Zhongguo dushu da cidian 中國讀書大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 1159.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 214.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 310.
Xing Peishun 邢培順 (2004). "Liu Xiang Xinxu, Shuoyuan, Lienüzhuan cailiao laiyuan ji jiagong qushe fangshi tansuo 劉向《新序》《說苑》《列女傳》材料來源及加工取舍方式探索", Binzhou Shizhuan xuebao 濱州師專學報, 2004 (3).
Xue Qilin 薛麒麟 (1991). "Cong Lienüzhuan dao Lienüzhuan: Jian lun Han-Tang funü diwei de bianqian 從《列女傳》到《烈女傳》——兼論漢唐婦女地位的變遷", Yiyang Shizhuan xuebao 益陽師專學報, 1991 (8).
Yang Bohan 楊博涵 (2008). "Meinü po guo yu chounü xing bang de er chongzou: Lienüzhuan de nüxingguang ji qi wenxue biaoxian 美女破國與醜女興邦的二重奏——《列女傳》的女性觀及其文學表現", Xueshu jiaoliu 學術交流, 2008 (4).
Zeng Jin 曾瑾, Wang Fang 王芳 (2008). "Cong Zuozhuan dao Lienüzhuan zhong nüxing xingxiang de bianhua 從《左傳》到《列女傳》中女性形象的變化", Xinyu Gaozhuan xuebao 新余高專學報, 2008 (12).
Zhang Jinghua 張京華 (2010). "Zhongguo zuizao de aiqing gushi: Gu lienü zhuan Youyu er fei de wenben jiegou 中國最早的愛情故事——《古列女傳•有虞二妃》的文本結構", Henan Keji Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 河南科技大學學報(社會科學版), 2010 (6).
Zhang Qian 張倩 (2019). "Ming Gu lienü zhuan Santaiguan ben yu Huang Jiayu ben banhua chatu yanjiu 明《古列女傳》三臺館本與黃嘉育本版畫插圖研究", Qi-Lu yiyuan 齊魯藝苑, 2019 (4).
Zhang Tao 張濤 (1989). "Liu Xiang Lienüzhuan de banben wenti 劉向《列女傳》的版本問題", Wenxian 文獻, 1989 (10).
Zhang Tao 張濤 (1995). "Shizan laiyuan xiaokao: Du Liu Xiang Lienüzhuan song zhaji 史贊來源小考——讀劉向《列女傳》頌札記", Wenxian 文獻, 1995 (4).