ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Julu 橘錄

Jun 17, 2011 © Ulrich Theobald

Julu 橘錄, also called Yongjia julu 永嘉桔錄 "Tangerines of Yongjia", is a book on citriculture written during the Southern Song period 南宋 (1127-1279) by Han Yanzhi 韓彥直 (jinshi degree 1148). Han Yanzhi climbed up the ladder of official career up to the post of Minister of Works (gongbu shangshu 工部尚書) and Grand Master of Splendid Happiness (guanglu dafu 光祿大夫). He died in high honours as Commandery Duke of Qichun 蘄春郡公. Han Yanzhi also wrote the book Xinshuijing 水心鏡.

The 3-juan-long Julu was written when Han was prefect of Wenzhou 溫州, Zhejiang. Yongjia, as it appears in title, is another name for the city of Wenzhou. In his preface, dated 1178, Han explained the reason why he wrote a book on tangerines.

The first chapter includes a detailed description of appearance, colours and taste of eight kinds of mandarin oranges (gan 柑) and one kind of orange (cheng 橙), of which the nishanru 泥山乳 is rated the best. The middle fascicle describes 18 kinds of yellow tangerines (huangju 黃橘), while the last chapter is dedicated to the cultivation and use of these kinds of citrus fruits, like hybridization, planting, raising, protecting from diseases, watering, plucking, storing and treatment of the fruits, and how to use them as food or medicine.

The Julu is included in the series Baichuan xuehai 百川學海, Shuofu 說郛, Han-Wei congshu 漢魏叢書 and Siku quanshu 四庫全書.

Sources:
Chen Jie 陳潔 (2019). "Han Yanzhi Yongjia Yulu chengshu yuanyin chutan 韓彦直《永嘉橘錄》成書原因初探", Kaifeng Jiaoyu Xueyuan xuebao 開封教育學院學報, 2019 (10): 15-16.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1866.
Liang Jiamian 梁家勉 (1990). "Julu 橘錄", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Nongye 農業 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, 489.
Luo Guoguang 羅國光, ed. (2007). Guoshu cidian 果樹詞典 (Beijing: Zhongguo nongye chubanshe), 204.
Nongye da cidian bianji weiyuanhui 《農業大詞典》 編輯委員會, ed. (1998). Nongye da cidian 農業大詞典 (Beijing: Zhongguo nongye chubanshe), 856.
Peng Shijiang 彭世獎 (1995). "Julu 橘錄", in Zhongguo nongye baike quanshu 中國農業百科全書, Vol. Nongye lishi 農業歷史卷 (Nongye chubanshe), 175.
Sun Zhaoliang 孫兆亮, Xu Weitong 徐維統 (1996). "Julu 橘錄", Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Keji 科技卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 704.
Wang Yonghou 王永厚 (1994). "(Yongjia) Julu tiyao 《永嘉橘錄》提要", in Ren Jiyu 任繼愈, ed. Zhongguo kexue jishu dianji tonghui 中國科學技術典籍通彙, part Nongxue 農學 (Zhengzhou: Henan jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 357-358.
Wang Xingwen 王興文 (2008). "Han Yanzhi Julu ji qi kexue jiazhi chutan 韓彦直《橘錄》及其科學值初探", Wenzhou Daxue xuebao (Ziran kexue ban) 溫州大學學報(自然科學版), 2008 (5): 48-53.
Wang Yuhu 王毓瑚, ed. (1964). Zhongguo nongxue shulu 中國農學書錄 (Beijing: Nongye chubanshe), 93.
Xu Jianguo 徐建國, Lin Xianrong 林顯榮 (2004). "Nishan rugan heyi chengwei Han Yanzhi Julu zhong de yi yi 泥山乳柑何以成為韓彦直《橘錄》中的"第一", Zhejiang ganju 浙江柑桔, 2004 (4).
Ye Jingyuan 葉靜淵 (1993). "Julu 橘錄", in Zhongguo nongye baike quanshu 中國農業百科全書, Vol. Guoshu 果樹卷 (Beijing: Nongye chubanshe), 190.
Zeng Xiongsheng 曾雄生 (2018). "Cong Dongting ju dao Wenzhou gan: Songdai ganju shi de kaocha 從洞庭橘到溫州柑——宋代柑橘史的考察", Zhongguo nongshi 中國農史, 2018 (2): 26-37.
蜀漢 (221-263)