ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Collections of Individual Writers (bieji lei 別集類)

Collections of Individual Writers (bieji lei 別集類) is a sub-category to the literary category of belles-lettes (jibu 集部) in the collectanea Siku quanshu 四庫全書. Books of this type include the writings of one person, embedding all different literary styles. The collections are arranged in a relatively fixed traditional patters, beginning with rhapsodies and poems, going on to letters, prefaces, and notes, and ending with hymns, eulogies and tomb inscriptions. Of course, not all authors professed all these literary types. Some of the books in this section therefore only include, for example, poems. The books in the bieji section are arranged chronologically in six periods, beginning with the time from the Han 漢 (206 BCE-220 CE) to the Five Dynasties 五代 (907-960); the Northern Song period 北宋 (960-1126); the Southern Song period 南宋 (1127-1279); the Jin 金 (1115-1234) and Yuan 元 (1279-1368) periods; the Ming period 明 (1368-1644) ; and ending in the Qing period 清 (1644-1911) until the early 18th century. The section on individual writings in the Siku quanshu includes 965 books and is the largest of all sections, seen from the number of books.

漢至五代 Writings from the Han to Five Dynasties Periods
揚子雲集 Yang Ziyun ji (Han) 揚雄 Yang Xiong
蔡中郎集 Cai Zhonglang ji (Han) 蔡邕 Cai Yong
孔北海集 Kong Beihai ji (Han) 孔融 Kong Rong
曹子建集 Cao Zijian ji (Wei) 曹植 Cao Zhi
嵇中散集 Xi Zhongsan ji (Wei) 嵇康 Xi Kang
陶淵明集 Tao Yuanming ji (Jin) 陶潛 Tao Quan
鮑明遠集 (鮑參軍集) Bao Mingyuan ji (Bao Canjun ji) (Liu-Song) 鮑照 Bao Zhao
昭明太子集 Zhaoming Taizi ji (Liang) 蕭統 Xiao Tong
江文通集 Jiang Wentong ji (Liang) 江淹 Jiang Yan
庾子山集 Yu Zishan ji (Beizhou) 庾信 Yu Xin
王子安集 Wang Zi'an ji (Tang) 王勃 Wang Bo
盧昇之集 Lu Shengzhi ji (Tang) 盧照鄰 Lu Zhaolin
駱丞集 Luo Cheng ji (Tang) 駱賓王 Luo Binwang
陳拾遺集 Chen Shiyi ji (Tang) 陳子昂 Chen Zi'ang
張燕公集 Zhang Yangong ji (Tang) 張說 Zhang Yue
李太白文集 Li Taibai wenji (Tang) Li Bai 李白
九家集注杜詩 Jiujia jizhu Du shi (Tang) 杜甫 Du Fu; (Song) 郭知達 Guo Zhida (coll. comm.)
王右丞集箋注 Wang Zouxiang jijian zhu (Tang) 王維 Wang Wei; (Qing) 趙殿成 Zhao Diancheng (comm.)
次山集 Cishan ji (Tang) 元結 Yuan Jie
毘陵集 Kunling ji (Tang) 獨孤及 Dugu Ji; 梁肅 Liang Su (comp.)
翰苑集 Hanyuan ji (Tang) 陸贄 Lu Zhi
東雅堂昌黎集註 Dongdayang Changli jizhu (Tang) 韓愈 Han Yu; 李漢 Li Han (comp.), (Song) 廖瑩中 Liao Yingzhong (coll. comm.)
柳河東集 Liu Hedong ji (Tang) 柳宗元 Liu Zongyuan; (Song) 韓醇詁 Han Chungu (comm.)
劉賓客文集 Liu Binke wenji (Tang) 劉禹錫 Liu Xiyu; (Song) 宋敏求 Song Minqiu (comp.)
張司業集 Zhang Siye ji (Tang) 張籍 Zhang Ji
李文公集 Li Wengong ji (Tang) 李翱 Li Ao
元氏長慶集 Yuanshi Changqing ji (Tang) 元稹 Yuan Zhen
白氏長慶集 Baishi Changqing ji (Tang) 白居易 Bai Juyi
樊川文集 Fanchuan wenji (Tang) 杜牧 Du Mu
李義山文集箋註 Li Yishan wenji jianzhu (Tang) 李商隱 Li Shangyin; (Qing) 徐樹穀 Xu Shugu, 徐炯 Xu Jiong (comm.)
孫可之集 Sun Kezhi ji (Tang) 孫樵 Sun Qiao
北宋建隆至靖康 Writings from the Northern Song Period
河東集 Hedong ji (Song) 柳開 Liu Kai; 張景 Zhang Jing (comp.)
小畜集 Xiaoxu ji (Song) 王禹偁 Wang Yucheng
景文集 Jingwen ji (Song) 宋祁 Song Qi
武溪集 Wuxi ji (Song) 余靖 Yu Jing; 余仲荀 Yu Zhongxun (comp.)
范文正集 Fan Wenzheng ji (Song) 范仲淹 Fan Zhongyan
河南集 Henan ji (Song) 尹洙 Yin Zhu
徂徠集 Culai ji (Song) 石介 Shi Jie
端明集 Duanming ji (Song) 蔡襄 Cai Xiang
蘇學士集 Su Xueshi ji (Song) 蘇舜欽 Su Shunqin
傳家集 Chuanjia ji (Song) 司馬光 Sima Guang
旴江集 Yujiang ji (Song) 李覯 Li Gou; (Ming) 左贊 Zuo Zan (comp.)
公是集 Gongshi ji (Song) 劉敞 Li Chang
元豐類藁 Yuanfeng leigao (Song) 曾鞏 Zeng Gong
周元公集 Zhou Yuangong ji (Song) 周惇頤 Zhou Chunyi; (Qing) 周沈珂 Zhou Shenke (comp.)
文忠集 Wenzhong ji (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu; 周必大 Zhou Bida (comp.)
嘉祐集 Jiayou ji (Song) 蘇洵 Su Xun
臨川文集 Linchuan wenji (Song) 王安石 Wang Anshi
東坡全集 Dongpo quanji (Song) 蘇軾 Su Shi
欒城集 Luancheng ji (Song) 蘇轍 Su Zhe
山谷集 Shangu ji (Song) 黃庭堅 Huang Tingjian
柯山集 Keshan ji (Song) 張耒 Zhang Lei
淮海集 Huaihai ji (Song) 秦觀 Qin Guan
鷄肋集 Jile ji (Song) 晁補之 Chao Buzhi; 晁謙之 Chao Qianzhi (comp.)
南宋建炎至德佑 Writings from the Southern Song Period
宗忠簡集 Zong Zhongjian ji (Song) 宗澤 Zong Yi; 樓昉 Lou Fang (comp.), (Qing) 王庭曾 Wang Tingceng (comp.)
林泉結契 五卷 (存目) Linquan jieqi (Song) 王質 Wang Zhi
梁谿集 Liangxi ji (Song) 李綱 Li Gang
丹陽集 Danyang ji (Song) 葛勝仲 Ge Shengzhong
少陽集 Shaoyang ji (Song) 陳東 Chen Dong
澹菴文集 Dan'an wenji (Song) 胡銓 Hu Quan
晦庵集 (朱子大全) Hui'an ji (Zhuzi daquan) (Song) 朱熹 Zhu Xi
(御纂)朱子全書 (Yuzuan) Zhuzi quanshu (Song) 朱熹 Zhu Xi; (Qing) 李光地 Li Guangdi, 熊賜履 Xiong Cilü (comp.)
文忠集 Wenzhong ji (Song) 周必大 Zhou Bida; 周綸 Zhou Lun (comp.)
東萊集 Donglai ji (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian; 呂祖儉 Lü Zujian, 呂喬年 Lü Qiaonian (comp.)
止齋集 Zhizhai ji (Song) 陳傅良 Chen Fuliang; 曹叔遠 Cao Shuyuan (comp.)
攻媿集 Gongkui ji (Song) 樓鑰 Lou Yao
象山集 Xiangshan ji (Song) 陸九淵 Lu Jiuyuan; 陸持之 Lu Chizhi (comp.)
誠齋集 Chengzhai ji (Song) 楊萬里 Yang Maili; 楊長孺 Yang Changru (comp.)
渭南文集 Weinan wenji (Song) 陸游 Lu You
水心集 Shuixin ji (Song) 葉適 Ye Shi; (Ming) 黎諒 Li Liang (comp.)
龍川集 Longchuan ji (Song) 陳亮 Chen Liang
鶴山集 Heshan ji (Song) 魏了翁 Wei Liaoweng
西山文集 Xishan wenji (Song) 真德秀 Zhen Dexiu
文山集 Wenshan ji (Song) 文天祥 Wen Tianxiang
晞髮集 Xifa ji (Song) 謝翱 Xie Ao
伯牙琴 Boyaqin (Song) 鄧牧 Deng Mu
吾汶稿 Wuwengao (Song) 王炎午 Wang Yanwu
心史 七卷 (存目) Xinshi (Song) 鄭思肖 Zheng Sixiao
金至元 Writings from the Jin and the Yuan Periods
滹南集 Hunan ji (Jin) 王若虛 Wang Ruoxu
遺山集 Yishan ji (Jin) 元好問 Yuan Haowen
湛然居士集 Zhanran jushi ji (Yuan) 耶律楚材 Yelü Chucai
陵川集 Lingchuan ji (Yuan) 郝經 Hao Jing
歸田類稿 Guitian leigao (Yuan) 張養浩 Zhang Yanghao
剡源文集 Shanyuan wenji (Yuan) 戴表元 Dai Biaoyuan; (Ming) 周儀 Zhao Yi (comp.)
紫山大全集 Zishan da quanji (Yuan) 胡祇遹 Hu Chiyu
松雪齋集 Songxuezhai ji (Yuan) 趙孟頫 Zhao Mengfu
吳文正集 Wu Wenzheng ji (Yuan) 吳澄 Wu Cheng; 吳當 Wu Dang (comp.)
魯齋遺書 Luzhai yishu (Yuan) 許衡 Xu Heng
靜修集 Jingxiu ji (Yuan) 劉因 Liu Yin
秋澗集 Qiujian ji (Yuan) 王惲 Wang Yun
牧庵集 Mu'an ji (Yuan) 姚燧 Yao Sui
雪樓集 Xuelou ji (Yuan) 程鉅夫 Cheng Jufu
清容居士集 Qingrong jushi ji (Yuan) 袁桷 Yuan Jue
中庵集 Zhong'an ji (Yuan) 劉敏中 Liu Minzhong
道園學古錄 Daoyuan xuegu lu (Yuan) 虞集 Yu Ji
淵穎集 Yuanying ji (Yuan) 吳萊 Wu Lai; (Ming) 宋濂 Song Lian (comp.)
文獻集 Wenxian ji (Yuan) 黃溍 Huang Jin; (Ming) 張儉 Zhang Jian (comp.)
圭齋文集 Guizhai wenji (Yuan) 歐陽玄 Ouyang Xuan
至正集 Zhizheng ji (Yuan) 許有壬 Xu Youren
禮部集 Libu ji (Yuan) 吳師道 Wu Shidao
滋溪文稿 Cixi wengao (Yuan) 蘇天爵 Su Tianjue
青陽集 Qingyang ji (Yuan) 余闕 Yu Que
九靈山房集 Jiuling shanfang ji (Yuan) 戴良 Dai Liang
明洪武開至崇禎 Writings from the Ming Period
文憲集 Wenxian ji (Ming) 宋濂 Song Lian
誠意伯文集 Chengyi bo wenji (Ming) 劉基 Liu Ji
陶學士集 Tao xueshi ji (Ming) 陶安 Tao An
西隱集 Xiyin ji (Ming) 宋訥 Song Ne
王忠文集 Wang Zhong wenji (Ming) 王禕 Wang Yi
翠屏集 Cuiping ji (Ming) 張以寧 Zhang Yining
說學齋稿 Shuoxuezhai gao (Ming) 危素 Wei Su
白雲集 Baiyun ji (Ming) 唐桂芳 Tang Guifang
清江詩集 Qingjiang shiji (Ming) 貝瓊 Bei Qiong
始豐稿 Shifeng gao (Ming) 徐一夔 Xu Yikui
榮進集 Rongjin ji (Ming) 吳伯宗 Wu Bozong
遜志齋集 Xunzhizhai ji (Ming) 方孝孺 Fang Xiaoru
巽隱集 Zhuanyin ji (Ming) 程本立 Cheng Benli
文毅集 Wenyi ji (Ming) Xie Jin 解縉; (Qing) 解悅 Jie Yue (comp.)
東里集 Dongli ji (Ming) 楊士奇 Yang Shiqi
抑菴文集 Yi'an wenji (Ming) 王直 Wang Zhi
康齋集 Kangzhai ji (Ming) 吳與弼 Wu Yubi
一峯文集 Yifeng wenji (Ming) 羅倫 Luo Lun
弇州山人四部稿 Yanzhou shanren sibu gao (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
清代 Writings from the Qing Period
御製文集 Yuzhi wenji 清高宗 Qing Gaozong
御製詩集 Yuzhi shiji 清高宗 Qing Gaozong
船山遺書 Chuanshan yishu (Ming/Qing) 王夫之 Wang Fuzhi
精華錄 Jinghua lu (Qing) 王士禛 Wang Shizhen
松桂堂全集 Songguitang quanji (Qing) 彭孫遹 Peng Sunyu
西河集 Xihe ji (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
張文貞集 Zhang Wenzhen ji (Qing) 張玉書 Zhang Yushu
曾國藩全集 Zeng Guofan quanji (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan

* not included in the collectanea Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要(Cunmu 存目 section), nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.