ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Important Persons of the Zhou Period

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
A [top]
B [top]
Bai Qi 白起 general of Qin (Zhanguo)
Baili Xi 百里奚 minister of Qin (Chunqiu)
Bao Shen 鮑申 high minister of Chu (Chunqiu)
Bao Shu Ya 鮑叔牙 minister of Qi (Chunqiu)
Bao Si 褒姒 consort of King You 周幽王 of the Zhou
Bao Yuan 暴鳶 general of Han (Zhanguo)
Bian Que 扁鵲 famous physician (Zhanguo)
Boniu 伯牛 see Ran Boniu 冉伯牛
Bo Pi 伯嚭 minister of Wu (Chunqiu)
Bo Yi 伯夷 worthy (early Western Zhou)
C [top]
Cai Ze 蔡澤 minister of Qin (Zhanguo)
Cheng Ben 程本 philosopher (Zhanguo), author of author of Zihuazi 子華子
Cheng Cha 成差 general in Qin (Chunqiu)
Chu Huaiwang 楚懷王 ruler of Chu (Zhanguo)
Chu Zhuangwang 楚莊王 ruler of Chu (Chunqiu), one of the five hegemonial lords (r. 613-591)
Chulizi 樗里子 minister of Qin (Zhanguo)
Chunshen, Lord (Chunshenjun) 春申君 high minister of Chu (Zhanguo)
Chunyu Kun 淳于髡 coalition advisor of Qi and Wei (Zhanguo)
Cui Zhu 崔杼 minister of Qi (Chunqiu)
D [top]
Deng Xi 鄧子 legalist politician of Zheng (Zhanguo), author of Dengxizi
Dou Qi 鬬祁 high minister of Chu (Chunqiu)
Duke Huan of Qi see Qi Huangong 齊桓公
Duke Mu of Qin see Qin Mugong 秦穆公
Duke of Shao see Shao Gong Shi 召公奭
Duke of Zhou see Zhou Gong 周公
Duke Wen of Jin see Jin Wengong 晉文公
Duke Xiang of Song see Song Xianggong 宋襄公
E [top]
F [top]
Fan Jiyi 范吉射 see Fan Zhaozi 范昭子
Fan Ju 范雎 political advisor of the state of Qin (Zhanguo)
Fan Li 范蠡 minister of Yue (Zhanguo)
Fan Wenzi 范文子 Shi Xie 士燮 nobleman of Jin (Chunqiu)
Fan Wuzi 范武子 Shi Hui 士會 or Sui Hui 隨會 nobleman of Jin (Chunqiu)
Fan Xianzi 范獻子 Shi Yang 士鞅 nobleman of Jin (Chunqiu)
Fan Xuanzi 范宣子 Shi Gai 士匄 nobleman of Jin (Chunqiu)
Fan Zhaozi 范昭子 Fan Jiyi 范吉射 nobleman of Jin (Chunqiu)
Fei Yi 肥義 minister of Zhao (Zhanguo)
First Emperor of Qin see Qin Shihuang 秦始皇
Fucha 夫差 king of Wu (Chunqiu), one of the hegemonial lords (r. 495-473)
Fusu, Prince 扶蘇 son of the First Emperor of Qin
G [top]
Gan Long 甘龍 minister of Qin (Zhanguo)
Gan Mao 甘茂 minister of Qin (Zhanguo)
Gongsun Guifu 公孫歸父 prince of Lu (Chunqiu)
Gongsun Long 公孫龍 philosopher (Zhanguo), author of Gongsun Longzi
Gongsun Yan 公孫衍 minister of Wei (Zhanguo)
Gongzi Cheng 公子成 prince in Jin (Chunqiu)
Gongzi Hui 公子翬 see Yu Fu 羽父
Gongzi Hui 公子揮 see Yu Fu 羽父
Gong Shu Duan 共叔段 prince of Zheng (Chunqiu)
Gongshu Cuo 公叔痤 general of Wei (Zhanguo)
Gongzhong Lian 公仲連 minister of Zhao (Zhanguo)
Gongzi Ang 公子卬 general of Wei (Zhanguo)
Gongzi Zhang 公子章 prince in Jin (Chunqiu)
Gongzi Zhi 公子縶 prince and minister in Qin (Chunqiu)
Goujian 句踐 king of Yue (Chunqiu), one of the hegemonial lords (r. 495- 465)
Guan Zhong 管仲 or Guanzi 管子 minister in Qi (Chunqiu), author of Guanzi
Guiguzi 鬼谷子 philosopher of the state of Qi (Zhanguo), author of Guiguzi
Guo Kai 郭開 minister and traitor in Zhao (Zhanguo)
H [top]
Han Fei 韓非 or Hanfeizi 韓非子 legalist politician of Qin (Zhanguo), author of Hanfeizi
Han Jianzi 韓簡子 nobleman in Jin (Chunqiu)
Han Jue 韓厥 see Han Xianzi 韓獻子
Han Qi 韓起 see Han Xuanzi 韓宣子
Han Xianzi 韓獻子 nobleman in Jin (Chunqiu)
Han Xuanzi 韓宣子 nobleman in Jin (Chunqiu)
Heguanzi 鶡冠子 philosopher of the state of Chu (Zhanguo), author of Heguanzi
Hu Mao 狐毛 nobleman in Jin (Chunqiu)
Hu Tu 狐突 nobleman in Jin (Chunqiu)<
Hu Yan 狐偃 nobleman in Jin (Chunqiu)
Hu Zhe 扈輒 general of Zhao (Zhanguo)
Hua Yuan 華元 minister of Song (Chunqiu)
Huan Yi 桓齮 general of Qin (Zhanguo)
Huhai, Prince 胡亥 see Qin Ershihuang 秦二世皇帝
Hui Shi 惠施 philosopher (Zhanguo)
J [top]
Ji Huanzi 季桓子 Jisun Si 季孫斯 nobleman and regent of Lu (Chunqiu)
Ji Kangzi 季康子 Jisun Fei季孫肥 nobleman and regent of Lu (Chunqiu)
Ji Pingzi 季平子 Jisun Yiru 季孫意如 nobleman and regent of Lu (Chunqiu)
Ji Tan 籍談 nobleman of Jin (Chunqiu)
Ji Wenzi 季文子 Jisun Xingfu 季孫行父 nobleman of Lu (Chunqiu)
Ji Wuzi 季武子 Jisun Su 季孫宿 nobleman of Lu (Chunqiu)
Ji You 季友 prince of Lu (Chunqiu)
Jia Hua 賈華 nobleman in Jin (Chunqiu)
Jia Ji 賈季 nobleman in Jin (Chunqiu)
Jia Tuo 賈佗 nobleman in Jin (Chunqiu)
Jian Zhi 監止 see Kan Zhi 闞止
Jiang Shang 姜尚 see Qi Taigong 齊太公
Jiang Ziya 姜子牙 see Qi Taigong 齊太公
Jin Shang 靳尚 minister of Chu (Zhanguo)
Jin Wengong 晉文公 ruler of Jin (Zhanguo), one of the hegemonial lords (r. 636-628)
Jing Ke 荊軻 assassin, retainer of Prince Dan of Yan (Zhanguo)
Jisun Fei季孫肥 see Ji Kangzi 季康子
Jisun Si 季孫斯 see Ji Huanzi 季桓子
Jisun Su 季孫宿 see Ji Wuzi 季武子
Jisun Xingfu 季孫行父 see Ji Wenzi 季文子
Jisun Yiru 季孫意如 see Ji Pingzi 季平子
Ju Xin 劇辛 general of Yan (Zhanguo)
K [top]
Kan Zhi 闞止 minister of Qi (Chunqiu)
King Cheng of Zhou see Zhou Chengwang 周成王
King Fucha of Wu see Fucha 夫差
King Goujian of Yue see Goujian 句踐
King Helü of Wu see Helü 闔閭
King Huai of Chu see Chu Huaiwang 楚懷王
King Hui of Liang see Liang Huiwang 梁惠王
King Kang of Zhou see Zhou Kangwang 周康王
King Mu of Zhou see Zhou Muwang 周穆王
King Ping of Zhou see Zhou Pingwang 周平王
King Wen of Zhou see Zhou Wenwang 周文王
King Wu of Zhou see Zhou Wuwang 周武王
King Wuling of Zhao see Zhao Wulingwang 趙武靈王
King Xuan of Zhou see Zhou Xuanwang 周宣王
King You of Zhou see Zhou Youwang 周幽王
King Zhuang of Chu see Chu Zhuangwang 楚莊王
Kong Ji 孔伋 grandson and disciple of Confucius
Kong Ni 孔尼 see Kong Qiu 孔丘
Kong Qiu 孔丘, Kongzi 孔子, Kong Ni 孔尼 Confucius; philosopher (late Chunqiu), "founder" of Confucianism
Kongzi 孔子 see Kong Qiu 孔丘
L [top]
Lao Ai 嫪毐 imposter eunuch in Qin (Zhanguo)
Laozi 老子 Li Dan 李聃 Daoist philosopher (late Chunqiu), author of Daodejing
Li Dui 李兌 minister of Zhao (Zhanguo)
Li Ke 里克 minister of Jin (Chunqiu)
Li Kui 李悝 legalist politician of Wei (Zhanguo)
Li Mu 李牧 general of Zhao (Zhanguo)
Li Si 李斯 high minister of Qin (Zhanguo/Qin)
Li Xin 李信 general of Qin (Zhanguo)
Liang Huiwang 梁惠王 ruler of Wei (Zhanguo)
Lie Yukou 列御寇, Liezi 列子 Daoist philosopher (Zhanguo), author of Liezi
Liezi 列子 see Lie Yukou 列御寇
Lian Po 廉頗 general of Zhao (Zhanguo)
Lin Xiangru 藺相如 general of Zhao (Zhanguo)
Long Jia 龍賈 general of Wei (Zhanguo)
Lou Huan 樓緩 minister of Qin (Zhanguo)
Lu Zhonglian 魯仲連 political (Zhanguo)
Lü Buwei 呂不韋 high minister of Qin (Zhanguo), mentor of the compilation Lüshi chunqiu
Lü Shang 呂尚 see Qi Taigong 齊太公
Lü Wang 呂望 see Qi Taigong 齊太公
Luan Cheng 欒成 nobleman of Jin (Chunqiu)
Luan Shu 欒書 nobleman of Jin (Chunqiu)
Luan Wuzi 欒武子 see Luan Shu 欒書
Luan Ying 欒盈 nobleman of Jin (Chunqiu)
Luan Zhi 欒枝 nobleman of Jin (Chunqiu)
M [top]
Mao Gong 毛公 Duke of Mao, high official (Western Zhou)
Mengchang, Lord (Mengchangjun) 孟嘗君 high minister of Qi (Zhanguo)
Meng Tian 蒙恬 general of Qin (Zhanguo/Qin)
Meng Ke 孟軻, Mengzi 孟子 Mencius, philosopher (Zhanguo), the second Confucian, protagonist of the collection Mengzi
Mengzi 孟子 see Meng Ke 孟軻
Meng Mubo 孟穆伯 see Gongsun Ao 公孫敖
Meng Wu 蒙武 general of Qin (Zhanguo)
Meng Xianzi 孟獻子 Zhongsun Mie 仲孫蔑 nobleman of Lu (Chunqiu)
Meng Xiaobo 孟孝伯 Zhongsun Jie 仲孫羯 nobleman of Lu (Chunqiu)
Meng Xizi 孟僖子 Zhongsun Jue 仲孫貜 nobleman of Lu (Chunqiu)
Meng Yizi 孟懿子 Zhongsun Heji 仲孫何忌 nobleman of Lu (Chunqiu)
Mengzi 孟子 see Meng Ke 孟軻
Meng Zhuangzi 孟莊子 Zhongsun Su 仲孫速 nobleman of Lu (Chunqiu)
Min Sun 閔損 see Zijian 子騫
Mo Di 墨翟, Mozi 墨子 philosopher (Zhanguo), author of Mozi
Mozi 墨子 see Mo Di 墨翟
N [top]
Nü Fu (Ru Fu) 女父 general of Qin (Chunqiu)
O [top]
P [top]
Pang Juan 龐涓 general of Wei (Zhanguo)
Pang Nuan 龐煖 general of Zhao (Zhanguo)
Peng Zhongshuang 彭仲爽 high minister of Chu (Chunqiu)
Pingyuan, Lord (Pingyuanjun) 平原君 high minister of Zhao (Zhanguo)
Q [top]
Qi Huangong 齊桓公 ruler of Qi (Chunqiu), first hegemonial lord (r. 685-643)
Qi Jie 騎劫 general of Yan (Zhanguo)
Qi Taigong 齊太公 Lü Shang 呂尚 minister and general (early Western Zhou), author of Liutao
Qi Wu 祁午 nobleman in Jin (Chunqiu)
Qi Xi 祁奚 nobleman of Jin (Chunqiu)
Qi Ying 祁盈 nobleman in Jin (Chunqiu)
Qin Ershihuang 秦二世皇帝 The Second Emperor of Qin (r. 209-207)
Qin Mugong 秦穆公 ruler of Qin (Chunqiu), one of the five hegemonial lords (r. 659-621)
Qin Shihuang 秦始皇 King and First Emperor of Qin (r. 246-210 BCE)
Qin wang Ziying, Ziying, King of Qin 秦王子嬰 last king of Qin (r. 207-206 BCE)
Qing Feng 慶封 minister of Qi (Chunqiu)
Qing Fu 慶父 prince of Lu (Chunqiu)
Qing Qin 卿秦 (慶秦) general of Yan (Zhanguo)
Qu Gai 屈匄 general of Chu (Zhanguo)
Qu Yuan 屈原 high minister of Chu (Zhanguo), author Chuci
R [top]
Ran Boniu 冉伯牛 disciple of Confucius
Ran Geng 冉耕 see Ran Boniu 冉伯牛
Ran Qiu 冉求 see Ziyou 子有
Ran Yong 冉雍 see Zhonggong 仲弓
Ran You 冉有 see Ziyou 子有
Rang, Marquis (Rang Hou) 穰侯 Wei Ran 魏冉 high minister of Qin (Zhanguo)
S [top]
San Huan 三桓 three powerful noble families of the state of Lu (Chunqiu)
Second Emperor of Qin see Qin Ershihuang 秦二世皇
Shang Yang 商鞅 legalist politician (Zhanguo), author of Shangjunshu)
Shao Gong Shi 召公奭 high minister (early Western Zhou)
Shao Kanggong 邵康公 see Shao Gong Shi 召公奭
Shen Buhai 申不害 legalist politician of Han (Zhanguo), author of Shenzi 申子
Shen Dao 慎到 legalist philosopher from Qi (Zhanguo), author of Shenzi 慎子
Shi Gai 士匄 see Fan Xuanzi 范宣子
Shi Hui 士會 see Fan Wuzi 范武子
Shi Wei 士蒍 nobleman of Jin (Chunqiu)
Shi Xie 士燮 see Fan Wenzi 范文子
Shi Yang 士鞅 see Fan Xianzi 范獻子
Shizi 尸子 Shi Jiao 尸佼 philosopher from Lu (Zhanguo), author of Shizi
Shu Ya 叔牙 prince of Lu (Chunqiu)
Shuxiang 叔向 see Yangshe Xi 羊舌肸
Shusun Bao 叔孫豹 see Shusun Muzi 叔孫穆子
Shusun Bugan 叔孫不敢 see Shusun Chengzi 叔孫成子
Shusun Chengzi 叔孫成子 Shusun Bugan 叔孫不敢 nobleman of Lu (Chunqiu)
Shusun Daibo 叔孫戴伯 Shusun Zi 叔孫茲 nobleman of Lu (Chunqiu)
Shusun Dechen 叔孫得臣 see Shusun Zhuangshu 叔孫莊叔
Shusun Qiaoru 叔孫僑如 see Shusun Xuanbo 叔孫宣伯
Shusun She 叔孫舍 see Shusun Zhaozi 叔孫昭子
Shusun Muzi 叔孫穆子 Shusun Bao 叔孫豹 nobleman of Lu (Chunqiu)
Shusun Wushu 叔孫武叔 Shusun Zhouchou 叔孫州仇 nobleman of Lu (Chunqiu)
Shusun Xuanbo 叔孫宣伯 Shusun Qiaoru 叔孫僑如 nobleman of Lu (Chunqiu)
Shusun Zhaozi 叔孫昭子 Shusun She 叔孫舍 nobleman of Lu (Chunqiu)
Shusun Zhouchou 叔孫州仇 see Shusun Wushu 叔孫武叔
Shusun Zhuangshu 叔孫莊叔 Shusun Dechen 叔孫得臣 nobleman of Lu (Chunqiu)
Shusun Zi 叔孫茲 see Shusun Daibo 叔孫戴伯
Shuzhang Bao 庶長鮑 general of Qin (Chunqiu)
Shuzhang Guo 庶長國 general of Qin (Zhanguo)
Shuzhang Wu 庶長武 general of Qin (Chunqiu)
Shuzhong Huibo 叔仲惠伯 minister of Lu (Chunqiu)
Sima Cuo 司馬錯 general of Qin (Zhanguo)
Sima Rangju 司馬穰苴 general of Qi (Zhanguo), author of Simafa
Sima Shang 司馬尚 general of Zhao (Zhanguo)
Song Xianggong 宋襄公 ruler of Song (Chunqiu), one of the five hegemonial lords (r. 650-637)
Song Xing 宋銒 philosopher from the state of Qi (Zhanguo)
Su Qin 蘇秦 political advisor (Zhanguo)
Sui Hui 隨會 see Fan Wuzi 范武子
Sun Bin 孫臏 general of Qi (Zhanguo), author of Sun Bin bingfa
Sun Wu 孫武 general of the state of Wu (Zhanguo), author of Sunzi bingfa
T [top]
Tang Mei 唐昧 general of Chu (Zhanguo)
Tian Chang 田常 minister of Qi (Zhanguo)
Tian Dan 田單 general of Qi (Zhanguo)
Tian Ji 田忌 general of Qi (Zhanguo)
Tian Jingzhong 田敬仲 prince of Chen, ancestor of the house of Tian, rulers of Qi (Zhanguo)
Tu'an Gu 屠岸賈 nobleman in Jin (Chunqiu)
W [top]
Wang Ben 王賁 general of Qin (Zhanguo)
Wang He 王齕 general of Qin (Zhanguo)
Wang Jian 王翦 general of Qin (Zhanguo)
Wang Ling 王陵 general of Qin (Zhanguo)
Wei Chi 魏侈 see Wei Xiangzi 魏襄子
Wei Liao 尉繚 minister of Wei (Zhanguo), author Weiliaozi
Wei Ran 魏冉 see Marquis Rang 穰侯
Wei Shu 魏舒 see Wei Xianzi 魏獻子
Wei Xianzi 魏獻子 nobleman of Jin (Chunqiu)
Wei Xiangzi 魏襄子 nobleman of Jin (Chunqiu)
Wei Zhang 魏章 general of Qin (Zhanguo)
Wei Zhi 尉止 nobleman in Zheng (Chunqiu)
Wen Zhong 文種 minister of Yue (Chunqiu)
Wu Qi 吳起 general of Qi (Zhanguo), author of Wuzi
Wu Zixu 伍子胥 minister of Wu (Zhanguo)
X [top]
Xi Chengzi 郤成子 see Xi Que 郤缺
Xi Cheng 郤稱 nobleman in Jin (Chunqiu)
Xi Chou 郤犨 nobleman in Jin (Chunqiu)
Xi Gu 郤縠 nobleman in Jin (Chunqiu)
Xi Ke 郤克 nobleman in Jin (Chunqiu)
Xi Qi 郤錡 nobleman in Jin (Chunqiu)
Xi Qi 郤乞 nobleman in Jin (Chunqiu)
Xi Que 郤缺 nobleman in Jin (Chunqiu)
Xi Rui 郤芮 nobleman in Jin (Chunqiu)
Xi Shi 西施 beauty that contributed to the downfall of King Fucha of Wu
Xi Xianzi 郤獻子 see Xi Ke 郤克
Xi Zhaozi 郤昭子 see Xi Zhi 郤至
Xi Zhi 郤至 nobleman in Jin (Chunqiu)
Xian Gu 先縠 nobleman in Jin (Chunqiu)
Xian Qieju 先且居 nobleman in Jin (Chunqiu)
Xian Zhen 先軫 nobleman in Jin (Chunqiu)
Xiang Shou 向壽 politician and general of Qin (Zhanguo)
Xiang Xu 向戌 regent of Song (Chunqiu)
Xiang Zhong Sui 襄仲遂 minister of Lu (Chunqiu)
Ximen Bao 西門豹 local official of Wei (Zhanguo)
Xin Sheng 辛勝 general of Qin (Zhanguo)
Xinling, Lord (Xinlingjun) 信陵君 high minister of Wei (Zhanguo)
Xizi 西子 see Xi Shi 西施
Xun Huanbo 荀桓伯 see Xun Linfu 荀林父
Xun Li 荀櫟 (荀躒) nobleman of Jin (Chunqiu)
Xun Linfu 荀林父 nobleman of Jin (Chunqiu)
Xun Qing 荀卿 or Xunzi 荀子 philosopher (Zhanguo), a Confucian, author of Xunzi)
Xunzi 荀子 see Xun Qing 荀卿
Xun Wenzi 荀文子 see Xun Yin 荀寅
Xun Xi 荀息 nobleman of Jin (Chunqiu)
Xun Xianbo 荀獻伯 see Xun Yan 荀偃
Xun Yan 荀偃 nobleman of Jin (Chunqiu)
Xun Yao 荀瑤 nobleman of Jin (Chunqiu)
Xun Yin 荀寅 nobleman of Jin (Chunqiu)
Xun Ying 荀罃 nobleman of Jin (Chunqiu)
Y [top]
Yan Hui 顏回, see Ziyuan 子淵 disciple of Confucius
Yan Ying 晏嬰 or Yanzi 晏子 minister of Qi (Zhanguo), protagonist in the collection Yanzi chunqiu
Yang Chu Fu 陽處父 nobleman in Jin (Chunqiu)
Yang Xi 楊肸 see Yangshe Xi 羊舌肸
Yangshe Chi 羊舌赤 nobleman of Jin (Chunqiu)
Yangshe Fu 羊舌鮒 nobleman of Jin (Chunqiu)
Yangshe Hu 羊舌虎 nobleman of Jin (Chunqiu)
Yangshe Xi 羊舌肸 nobleman of Jin (Chunqiu)
Yangshe Zhi 羊舌職 nobleman in Jin (Chunqiu)
Yan Yuan 顏淵, see Ziyuan 子淵 disciple of Confucius
Yang Hu 陽虎 minister of Lu (Chunqiu)
Yang Zhu 楊朱 philosopher (Zhanguo)
Yin Yi Sheng 陰飴甥 nobleman in Jin (Chunqiu)
Yin Wen 尹文 philosopher from Qi (Zhanguo), author of Yinwenzi
Ying Zheng 嬴政 see Qin Shihuang 秦始皇
You Yu 由余 minister in Qin (Chunqiu)
Yu Fu 羽父 prince of Lu (Chunqiu)
Yu Qing 虞卿 political advisor (Zhanguo), author of Yushi chunqiu
Yu Xiong 鬻熊 philosopher (Eastern Zhou), author of Yuzi)
Yuzi 鬻子 see Yu Xiong 鬻熊
Yue Yang 樂羊 general of Wei (Zhanguo)
Yue Yi 樂毅 political advisor of the Zhanguo
Z [top]
Zai Yu 宰予 disciple of Confucius
Zang Wenzhong 臧文仲 minister of Lu (Chunqiu)
Zangsun Chen 臧孙辰 see Zang Wenzhong 臧文仲
Zeng Shen 曾參 disciple of Confucius
Zengzi 曾子 see Zeng Shen 曾參
Zhang Han 章邯 general (Qin)
Zhang Yi 張儀 political advisor (Zhanguo)
Zhao Chengzi 趙成子 vassal and minister of Jin (Chunqiu)
Zhao Chuan 趙穿 nobleman in Jin (Chunqiu)
Zhao Dun 趙盾 see Zhao Xuanzi 趙宣子
Zhao Gao 趙高 powerful eunuch (Qin)
Zhao Jianzi 趙簡子 nobleman in Jin (Chunqiu)
Zhao Kuo 趙括 1) nobleman in Jin (Chunqiu), 2) general of Zhao (Zhanguo)
Zhao She 趙奢 general of Zhao (Zhanguo)
Zhao Shuai 趙衰 see Zhao Chengzi 趙成子
Zhao Su 趙夙 vassal of Jin, ancestor of Zhao (Chunqiu)
Zhao Wenzi 趙文子 nobleman in Jin (Chunqiu)
Zhao Wu 趙武 see Zhao Wenzi 趙文子
Zhao Wulingwang 趙武靈王 ruler of Zhao (Zhanguo)
Zhao Xuanzi 趙宣子 nobleman in Jin (Chunqiu)
Zhao Yang 趙鞅 see Zhao Jianzi 趙簡子
Zhi Bo 智伯 (知伯) see Xun Yao 荀瑤
Zhi Li 智櫟 (知櫟, 智躒, 知躒) see Xun Li 荀櫟
Zhi Wenzi 智文子 (知文子) see Xun Li 荀櫟
Zhi Wuzi 智武子 (知武子) see Xun Ying 荀罃
Zhi Xiangzi 智襄子 (知襄子) see Xun Yao 荀瑤
Zhi Yao 智瑤 (知瑤) see Xun Yao 荀瑤
Zhi Ying 智罃 (知罃) see Xun Ying 荀罃
Zhong Sui 仲遂 see Xiang Zhong Sui 襄仲遂
Zhonggong 仲弓 disciple of Confucius
Zhonghang Huanbo 中行桓伯 see Xun Linfu 荀林父
Zhonghang Linfu 中行林父 see Xun Linfu 荀林父
Zhonghang Wenzi 中行文子 see Xun Yin 荀寅
Zhonghang Xianbo 中行獻伯 see Xun Yan 荀偃
Zhonghang Yan 中行偃 see Xun Yan 荀偃
Zhonghang Yin 中行寅 see Xun Yin 荀寅
Zhongsun Heji 仲孫何忌 see Meng Yizi 孟懿子
Zhongsun Jie 仲孫羯 see Meng Xiaobo 孟孝伯
Zhongsun Jue 仲孫貜 see Meng Xizi 孟僖子
Zhongsun Mie 仲孫蔑 see Meng Xianzi 孟獻子
Zhongsun Su 仲孫速 see Meng Zhuangzi 孟莊子
Zhou Chengwang 周成王 Ji Song 姬誦 second king of the Zhou (c. 1030 BCE)
Zhou Gong 周公 Ji Dan 姬旦 regent for King Cheng of the Zhou 周成王
Zhou Kangwang 周康王 Ji Zhao 姬釗 ruler of the Western Zhou (c. 1000 BCE)
Zhou Muwang 周穆王 Ji Man 姬滿 ruler of the Western Zhou (10th cent. BCE)
Zhou Pingwang 周平王, Ji Yijiu 姬宜臼 first ruler of the Eastern Zhou (r. 770-720 BCE)
Zhou Wenwang 周文王 Ji Chang 姬昌 ancestor of the Zhou
Zhou Wuwang 周武王 Ji Fa 姬發 founder of Zhou (c. 1050 BCE)
Zhou Xuanwang 周宣王 Ji Jing 姬靜 ruler of the Zhou (r. 827-782 BCE)
Zhou Youwang 周幽王 Ji Gongnie 姬宮湼 last ruler of the Western Zhou (r. 781-771 BCE)
Zhuang Qiao 莊蹻 rebel leader and/or general in Chu (Zhanguo)
Zhuang Zhou 莊周, Zhuangzi 莊子 Daoist philosopher (Zhanguo), author of Zhuangzi)
Zhuangzi 莊子 see Zhuang Zhou 莊周
Zichan 子產 minister of Zheng during the Chunqiu
Zigong 子貢 disciple of Confucius
Zihuazi 子華子 see Cheng Ben 程本
Zijian 子騫 disciple of Confucius
Zijiao 子蟜 minister in Zheng (Chunqiu)
Zilu 子路 disciple of Confucius
Zisi 子思, see Kong Ji 孔伋 grandson and disciple of Confucius
Ziwo 子我, see Zai Yu 宰予 disciple of Confucius
Zixia 子夏 disciple of Confucius
Ziying, King of Qin 秦王子嬰 last king of Qin (r. 207-206 BCE)
Ziyou 子游 disciple of Confucius
Ziyou 子有 disciple of Confucius
Ziyuan 子淵 disciple of Confucius
Zou Ji 鄒忌 minister of Qi (Zhanguo)
Zou Yan 鄒衍 Yin-Yang philosopher (Zhanguo)