ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Zhou Dynasty Rulers

Nov 8, 2012 © Ulrich Theobald

Rulers of the Zhou Dynasty 周 (11th cent.-221 BCE)
dynastic title personal name time
Mythological Ancestors
Yellow Emperor 黃帝
Xuan Ao 玄囂
Jiao Ji 蟜極
Gao Xin 高辛 Di Ku 帝嚳
Hou Ji 后稷 Zhou Qi 周棄 (or Ji Qi 姬棄)
Bu Zhu 不窋
Ju 鞠
Gong Liu 公劉
Qing Jie 慶節
Huang Pu 皇僕
Chai Fu 差弗
Hui Yu 毀渝
Gong Fei 公非
Gao Yu 高圉
Ya Yu 亞圉
Gong Zulei 公祖類
Zhou Taiwang 周太王 Gu Gong Danfu 古公亶父 (Duke Danfu of Gu)
Ji Li 季歷
Zhou Wenwang 周文王, Viscount of the West (Xi Bo 西伯) Ji Chang 姬昌
Western Zhou Dynasty 西周 (11th cent.-770 BCE)
Capitals: Bin 豳 (today's Xunyi 旬邑, Shaanxi), Qishan 岐山 (Qishan, Shaanxi), Cheng 程, Feng 酆, Hao 鎬 or Zongzhou 宗周 (near modern Xi'an 西安, Shaanxi); secondary capital Luoyi 雒邑 (modern Luoyang 洛陽, Henan)
Zhou Wuwang 周武王 Ji Fa 姬發 (trad. 1121-1116 BCE)
Zhou Chengwang 周成王
Regents Duke Dan of Zhou 周公旦 and Duke Shi of Shao 召公奭
Ji Song 姬誦 (trad. 1115-1079)
Zhou Kangwang 周康王 Ji Zhao 姬釗 (trad. 1078-1053)
Zhou Zhaowang 周昭王 Ji Xia 姬瑕 (trad. 1052-1002)
Zhou Muwang 周穆王 Ji Man 姬滿 (trad. 1001-947)
Zhou Gongwang 周共王 (周恭王) Ji Yihu 姬繄扈 (trad. 946-935)
Zhou Yìwang 周懿王 Ji Jian 姬囏 (姬艱) (trad. 934-910)
Zhou Xiaowang 周孝王 Ji Pifang 姬辟方 (trad. 909-895)
Zhou Yíwang 周夷王 Ji Xie 姬燮 (trad. 894-879)
Zhou Liwang 周厲王 Ji Hu 姬胡 r. 878-841 BCE
Interregnum (?) Gonghe 共和, or usurper (?) Count He of Gong 共伯和, or regency of the Dukes of Lu-Zhou 魯周公 and Yan-Shao 燕召公
(r.) 841-828 BCE
Zhou Xuanwang 周宣王 Ji Jing 姬靜 (姬靖) r. 828-782 BCE
Zhou Youwang 周幽王 Ji Gongsheng 姬宮湦 (or Ji Gongnie 姬宮涅) r. 782-770 BCE
Eastern Zhou Dynasty 東周 (770-221 BCE)
Capital: Luoyi 雒邑 or Chengzhou 成周 (modern Luoyang 洛陽, Henan)
Dukes of West Zhou (西周公) in blue (residence in Henan 河南), lords of East Zhou in red (residence in Gongdi 鞏地)
Zhou Pingwang 周平王 Ji Yijiu 姬宜臼 r. 770-720 BCE
Zhou Huanwang 周桓王 Ji Lin 姬林 r. 720-697 BCE
Zhou Zhuangwang 周莊王 Ji Tuo 姬佗 r. 697-682 BCE
Zhou Xiwang 周僖王 (周釐王) Ji Huqi 姬胡齊 r. 682-677 BCE
Zhou Huiwang 周惠王 Ji Lang 姬閬 r. 677-652 BCE
Zhou Xiangwang 周襄王 Ji Zheng 姬鄭 r. 652-619 BCE
Zhou Qingwang 周頃王 Ji Renchen 姬壬臣 r. 619-613 BCE
Zhou Kuangwang 周匡王 Ji Ban 姬班 r. 613-607 BCE
Zhou Dingwang 周定王 Ji Yu 姬瑜 r. 607-586 BCE
Zhou Jianwang 周簡王 Ji Yi 姬夷 r. 586-572 BCE
Zhou Lingwang 周靈王 Ji Xiexin 姬泄心 r. 572-545 BCE
Zhou Jingwang 周景王 Ji Gui 姬貴 r. 545-521 BCE
Zhou Daowang 周悼王 Ji Meng 姬猛 r. 521-520 BCE
Zhou Jingwang 周敬王 Ji Gai 姬匄 (姬丐) r. 520-476 BCE
Zhou Yuanwang 周元王 Ji Ren 姬仁 r. 476-469 BCE
Zhou Zhendingwang 周貞定王 Ji Jie 姬介 r. 469-441 BCE
Zhou Aiwang 周哀王 Ji Qubing 姬去病 r. 441 BCE
Zhou Siwang 周思王 Ji Shu 姬叔 r. 441 BCE
Zhou Kaowang 周考王
Xizhou Huangong 西周桓公
Ji Wei 姬嵬
Ji Jie 姬揭
Brother of King Kao.
r. 441-426 BCE
Zhou Weiliewang 周威烈王 Ji Wu 姬午 r. 426-402 BCE
Zhou Anwang 周安王
Xizhou Weigong 西周威公
Ji Jiao 姬驕
NN
r. 402-376 BCE
Zhou Liewang 周烈王 Ji Xi 姬喜 r. 376-369 BCE
Zhou Xianwang 周顯王
Xizhou Huigong 西周惠公
Ji Pian 姬扁
NN
r. 369-320 BCE
Zhou Shenjingwang 周慎靚王 Ji Ding 姬定 r. 320-315 BCE
Zhou Nanwang 周赧王 (Zhou Yinwang 周隱王) Ji Yan 姬延 (or Ji Dan 姬誕) r. 315-256 BCE
Xizhou Wugong 西周武公
Dongzhou Huigong 東周惠公, residing in Gong 鞏
Ji Jiu 姬咎
Ji Ban 姬班
Both sons of Xizhou Huigong.
The Lord of East Zhou (Dongzhou Jun) 東周君
Xizhou Wengong 西周文公
NN
NN
r. 255-249 BCE
Sources:
Zhonguo lishi da cidian bianzuan weiyuanhui 《中國歷史大辭典》編纂委員會, ed. (2000). Zhongguo lishi da cidian 中國歷史大辭典 (Shanghai: Shanghai cishu chubanshe), Vol. 2, 3310.
Zhongguo da cidian bianzuan chu 《中國大辭典》編纂處, ed. (1936). Guoyu cidian 國語辭典 (Beiping [Beijing]: Shangwu yinshuguan. [Rev. ed. Chongqing 1947]), Vol. 4 [For the traditional reign dates.]