ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Tian Ji 田忌

Dec 2, 2010 © Ulrich Theobald

Tian Ji 田忌 was a general of the state of Qi 齊 during the Warring States period 戰國 (5th cent-221 BCE). He is also called Tian Qi 田期 or Tian Qisi 田期思. His territory was Xuzhou 徐州, for which reason he is also found under the name Xuzhou Ziqi 徐州子期.

In 353, he helped Sun Bin 孫臏, general of Zhao 趙, to besiege the capital of the state of Wei 魏, Daliang 大梁. The army of Wei was defeated at Guiling 桂陵 (northwest of modern Changyuan 長垣, Henan).

In 341, he again took part in a joint campaign against Wei, together with Tian Ying 田嬰, Tian Pan 田盼 and Sun Bin. After the battle of Maling 馬陵 (southwest of modern Fanxian 范縣, Henan) the heir apparent of Wei, Prince Shen 申, and general Pang Juan 龐涓, were captured. When Tian Ji was slandered by Counsellor-in-chief Zou Ji 鄒忌, he had to flee to Chu 楚, where he was made governor (taishou 太守) of Jiangnan 江南, and eventually died there.

Sources:
Cang Xiuliang 倉修良, ed. (1991). Shiji cidian 史記辭典 (Jinan: Shandong jiaoyu chubanshe), 130.
Huang Banghe 黃邦和, Pi Mingxiu 皮明庥, ed. (1987). Zhong-wai lishi renwu cidian 中外歷史人物詞典 (Changsha: Hunan renmin chubanshe), 73.
Huang Huixian 黃惠賢, ed. (1997). Ershiwushi renming da cidian 二十五史人名大辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), Vol. 1, 22.
Xu Zhongliang 徐忠良 (1999). "Tian Ji 田忌", in Junshi kexue yuan junshi baike yanjiu suo 軍事科學院軍事百科研究部, ed. Junshi renwu baike quanshu 軍事人物百科全書 (Beijing: Zhonggong zhongyang dangxiao chubanshe), 369.
Zhang Huizhi 張撝之, Shen Qiwei 沈起煒, Liu Dezhong 劉德重, ed. (1999). Zhongguo lidai renming da cidian 中國歷代人名大辭典 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 414.