ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Xin Sheng 辛勝

Mar 5, 2019 © Ulrich Theobald

Xin Sheng 辛勝 was a general of the state of Qin 秦 during the very late Warring States period 戰國 (5th cent.-221 BCE). He participated in Wang Jian's 王翦 campaign against the state of Yan 燕 that was launched as a punitive expedition after the assassination attempt by Jing Ke 荊軻 in 227. Yan liaised her troops with the remaining forces of Prince Jia 公子嘉 (r. 228-222), the last throne pretender of Zhao 趙, who had founded the state of Dai 代. In the battle of Yishui River 易水 (present-day Yixian 易縣, Hebei), Qin defeated the troops of Dai and Yan, and annihilated Dai. A year later, the troops of Qin occupied the capital of Yan, Ji 薊 (today's Beijing), and King Xi 燕王喜 (r. 255-222) fled to the east. The king was captured in 222, and Yan was wiped out.

Sources:
An Weibin 安維濱, Sun Hongzhang 孫鴻章, ed. (1993). Zhong-wai zhandian 中外戰典 (Beijing: Zhongyang minzu xueyuan chubanshe), 583.
Cang Xiuliang 倉修良, ed. Shiji cidian 史記辭典 (Jinan: Shandong jiaoyu chubanshe), 227.
Yan Jingye 閻敬業 (1992). "Qin mie Yan, Dai zhi zhan 秦滅燕、代之戰", in Chen Xianxi 陳顯泗, ed. Zhong-wai zhanzheng zhanyi da cidian 中外戰爭戰役大辭典 (Changsha: Hunan chubanshe), 15.
Yan Jingye 閻敬業 (1992). "Yin yu Yan, Dai Yishui zhi zhan 秦與燕、代易水之戰", in Chen Xianxi 陳顯泗, ed. Zhong-wai zhanzheng zhanyi da cidian 中外戰爭戰役大辭典 (Changsha: Hunan chubanshe), 15.
Yang Qingwang 楊慶旺, Ha Hua 哈鏵, ed. (1987). Zhongguo junshi zhishi cidian 中國軍事知識辭典 (Beijing: Huaxia chubanshe), 700.
Zhang Ke 張克, Huang Kangbo 黃康白, Huang Fangdong 黃方東, ed. (1991). Shiji renwu cidian 史記人物辭典 (Nanning: Guangxi renmin chubanshe), 220.