ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Long Jia 龍賈

Mar 7, 2019 © Ulrich Theobald

Long Jia 龍賈 was a general in the state of Wei 魏 during the Warring States period 戰國 (5th cent.-221 BCE) who fought in 330 in the battle of Diaoyin 雕陰 (today's Ganquan 甘泉, Shaanxi) against the Qin 秦 general Gongsun Yan 公孫衍 (Xishou 犀首). After the defeat of Wei, the army of Qin massacred 80,000 troops of Wei. Long Jia was captured and killed. The wall of Hexi 河西, until then the western defence system against Qin, fell into the hands of the victor.

Sources:
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 2578.
Lei Jinfang 雷近芳 (1992). "Qin-Wei Diaoyin zhi zhan 秦魏雕陰之戰", in Chen Xiansi 陳顯泗, ed. Zhong-wai zhanzheng zhanyi da cidian 中外戰爭戰役大辭典 (Changsha: Hunan chubanshe), 12.
Zhang Ke 張克, Huang Kangbai 黃康白, Huang Fangdong 黃方東, ed. (1991). Shiji renwu cidian 史記人物辭典 (Nanning: Guangxi renmin chubanshe), 184.