ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Literature on Statecraft and Administration (zhengshu lei 政書類)

Jul 8, 2010 © Ulrich Theobald

Literature on Statecraft and Administration (zhengshu lei 政書類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Historiography (shibu 史部). The books in this section mainly deal with administrative regulations and are in the collectaneum Siku quanshu 四庫全書 divided into six parts: comprehensive regulations covering all aspects of statecraft (tongzhi 通制, 19 books), regulations of rituals and ceremonies (yizhi 儀制, 24 books) concerning the complex state rituals, administrative regulations for the local government specialized on important matters (bangji 邦計, 6 books), military regulations (junzheng 軍政, 4 books), judicial regulations (faling 法令, 2 books), and regulations concerning official work (kaogong 考工, 2 books). The section on political books in the Siku quanshu includes in total 57 books. The most important are the Tongdian 通典, Tang huiyao 唐會要, Songchao shishi 宋朝事實, Jianyan yilai chaoye zaji 建炎以來朝野雜記, Wenxian tongkao 文獻通考, and Tanglü shuyi 唐律疏義.


1. 通制之屬 tongzhi Comprehensive regulations
通典 二百卷 Tongdian (Tang) 杜佑 Du You
唐會要 一百卷 Tang huiyao (Song) 王溥 Wang Pu
五代會要 三十卷 Wudai huiyao (Song) 王溥 Wang Pu
宋朝事實 二十卷 Songchao shishi (Song) 李攸 Li You
建炎以來朝野雜記 四十卷 Jianyan yilai chaoye zaji (Song) 李心傅 Li Xinchuan
西漢會要 七十卷 Xihan huiyao (Song) 徐天麟 Xu Tianlin
東漢會要 四十卷 Donghan huiyao (Song) 徐天麟 Xu Tianlin
漢制考 四卷 Hanzhikao (Song) 王應麟 Wang Yinglin
文獻通考 三百四十八卷 Wenxian tongkao (Yuan) 馬端臨 Ma Duanlin
經世大典 * Jingshi dadian (Yuan) 趙世延 Zhao Shiyan, 虞集 Yu Ji (comp.; imp. ord.)
大明會典 一百八十卷 (Da-)Ming huidian (Ming) 徐溥 Xu Pu (et al.; imp. ord.); 李東陽 Li Dongyang (et al.; rev.)
七國考 十四卷 Qiguokao (Ming) 董說 Dong Shuo
明經世文編 * Ming jingshi wenbian (Ming) 陳子龍 Chen Zilong (et al.)
(欽定)大清會典 一百卷 (Qinding) Da-Qing huidian (Qing) 允挫 Yun Cuo (et al; imp. ord.)
續文獻通考 二百五十 (續修) Xu wenxian tongkao (Qing) 王圻 Wang Qi
(欽定)續文獻通考 二百五十卷 (Qinding) Xu wenxian tongkao (Qing) 嵇璜 Xi Huang, 曹仁虎 Cao Renhu (et al.; imp. ord.)
(欽定)皇朝文獻通考 三百卷 (Qinding) Huangchao wenxian tongkao (Qing Qianlong 12) Coll. (imp. ord.)
(欽定)續通典 一百五十卷 (Qinding) Xu tongdian (Qing) 嵇璜 Xi Huang, 曹仁虎 Cao Renhu (et al.; imp. ord.)
(欽定)皇朝通典 一百二十六卷 (Qinding) Huangchao tongdian (Qing Qianlong 32) Coll. (imp. ord.)
皇清經世文編 * Huang-Qing jingshi wenbian (Qing) He Zhangling 賀長齡, Wei Yuan 魏源
宋會要輯稿 * Song huiyao jigao (Qing) 王雲海 Wang Yunhai
2. 儀制之屬 yizhi Regulations of rituals and ceremonies
漢官舊儀 二卷 Hanguan jiuyi (Han) 衛宏 Wei Hong
大唐開元禮 一百五十卷 Da-Tang Kaiyuan li (Tang) 蕭嵩 Xiao Song (et al.; imp. ord.)
謚法 四卷 Shifa (Song) 蘇洵 Su Xun
政和五禮新儀 二百一卷 Zhenghe wuli xinyi (Song) 鄭居中 Zheng Juzhong (et al.; imp. ord.)
大金集禮 三十三卷 Da-Jin jili (Jin) Anon.
大金德運圖說 一卷 Da-Jin deyun tushuo (Jin) Anon.
明集禮 五十三卷 Ming jili (Ming) 徐一夔 Xu Yinao (et al.)
明宮史 五卷 Ming gongshi (Ming) 呂毖 Lü Bi; 劉若愚 Liu Ruoyu
皇明祖訓 一卷 (存目) Huang-Ming zuxun (Ming) (et al.; imp.ord.)
明典彙 二百卷 (存目) Ming dianhui (Ming) 徐學聚 Xu Xueju (et al.)
皇明寶訓 * Huang-Ming baoxun (Ming) (et al.; imp.ord.)
歷代貢舉志 一卷 (存目) Lidai gongju fa (Ming) 馮夢禎 Feng Mengzhen
(欽定)大清通禮 五十卷 (Qinding) Da-Qing tongli (Qing) 來保 Lai Bao, 李玉鳴 Li Yuming (et al.; imp. ord.)
皇朝禮器圖式 十八卷 Huangchao liqi tushi (Qing) 允祿 Yun Lu (et al.; imp. ord.); 福隆安 Fu Longan (et al.; rev.)
國朝宮史 (清宮史) 三十六卷 Guochao gongshi (Qing gongshi) (Qing Qianlong 7) Anon. (imp. ord.)
(欽定)滿洲祭神祭天典禮 六卷 (Qinding) Manzhou jishen jitian dianli (Qing) 允祿 Yunlu (et al.; imp. ord.)
(欽定)南巡盛典 一百卷 (Qinding) Nanxun shengdian (Qing) 高晉 Gao Jin, 薩載 Sa Dai, 阿桂 Agūi, 傅恆 Fuheng
八旬萬壽盛典 一百二十卷 Baxun wanshou shengdian (Qing) 阿桂 Agūi (et al.; comp.)
3. 邦計之屬 bangji Administrative regulations
食貨志 Shihuo zhi ()
律曆志 Lüli zhi ()
救荒活民書 三卷 Jiuhuang huomin shu (Song) 董煟 Dong Wei
熬波圖 二卷 Aobotu (Yuan) 陳椿 Chen Chun
錢通 三十二卷 Qiantong (Ming) 胡我琨 Hu Wokun
捕蝗考 一卷 Buhuangkao (Qing) 陳芳生 Chen Fangsheng
荒政叢書 十卷 Huangzheng congshu (Qing) 俞森 Yu Sen
(欽定)康濟錄 六卷 (Qinding) Kangjilu (Qing) 陸曾禹 Lu Zengyu, 倪國璉 Ni Guolian (arr.)
保甲書 *
保甲書輯要 *
Baojiashu
Baojiashu jiyao
(Qing) 徐棟 Xu Dong; 丁日昌 Ding Richang (rev.)
牧令書 *
牧令書輯要 *
Mulingshu
Mulingshu jiyao
(Qing) 徐棟 Xu Dong; 丁日昌 Ding Richang (rev.)
(欽定)戶部則例 * (Qinding) Hubu zeli (Qing) 載齡 Zailing etc. (comp.)
賦役全書 * Fuyi quanshu (Ming/Qing) imp. ord.
續富國策 * Xu fuguo ce (Qing) 陳熾 Chen Chi
(欽定)學堂章程 * (Qinding) Xuetang zhangcheng (Qing) 張百熙 Zhang Baixi
4. 軍政之屬 junzheng Military regulations
歷代兵制 八卷 Lidai bingzhi (Song) 陳傅良 Chen Fuliang
中樞政考 * Zhongshu zhengkao (Qing) Ortai 鄂爾泰 (imp. ord.)
馬政紀 十二卷 (大元馬政記) Mazhengji (Da-Yuan mazheng ji) (Yuan/Qing) 文廷式 Wen Tingshi (et al.)
(欽定)八旗通志 三百四十二卷 (Qingding) Baqi tongzhi (Qing) Anon. (imp. ord.)
5. 法令之屬 faling Jurisdictional regulations
呂刑 * Lüxing (part of Shangshu 尚書) (Zhou) NN
子產鑄刑鼎 * Zichan zhu xingding (Zhou) 子產 Zichan
法經 * Fajing (Zhou) 李悝 Li Kui
唐律疏義 三十卷 Tanglü shuyi (Tang code) (Tang) 長孫無忌 Zhangsun Wuji (et al.; imp. ord.)
慶元條法事類 * Qingyuan tiaofa shilei (Song code) (Song) 謝深甫 Xie Shenfu
天盛年改定新律 * Tiansheng nian gaiding xinlü (Western Xia code) (Xixia)
通制條格 * Tongzhi tiaoge (Yuan code) (Yuan)
元典章 * Yuan dianzhang (Yuan)
御製大誥 * (Yuzhi) Dagao (Ming) Ming Taizu Zhu Yuanzhang 明太祖朱元璋
大明律 * Da-Ming lü (Ming code) (Ming) 李善長 Li Shanchang, Liu Ji 劉基 (et al.; imp.ord.)
三朝要典 * Sanchao yaodian (Ming) 顧秉謙 Gu Bingqian, 黃立極 Huang Liji, 馮銓 Feng Quan (et al.; imp.ord.)
皇明制書 * Huang-Ming zhishu (Ming) (et al.; imp.ord.)
大清律例 四十七卷 Da-Qing lüli (Qing code) (Qing) 三泰 Santai, 徐本 Xu Ben (et al.; imp. ord.)
6. 考工之屬 kaogong Regulations concering state-operated construction work
魯班經 * Lu Ban jing (Zhou) 魯班 Lu Ban (?)
營造法式 四十三卷 Yingzao fashi (Song) 李誡 Li Jie (et al.; imp. ord.)
(欽定)武英殿聚珍版程式 一卷 (Qinding) Wuyingdian juzhenban chengshi (Qing) 金簡 Jin Jian

* not included in the collectaneum Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.