ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Alternative Histories (bieshi lei 別史類)

Jul 8, 2010 © Ulrich Theobald

Alternative Histories (bieshi lei 別史類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Historiography (shibu 史部). This type of history book is seen as an unofficial but qualitatively good history, in contrast to the official dynastic histories (zhengshi 正史). The term bieshi first appears in a Song period 宋 (960-1279) catalogue. The Qidan guo zhi 契丹國志 and Da-Jin guo zhi 大金國志 can be seen as alternatives to the official Liaoshi 遼史 and Jinshi 金史, the Mingshu 明書 as alternative to the official Mingshi 明史. Although the term bieshi is often used in various bibliographies, it is by no means clear what an "alternative history" is. Except the above-mentioned books, the section on alternative histories in the collectaneum Siku quanshu 四庫全書 includes the books Yizhoushu 逸周書, Dongguan hanji 東觀漢紀, Jiankang shilu 建康實錄, Tongzhi 通志 and Dongdu shilüe 東都事略, in total 20 books.


逸周書 十卷 Yizhoushu (Zhou) NN; (Jin) 孔晁 Kong Chao (comm.)
世本 五卷 (續修) Shiben (Zhou) Anon.
帝王世紀 十卷 (續修) Diwang shiji (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi
楚漢春秋 * Chu-Han chunqiu (Han) 陸賈 Lu Jia
東觀漢記 二十四卷 Dongguan hanji (Han) 劉珍 Liu Zhen (et al.)
魏略 * Weilüe (Wei) 魚豢 Yu Huan
漢晉春秋 * Han-Jin chunqiu (Jin) 習鑿齒 Xi Zaochi
晉陽秋 * Jinyang qiu (Jin) 孫盛 Sun Sheng
建康實錄 二十卷 Jiankang shilu (Tang) 許嵩 Xu Song
晉春秋 * Jin chunqiu (Tang) 杜延業 Du Yanye
隆平集 二十卷 Longpingji (Song) 曾鞏 Zeng Gong
古史 六十卷 Gushi (Song) 蘇轍 Su Che
通志 二百卷 Tongzhi (Song) 鄭樵 Zheng Qiao
東都事略 一百三十卷 Dongdu shilüe (Song) 王稱 Wang Cheng
路史 四十七卷 Lushi (Song) 羅泌 Luo Qin
(欽定重訂)契丹國志 二十八卷 (Qinding chongding) Qidan guo zhi (Song) 葉隆禮 Ye Longli
(欽定重訂)大金國志 四十一卷 (Qinding chongding) Da-Jin guo zhi (Song) 宇文懋昭 Yuwen Maozhao
古今紀要 十九卷 Gujin jiyao (Song) 黃震 Huang Zheng
蕭氏續後漢書 四十四卷 Xiaoshi Xu houhanshu (Song) 蕭常 Xiao Chang
郝氏續後漢書 八十七卷 Haoshi Xu houhanshu (Yuan) 郝經 Hao Jing; 苟宗道 Gou Zongdao (comm.)
春秋别典 十五卷 Chunqiu biedian (Yuan) 薛虞畿 Xue Yuji
蜀漢本末 三卷 (存目) Shu-Han benmo (Yuan) 趙居信 Zhao Juxin
元朝秘史 (蒙古秘史) 十卷 (續修) Yuanchao bishi (Menggu mishi) (Yuan) NN
天漢玉牒 一卷 (存目) Tianhan yudie (Ming) NN
宋史新編 二百卷 (存目) Songshi xinbian (Ming) 柯維騏 Ke Weiqi
荒史 六卷 (存目) Huangshi (Ming) 陳士元 Chen Shiyuan
藏書 六十八卷 (存目)
續藏書 二十七卷 (存目)
Cangshu
Xu cangshu
(Ming) 李贄 Lu Zhi
函史 一百二卷 (存目) Hanshi (Ming) 鄧元錫 Deng Yuanxi
明書 四十五卷 (存目) Mingshu (Ming) 鄧元錫 Deng Yuanxi
邃古記 八卷 (存目) Suiguji (Ming) 朱謀㙔 Zhu Mouhan
季漢書 五十六卷 (存目) Jihanshu (Ming) 謝陛 Xie Bi
晉史刪 四十卷 (存目) Jinshishan (Ming) 茅國縉 Mao Guojin
南宋書 六十卷 (存目) Nansongshu (Ming) 錢士升 Qian Shicheng
晉書別本 一百三十卷 (存目) Jinshu bieben (Ming) 蔣之翹 Jiang Zhiqiao
唐紀 一卷 (存目) Tangji (Ming) 孫慤 Sun Que
稽古篇 五十五卷 (存目) Jigupian (Ming) 郭之奇 Guo Zhiqi
罪惟錄 九十卷 (續修) Zuiweilu (Ming) 金幼孜 Jin Youzi
明書 一百七十一卷 (存目) Mingshu (Qing) 傅維麟 Fu Weilin
西魏書 二十四卷 (續修) Xiweishu (Qing) 謝啓昆 Xie Qikun
元史類編 四十二卷 (續修) Yuanshi leibian (Qing) 邵遠平 Shao Yuanping
(欽定)歷代紀事年表 一百卷 (Qinding) Lidai jishi nianbiao (Qing)
(欽定)續通志 六百四十卷 (Qinding) Xu tongzhi (Qing)
(欽定)皇朝通志 (Qinding) Huangchao tongzhi (Qing)
東南紀事 十二卷 (續修) Dongnan jishi (Qing) 邵廷釆 Shao Tingcai
西南紀事 十二卷 (續修) Xinan jishi (Qing) 邵廷釆 Shao Tingcai
南疆繹史 五十六卷 (續修) Jiangnan yishi (Qing) 溫令貽 Wen Lingyi
小腆紀傳 六十五卷 (續修) Xiaodian jizhuan (Qing) 徐鼒 Xu Nai
九國志 十二卷 (續修) Jiuguozhi (Song) 路振 Lu Zhen
南漢紀 五卷 (續修) Nanhanshu (Song) 吳蘭修 Wu Lanxiu
南漢書 十八卷 (續修) Nanhanshu (Song) 梁廷楠 Liang Tingnan
西夏書 一卷 (續修) Xixia shushi (Qing) 周春 Zhou Chun
西夏書事 二十四卷 (續修) Xixia shushi (Qing) 吳廣成 Wu Guangcheng
尚史 一百七卷 Shangshi (Qing) 李鍇 Li Kai
元書 * Yuanshu (Qing) 曾廉 Zeng Lian
季漢五志 十二卷 (存目) Jihan wuzhi (Qing) 王復禮 Wang Fuli
晉記 六十八卷 (存目) Jinji (Qing) 郭倫 Guo Lun
元史新編 九十五卷 (續修) Yuanshi xinbian (Qing) 魏源 Wei Yuan
宋史翼 四十卷 (續修) Songshiyi (Qing) 陸心源 Lu Xinyuan

* not included in the collectaneum Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書