CHINAKNOWLEDGE - a universal guide for China studies | HOME | About
Encoding: Unicode (UTF-8) [Location: HOME > Literature > Historiographical category > Regional histories]

Chinese Literature
Regional histories (zaiji 載記)


The literary type of regional histories (zaiji lei 載記類) is a sub-category to the literary category of historiography (shibu 史部) in the collectaneum Siku quanshu 四庫全書. The regions concerned were often seen as a competitor to the righteous dynasty. These can be states like Wu 吳 and Yue 越 from the Warring States period 戰國 (5th cent.-221 BCE), or the Sixteen States 十六國 (300~430) from the Eastern Jin period 東晉 (317-420), or the Southern Tang dynasty 南唐 (937-975) during the Five Dynasties period 五代 (907-960). The largest part of the books in this section are neutral historical descriptions of certain regions, like the Huayang guo zhi 華陽國志, a history of early Sichuan and the region of Hanzhong 漢中. Two books in this section, the Chaoxian shilüe 朝鮮史略 and the Yueshilüe 越史略, are descriptions of foreign states (Korea and Vietnam, respectively). The section of regional histories in the Siku quanshu includes 23 books.

書名 Title Author(s)
吳越春秋 Wu-Yue chunqiu (Han) 趙曄 Zhao Ye
越絕書 Yuejueshu (Han) 袁康 Yuan Kang, 吳平 Wu Ping
蜀王本紀 Shuwang benji (Han) 揚雄 Yang Xiong
徐偃王志 Xu Yanwang zhi () NN
華陽國志 Huayang guozhi (Jin) 常璩 Chang Qu
鄴中記 Yezhongji (Jin) 陸翽 Lu Hui
三十國春秋 Sanshiguo chunqiu (Jin) 蕭方等 Xiao Fangdeng
十六國春秋 Shiliuguo chunqiu (Wei) 崔鴻 Cui Hong (?)
蠻書 Manshu (Tang) 樊綽 Fan Chuo
釣磯立談 Diaoji litan (Southern Tang) 史虛白 Shi Xubai
江南野史 Jiangnan yeshi (Song) 龍袞 Long Gun
江南別錄 Jiangnan bielu (Song) 陳彭年 Chen Pengnian
江表志 Jiangbiaozhi (Song) 鄭文寶 Zheng Wenbao
江南餘載 Jiangnan yuzai (Song) Anon.
三楚新錄 San Chu xinlu (Song) 周羽梨 Zhou Yuli
五國故事 Wuguo gushi (Song) Anon.
蜀檮杌 Shu taowu (Song) 張唐英 Zhang Tangying
馬氏南唐書 Mashi Nantangshu (Song) 馬令 Ma Ling
陸氏南唐書 Lushi Nantangshu (Song) 陸游 Lu You
南漢書 Nanhanshu (Song) 梁廷楠 Liang Tingnan
吳越備史 Wu-Yue beishi (Song) 錢儼 Qian Yan
九國志 * Jiuguozhi (Song) 路振 Lu Zhen
楚史檮杌 * Chushi taowu (Song) NN; (Yuan) 吾衍 Wu Yan (comp.)
蒙韃備錄 * Mengda beilu (Song) 趙珙 "Zhao Gong"
黑韃事略 * Heida shilüe (Song) Peng Daya 彭大雅, Xu Ting 徐霆 (comm.)
蒙古秘史 * Menggu mishi (Yuan) 道潤梯步 "Daorun tibu"
紅冊 (忽蘭迭卜帖兒) * Hulan debther (Yuan) 公哥朵兒只 Kun-dgah rdo-rje
安南志略 Annan zilüe (An Nam chí lược) (Trần) 黎崱 Lê Tắc
黃金史 * Huangjinshi (Ming)
越史略 Yueshilüe (Đại Việt sử lược) () NN
朝鮮史略 Chaoxian shilüe (Joseon saryak) () NN
朝鮮志 Chaoxianzhi (Joseon ji) () NN
南明野史 * Nanming yeshi (Qing) "南沙三余氏 Nansha sanyu shi"
欽定蒙古源流 (Qinding) Menggu yuanliu (Qing) 薩囊徹辰 "Sanang Chechen"
十國春秋 Shiguo chunqiu (Qing) 吳任臣 Wu Renchen
西夏書事 * Xixia shushi (Qing) 吳廣成 Wu Guangcheng
泐史 * Leshi (Yuan, Ming, Qing) NN
蒙兀兒史記 * Mengwur shiji (Qing) 屠寄 Tu Ji
皇朝藩部要略 * Huangchao fanbu yaolüe (Qing) 祁韻士 Qi Yuanshi
西夏記 * Xixiaji (Rep) 戴錫章 Dai Xizhang

* not included in the imperial collectaneum Siku quanshu 四庫全書
Chinese literature according to the four-category system

3 July, 2010 © Ulrich Theobald · Mail