ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Suishu jingji zhi 隋書經籍志

Feb 5, 2011 © Ulrich Theobald

Suishu jingji zhi 隋書經籍志 is a bibliography included in the official dynastic history Suishu 隋書 as one of the treatises (zhi 志). It was compiled on imperial order between 641 and 656 by a team under the supervision of Wei Zheng 魏徵 (580-643). The compilers made use of older, now lost bibliographies, like Sui Daye zhengyu shumu lu 隋大業正御書目錄 from the Sui period 隋 (581-618), or Ruan Xiaoxu's 阮孝緒 (479-536) Qilu 七錄 from the Liang period 梁 (502-557).

The Jingji zhi lists 3,127 books available in the palace libraries, with a physical volume of 36,708 juan. Of the books listed, 1,064 are indicated as lost. Including the lost books, a total of 4,191 texts is listed. The books are arranged in 4 categories (sibu 四部), namely Confucian Classics (jing 經), histories (shi 史), "masters and philosophers" (zi 子), and belles-lettres (ji 集). They are divided into 40 sub-categories. Texts on Buddhism and some religious texts on Daoism are added in an appendix, but only with a statement about the number of writings and not a detailed listing of the books.

For each book, the author (including time and official position) and the size (in juan) is indicated, and for some books, remarks are provided, like the status of the preservation or the authenticity of the content. Each category and sub-category is accompanied by an introduction describing the particular school or type of text, and the bibliography itself is headed by a general introduction. The categorisation of literature in the Suishu jingji zhi was the basic model for virtually all later bibliographies.

The Qing-period 清 (1644-1911) scholar Zhang Zongyuan 章宗源 (1751-1800) compiled a critical edition of the Jingji zhi called Suishu jingji kaozheng 隋書經籍考證, published in 1877. The same did Yao Zhenzong 姚振宗 (1842-1906) in 1897 with his Suishu jingji zhi kaozheng 隋書經籍志考證). In 1955, the Shangwu yinshuguan press 商務印書館 published imperial bibliographies of ten official dynastic histories, Shishi yiwen jingji zhi 十史藝文經籍志 (including the bibliographic treatises of the Hanshu 漢書, Suishu, Jiutangshu 舊唐書, Xintangshu 新唐書, Songshi 宋史, Liaoshi 遼史, Jinshi 金史, Yuanshi 元史, Mingshi 明史 and Qingshigao 清史稿).

The Suishu bibliography included in this book has been revised on the base of the investigations of Zhang Zonguyan and Yao Zhenzong. Another study on the Suishu jingshi zhi was made by Zhang Pengyi 張鵬一 (1867-1943), published in 1904 (Suishu jingji zhi bu shumu 隋書經籍志補書目).

Table 1. Literary categories of the Suishu jingji zhi 隋書經籍志
1. 六藝經緯 Liuyi jingwei The six classical and paraclassical arts (Confucian Classics), 627 books
易經 Yijing Text and commentaries on the Book of Changes 70 books
尚書 Shangshu Text and commentaries on the Book of Documents 32 books
詩經 Shijing Text and commentaries on the Book of Songs 41 books
禮記 Liji Text and commentaries on the Rites 137 books
Yue Books on music 44 books
春秋 Chunqiu Text and commentaries on the Spring and Autumn Annals 104 books
孝經 Xiaojing Text and commentaries on the Book of Filial Piety 20 books
論語 Lunyu Text and commentaries on the Confucian Analects 74 books
讖緯 Chenwei Apocryphal texts 13 books
小學 Xiaoxue Elementary learning and lexicography 111 books
2. 史 Shi Historiography, 117 books
正史 Zhengshi official dynastic histories and commentaries 67 books
古史 Gushi Histories of antiquity 34 books
雜史 Zashi Miscellaneous histories 72 books
霸史 Bashi Histories of competitive states in China 27 books
起居注 Qijuzhu Imperial diaries 44 books
舊事 Jiushi Books about "ancient affairs" 25 books
職官 Zhiguan Books on state offices 27 books
儀注 Yizhu Books on state rituals 59 books
刑法 Faxing Law canons 35 books
雜傳 Zazhuan Miscellaneous biographies 217 books
地理 Dili Books on geography 139 books
譜系 Puxi Family registers 41 books
簿錄 Pulu Notes on administrative affairs 30 books
3. 子 Zi Masters and philosophers, 853 books
儒家 Rujia Confucians 62 books
道家 Daojia Daoists 78 books
法家 Fajia Legalists 6 books
名家 Mingjia Sophists or dialecticians 4 books
墨家 Mojia Mohists 3 books
縱橫家 Zonghengjia Coalition advisors or diplomatists 2 books
雜家 Zajia Miscellaneous or syncretist texts 97 books
農家 Nongjia Agronomical texts 5 books
小說家 Xiaoshuojia Storytellers 25 books
兵家 Bingjia Military treatises 133 books
天文 Tianwen Astronomical books 97 books
曆數 Lishu Mathematical and divinatory books 100 books
五行 Wuxing Books on the Five Agents 272 books
醫方 Yifang Medical texts 256 books
4. 集 Ji Belles-Lettres, 554 books
楚辭 Chuci Poetry of the South and commentaries 10 books
別集 Bieji Collected writings of individual authors 437 books
總集 Zongji Anthologies and collective belles-lettres 107 books
5. 道經 Daojing Writings of Religious Daoism, 377 books (no titles provided)
經戒 Jingjie Classics and writings on fasting 301 books
餌服 Erfu Writings on diet 46 books
房中 Fangzhong Books on the art of the bedchamber 13 books
符錄 Fulu Writings on talismans 17 books
6. 佛經 Fojing Buddhist writings (see also Shijia 釋家), 1950 books (no titles provided)
大乘經 Dasheng jing Mahāyāna sūtras, 617 books, of these 558 sūtras (jing 經) and 59 commentaries (shu 疏)
小乘經 Xiaosheng jing Hinayāna sūtras, 487 books
雜經 Zajing Miscellaneous sūtras, 380 books
雜疑經 Zayi jing Miscellaneous sūtras of doubtful origin, 172 books
大乘律 Dasheng lü Mahāyāna vinayas, 52 books
小乘律 Xiaosheng lü Hinayāna vinayas, 80 books, of these 77 vinayas ( 律) and 2 commentaries (jiangshu 講疏)
雜律 Zalü Miscellaneous vinayas, 27 books
大乘論 Dasheng lun Mahāyāna śāstras, 141 books, of these 30 śāstras (lun 論) and 15 commentaries (shu 疏)
小乘論 Xiaosheng lun Hinayāna śāstras, 567 books of these 21 śāstras and 10 commentaries (jiangshu 講疏)
雜論 Zalun Miscellaneous śāstras, 51 books, of these 32 śāstras and 9 commentaries (jiangshu 講疏)
Sources:
Cao Shuwen 曹淑文 (1983). "Tantan Suishu jingji zhi de zuozhe wenti 談談《隋書·經籍志》的作者問題", Tushuguanxue yanjiu 圖書館學研究, 1983 (3).
Cao Zhi 曹之, Sun Wenjie 孫文傑 (2009). "Suishu jingji zhi shi yi bu banben mulu 《隋書經籍志》是一部版本目錄", Zhongguo Tushuguan xuebao 中國圖書館學報, 2009 (1).
Di Yao 瞿瑶 (2014). "Hanshu yiwen zhi yu Suishu jingji zhi fenlei bijiao 《漢書書·藝文志》與《隋書·經籍志》分類比較", Anhui wenxue (xiabanyue) 安徽文學(下半月), 2014 (10).
Ding Yanfeng 丁延峰 (2005). "Suishu jingji zhi zhi Liang you kaoshi 《隋書·經籍志》之“梁有”考釋", Zhongguo wenhua yanjiu 中國文化研究, 2005 (8).
Du Yanxin 杜延鑫 (2007). "Hanyu yiwen zhi yu Suishu jingji zhi zhi bijiao: Cong liujing de jiaodu kan liang zhe de butong 《漢書書·藝文志》與《隋書·經籍志》之比較——從六經的角度看兩者的不同", Neijiang Shifan Xueyuan xuebao 内江師範學院學報, 2007 (2).
Ge Xiao'ai 葛曉愛 (2004). "Suishu jingji zhi zhulu wangshu chutan 《隋書·經籍志》著錄亡書初探", Tushuguan lilun yu shijian 圖書館理論與實踐, 2004 (4).
Gu Yifan 顧一凡 (2017). "Wei Jin zhi Suichao dili shu de yanbian ji shuliang zengduo de yuanyin: Cong Hanshu yiwen zhi dao Suishu jingji zhi 魏晉至隋朝地理書的演變及數量增多的原因——從《漢書書·藝文志》到《隋書·經籍志》", Wuxi Shangye Zhiye Jishu Xueyuan xuebao 無錫商業職業技術學院學報, 2017 (3).
He Fasu 何發甦 (2009). "Shibu leimu de bian yu bu bian: Cong Suishu jingji zhi dao Siku quanshu zongmu 史部類目的變與不變——從《隋書·經籍志》到《四库全書總目》", Yan'an Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 延安大學學報(社會科學版), 2009 (2).
He Jun 何軍 (1993). "Suishu jingji zhi 隋書·經籍志", in Shi Quanchang 石泉長, ed. Zhonghua baike yaolan 中華百科要覽 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 614.
He Xiaotao 何曉濤 (2002). "Suishu jingji zhi shixue sixiang chutan 《隋書·經籍志》史學思想初探", Beijing shehui kexue 北京社會科學, 2002 (8).
He Xinwen 何新文 (1997). "Suishu jingji zhi zai wenxue muluxue shi shang de chengjiu yu yingxiang 《隋書·經籍志》在文學目錄學史上的成就和影響", Hubei Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 湖北大學學報(哲學社會科學版), 1997 (5).
Ju Fei 鞠飛 (2006). "Qiantan Hanshu yiwen zhi, Suishu jingji zhi zhong suo lie pianmu juanmu de yiyi 淺談《漢書書·藝文志》《隋書·經籍志》中所列篇目卷數的意義, Liaoning Xingzheng Xueyuan xuebao 遼寧行政學院學報, 2006 (10).
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, ed. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 714.
Li Wanying 李萬營 (2015). "You shibu mulu de liubian kan jingxue yu shixue de hudong: Yi Hanshu yiwen zhi, Suishu jingji zhi, Siku quanshu zongmu wei kaocha duixiang 由史部目錄的流變看經學與史學的互動——以《漢書書·藝文志》《隋書·經籍志》《四庫苦全書總目》為考察對象", Nanchang Hangkong Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 南昌航空大學學報(社會科學版), 2015 (6).
Li Zhizhong 李致忠 (2001). "Suishu jingji zhi zongxu jianzhu 《隋書·經籍志》總序箋注", Wenxian 文獻, 2001 (10).
Liu Chang 劉暢 (2015). "Hanshu yiwen zhi zhuzi lüe he Suishu jingji zhi zibu de bijiao 《漢書書·藝文志》“諸子略”和《隋書·經籍志》“子部”的比較, Mingzuo xinshang 名作欣賞, 2015 (4).
Liu Jing 劉靜 (2000). "You Hanshu yiwen zhi, Suishu jingji zhi, Siku quanshu zongmu kan muluxue liubian 由《漢書書·藝文志》《隋書·經籍志》《四庫全書總目》看目錄學流變", Liaocheng Shifan Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 聊城師範學院學報(哲學社會科學版), 2000 (8).
Meng Zhaojin 孟昭晉 (1992). "Suishu jingji zhi 隋書·經籍志", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Vol. Xinwen chuban 新聞出版 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe) 307.
Meng Zhaojin 孟昭晉 (1993). "Suishu jingji zhi 隋書經籍志", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Tushuguanxue qingbaoxue dang'anxue 圖書館學•情報學•檔案學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 406.
Pan Yinsheng 潘寅生, Guo Jiankui 郭建魁, ed. (1993). Zhonghua shehui kexue gongjushu cidian 中華社會科學工具書辭典 (Lanzhou: Gansu renmin chubanshe), 719.
Ren Lili 任莉莉 (2011). "Shuo Suishu jingji zhi zhu zhong de Liang you 說《隋書·經籍志》注中的“梁有”", Tushuguan zongzuo yu yanjiu 圖書館工作與研究, 2011 (7).
Sheng Guangzhi 盛廣智 (1996). "Suishu jingji zhi 隋書經籍志", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baike da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 294.
Shi Ding 施丁 (1980). "Cong Suishu jingji zhi kan Han-Sui jian lishi zhuanshu de fazhan 從《隋書·經籍志》看漢書隋間歷史撰述的發展", Shixue shi ziliao 史學史資料, 1980 (4).
Sun Mingchen 孫鳴晨 (2017). "Jing-shi-zi-ji shi li yu Suishu jingji zhi shuo bianzheng “‘經史子集’始立于《隋書·經籍志》”說辨正", Tushuguan gongzuo yu yanjiu 圖書館工作與研究, 2017 (10).
Tang Fang 唐芳 (2010). "Hanshu yiwen zhi yu Suishu jingji zhi zhong xiaoshuo lei wenxian mulu zhi bijiao 《漢書書·藝文志》與《隋書·經籍志》中小說類文獻目錄之比較", Heilongjiang keji xinxi 黑龍江科技信息, 2010 (8).
Tang Guirong 唐貴榮, ed. (1997). Zhongguo shumu jiansuo cidian 中國書目檢索辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 203.
Tang Rong 唐榮 (2016). "Jin shi nian Suishu jingji zhi yanjiu zongshu 近十年《隋書·經籍志》研究綜述", Mingzuo xinshang 名作欣賞, 2016 (10).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 820.
Wu Huaiqi 吳懷祺 (1995). "Suishu jingji zhi de shixue guan 《隋書·經籍志》的史學觀", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 1995 (2).
Wu Jiawen 吳捷文 (1997). "Suishu jingji zhi 隋書·經籍志", in Pang Pu 龐樸, ed. Zhongguo ruxue 中國儒學 (Shanghai: Dongfang chuban zhongxin), Vol. 3, 11.
Wu Wen 吳雯 (2013). "Cong Suishu jingji zhi xu kan Han-Tang jian dang'an zhuangkuang 從《隋書·經籍志序》看漢書唐間檔案狀況", Lantai shijie 蘭台世界, 2013 (11).
Wuhan Daxue Lishi Xi Jianming lishi cidian bianxiezu 武漢大學歷史系《簡明歷史辭典》編寫組, ed. (1983). Jianmin lishi cidian 簡明歷史辭典 (Zhengzhou: Henan renmin chubanshe), 993.
Xiao Sa 肖洒 (2013). "Suishu jingji zhi yu Xintangshu yiwen zhi sibu fenleifa de bijiao 《隋書·經籍志》與《新唐書·藝文志》四部分類法的比較", Mingzuo xinshang 名作欣賞, 2013 (1).
Xu Xinghai 徐興海 (1988). "Suishu jingji zhi 隋書經籍志", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, ed. Zhongguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 221.
Xu Yunhe 許雲和 (2015). "Jingdian jiangou. Suishu jingji zhi zongji de fanshi yiyi 經典建構:《隋書·經籍志》總集的範式意義", Wenxue yichan 文學遺產, 2015 (7).
Yang Qing 陽清, He Xueli 何雪利 (2018). "Suishu jingji zhi zhulu chongchu wenxian shuwei 《隋書·經籍志》著錄重出文獻述微", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 2018 (6).
Yu Zhaojun 于兆軍 (2011). "Hanshu yiwen zhi yu Suishu jingji zhi bijiao 《漢書書·藝文志》與《隋書·經籍志》比較", Lantai shijie 蘭台世界, 2011 (12).
Zhang Guye 張固也 (1998). "Suishu jingji zhi suo ju jiulu xintan 《隋書經籍志》所據“舊錄”新探", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 1998 (5).
Zhang Jianhua 張劍華 (2010). "Suishu jingji zhi zongji gainian bianxi 《隋書·經籍志》“總集”概念辨析", Daxue tushu qingbao xuekan 大學圖書情報學刊, 2010 (2).
Zhang Qiong 張瓊 (2013). "Lun Suishu jingji zhi dui Hanshu yiwen zhi de chaoyue 論《隋書·經籍志》對《漢書書·藝文志》的超越", Tushu gongzuo yu yanjiu 圖書館工作與研究, 2013 (1).
Zhao Qian 趙倩 (2010). "Qianlun Hanshu yiwen zhi yu Suishu jingji zhi de qubie 淺論《漢書書·藝文志》與《隋書·經籍志》的區別", Yuwen xuekan 語文學刊, 2010 (6).
Zheng Zuxiang 鄭祖襄 (2006). "Suishu jingji zhi yinyue shu shulüe 《隋書·經籍志》音樂書述略", Zhongyang Yinyue Xueyuan xuebao 中央音樂學院學報, 2006 (8).
Zhongguo baike da cidian bianweihui 《中國百科大辭典》 編委會, ed. (1990). Zhongguo baike da cidian 中國百科大辭典 (Beijing: Huaxia chubanshe), 425.
Zhu Haoran 祝昊冉 (2012). "Hanshu yiwen zhi yu Suishu jinji zhi zhulu tili zhi bijiao 《漢書·藝文志》與《隋書·經籍志》著錄體例之比較", Wenjiao ziliao 文教資料, 2012 (11).
Zhu Weining 朱維寧 (1985). "Suishu jingji zhi zao woguo gudai muluxue shi shang de diwei he zuoyong 《隋書經籍志》在我國古代目錄學史上的地位和作用", Tushuguanxue yanjiu 圖書館學研究, 1985 (4).