ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Historical Critique (shiping lei 史評類)

Jul 8, 2010 © Ulrich Theobald

Historical Critique (shiping lei 史評類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Historiography (shibu 史部). It was first introduced by the Song period 宋 (960-1279) bibliography Junzhai dushu zhi 郡齋讀書志. Two types of books are united in this section, firstly critiques on historiography, like Liu Zhiji's 劉知幾 Shitong 史通 or Zhang Xuecheng's 章學誠 Wenshi tongyi 文史通義, and secondly, books critically commenting historical events, like Wang Fuzhi's 王夫之 Du Tongjian lun 讀通鑒論 and Songlun 宋論. The section on historical critique in the series Siku quanshu 四庫全書 includes 24 books.

Table 1. Books of Historical Critique (shiping 史評)
Part of Siku quanshu 四庫全書
Part of Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書
史通 二十卷 Shitong (Tang) 劉知幾 Liu Zhiji
唐鑒 二十四卷 Tangjian (Song) 范祖禹 Fan Zuyu; 呂祖謙 Lü Zuqian (comm.)
唐史論斷 三卷 Tangshi lunduan (Song) 孫甫 Sun Fu
三國雜事 二卷 Sanguo zashi (Song) 唐庚 Tang Geng
六朝通鑒博議 十卷 Liuchao tongjian boyi (Song) 李燾 Li Tao
兩漢筆記 十二卷 Lianghan biji (Song) 錢時 Qian Shi
通鑒答問 五卷 Tongjian dawen (Song) 王應麟 Wang Yinglin
史通會要 三卷 (存目) Shitong huiyao (Ming) 陸深 Lu Shen
史通評釋 二十卷 (存目, 續修) Shitong pingshi (Ming) 李維楨 Li Weizhen; 郭孔延 Gu Kongyan (comm.)
史通訓故 二十卷 (存目, 續修) Shitong xungu (Ming) 王維儉 Wang Weijian
史乘考誤 十卷 (存目) Shicheng kaowu (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
學史 十三卷 Xueshi (Ming) 邵寶 Shao Bao
史糾 六卷 Shijiu (Ming) 朱明鎬 Zhu Minghao
讀通鑒論 * Du Tongjian lun (Ming) 王夫之 Wang Fuzhi
史綱評要 * Shigang pingyao (Ming) 李贄 Li Zhi (?) or 吳從先 Wu Congxian (?)
(御批)資治通鑒綱目 五十九卷 (Yupi) Zizhi tongjian gangmu (Tongjian gangmu) (Song) 朱熹 Zhu Xi (comp.); 清聖祖 Qing Shengzu (comm.)
通鑒綱目前編 * Tongjian gangmu qianbianAnnals and Chronicles (Ming) 1) 南軒 Nan Xuan, 2) Xu Gao 許誥
史通通釋 二十卷 Shitong tongshi (Qing) 浦起龍 Pu Qilong
(御批)資治通鑑綱目前編 十八卷 (Yupi) Zizhi tongjian gangmu qianbian (Song) 金履祥 Jin Lüxiang; (Qing) 清聖祖 Qing Shengzu (comm.)
(御批)續資治通鑑綱目 二十七卷 (Yupi) Xu zizhi tongjian gangmu (Ming) 商輅 Shang Lu et al.; 周禮 Zhou Li, 張時泰 Zhang Shitai (suppl.); (Qing) 清聖祖 Qing Shengzu (comm.)
通鑒綱目三編 Tongjian gangmu sanbianAnnals and Chronicles (Qing) 張廷玉 Zhang Tingyu
滿洲資治通鑒綱目 * Manzhou zizhi tongjian gangmu (Qing) coll. (imp. ord.)
讀史糾謬 十五卷 (續修) Du Shijiu miu (Qing) 牛運震 Niu Yunzhen
史通削繁 四卷 (續修) Shitong xiaofan (Qing) 紀昀 Ji Yun
文史通義 九卷 (續修) Wenshi tongyi (Qing) 章學誠 Zhang Xuecheng
十七史商榷 百卷 (續修) Shiqishi shangque (Qing) 王鳴盛 Wang Mingsheng
廿二史箚記 三十六卷 (續修) Nian'ershi zhaji (Qing) 趙翼 Zhao Yi
考信錄 三十六卷 (續修) Kaoxinlu (Qing) 崔述 Cui Shu
綱鑒易知録 * Gangjian yizhi lu (Qing) 吳乘權 Wu Chengquan
古史辨 * Gushibian (Rep.) 顧頡剛 Gu Jiegang
* not included in the series Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要 (Cunmu 存目 section), nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.