ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Annals and Chronicles (biannian lei 編年類)

Jul 8, 2010 © Ulrich Theobald

Annals and Chronicles (biannian lei 編年類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Historiography (shibu 史部). Unlike the official dynastic histories (zhengshi 正史), which are arranged in a biographic-thematic style (jizhuanti 紀傳體), the annals are strictly chronological (biannianti 編年體). The most important chronicles are the Hanji 漢紀, Houhanji 後漢紀, Zizhi tongjian 資治通鑒, Xu zizhitongjian changbian 續資治通鑒長編 and Jianyan yilai xinian yaolu 建炎以來系年要錄. The annals section of the collectaneum Siku quanshu 四庫全書 contains 38 books.


春秋左傳 Chunqiu-ZuozhuanConfucian Classics (Zhou) NN
竹書紀年 二卷 Zhushu jinian (Zhou) NN; (Liang) 沈約 Shen Yue (comm.)
前漢紀 (漢紀) 三十卷 Qianhanji (Hanji) (Han) 荀悅 Xun Yue
後漢紀 三十卷 Houhanji (Jin) 袁宏 Yuan Hong
元經 十卷 Yuanjing (Sui) 王通 Wang Tong (?), (Tang) 薛收 Xue Shou (comp.)
通曆 (通紀) 十二卷 Tongli (Tongji) (Tang) 馬總 Ma Zong; (Song) 孫光憲 Sun Guangxian (cont.)
大唐創業起居注 三卷 (Da-)Tang chuangye qijuzhu (Song) 溫大雅 Wen Daya
五代春秋 二卷 (存目) Wudai chunqiu (Song) 尹洙 Yin Zhu
資治通鑒 二百九十四卷 Zizhi tongjian (Song) 司馬光 Sima Guang; (Yuan) 胡三省 Hu Sanxing (comm.)
稽古錄 二十卷 Jigulu (Song) 司馬光 Sima Guang
資治通鑑外紀 十卷 Zizhi tongjian waiji (Song) 劉恕 Liu Shu
皇王大紀 八十卷 Huangwang daji (Song) 胡宏 Hu Hong
續資治通鑒長編 五百二十卷 Xu zizhi tongjian changbian (Song) 李燾 Li Tao
大事記 十二卷 Dashiji (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
建炎以來系年要錄 二百卷 Jianyan yilai xinian yaolu (Song) 李心傳 Li Xinchuan
續宋編年資治通鑒 十五卷 Xu Song biannian zizhi tongjian (Song) 劉時舉 Liu Shiju
續宋編年資治通鑒 十八卷 (存目) Xu Song biannian zizhi tongjian (Song) 李燾 Li Tao
皇宋十朝綱要 二十五卷 (續修) Huang-Song shichao gangyao (Song) 李𡌴[=埴] Li Zhi
靖康要錄 十二卷 Jingkang yaolu (Song) 汪藻 Wang Zao
通鑒綱目前編 三卷 (存目) Tongjian gangmu qianbian (Ming) 許誥 Xu Gao
宋史全文 三十六卷 Songshi quanwen (Yuan) NN
資治通鑒前編 十八卷 Zizhi tongjian qianbian (Song) 金履祥 Jin Lüxiang
通鑒綱目 Tongjian gangmuHistorical critique (Song) 朱熹 Zhu Xi
資治通鑒續編 二十四卷 Zizhi tongjian xubian (Yuan/Ming) 陳桱 Chen Jing
大事記續編 七十七卷 Da shiji xubian (Yuan) 王禕 Wang Yi
元史續編 十六卷 Yuanshi xubian (Ming) 胡粹中 Hu Cuizhong
國榷 一卷 (續修) Guoque (Ming) 談遷 Tan Qian
明大政記 二十五卷 (存目) Ming dazheng ji (Ming) 雷禮 Lei Li
通鑒綱目前編 二十五卷 (存目) Tongjian gangmu qianbian (Ming) 南軒 Nan Xuan
龍飛紀略 八卷 (存目) Longfei jilüe (Ming) 吳樸 Wu Pu
皇明通紀 * Huang-Ming tongji (Ming) 陳建 Chen Jian
皇朝啟運錄 * Huangchao qiyun lu (Ming) 陳建 Chen Jian
皇明從信錄 四十卷 (續修) Huang-Ming congxin lu (Ming) 陳建 Chen Jian; 沈國元 Shen Guoyuan (rev., suppl.)
兩朝從信錄 三十五卷 (續修) Huang-Ming congxin lu (Ming) 沈國元 Shen Guoyuan
皇明法傳錄 二十八卷 (續修) Huang-Ming fazhuan lu (Ming) 陳建 Chen Jian; 高汝栻 Gao Rushi (rev., suppl.); 吳楨 Wu Zhen (rev.)
宋元資治通鑒 * Song-Yuan zizhi tongjian (Ming) 王宗沐 Wang Zongmu
宋元資治通鑒 一百五十七卷 (存目) Song-Yuan zizhi tongjian (Ming) 薛應旂 Xue Yingqi
憲章錄 四十七卷 (存目,續修) Xianzhanglu (Ming) 薛應旂 Xue Yingqi
兩朝憲章錄 二十卷 (存目,續修) Liangchao xianzhanglu (Ming) 吳瑞登 Wu Ruideng
憲章外史續編 十四卷 (續修) Xianzhang waishi xubian (Ming/Qing) 許重熙 Xu Chongxi
昭代典則 二十八卷 (存目,續修) Zhaodai dianze (Ming) 黃光昇 Huang Guangsheng
明大政纂要 六十卷 (存目) Ming dazheng zuanyao (Ming) 譚希思 Tan Xisi
明實錄 * Mingshilu (Ming/Qing/Rep)
崇禎長編 * Chongzhen changbian (Qing) 王楫 Wang Ji
資治通鑒補(正) 二百九十四卷 (續修) Zizhi tongjian bu(zheng) (Ming) 嚴衍 Yan Yan
(御批)歷代通鍳輯覽 一百十六卷 (Yupi) Lidai tongjian jilan (Qing) imp. ord. (comp.)
續資治通鑒 二百二十卷 (續修) Xu zizhi tongjian (Qing) 畢沅 Bi Yuan
明通鑒 九十卷 (續修) Mingtongjian (Qing) 夏燮 Xia Xie
明紀 * Mingji (Qing) 陳鶴 Chen He
滿文老檔 * Manwen laodang (Qing/Rep)
滿洲實錄 * Manzhou shilu (Qing/Rep)
武皇帝實錄 * Wu huangdi shilu (Qing/Rep)
東華錄 (續修) Donghualu (Qing) 蔣良騏 Jiang Liangqi; 王先謙 Wang Xianqian; 朱壽朋 Zhu Shouming
(御定)資治通鑒綱目三編 四十卷 (Yuding) Zizi tongjian gangmu sanbian (Qing) 張廷玉 Zhang Tingyu et al. (imp. ord.)
皇清開國方略 三十二卷 Huang-Qing kaiguo fanglüe (Qing) 阿桂 Agūi, 梁國治 Liang Guozhi (et al.; imp. ord.)
資治通鑒後編 一百八十四卷 Zizhi tongjian houbian (Qing) 徐乾學 Xu Qianxue
清實錄 * Qingshilu (Qing/Rep)
宣統政記 * Xuantong zhengji (Rep) 金毓黻 Jin Yufu

* not included in the collectaneum Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書