ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Biographies (zhuanji lei 傳記類)

Jul 8, 2010 © Ulrich Theobald

Biographies (zhuanji lei 傳記類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Historiography (shibu 史部). Biographies or collections of biographies (liezhuan 列傳) have a long tradition in China and have deeply influenced historiography. The official dynastic histories, for example, are arranged as collections of biographies instead of as a continuing chronology of events. The compilers of the collectaneum Siku quanshu 四庫全書 have divided the section of biographies into four parts: Saints and worthies (shengxian 聖賢, 2 books), i.e. Confucius and his disciples; famous persons (mingren 名人, 13 books) like Wei Zheng 魏徵, Du Fu 杜甫, Zhuge Liang 諸葛亮 or Zhu Xi 朱熹; collective records (zonglu 總錄, 36 books) like the Gu Lienüzhuan 古列女傳, Tang caizi zhuan 唐才子傳, Song mingchen yanxing lu 宋名臣言行錄, Yuanchao mingchen shilüe 元朝名臣事略, or Ming ruxue an 明儒學案; and miscellaneous records (zalu 雜錄, 9 books) with a very great narrative part in private memories, like Zhengnanlu 征南錄 or Rushuji 入蜀記. The section of biographies in the Siku quanshu includes 60 books.

1. 聖賢之屬 shengxian Saints and Worthies
孔子編年 五卷 Kongzi biannian (Song) 胡仔 Hu Zi
東家雜記 二卷 Dongjia zaji (Song) 孔傳 Kong Chuan
孔子實錄 一卷 (存目) Kongzi shilu (Yuan) NN
2. 名人之屬 mingren Famous Persons
晏子春秋 八卷 Yanzi chunqiu (Zhou) 晏嬰 Yan Ying (?)
杜工部年譜 一卷 Du Gongbu nianpu (Song) 趙子櫟 Zhao Zili
金佗稡編 五十八卷 (鄂國金佗粹編) Jintuo zuibian (Eguo jintuo zubian) (Song) 岳珂 Yue Ke
忠貞錄 四卷 Zhongzhenlu (Ming) 李維樾 Li Weiyue, 林增志 Lin Zengzhi
諸葛忠武書 十卷 Zhuge Zhongwu shu (Ming) 楊時偉 Yang Shiwei
朱子年譜 四卷 Zhuzi nianpu (Qing) 王懋紡 Wang Maofang
3. 總錄之屬 zonglu Collective Records
古列女傳 七卷
續列女傳 一卷
Gu lienüzhuan (Lienüzhuan)
Xu lienüzhuan
(Han) 劉向 Liu Xiang
漢末英雄傳 一卷 (存目) Hanmo yingxiong zhuan (Sanguo-Wei) 王粲 Wang Can
高士傳 三卷 Gaoshizhuan (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi
續高士傳 五卷 (存目) Xu gaoshi zhuan (Qing) 高兆 Gao Zhao
孝子傳 * Xiaozizhuan ()
卓異記 一卷 Zhuoyiji (Tang) 李翱 Li Ao (?)
高僧傳 GaosengzhuanBuddhist writings (Liang) 慧皎 Huijiao
續高僧傳 Xu gaosengzhuanBuddhist writings (Tang) 道宣 Daoxuan
宋高僧傳 Song gaosengzhuanBuddhist writings (Song) 贊寧 Zanning
廣卓異記 二十卷 (存目) Guang zhuoyiji (Song) 樂史 Yue Shi
名臣碑傳琬琰集 一百七卷 Mingchen beizhuan wanyan ji (Song) 杜大珪 Du Dagui
宋名臣言行錄 七十五卷 Song mingchen yanxing lu (Song) 朱熹 Zhu Xi, 李幼武 Li Youwu (comp.)
伊雒淵源錄 十四卷 Yiluo yuanyuan lu (Song) 朱熹 Zhu Xi
錢塘先賢傳贊 一卷 Qiantang xianxian zhuanzan (Song) 袁韶 Yuan Shao
慶元黨禁 一卷 Qingyuan dangjin (Song) 滄州樵叟 Cangzhou Qiaosou
昭忠錄 一卷 Zhaozhonglu (Yuan) NN
敬鄉錄 十四卷 Jingxianglu (Yuan) 吳師道 Wu Shidao
唐才子傳 八卷 Tang caizi zhuan (Yuan) 辛文房 Xin Wenfang
元朝名臣事略 十五卷 Yuanchao mingchen shilüe (Yuan) 蘇天爵 Su Tianjue
古今列女傳 三卷 Gujin lienü zhuan (Ming) 解縉 Jie Jin (et al. comp.; imp. ord.)
殿閣詞林記 二十二卷 Diange cilin ji (Ming) 黃佐 Huang Zuo, 廖道南 Liao Daonan
四明文獻錄 一卷 (存目) Siming wenxian lu (Ming) 黃潤玉 Huang Runyu
伊洛淵源續錄 六卷 (存目) Yiluo yuanyuan xulu (Ming) 謝鐸 Xie Duo; (Qing) 張伯行 Zhang Boxing
嘉靖以來首輔傳 八卷 Jiajing yilai shoufu zhuan (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
明名臣琬琰錄 四十六卷 Ming mingchen wanyan lu (Ming) 徐紘 Xu Hong
元儒考略 四卷 Yuanru kaolüe (Ming) 馮從吾 Feng Congwu
諸儒學案 一卷 (續修) Zhu ruxue an (Ming) 劉元卿 Liu Yuanqing
聖學宗傳 十八卷 (續修) Shengxue zongzhuan (Ming) 周汝登 Zhou Rudeng
國朝獻徵錄 * Guochao xianzheng lu (Ming) 焦竑 Jiao Hong
濂溪志 九卷 (存目)
濂溪志 十三卷 (存目)
Lianxizhi (Ming) 李楨 Li Zhen
李嵊慈 Li Shengci
武侯全書 二十卷 (存目) Wuhou quanshu (Ming) 王士騏 Wang Shiqi
皇明名臣言行錄 二十四卷 (續修) Huangchao mingchen yanxing lu (Ming) 徐咸 Xu Xian
善行錄 十卷 (續修) Shanxinglu (Ming) 張時徹 Zhang Shiche
廉吏傳 一卷 (續修) Lianlilu (Ming) 黃汝亨 Huang Ruting
國殤紀略 一卷 (續修) Guoshang jilüe (Ming) NN
印人傳 * Yinrenzhuan (Ming/Qing) 周亮工 Zhou Lianggong
明名臣言行錄 九十五卷 (續修) Ming mingchen yanxing lu (Ming) 徐開任 Xu Kairen (comp.)
洛學編 四卷 (續修) Luoxuebian (Qing) 湯斌 Tang Bin
(欽定)八旗滿洲氏族通譜 八十卷 (Qinding) Baqi Manzhou shizu tongpu (Qing) imp. ord.
(欽定)宗室王公功績表傳 十二卷 (Qinding) Zongshi gongwang gongji biaozhuan (Qing) imp. ord.
(欽定)外藩蒙古回部王公表傳 十二卷 (Qinding) Waifan Menggu Huibu wanggong biaozhuan (Qing) imp. ord.
(欽定)勝朝殉節諸臣錄 十二卷 (Qinding) Shengchao xunjie zhuchen lu (Qing) 舒赫德 Šuhede, 于敏中 Yu Minzhong et al. (imp. ord.)
朱子年譜 六卷 (存目) Zhuzi nianpu (Qing) 朱世潤 Zhu Shirun
理學宗傳 二十六卷 (續修) Lixue zongzhuan (Qing) 孫奇逢 Sun Qifeng
明儒學案 六十二卷 Ming ruxue an (Qing) 黄宗羲 Huang Zongxi
東林列傳 二十四卷 Donglin liezhuan (Qing) 陳鼎 Chen Ding
道命錄 十卷 (存目) Daominglu (Qing) 李心傳 Li Xinchuan (comp.)
元祐黨人傳 十卷 (續修) Yuanyou dangren zhuan (Qing) 陸心源 Lu Xinyuan
宋元學案 百卷 (續修) Song-Yuan xue an (Qing) 黄宗羲 Huang Zongxi (comp.)
明儒言行錄 十二卷 Ming ru yanxinglu (Qing) 沈佳 Shen Jia
清儒學案 * Qing ruxue an (Rep) 徐世昌 Xu Shichang
國朝先正事略 六十卷 (續修) Guochao xianzheng shilüe (Qing) 李元度 Li Yuandu (comp.)
國朝耆獻類徵初編 * Guochao qixian leizheng (Qing) 李桓 Li Huan
吳中人物志 十三卷 (續修) Wuzhong renwu zhi (Qing) 張昶 Zhang Chang et al.
楚寶 四十五卷 (續修) Chubao (Qing) 周聖楷 Zhou Shengkai
清史列傳 * Qingshi liezhuan (Qing)
碑傳記 * Beizhuanji (Qing) 錢儀吉 Qian Yiji
4. 雜錄之屬 zalu Miscellaneous Records
征南錄 (孫威敏征南錄) 一卷 (Sun Weimin) Zhengnanlu (Song) 滕甫 Teng Fu
驂鸞錄 一卷 Canluanlu (Song) 范成大 Fan Chengda
吳船錄 二卷 Wuchuanlu (Song) 范成大 Fan Chengda
攬轡錄 * Lanpeilu (Song) 范成大 Fan Chengda
入蜀記 六卷 Rushuji (Song) 陸游 Lu You
西游錄 Xiyoulu (Jin-Yuan) 耶律楚材 Yelü Chucai
西使記 一卷 Xishiji (Yuan) 劉鬱 Liu Yu
使西域記 一卷 (存目) Shi Xiyu ji (Ming) 陳誠 Chen Cheng
滇行紀程 一卷 (存目) Dianxing jicheng (Qing) 許纘曾 Xu Zanceng
粵閩巡視紀略 六卷 Yue-Min xunshi jilüe (Qing) 杜臻 Du Zhen
使西紀程 二卷 (續修) Shi Xi jicheng (Qing) 郭嵩燾 Guo Songtao

* not included in the collectaneum Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.