ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Qingshi liezhuan 清史列傳

Jul 3, 2010 © Ulrich Theobald

Qingshi liezhuan 清史列傳 "Biographies of the Qing Period" is a collection of important persons from the Qing period 清 (1644-1911). It is 80-juan long and was written by a large number of unknown authors of the imperial archives.

In total the collection includes no less than 2,894 biographies, mainly taken from sources compiled in the Office for the Dynastic History (guoshiguan 國史館), like the Dachen liezhuan gaoben 大臣列傳稿本 "Draft to the [official] biographies of eminent ministers", Man-Han mingchen zhuan 滿漢名臣傳 "Biographies of famous Manchu and Chinese ministers", or the Guochao qixian leizheng 國朝耆獻類徵 "[Biographies of the] honoured [ministers] of Our Dynasty, arranged topically".

Large parts of the biographies in the Qingshi liezhuan are identical to that in the Qingshigao 清史稿, the draft to the official history of the Qing dynasty, but in the latter biographies are often shorter than in the latter.

The Qingshi liezhuan was first published in 1928 by the Zhonghua Book Company 中華書局, and in 1987 again, this time with punctuation, in 20 volumes.

Table 1. Contents of the Qingshi liezhuan 清史列傳
3 宗室王公 Zongshi wanggong Members of the imperial house and the nobility
22 大臣劃一傳檔正編 Dachen huayi zhuandang zhengbian Grand Ministers, 1st series
10 大臣劃檔次編 Dachen huadang cibian Grand Ministers, 2nd series
9 大臣傳檔續編 Dachen huadang xubian Grand Ministers, 3rd series
12 大臣劃一傳檔後編 Dachen huayi zhuandang houbian Grand Ministers, 4th series
5 新辦大臣傳 Xinbian dachen zhuan Newly appointed Grand Ministers
3 已纂未進大臣傳 Yizuan weijin dachen zhuan Grand Ministers still living
1 忠義傳 Zhongyi Loyal persons
4 儒林傳 Rulin Confucian scholars
4 文苑傳 Wenyuan Literati and writers
4 循吏傳 Xunli Benevolent officials
2 貳臣傳 Erchen Officials serving the Ming and the Qing dynasties
1 逆臣傳 Nichen Rebellious officials
Sources:
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 2110.
Guo Songyi 郭松義 (1992). "Qingshi liezhuan 清史列傳", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Part Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 843.
Wang Baohe 王保河 (1999). "Qingshi liezhuan he Beizhuanji de tedian yu shiliao jiazhi 《清史列傳》和《碑傳集》的特點與史料價值", Sichuan Shifan Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 四川師範學院學報(哲學社會科學版), 1998 (3).
Wang Feng 王豐 (2008). "Qiantan Beizhuanji he Qingshi liezhuan de lishi jiazhi ji qi tedian 淺探《碑傳集》和《清史列傳》的歷史價值及其特點", Heilongjiang keji xinxi 黑龍江科技信息, 2008 (2).
Wang Yifang 王一方 (1993). "Qingshi liezhuan 清史列傳", in Fang Ming 方鳴 et al., ed. Ershi shiji Zhongguo xueshu yaoji da cidian 二十世紀中國學術要籍大辭典 (Beijing: Zhonggong zhongyang dangxiao chubanshe), 500.
Wang Zhonghan 王鐘翰 (1982). "Qing guoshiguan yu Qingshi liezhuan 清國史館與《清史列傳》", Shehui kexue jikan 社會科學輯刊, 1982 (6).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 802.
Zhang Ronghua 張榮華 (1994). "Qingshi liezhuan 清史列傳", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Lishi 歷史卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 401.