ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Sibu congkan 四部叢刊

May 1, 2012 © Ulrich Theobald

Sibu congkan 四部叢刊 "Collectanea of the Four Categories" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Republican-period (1911-1949) scholar Zhang Yuanji 張元濟 (1867-1959). It includes 504 texts arranged in three series, 350 books in the first series (Sibu congkan chubian 四部叢刊初編), 81 books in the second series (Sibu congkan xubian 四部叢刊續編), and 73 books in the third series (Sibu congkan sanbian 四部叢刊三編).

Zhang Yuanji, courtesy name Junsheng 菊生, hailed from Haiyan 海鹽, Zhejiang, and was a secretary (zhushi 主事) of the Ministry of Justice (xingbu 刑部) and later a secretary (zhangjing 章京) in the Court of Colonial Affairs (zongli yamen 總理衙門). Because of his participation in the Reform movement of 1898 he was dismissed and from then on dedicated himself to the publication of books as director of the Commercial Press (shangwu yinshuguan 商務印書館) in Shanghai. He was responsible for the publication of the Bona edition 百衲本 of the twenty-four official dynastic histories (Ershisishi 二十四史), the three series of the Sibu congkan, and the series Xu guyi congshu 續古逸叢書, a sequel to the Guyi congshu 古逸叢書. After the foundation of the People's Republic of China he was chosen as a member of the National People's Congress (quanguo renmin daibiao dahui 全國人民代表大會). Zhang Yuanji wrote the essay Jiaoshi suibi 校史隨筆 and the book catalogue Hanfenlou jinyu shulu 涵芬樓燼餘書錄 (see Hanfenlou miji 涵芬樓秘笈).

The three series of the series Sibu congkan are arranged according to the four traditional categories of literature, namely Confucian Classics and their commentaries, historiography, "masters and philosophers", and belles-lettres. The books included are important texts through the ages. All texts are based on excellent old printings, as collected in the Hanfenlou Library 涵芬樓 and other precious collections. Most texts are based on Song- 宋 (960-1279) and Yuan- 元 (1279-1368) period prints, and the facsimiles to these texts have been produced with great care. Some texts are facsimiles of manuscript versions from the Ming 明 (1368-1644) and Qing 清 (1644-1911) periods. 72 books are based on Song-period texts, 2 on texts produced in the Jin empire 金 (1115-1234), and 34 date from the Yuan period.

The most precious Song-period prints are that of the Classics Shijing (Maoshi 毛詩), Mengzi 孟子 and Erya 爾雅, as well as the history book Zizhi tongjian 資治通鑒 and its text-critical appendix Zizhi tongjian kaoyi 資治通鑒考異 and the index Zizhi tongjian mulu 資治通鑒目錄.

The Sibu congkan has been produced with the help of lithographic reproduction. It is thus not only very important for the easy access to ancient texts to the public, but also because it preserves a lot of early prints. The first series was published in 1919 and was reprinted in 1929. In this second edition, 21 texts were produced in a better version than in the first edition. In 1936 a downscaled version was published, the so-called Suoben Sibu congcan chubian 縮本四部叢刊初編. The second series was first published in 1934, the third series in the years 1935 and 1936. The Zhonghua Press 中華書局 published a facsimile of the second series in 1984, and a year later, the Shanghai Press 上海書店 published a facsimile edition of part of the second and third series.

Impressum and first page of the Confucian Classic Zhouyi 周易 (Yijing 易經) in the collectanea Sibu congkan 四部叢刊. The impressum says that the Hanfenlou Studio 涵芬樓 in Shanghai reproduced a Song-period print as a facsimile (jingyin 景[影]印). The size of the original frame (bankuang 版匡[框]) is 6.7 × 4.8 inches according to the carpenter's foot (yingzao chi 營造尺).
Table 1. The series Sibu congkan 四部叢刊
(Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comp.)
1919 edition by Shanghai Shangwu Yinshuguan 上海商務印書館; second edition 1929
書名, length in juan Title Author(s)
經部 Jing
周易 (易經) 九卷
(附)略例 一卷
Zhouyi (Yijing)
app. Lüli
(Wei) 王弼 Wang Bi (comm.); (Jin) 韓康伯 Han Kangbo (comm.); (Tang) 邢璹 Xing Shu (comm.)
監本纂圖重言重意互注點校尚書 十三卷 Jianben zuantu chongyan yongyi huzhu dianjiao Shangshu (Han) 孔安國 Kong Anguo (comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
毛詩 (詩經) 二十卷 Maoshi (Shijing) (Han) 毛亨 Mao Heng; (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
周禮 十二卷 Zhouli (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
儀禮 十七卷 Yili (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
纂圖互注禮記 二十卷 Zuantu huzhu Liji (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
春秋經傳集解 三十卷 Chunqiu jingzhuan jijie (Jin) 杜預 Du Yu; (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
春秋公羊經傳解詁 十二卷 Chunqiu Gongyang jingzhuan jiegu (Han) 何休 He Xiu; (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
春秋穀梁傳 十二卷 Chunqiu Guliangzhuan (Jin) 范寧 Fan Ning (comp.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
孝經 一卷 Xiaojing (Tang) 李隆基 Li Longji (唐玄宗 Emperor Tang Xuanzong, comm.)
論語 十卷 Lunyu (Wei) 何晏 He Yan (comp.)
孟子 十四卷 Mengzi (Han) 趙岐 Zhao Qi (comm.)
爾雅 三卷
(附)音釋 三卷
Erya
app. Yinshi
(Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.); () NN (phon. comm.)
京氏易傳 三卷 Jingshi yizhuan (Han) 京房 Jing Fang; (Wu) 陸績 Lu Ji (comm.)
尚書大傳 五卷
序錄 一卷
辨訛一卷
Shangshu dazhuan
Xulu
Bian'e
(Han) 伏勝 Fu Sheng; (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.); (Tang) 陳壽祺 Chen Shouqi (comm.)
詩外傳 (韓詩外傳) 十卷 Shi waizhuan (Hanshi waizhuan) (Han) 韓嬰 Han Ying
大戴禮記 十三卷 Da Dai Liji (Han) 戴德 Dai De; (Northern Zhou) 盧辯 Lu Bian (comm.)
春秋繁露 十七卷 Chunqiu fanlu (Han) 董仲舒 Dong Zhongshu
經典釋文 三十卷
(附)校勘記 三卷
Jingdian shiwen
app. Jiaokanji
(Tang) 陸德明 Lu Deming; (Rep) 孫毓修 Sun Yuxiu (comm.)
方言 十三卷 Fangyan (Han) 揚雄 Yang Xiong; (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.)
釋名 八卷 Shiming (Han) 劉熙 Liu Xi
說文解字 十五卷 Shuowen jiezi (Han) 許慎 Xu Shen; (Song) 徐鉉 Xu Xuan et al. (rev.)
說文解字繫傳 四十卷 Shuowen jiezi xizhuan (Southern Tang) 徐鍇 Xu Kai
大廣益會玉篇 三十卷 Daguang yihui Yupian (Song) 陳彭年 Chen Pengnian et al. (rev.)
廣韻 五卷 Guangyun (Song) 陳彭年 Chen Pengnian et al. (rev.)
史部 Shi
竹書紀年 二卷 Zhushu jinian (Liang) 沈約 Shen Yue (comm.)
前漢紀 三十卷 Qianhanji (Han) 荀悅 Xun Yue
後漢紀 三十卷 Houhanji (Jin) 袁宏 Yuan Hong
資治通鑒 二百九十四卷 Zizhi tongjian (Song) 司馬光 Sima Guang
資治通鑒考異 三十卷 Zizhi tongjian kaoyi (Song) 司馬光 Sima Guang
資治通鑒目錄 三十卷 Zizhi tongjian mulu (Song) 司馬光 Sima Guang
司馬溫公稽古錄 二十卷 Sima Wengong Jigulu (Song) 司馬光 Sima Guang
資治通鑒外紀 十卷
目錄 五卷
Zizhi tongjian waiji
Mulu
(Song) 劉恕 Liu Shu
資治通鑒釋文 三十卷 Zizhi tongjian shiwen (Song) 史炤 Shi Zhao
通鑒紀事本末 四十二卷 Tongjian jishi benmo (Song) 袁樞 Yuan Shu
汲塚周書 十卷 Jizhou Zhoushu (Jin) 孔晁 Kong Chao (comm.)
國語 二十一卷 Guoyu (Wu) 韋昭 Wei Zhao (comm.)
戰國策 十卷 Zhanguoce (Song) 鮑彪 Bao Biao (comm.); (Yuan) 吳師道 Wu Shidao (comm.)
晏子春秋 八卷 Yanzi chunqiu (Zhou) 晏嬰 Yan Ying
劉向古列女傳 (列女傳) 七卷
(附)續列女傳 一卷
Liu Xiang Gu lienü zhuan (Lienüzhuan)
app. Xu lienüzhuan
(Han) 劉向 Liu Xiang; NN (suppl.)
五朝名臣言行錄 十卷
三朝名臣言行錄 十四卷
Wuchao mingchen yanxinglu
Sanchao mingchen yanxing lu
(Song) 朱熹 Zhu Xi
吳越春秋 十卷 Wu-Que chunqiu (Han) 趙曄 Zhao Ye; (Song) 徐天祜 Xu Tiangu (comm.)
越絕書 十五卷 Yuejueshu (Han) 袁康 Yuan Kang
華陽國志 十卷 Huayang guo zhi (Jin) 常璩 Chang Ju
水經注 四十卷 Shuijingzhu (Later Wei) 酈道元 Li Daoyuan
大唐西域記 十二卷 Da-tang xiyu ji (Tang) 釋玄奘 Monk Xuanzang; 釋辯機 Monk Bianji
史通 二十卷
(附)札記 一卷
札記補 一卷
Shitong
app. Zhaji
Zhaji bu
(Tang) 劉知幾 Li Zhiji; (Rep) 孫毓修 Sun Yuxiu (comm.); 姜殿揚 Jiang Dianyang (suppl.)
子部 Zi
孔子家語 十卷 Kongzi jiayu (Wei) 王肅 Wang Su (comm.)
荀子 二十卷 Xunzi (Zhou) 荀況 Xun Kuang; (Tang) 楊倞 Yang Jing (comm.)
孔叢子 七卷
(附)釋文 一卷
Kongcongzi
Shiwen
(Han) 孔鮒 Kong Fu; () NN (comm.)
新語 二卷 Xinyu (Han) 陸賈 Lu Jia
新書 十卷 Xinshu (Han) 賈誼 Jia Yi
鹽鐵論 十卷 Yantielun (Han) 桓寬 Huan Kuan
劉向新序 (新序) 十卷 Liu Xiang xinxu (Xinxu) (Han) 劉向 Liu Xiang
說苑 二十卷 Shuoyuan (Han) 劉向 Liu Xiang
揚子法言 (法言) 十三卷
(附)音義 一卷
Yangzi fayan (Fayan)
app. Yinyi
(Han) 揚雄 Yang Xiong; (Jin) 李軌 Li Gui (comm.); (Song) NN (phon. comm.)
潛夫論 十卷 Qianfulun (Han) 王符 Wang Fu
申鑒 五卷 Shenjian (Han) 荀悅 Xun Yue; (Ming) 黃省曾 Huang Shengceng (comm.)
徐幹中論 (中論) 二卷 Xu Gan Zhonglun (Zhonglun) (Han) 徐幹 Xu Gan
中說 十卷 Zhongshuo (Sui) 王通 Wang Tong; (Song) 阮逸 Ruan Yi (comm.)
孫子集注 (孫子兵法) 十三卷 Sunzi jizhu (Sunzi bingfa) (Song) 吉天保 Ji Tianbao (comp.)
六韜 六卷 Liutao (Zhou) 呂望 Lü Wang
吳子 二卷 Wuzi (Zhou) 吳起 Wu Qi
司馬法 三卷 Simafa (Zhou) 司馬穰苴 Sima Rangju
管子 二十四卷 Guanzi (Zhou) 管仲 Guan Zhong; (Tang) 房玄齡 Fang Xuanling (comm.)
鄧析子 二卷 Dengxizi (Zhou) 鄧析 Deng Xi
商子 (商君書) 五卷 Shangzi (Shangjunshu) (Zhou) 商鞅 Shang Yang
韓非子 二十卷 Hanfeizi (Zhou) 韓非 Han Fei; () NN (comm.)
齊民要術 十卷 Qimin yaoshu (Later Wei) 賈思勰 Jia Sixie
重廣補注黃帝內經素問 (黃帝內經) 二十四卷 Chongguang buzhu Huangdi neijing suwen (Huangdi neijing) (Tang) 啓玄子 Qixuanzi (王冰 Wang Bing, comm.); (Song) 林億 Lin Yi et al. (comm.)
黃帝素問靈樞經 十二卷 Huangdi suwen lingshu jing () NN
王翰林集注黃帝八十一難經 (難經) 五卷 Wang Hanlin jizhu Huangdi bashiyi nanjing (Nanjing) (Ming) 王九思 Wang Jiusi (comp.)
新編金匱要略方論 (金匱要略) 三卷 Xinbian Jingui yaolüe fanglun (Jingui yaolüe) (Han) 張機 Zhang Ji (narr.); (Jin) 王叔和 Wang Shuhe (rec.); (Song) 林億 Li Yi et al. (rev.)
注解傷寒論 (傷寒論) 十卷 Zhujiao shanghan lun (Shanghanlun) (Han) 張機 Zhang Ji (narr.); (Jin) 王叔和 Wang Shuhe (rec.); (Jurchen-Jin) 成無已 Cheng Wuji (comm.)
新刊王氏脈經 (脈經) 十卷 Xinkan Wangshi maijing (Maijing) (Jin) 王叔和 Wang Shuhe
重修政和經史證類備用本草 三十卷 Chongxiu zhenghe jingshi zhenglei beiyong bencao (Song) 唐慎微 Tang Shenwei; (Song) 寇宗奭 Kou Yongshi (comm.); (Jurchen-Jin) 張存惠 Zhang Cunhui (rev.)
周髀算經 二卷
(附)音義 一卷
Zhoubi suanjing
app. Yinyi
(Han) 趙爽 Zhao Shuang (comm.); (Northern Zhou) 甄鸞 Zhen Luan (comm.); (Tang) 李淳風 Li Chunfeng et al. (comm.); (Song) 李籍 Li Ji (phon. comm.)
九章算術九卷
(附)音義 一卷
Jiuzhang suanjing
app. Yinyi
(Wei) 劉徽 Liu Hui (comm.); (Tang) 李淳風 Li Chunfeng et al. (comm.); (Song) 李籍 Li Ji (phon. comm.)
太玄經 十卷
(附)釋文 一卷
Taixuanjing
app. Shiwen
(Han) 揚雄 Yang Xiong; (Jin) 范望 Fan Wang (comm.); (Tang) 王涯 Wang Ya (comm.); (Song) 林瑀 Lin Yu (comm.)
易林 (焦氏易林) 十六卷 Yilin (Jiaoshi yilin) (Han) 焦贛 Jiao Gan; () NN (comm.)
墨子 十五卷 Mozi (Zhou) 墨翟 Mo Di
尹文子 一卷 Yinwenzi (Zhou) 尹文 Yin Wen
慎子內篇 一卷
外篇 一卷
補遺 一卷
逸文 一卷
(附)內篇校文 一卷
Shenzi neipian
Waipian
Buyi
Yiwen
app. Neipian jiaowen
(Zhou) 慎到 Shen Dao; (Rep) 繆荃孫 Miao Quansun (suppl.); 孫毓修 Sun Yuxiu (comm.)
鶡冠子 (鶴冠子) 三卷 Heguanzi (Song) 陸佃 Lu Dian (comm.)
鬼谷子 三卷
附錄 一卷
Guiguzi
Fulu
(Liang) 陶弘景 Tao Hongjing (comm.)
呂氏春秋 二十六卷 Lüshi chunqiu (Zhou) 呂不韋 Lü Buwei; (Han) 高誘 Gao You (comm.)
淮南鴻烈解 (淮南子) 二十一卷 Huainan honglie jie (Huainanzi) (Han) 劉安 Liu An; (Han) 許慎 Xu Shen (comm.)
人物志 三卷 Renwuzhi (Wei) 劉邵 Liu Shao; (Later Wei) 劉昞 Liu Bing (comm.)
顏氏家訓 二卷 Yanshi jiaxun (Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
白虎通德論 十卷 Baihutong delun (Han) 班固 Ban Gu
論衡 三十卷 Lunheng (Han) 王充 Wang Chong
風俗通義 十卷 Fengsu tongyi (Han) 應劭 Ying Shao
群書治要 五十卷 Qunshu zhiyao (Tang) 魏徵 Wei Zheng et al.
意林 五卷
逸文 一卷
補 二卷
Yilin
Yiwen
Bu
(Tang) 馬總 Wang Zong; (Tang) 周廣業 Zhou Guangye (suppl.); (Tang) 李遇孫 Li Yusun (comp.)
西京雜記 六卷 Xijing zaji (Han) 劉歆 Liu Xin; (Jin) 葛洪 Ge Hong (comp.)
世說新語 三卷
(附)校語 一卷
Shishuo xinyu
app. Jiaoyu
(Liu-Song) 劉義慶 Liu Yiqing; (Liang) 劉孝標 Liu Xiaobiao (comm.); (Tang) 沈巖 Shen Yan (comm.)
山海經 十八卷 Shanhaijing (Jin) 郭朴 Guo Pu (narr.)
穆天子傳 六卷 Mu Tianzi zhuan (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.)
唐段少卿酉陽雜俎 (酉陽雜俎) 前集 二十卷
續集 十卷
Tang Duan Shaoqing Youyang zazu (Youyang zazu) Qianji
Xuji
(Tang) 段成式 Duan Chengshi
弘明集 十四卷 Hongmingji (Liang) 釋僧祐 Monk Sengyou
廣弘明集 三十卷 Guang hongmingji (Tang) 釋道宣 Monk Daoxuan
法苑珠林 一百二十卷 Fayuan zhulin (Tang) 釋道世 Monk Daoshi
翻譯名義集 七卷 Fanyi mingyiji (Song) 釋法雲 Monk Fayun
老子道德經 二卷 Laozi daodejing (Zhou) 李耳 Li Er; (Han) 河上公 Heshang Gong (comm.)
沖虛至德真經 (列子) 八卷 Zhongxu zhide zhenjing (Liezi) (Zhou) 列禦寇 Lie Yukou; (Jin) 張湛 Zhang Zhan (comm.)
南華真經 (莊子) 十卷
(附)札記 一卷
Nanhua zhenjing (Zhuangzi)
app. Zhaji
(Zhou) 莊周 Zhuang Zhou; (Jin) 郭象 Guo Pu (comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.); (Rep) 孫毓修 Sun Yuxiu (comm.)
抱朴子 內篇 二十卷
外篇 五十卷
Baopuzi Neipian
Waipian
(Jin) 葛洪撰
雲笈七簽 一百二十二卷 Yunji qiqian (Song) 張君房 Zhang Junfang
集部 Ji
楚辭 十七卷 Chuci (Han) 王逸 Wang Yi (comm.); (Song) 洪興祖 Hong Xingzu (comm.)
蔡中郎文集 十卷
外傳 一卷
Cai Zhonglang wenji
Waizhuan
(Han) 蔡邕 Cai Yong
曹子建集 十卷 Cao Zijian ji (Wei) 曹植 Cao Zhi
嵇中散集 十卷 Xi Zhongsan ji (Wei) 嵇康 Xi Kang
陸士衡文集 十卷 Lu Shiheng wenji (Jin) 陸機 Lu Ji
陸士龍文集 十卷 Lu Shilong wenji (Jin) 陸雲 Lu Yun
箋注陶淵明集 十卷 Jianzhu Tao Yuanming ji (Jin) 陶潛 Tao Qian (陶淵明 Tao Yuanming); (Song) 李公煥 Li Gonghuan (comm.)
鮑氏集 十卷 Baoshi ji (Liu-Song) 鮑照 Bao Zhao
謝宣城詩集 五卷 Xie Xuancheng shiji (Southern Qi) 謝朓 Xie Tiao
梁昭明太子文集 五卷 Liang Zhaoming Taizi wenji (Liang) 蕭統 Xiao Tong (昭明太子 Prince Zhaoming)
梁江文通文集 十卷
(附)校補 一卷
Liang Jiang Wentong wenji
app. Jiaobu
(Liang) 江淹 Jiang Yan; (Tang) 葉樹廉 Ye Shulian (comm.)
徐孝穆集 十卷 Xu Xiaomu ji (Chen) 徐陵 Xu Ling
庾子山集 十六卷 Yu Zishan ji (Northern Zhou) 庾信 Yu Xin
寒山拾得詩 一卷
豐干拾得詩 一卷
(附)慈受深和尚擬寒山詩 一卷
Hanshan shide ji
Fenggan Shide shi
app. Cishou shen heshang ning Hanshan shi
(Tang) 釋寒山 Monk Hanshan; 釋豐干 Monk Fenggan; 釋拾得 Monk Shide; (Song) 釋慈受 Monk Cishou (comp.)
王子安集 十六卷
附錄 一卷
Wang Zi'an ji
Fulu
(Tang) 王勃 Wang Bo
楊盈川集 十卷
附錄 一卷
Yang Yinchuan ji
Fulu
(Tang) 楊炯 Yang Jiong
幽憂子集 七卷
附錄 一卷
Youyouzi ji
Fulu
(Tang) 盧照鄰 Lu Zhaolin
駱賓王文集 十卷 Luo Binwang wenji (Tang) 駱賓王 Luo Binwang
陳伯玉文集 十卷 Chen Boyu wenji (Tang) 陳子昂 Chen Zi'ang
張說之文集 二十五卷
補 一卷
Zheng Yuezhi wenji
Bu
(Tang) 張說 Zhang Yue
唐丞相曲江張先生文集 二十卷
附錄 一卷
Tang chengxiang Qujiang Zhang xiansheng wenji
Fulu
(Tang) 張九齡 Zhang Jiuling
分類補注李太白詩 二十五卷
分類編次文 五卷
Fenlei buzhu Li Taibai shi
Fenlei bianci wen
(Tang) 李白 Li Bai; (Yuan) 楊齊賢 Yang Jixian (comm.); (Yuan) 蕭士贇 Xiao Shibin (comm.)
分門集注杜工部詩 二十五卷
(附)杜工部年譜 一卷
Fenmen jizhu Du Gongbu shi
app. Du Gongbu nianpu
(Tang) 杜甫 Du Fu; (Song) NN (comm.)
(Song) 呂大防 Lü Dafang, 蔡興宗 Cai Xingzong, 魯訔 Lu Yin
須溪先生校本唐王右丞集 六卷 Xuxi xiansheng jiaoben Tang Wang Youcheng ji (Tang) 王維 Wang Wei
高常侍集 八卷 Gao Changshi ji (Tang) 高適 Gao Shi
孟浩然集 四卷 Meng Haoran ji (Tang) 孟浩然 Meng Haoran
唐元次山文集 十卷
拾遺 一卷
補 一卷
Tang Yuan Cishan wenji
Shiyi
Bu
(Tang) 元結 Yuan Jie; (Rep) 孫毓修 Sun Yuxiu (suppl.)
顏魯公文集 十五卷
補遺 一卷
(附)行狀 一卷
碑銘 一卷
舊史本傳 一卷
新史本傳 一卷
(附)顏魯公年譜 一卷
Yan Lugong wenji
Buyi
suppl. Xingzhuang
Beiming
Jiushi benzhuan
Xinshi benzhuan
suppl. Yan Lugong nianpu
(Tang) 顏真卿 Yan Zhenqing; (Song) 留元剛 Liu Yuangang (comp.)
岑嘉州詩 四卷 Cen Jiazhou ji (Tang) 岑參 Cen Shen
晝上人集 十卷 Huashangren ji (Tang) 釋皎然 Monk Jiaoran
劉隨州文集 十卷
外集 一卷
Liu Suizhou wenji
Waiji
(Tang) 劉長卿 Liu Changqing
韋刺史詩集 十卷
附錄 一卷
Wei Cishi shiji
Fulu
(Tang) 韋應物 Wei Yingshao
毗陵集 二十卷
補遺 一卷
附錄 一卷
Piling ji
Buyi
Fulu
(Tang) 獨孤及 Dugu Ji
錢考功集 十卷 Qian Kaogong ji (Tang) 錢起 Qian Qi
唐陸宣公翰苑集
唐陸宣公制誥 十卷
奏草 七卷
奏議 七卷
Tang Lu Xuanzong hanyuan ji
Tang Lu Xuangong zhigao
Zoucao
Zouyi
(Tang) 陸贄 Lu Zhi
權載之文集 五十卷
補刻 一卷
(附)校補 一卷
Quan Daizhi wenji
Buke
app. Jiaobu
(Tang) 權德輿 Yang Deyu; 姜殿揚 Jiang Dianyang (comm.)
朱文公校昌黎先生文集 四十卷
外集 十卷
遺文 一卷
Zhu Wengong jiao Changli xiansheng wenji
Waiji
Yiwen
(Tang) 韓愈 Han Yu; (Song) 朱熹 Zhu Xi (comm.); (Song) 王伯大 Wang Boda (phon. comm.)
增廣注釋音辯唐柳先生集 四十三卷
別集 二卷
外集 二卷
附錄 一卷
Zengguang zhushi yinbian Tang Liu xiansheng ji
Bieji
Waiji
Fulu
(Tang) 柳宗元 Liu Zongyuan; (Song) 童宗說 Tong Zhongyue (comm.); (Song) 張敦頤 Zhang Dunyi (phon. comm.); (Song) 潘緯 Pan Wei (phon. comm.)
劉夢得文集 三十卷
外集 十卷
Liu Mengde wenji
Waiji
(Tang) 劉禹錫 Liu Zongxi
呂和叔文集 十卷 Lü Heshu wenji (Tang) 呂溫 Lü Wen
唐張司業詩集 八卷 Tang Zhang Siye shiji (Tang) 張籍 Zhang Ji
皇甫持正文集 六卷 Huangfu Chizheng wenji (Tang) 皇甫湜 Huangfu Shi
唐李文公集 十八卷 Tang Li Wengong ji (Tang) 李翱 Li Ao
歐陽行周文集 十卷 Ouyang Xingzhou wenji (Tang) 歐陽詹 Ouyang Zhan
孟東野詩集 十卷 Meng Dongye shiji (Tang) 孟郊 Meng Jiao
唐賈浪仙長江集 十卷 Tang Jia Langxian Changjiang ji (Tang) 賈島 Jia Dao
歌詩編 四卷
集外詩 一卷
Geshibian
Jiwai shi
(Tang) 李賀 Li He
沈下賢文集 十二卷 Shen Xiaxian wenji (Tang) 沈亞之 Shen Yazhi
李文饒文集 二十卷
別集 十卷
外集 四卷
Li Wenrao wenji
Bieji
Waiji
(Tang) 李德裕 Li Deyu
元氏長慶集 六十卷
集外文章 一卷
Yuanshi changqing ji
Jiwai wenzhang
(Tang) 元稹 Yuan Zhen
白氏文集 七十一卷 Baishi wenji (Tang) 白居易 Bai Juyi
樊川文集 二十卷
外集 一卷
別集 一卷
Maoshan wenji
Waiji
Bieji
(Tang) 杜牧 Du Mu
姚少監詩集 十卷 Yao Shaojian shiji (Tang) 姚合 Yao He
唐李義山詩集 六卷 Tang Li Yishan shiji (Tang) 李商隱 Li Shangyin
李義山文集 五卷 Li Yishan wenji (Tang) 李商隱 Li Shangyin
溫庭筠詩集 七卷
別集 一卷
Wen Tingyun shiji
Bieji
(Tang) 溫庭筠 Wen Tingyun
丁卯集 二卷 Dingmaoji (Tang) 許渾 Xu Hun
唐劉蛻集 六卷 Tang Liu Tui ji (Tang) 劉蛻 Liu Tui
唐孫樵集 十卷 Tang Sun Qiao ji (Tang) 孫樵 Sun Qiao
李群玉詩集 三卷
後集 五卷
Li Qunyu shiji
Houji
(Tang) 李群玉 Li Qunyu
碧雲集 三卷 Biyunji (Southern Tang) 李中 Li Zhong
唐李推官披沙集 六卷 Tang Li Tuigong pisha ji (Tang) 李咸用 Li Xianyong
皮日休文集 十卷 Pi Rixiu wenji (Tang) 皮日休 Pi Rixiu
唐甫里先生文集 二十卷 Tang Fuli Xiansheng wenji (Tang) 陸龜蒙 Lu Guimeng
玉川子詩集 二卷
外集 一卷
Yuchuanzi shiji
Waiji
(Tang) 盧仝 Lu Quan
司空表聖文集 十卷 Sikong Biaosheng wenji (Tang) 司空圖 Sikong Tu
司空表聖詩集 五卷 Sikong Biaosheng shiji (Tang) 司空圖 Sikong Tu
玉山樵人集 一卷
香奩集 一卷
Yushan qiaoren ji
Xianglianji
(Tang) 韓偓 Han Wo
桂苑筆耕集 二十卷 Guiyuan bigeng ji (Tang) 崔致遠 Cui Zhiyuan
唐黃先生文集 八卷 Tang Huang Xiansheng wenji (Tang) 黃滔 Huang Tao
甲乙集 十卷 Jiayiji (Tang) 羅隱 Luo Yin
白蓮集 十卷
(附)風騷旨格
Bailianji
app. Fengsao zhige
(Tang) 釋齊己 Monk Qiji
禪月集 二十五卷 Chanyueji (Tang) 釋貫休 Monk Shixiu
浣花集 十卷
補遺 一卷
Huanhuaji
Buyi
(Former Shu) 韋莊 Wei Zhuang
廣成集 十七卷 Guangchenji (Former Shu) 杜光庭 Du Guangting
徐公文集 三十卷 Xu Gong wenji (Song) 徐鉉 Xu Xuan
河東先生集 十六卷 Hedong Xiansheng ji (Song) 柳開 Liu Kai
王黃州小畜集 三十卷 Wang Huangzhou Xiaochu ji (Song) 王禹偁 Wang Yucheng
王黃州小畜外集 (殘) 七卷 Wang Huangzhou Xiaochu waiji (Song) 王禹偁 Wang Yucheng
宋林和靖先生詩集 四卷
補 一卷
Song Lin Hejing xiansheng shiji
Bu
(Song) 林逋 Lin Bu
河南穆公集 三卷
遺事 一卷
(附)校補 一卷
Henan Mu Gong ji
Yishi
app. Jiaobu
(Song) 穆修 Mu Xiu; (Rep) 孫毓修 Sun Yuxiu (comm.)
范文正公集 二十卷
別集 四卷
政府奏議 二卷
尺牘 三卷
附錄十三種
(附)范文正公年譜 一卷
補遺 一卷
言行拾遺事錄 四卷
范文正公鄱陽遺事錄 一卷
Fan Wenzhenggong ji
Bieji
Zhengfu zouyi
Chidu
suppl. Fan Wenzhenggong nianpu
Buyi
Yanxing shiyi shilu
Fan Wenzhenggong Poyang yishi lu
(Song) 范仲淹 Fan Zhongyan
(Song) 樓鑰 Lou Yao (comp.)
河南先生文集 二十八卷 Henan Xiansheng wenji (Song) 尹洙 Yin Zhu
蘇學士文集 十六卷
(附)校語 一卷
Su Xueshi wenji
app. Jiaoyu
(Song) 蘇舜欽 Su Shunqin; (Qing) 何焯 He Zhuo (comm.)
溫國文正公文集 八十卷 Wenguo Wenzhenggong wenji (Song) 司馬光 Sima Guang
直講李先生文集 三十七卷
外集 三卷
(附)直講李先生年譜 一卷
門人錄 一卷
Zhijiang Li xiansheng wenji
Waiji
app. Zhijiang Li xiansheng nianpu
Menrenlu
(Song) 李覯 Li Gou
陳眉公先生訂正丹淵集 四十卷
拾遺 二卷
(附)石室先生文同年譜 一卷
Chen Meigong xiansheng dingzheng Danyuanji
Shiyi
app. Shishi xiansheng Wen Tong nianpu
(Song) 文同 Wen Tong
(Song) 賈誠之 Jia Chengzhi (comp.)
南豐先生元豐類稿 五十卷
附錄 一卷
Nanfeng Xiansheng Yuanli leigao
Fulu
(Song) 曾鞏 Zeng Gong
宛陵先生集 六十卷
拾遺 一卷
附錄 一卷
Wanling Xiansheng ji
Shiyi
Fulu
(Song) 梅堯臣 Mei Yaochen
伊川擊壤集 二十卷
集外詩 一卷
Yichuan jirang ji
Jiwai shi
(Song) 邵雍 Shao Yong
歐陽文忠公集 一百五十三卷
附錄 五卷
(附)廬陵歐陽文正公年譜 一卷
Ouyang Wenzhonggong ji
Fulu
app. Luling Ouyang Wenzhenggong nianpu
(Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
(Song) 胡柯 Hu Ke (comp.)
嘉佑集 十五卷 Jiayouji (Song) 蘇洵 Su Xun
臨川先生文集 一百卷 Linchuan Xiansheng wenji (Song) 王安石 Wang Anshi
增刊校正王狀元集注分類東坡先生詩 二十五卷
東坡紀年錄
Zengkan jiaozheng Wang Zhuangyuan jizhu fenlei Dongpo xiansheng shi
app. Dongpo jinian lu
(Song) 蘇軾 Su Shi; 王十朋 Wang Shipeng (comm.)
(Song) 傅藻 Fu Zao
經進東坡文集事略 六十卷 Jingjin Dongpo wenji shilüe (Song) 蘇軾 Su Shi; 郎曄 Lang Ye (comm.)
欒城集 五十卷
後集 二十四卷
三集 十卷
Luanchengji
Houji
Sanji
(Song) 蘇轍 Su Zhe
欒城應詔集 十二卷 Luancheng yingzhao ji (Song) 蘇轍 Su Zhe
豫章黃先生文集 三十卷 Yuzhang Huang xiansheng ji (Song) 黃庭堅 Huang Tingjian
后山詩注 十二卷 Houshan shi zhu (Song) 陳師道 Chen Shidao; 任淵 Ren Yuan (comm.)
張右史文集 六十卷 Zhang Youshi wenji (Song) 張耒 Zhang Lei
淮海集 四十卷
後集 六卷
長短句 三卷
Huaihaiji
Houji
Chengduanju
(Song) 秦觀 Qin Guan
石門文字禪 三十卷 Shimen wenzi chan (Song) 釋惠洪 Monk Huihong
濟北晁先生雞肋集 七十卷 Jibei Chao xiansheng Jileji (Song) 晁補之 Chao Fuzhi
浮溪集 三十二卷 Fuxiji (Song) 汪藻 Wang Zao
增廣箋注簡齋詩集 三十卷
無住詞 一卷
(附)正誤 一卷
簡齋先生年譜 一卷
Zengding jianzhu Jianzhai shiji
Wuzhuci
app. Zhengwu
Jianzhai xiansheng nianpu
(Song) 陳與義 Chen Yuyi; (Song) 胡稺 Hu Zhi (comm.)
簡齋詩外集 一卷 Jianzhai shi waiji (Song) 陳與義 Chen Yuyi
于湖居士文集 四十卷
附錄 一卷
Yuhu Jushi wenji
Fulu
(Song) 張孝祥 Zhang Xiaoxiang
晦庵先生朱文公文集 一百卷
續集 十一卷
別集 十卷
目錄 二卷
Hui'an Xiansheng Zhu Wengong wenji
Xuji
Bieji
Mulu
(Song) 朱熹 Zhu Xi
止齋先生文集 五十二卷
附錄 一卷
Zhizhai Xiansheng wenji
Fulu
(Song) 陳傅良 Chen Fuliang
梅溪先生廷試策奏議 五卷
詩文前集 二十卷
後集 二十九卷
附錄 一卷
Meixi Xiansheng tingshi ce zouyi
Shiwen qianji
Houji
Fulu
(Song) 王十朋 Wang Shipeng
攻媿集 一百十二卷 Gongkuiji (Song) 樓鑰 Lou Yao
象山先生全集 三十六卷 Xiangshan Xiansheng quanji (Song) 陸九淵 Lu Jiuyuan
盤洲文集 八十卷
附錄 一卷
拾遺 一卷
Panzhou wenji
Fulu
Buyi
(Song) 洪適 Hong Shi
石湖居士詩集 三十四卷 Shihu Jushi shiji (Song) 范成大 Fan Chengda
誠齋集 一百三十三卷 Chengzhaiji (Song) 楊萬里 Yang Wanli
渭南文集 五十卷 Weinan wenji (Song) 陸游 Lu You
澗谷精選陸放翁詩集 前集 十卷
須溪精選後集 八卷
別集 一卷
Jiangu jingxuan Lu Fengweng shiji
Xuxi jingxuan houji
Bieji
(Song) 陸游 Lu You; (Song) 羅椅選; (Song) 劉辰翁 Liu Chenweng; (Ming) 劉景寅 Liu Jingyiin
水心先生文集 二十九卷 Shuixin Xiansheng wenji (Song) 葉適 Shi Ye
重校鶴山先生大全文集 一百十卷 Chongjiao Heshan Xiansheng daquan wenji (Song) 魏了翁 Wei Liaoweng
西山先生真文忠公文集 五十一卷 Xishan Xiansheng Zhen Wenzhonggong wenji (Song) 真德秀 Zhen Dexiu
白石道人詩集 二卷
集外詩 一卷
歌曲 四卷
歌曲別集 一卷
附錄 四卷
(附)詩說 一卷
Baishi Daoren shiji
Jiwai shi
Gequ
Gequ bieji
Fulu
app. Shishuo
(Song) 姜夔 Jiang Kui
後村先生大全集 一百九十六卷 Houcun Xiansheng daquan ji (Song) 劉克莊 Liu Kezhuang
文山先生全集 二十卷 Wenshan Xiansheng quanji (Song) 文天祥 Wen Tianxiang
閑閑老人滏水文集 二十卷
附錄 一卷
Xianxian Laoren Fushui wenji
Fulu
(Jurchen-Jin) 趙秉文 Zhao Bingwen
滹南遺老集 四十五卷
續 一卷
Hunan Yilao ji
Xu
(Jurchen-Jin) 王若虛 Wang Ruoxu
遺山先生文集 四十卷
附錄 一卷
Yishan Xiansheng wenji
Fulu
(Jurchen-Jin) 元好問 Yuan Haowen
湛然居士文集 十四卷 Zhanran Jushi wenji (Yuan) 耶律楚材 Yelü Chucai
秋澗先生大全集 一百卷
附錄一卷
Qiujian Xiansheng daquan ji
Fulu
(Yuan) 王惲 Wang Hun
剡源戴先生文集 三十卷 Shanyuan Dai xiansheng wenji (Yuan) 戴表元 Dai Biaoyuan
松雪齋文集 十卷
詩文外集 一卷
Songxuezhai wenji
Shiwen waiji
(Yuan) 趙孟俯 Zhao Mengfu
靜修先生文集 二十二卷 Jingxiu xiansheng wenji (Yuan) 劉因撰 Liu Yin
清容居士集 五十卷 Qingrong jushi ji (Yuan) 袁桷 Yuan Jue
牧庵集 三十六卷
(附)牧庵年譜
Mu'anji
app. Mu'an nianpu
(Yuan) 姚燧 Yao Sui
(Yuan) 劉致 Liu Zhi
道園學古錄 五十卷 Daoyuan xuegulu (Yuan) 虞集 Yu Ji
翰林楊仲弘詩 八卷 Hanlin Yang Zhonghong shi (Yuan) 楊載 Yang Zai
揭文安公全集 十四卷
補遺 一卷
Jie Wen'angong quanji
Buyi
(Yuan) 揭傒斯 Jie Xisi
范德機詩集 七卷 Fan Deji shiji (Yuan) 范梈 Fan Peng
淵穎吳先生集 十二卷
附錄 一卷
Yuanying Wu xiansheng ji
Fulu
(Yuan) 吳萊 Wu Lai
金華黃先生文集 四十三卷
(附)札記 一卷
Jinhua Huang xiansheng wenji
app. Zhaji
(Yuan) 黃溍 Huang Jin
圭齋文集 十六卷 Guizhai wenji (Yuan) 歐陽玄 Ouyang Xuan
柳待制文集 二十卷
附錄 一卷
Liu Daizhi wenji
Fulu
(Yuan) 柳貫 Liu Guan
薩天錫詩集 二卷 Sa Tianci shiji (Yuan) 薩都剌 Sa Duci
句曲外史貞居先生詩集 五卷 Gouqu Waishi Zhenju Xiansheng shiji (Yuan) 張雨 Zhang Yu
九靈山房集 三十卷 Jiuling Shanfang ji (Yuan) 戴良 Dai Liang
倪雲林先生詩集 六卷
附錄 一卷
Ni Yunlin xiansheng shiji
Fulu
(Yuan) 倪瓚 Ni Zan
東維子文集 三十一卷 Dongweizi wenji (Yuan) 楊維楨 Yang Weizhen
鐵崖先生古樂府 十卷
鐵崖先生復古詩集 六卷
Tieya Xiansheng gu yuefu
Tieya xiansheng fugu shiji
(Yuan) 楊維楨 Yang Weizhen
宋學士文集 七十五卷 Song Xueshi wenji (Ming) 宋濂 Song Lian
太師誠意伯劉文成公集 二十卷 Taishi Chengyibo Liu Wenchenggong ji (Ming) 劉基 Liu Ji
清江貝先生文集 三十卷
詩集 十卷
詩餘 一卷
Qing Jiangbei Xiansheng wenji
Shiji
Shiyu
(Ming) 貝瓊 Bei Qiong
蘇平仲文集 十六卷 Su Pingzhong wenji (Ming) 蘇伯衡 Su Boheng
高太史大全集 十八卷 Gao Taishi daquan ji (Ming) 高啟 Gao Qi
高太史鳧藻集 五卷
扣舷集 一卷
Gao Taishi fuzao ji
Kouxuanji
(Ming) 高啟 Gao Qi
遜志齋集 二十四卷
附錄 一卷
Xunzhizhai ji
Fulu
(Ming) 方孝孺 Fang Xiaoru
匏翁家藏集 七十七卷
補遺 一卷
Paoweng jiacang ji
Buyi
(Ming) 吳寬 Wu Kuan
陽明先生集要 七十七卷
陽明先生年譜 一卷 理學編 四卷 經濟編 七卷 文章編 四卷
Yangming Xiansheng jiyao
Yangming xiansheng nianpu
Lixue bian
Jingji bian
Wenzhang bian
(Ming) 王守仁 Wang Shouren (王陽明 Wang Yangming); (Ming) 施邦曜 Shi Bangyao (comp.)
王文成公全書 三十八卷
傳習錄 三卷
(附)朱子晚年定論
文錄 五卷
別錄 十卷
外集 七卷
文錄續編 六卷
年譜 三卷,附錄 二卷
世德紀 一卷,附錄 一卷
Wang Wenchenggong quanshu
Chuanxilu
app. Zhuzi wannian dinglu
Wenlu
Bielu
Waiji
Wenlu xubian
Nianpu, Fulu
Shideji, Fulu
(Ming) 王守仁 Wang Shouren (王陽明 Wang Yangming); 錢德洪 Qian Dehong (comp.), 王畿 Wang Ji (comp.)
重刊荊川先生文集 十七卷
新刊外集 三卷
Chongkan Jingchuan Xiansheng wenji
Xinkan waiji
(Ming) 唐順之 Tang Shunyhi
震川先生集 三十卷
別集 十卷
Zhenchuan Xiansheng ji
Bieji
(Ming) 歸有光 Gui Youguang
亭林詩集 五卷
(附)校補 一卷
(附)文集 六卷
Tinglin shji
app. Jiaobu
Wenji
(Qing) 顧炎武 Gu Yanwu; (Rep) 孫毓修 Sun Yuxiu (comp.)
亭林餘集 一卷 Tinglin yuji (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
南雷文案 十卷
外卷 一卷
吾悔集 四卷
撰杖集 一卷
詩歷 三卷
(附)學箕初稿
Nanlei wen'an
Waijuan
Wuhuiji
Zhuanzhangji
Shili
app. Xueji chugao
(Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
薑齋詩文集 二十八卷 Jiangzhai shiwen ji (Qing) 王夫之 Wang Fuzhi
牧齋初學集 一百十卷 Muzhai chuxue ji (Qing) 錢謙益 Qian Qianyi
牧齋有學集 五十卷 Muzhai youxue ji (Qing) 錢謙益 Qian Qianyi
梅村家藏稿 五十八卷
詩補遺 一卷
文補遺 一卷
(附)梅村先生年譜 四卷
世系 一卷
Meichun jiacang gao
Shi bugao
Wen bugao
app. Meicun xiansheng nianpu
Shixi
(Qing) 吳偉業 Wu Weiye; (Qing) 顧師軾 Gu Shishi (comp.)
漁洋山人精華錄 十卷 Yuyang Shanren jinghua lu (Qing) 王士禎 Wang Shizhen; (Qing) 林佶 Lin Ji (comp.)
堯峰文鈔 四十卷 Yaoreng wenchao (Qing) 汪琬 Wang Wan
曝書亭集 八十卷
附錄 一卷
(附)笛漁小稿
Baoshuting ji
Fulu
app. Diyu xiaogao
(Qing) 朱彝尊 Zhu Yizun; (Qing) 朱昆天 Zhu Kuntian
陳迦陵文集 六卷
儷體文集 十卷
湖海樓詩集 八卷
迦陵詞全集 三十卷
Chen Jialing wenji
Liti wenji
Huhailou shiji
Jialing ci quanji
(Qing) 陳維崧 Chen Weisong
敬業堂詩集 五十卷
續集 六卷
Jingyetang shiji
Xuji
(Qing) 查慎行 Cha Shenxing
望溪先生文集 十八卷
集外文 十卷
補遺 二卷
(附)方望溪先生年譜 一卷
附錄 一卷
Wangxi Xiansheng wenji
Jiwai wen
Buyi
app. Fangwangxi xiansheng nianpu
Fulu
(Qing) 方苞 Fang Bao; (Qing) 蘇敦元 Su Dunyuan (comp.)
樊榭山房集 十卷
續集 十卷
文集 八卷
集外詩 三卷
又 一卷
集外詞 四卷
又 一卷
Fanxie Shanfang ji
Xuji
Wenji
Jiwai shi
You
Shi waici
You
(Qing) 厲鶚 Wan E
惜抱軒文集 十六卷
詩集 十卷
Xibaoxuan wenji
Shiji
(Qing) 姚鼐 Yao Nai
戴東原集 十二卷
(附)戴東原先生年譜
Dai Dongyuan ji
app. Dai Dongyuan xiansheng nianpu
(Qing) 戴震 Dai Zhen
(Qing) 段玉裁 Duan Yucai (comp.)
鮚崎亭集 三十八卷
外編 五十卷
(附)全謝山先生年譜
經史問答 十卷
Jieqiting ji
Waibian
app. Quan Xieshan xiansheng nianpu
Jingshi wenda
(Qing) 全祖望 Quan Zuwang
(Qing) 董秉純 Dong Bingchun (comp.)
鮚崎亭詩集 十卷 Jieqiting shiji (Qing) 全祖望 Quan Zuwang
洪北江詩文集 六十六卷
(附)洪北江先年譜 一卷
Hong Beijiang shiwen ji
Hong Beijiang xiansheng nianpu
(Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
(Qing) 呂培 Lü Pei et al.
孫淵如詩文集 二十一卷
(附)長離閣集 一卷
Sun Yuanru shiwen ji
app. Changlige ji
(Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
(Qing) 王采薇 Wang Caiwei
抱經堂文集 三十四卷 Baojingtang wenji (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao
潛研堂文集 五十卷
詩續集 十卷
Qingyantang wenji
Shi xuji
(Qing) 錢大昕 Qian Daxin
述學內篇 三卷
外篇 一卷
補遺 一卷
別錄 一卷
(附)春秋述義 一卷
Shuxue neipian
Waipian
Buyi
Bielu
app. Chunqiu shuyi
(Qing) 汪中 Wang Zhong
容甫先生遺詩 五卷
補遺 一卷
附錄 一卷
Rongfu Xiansheng yishi
Buyi
Fulu
(Qing) 汪中 Wang Zhong
揅經室一集 十四卷
二集 八卷
三集 五卷
四集 二卷
詩 十一卷
續集 九卷
外集 五卷
Yanjingshi yiji
Erji
Sanji
Siji
Shi
Xuji
Waiji
(Qing) 阮元 Ruan Yuan
大雲山房文稿初集 四卷
二集 四卷
言事 二卷
補編 一卷
Dayun Shanfang wengao chuji
Erji
Yanshi
Bubian
(Qing) 惲敬 Hun Jing
定盦文集 三卷
續集 四卷
補 八卷
Ding'an wenji
Xuji
Bu
(Qing) 龔自珍 Gong Zizhen
定盦文集補編 四卷 Ding'an wenji bubian (Qing) 龔自珍 Gong Zizhen
茗柯文初編 一卷
二編 二卷
三編 一卷
四編 一卷
Mingkewen chubian
Erbian
Sanbian
Sibian
(Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
茗柯文補編 二卷 外編二卷 Mingkewen bubian
Waibian
(Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
曾文正公詩集 三卷
文集 三卷
Zeng Wenzhenggong shiji
Wenji
(Qing) 曾國藩 Zeng Guofan
六臣注文選 六十卷 Liuchen zhu Wenxuan (Liang) 蕭統 Xiao Tong (昭明太子 Prince Zhaoming, comp.); (Tang) 李善 Li Shan (comm.); 呂延濟 Lü Yanji (comm.); 劉良 Liu Liang (comm.); 張銑 Zhang Xian (comm.); 李周翰 Li Zhouhan (comm.); 呂向 Lü Xiang (comm.)
玉臺新詠 十卷 Yutai xinyong (Chen) 徐陵 Xu Ling (comp.)
中興閑氣集 二卷
(附)校文 一卷
Zhongxing xianqi ji
app. Jiaowen
(Tang) 高仲武 Gao Zhongwu (comp.); (Tang) 何焯 He Zhuo (comm.)
河岳英靈集 三卷
(附)校文 一卷
Heyue yingling ji
app. Jiaowen
(Tang) 殷璠 Yin Fan (comp.); (Rep) 孫毓修 Sun Yuxiu (comm.)
國秀集 三卷 Guoxiuji (Tang) 芮挺章 Rui Tingzhang (comp.)
才調集 十卷 Caidiaoji (Former Shu) 韋縠 Wei Hu (comp.)
古文苑 二十一卷 Guwenyuan () NN (comp.); (Song) 章樵 Zhang Qiao (comm.)
重校正唐文粹 唐文粹 一百卷 Chong jiaozheng Tangwencui (Song) 姚鉉 Yao Xuan (comp.)
西昆詶唱集 二卷 Xikun chouchang ji (Song) 楊億 Yang Yi (comp.)
樂府詩集 一百卷 Yuefu shiji (Song) 郭茂倩 Guo Maoqian (comp.)
皇朝文鑒 (宋文鑒) 一百五十卷 Huangchao wenjian (Songwenjian) (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian (comp.)
中州集 十卷
中州樂府 一卷
Zhongzhouji
Zhongzhou yuefu
(Jurchen-Jin) 元好問 Yuan Haowen (comp.)
谷音 二卷 Guyin (Yuan) 杜本 Du Ben (comp.)
河汾諸老詩集 八卷
(附)校語 一卷
Hefen zhulao shiji
Jiaoyu
(Yuan) 房祺 Fang Qi (comp.); (Rep) 孫毓修 Sun Yuxiu (comm.)
國朝文類 (元文類) 七十卷 Guochao wenlei (Yuanwenlei) (Yuan) 蘇天爵 Su Tianjue
皇元風雅前集 六卷
後集 六卷
Huang-Yuan fengya Qianji
Houji
(Yuan) 傳習 Fu Xi (comp.); (Yuan) 孫存吾 Sun Cunwu (suppl.)
皇明文衡 (明文衡) 一百卷 Huang-Ming wenheng (Mingwenheng) (Ming) 程敏政 Cheng Minzheng (comp.)
文心雕龍 十卷 Wenxin diaolong (Liang) 劉勰 Liu Xie
唐詩紀事 八十一卷 Tangshi jishi (Song) 計有功 Ji Yougong
增修詩話總龜 四十八卷
後集 五十卷
Zengxiu shihua zonggui
Houji
(Song) 阮閱 Ruan Yue (comp.)
花閑集 十二卷
補 二卷
Huajianji
Bu
(Later Shu) 趙崇祚 Zhao Songzuo (comp.); () 溫博 Wen Bo (suppl.)
樂府雅詞 三卷
拾遺 二卷
Yuefu yaci
Shiyi
(Song) 曾慥 Zeng Zao (comp.)
唐宋諸賢絕妙詞選 十卷 Tang-Song zhuxian juemiaoci xuan (Song) 黃升 Huang Sheng (comp.)
中興以來絕妙詞選 十卷 Zhongxing yilai juemiaoci xuan (Song) 黃升 Huang Sheng (comp.)
增修箋注妙選群英草堂詩餘 前後集 二卷 Zengxiu jianzhu miaoxuan Qunyingcaotang shiyu qian-hou ji (Song) NN (comp.); () NN (comm.)
朝野新聲太平樂府 (太平樂府) 九卷 Chaoye xinsheng taiping yuefu (Taiping yuefu) (Yuan) 楊朝英 Yang Chaoying (comp.)
Table 2. The series Sibu congkan xubian 四部叢刊續編
(Qing) 張元濟 Zhang Yuanji (comp.)
1934 edition by Shanghai Shangwu Yinshuguan 上海商務印書館
書名, length in juan Title Author(s)
經部 Jing
儀禮疏 五十卷 Yili shu (Tang) 賈公彥 Jia Gongyan et al.
春秋正義 三十六卷 Chunqiu zhengyi (Tang) 孔穎達 Kong Yingda et al.
爾雅疏 十卷 Erya shu (Song) 邢昞 Xing Bing et al.
周易集傳 (漢上易傳) 十一卷 Zhouyi jizhuan (Hanshang Yizhuan) (Song) 朱震 Zhu Dai
周易要義 十卷 Zhouyi yaoyi (Song) 魏了翁 Wei Liaoweng
呂氏家塾讀詩記 三十二卷 Lüshi jiashu du Shi ji (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
禮記要義 三十三卷
(附)校勘記 一卷
Liji yaoyi
app. Jiaokanji
(Song) 魏了翁 Wei Liaoweng; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
春秋傳 (春秋胡氏傳) 三十卷
(附)校勘記一卷
Chunqiu zhuan (Chunqiu Hushi zhuan)
app. Jiaokanji
(Song) 胡安國 Hu Anguo; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
東萊呂太史春秋左傳類編 六卷
(附)校勘記 一卷
Donglai Lü Taishi Chunqiu Zhuozhuan leibian
app. Jiaokanji
(Song) 呂祖謙 Lü Zuqian; 胡文楷 Hu Wenkai (comm.)
公是先生七經小傳 三卷 Gongshi Xiansheng qijing xiaozhuan (Song) 劉敞 Liu Chang
讀四書叢說 八卷 Du Sishu congshuo (Yuan) 許謙 Xu Qian
群經音辨 七卷 Qunjing yinbian (Song) 賈昌朝 Jia Changchao
急就篇 一卷 Jijiupian (Han) 史游 Shi You; (Tang) 顏師古 Yan Shigu (comm.)
汗簡 七卷 Hanjian (Later Zhou) 郭忠恕 Guo Zhongshu
切韻指掌圖 一卷
檢例 一卷
Qieyun zhizhang tu
Jianli
(Song) 司馬光 Sima Guang; (Ming) 邵光祖 Shao Guangzu (comm.)
龍龕手鑒 四卷 Longkan shoujian (Liao) 釋行均 Monk Xingjun
附釋文互注禮部韻略 五卷
條式 一卷
Fu shiwen huzhu Libu yunlüe
Tiaoshi
(Song) NN
史部 Shi
貞觀政要 十卷 Zhenguan zhengyao (Tang) 吳兢 Wu He; (Yuan) 戈直 Ge Zhi (comp.)
盡言集 十三卷 Jinyanji (Song) 劉安世 Liu Anshi
孔氏祖庭廣記 十二卷 Kongshi zuting guangji (Jurchen-Jin) 孔元措 Kong Yuancuo
漢丞相諸葛忠武侯傳 一卷
(附)校勘記 一卷
Han chengxiang Zhuge Zhongwuhou zhuan
app. Jiaokanji
(Song) 張栻 Zhang Shi; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
南唐書 (馬氏南唐書) 三十卷
(附)校勘記 一卷
Nantangshu (Mashi nantangshu)
app. Jiaokanji
(Song) 馬令 Ma Ling; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
南唐書 (陸氏南唐書) 十八卷
(附)音釋 一卷
(附)校勘記 一卷
Nantangshu (Lushi nantangshu)
app. Jiaokanji
(Song) 陸游 Lu You; (Yuan) 戚光撰 Qi Guang (phon. comm.); (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
吳越備史 四卷
(附)校勘記 一卷
Wu-Yue beishi
app. Jiaokanji
(Song) 范坰 Fan Zhong, 林禹 Lin Yu; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
大清一統志 (嘉慶重修一統志) 五百六十卷
(附)索引
Da-Qing yitong zhi (Jiaqing chongxiu yitong zhi)
app. Suoyin
(Qing) imp. ord.
麟臺故事 (殘) 三卷
(附)校記 一卷
Lintai gushi
app. Jiaoji
(Song) 程俱 Cheng Ju; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
作邑自箴 十卷 Zuoyi zizhen (Song) 李元弼 Li Yuanbi
金石錄 三十卷
(附)校勘記 一卷
Jinshilu
app. Jiaokanji
(Song) 趙明誠 Zhao Mingchen; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
子部 Zi
張子語錄 三卷
張子語錄後錄 二卷
(附)校勘記 一卷
Zhangzi yulu
Zhangzi yulu houlu
app. Jiaokanji
(Song) 張載 Zhang Zai; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
龜山先生語錄 四卷
龜山楊先生語錄後錄 二卷
(附)校勘記 一卷
Guishan Xiansheng yulu
Guishan xiansheng yulu houlu
app. Jiaokanji
(Song) 楊時 Yang Shi; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
程氏家塾讀書分年日程 (讀書分年日程) 三卷
綱領 一卷
Chengshi jiashu dushu fennian richeng (Dushu fennian richeng)
Gangling
(Yuan) 程端禮 Cheng Duanli
棠陰比事 二卷 Tangyin bishi (Song) 桂萬榮 Gui Wanrong
圖畫見聞志 六卷 Tuhua jianwen ji (Song) 郭若虛 Guo Ruoxu
法書考 八卷 Fashukao (Yuan) 盛熙明 Cheng Ximing
嘯堂集古錄 二卷
(附)考異 二卷
Xiaotiang jigu lu
app. Kaoyi
(Song) 王俅 Wang Qiu
飲膳正要 三卷 Yinshan zhengyao (Yuan) 忽思慧 Husihui
容齋隨筆 十六卷
續筆 十六卷
三筆 十六卷
四筆 十六卷
五筆 十卷
Rongzhai suibi
Xubi
Sanbi
Sibi
Wubi
(Song) 洪邁 Hong Mai
夢溪筆談 二十六卷
(附)校勘記 一卷
Mengxi bitan
app. Jiaokanji
(Song) 沈括 Shen Kuo; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
愧郯錄 十五卷 Kuitanlu (Song) 岳珂 Yue Ke
雲谿友議 三卷
(附)校勘記 一卷
Yunxi youyi
app. Jiaokanji
(Tang) 范攄 Fan Lu; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
雲仙雜記 十卷 Yunxian zaji (Tang) 馮贄 Feng Zhi
揮麈前錄 (揮麈錄) 四卷
後錄 十一卷
第三錄 三卷
餘話 二卷
Huichen qianlu (Huichenlu)
Houlu
Disanlu
Yuhua
(Song) 王明清 Wang Mingqing
清波雜志 十二卷
(附)校勘記 一卷
Qingbo zazhi
app. Jiaokanji
(Song) 周輝 Zhou Hui; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
桯史 十五卷 Tingshi (Song) 岳珂 Yue Ke
括異志 十卷 Kuoyizhi (Song) 張師正 Zhang Shizheng
續幽怪錄 四卷 Xu youguailu (Tang) 李復言 Li Fuyan
集部 Ji
東皋子集 三卷
(附)校勘記 一卷
Donghaozi ji
app. Jiaokanji
(Tang) 王績 Wang Ji; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
宋之問集 二卷
(附)校勘記 一卷
Song Zhiwen ji
app. Jiaokanji
(Tang) 宋之問 Song Zhiwen; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
鄭守愚文集 (雲臺編) 三卷
(附)校勘記 一卷
Zheng Shouyu wenji (Yuntaibian) (Tang) 鄭谷 Tang Gu; (Rep) 胡文楷 Hu Wenkai (comm.)
朱慶餘詩集 一卷
(附)校勘記 一卷
Zhu Qingyu shiji
app. Jiaokanji
(Tang) 朱慶餘 Zhu Qingyu; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
周賀詩集 一卷
(附)校勘記 一卷
Zhou He shiji
app. Jiaokanji
(Tang) 周賀 Zhou He; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
李丞相詩集 二卷
(附)校勘記 一卷
Li Chengxiang shiji
app. Jiaokanji
(Southern Tang) 李建勛 Li Jianyun; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
雪竇顯和尚明覺大師頌古集 一卷
拈古 一卷
瀑泉集 一卷
祖英集 二卷
Xue Baoxian heshang Mingjue dashi song guji
Zhangu
Baoquanji
Zuyingji
(Song) 釋重顯 Monk Zhongxian
山谷外集詩注 十四卷 Shangu waiji shizhu (Song) 史容 Shi Rong
嵩山文集 二十卷
(附卷三)負薪對校勘表 一卷
Songshan wenji
app. Fuxin dui jiaokan biao
(Song) 晁說之 Chao Yuezhi; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
北山小集 四十卷 Beishan xiaoji (Song) 程俱 Cheng Ju
沈忠敏公龜溪集 十二卷
(附)校勘記 一卷
Shen Zhongmingong Guixiji
app. Jiaokanji
(Song) 沈與求 Shen Yuqiu; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
韋齋集 十二卷 Weizhaiji (Song) 朱松 Zhu Song
玉瀾集 一卷 Yulanji (Song) 朱橰 Zhu Gao
東萊先生詩集 二十卷 Donglai Xiansheng shiji (Song) 呂本中 Lü Benzhong
范香溪先生文集 二十二卷
(附)范蒙齋先生遺文 一卷
范楊溪先生遺文 一卷
Fan Xiangxi xiansheng wenji
app. Fan Mengzhai xiansheng yiwen
Fan Yangxi xiansheng yiwen
(Song) 范浚 Fan Jun
范端臣 Fan Duanchen
范端杲 Fan Duangao
石屏詩集 十卷 Shiping shiji (Song) 戴復古 Dai Fugu
平齋文集 三十二卷 Pingzhai wenji (Song) 洪咨夔 Hong Zikui
梅亭先生四六標準 四十卷 Meiting xiansheng siliu biaozhun (Song) 李劉 Li Liu
三山鄭菊山先生清雋集 一卷
(附)校勘記一卷
Sanshan Zheng Jushan xiansheng Qingjuanji
app. Jiaokanji
(Song) 鄭起 Zheng Qi
所南翁 一百二十圖
詩集 一卷
錦錢餘笑 二十四首 一卷
鄭所南先生文集 一卷
(附)校勘記 一卷
Suonanweng
Shiji
Jinqian yuxiao
Zheng Suonan xiansheng wenji
app. Jiaokanji
(Song) 鄭思肖 Zheng Sixiao; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
先天集 十卷
附錄 二卷
(附)山屋許先生事錄 一卷
Xiantianji
Fulu
app. Shanwu Xu xiansheng shilu
(Song) 許月卿 Xu Yueqing
疊山集 十六卷 Dieshanji (Song) 謝枋得 Xie Fangde
蕭冰厓詩集拾遺 三卷 Xiao Bingya shiji shiyi (Song) 蕭立 Xiao Li et al.
許白雲先生文集 四卷 Xu Baiyun xiansheng wenji (Yuan) 許謙 Xu Qian
存復齋文集 十卷 Cunfuzhai wenji (Yuan) 朱德潤 Zhu Derun
青陽先生文集 九卷 Qingyang Xiansheng wenji (Yuan) 余闕 Yu Que
蛻庵詩 四卷 Tui'anshi (Yuan) 張翥 Zhang Zhu
張光弼詩集 七卷 Zhang Guangbi shiji (Yuan) 張昱 Zhang Yu
茗齋集 二十三卷
(附)明詩 九卷
Mingzhai ji
app. Mingshi
(Tang) 彭孫貽 Peng Sunyi
雍熙樂府 二十卷 Yongxi yuefu (Ming) 郭勛 Guo Xun
白雪齋選訂樂府吳騷合編 四卷 Baixuezhai xuanding yuefu Wu sao hebian (Ming) 騷隱居書 Saoyin jushi (張楚叔 Zhang Chushu), 半嶺道人 Banling daoren (張旭初 Zhang Xuchu, comp.)
Table 3. The series Sibu congkan sanbian 四部叢刊三編
(Qing) 張元濟 Zhang Yuanji (comp.)
1935-1936 edition by Shanghai Shangwu Yinshuguan 上海商務印書館
書名, length in juan Title Author(s)
經部 Jing
尚書正義 二十卷 Shangshu zhengyi (Tang) 孔穎達 Kong Yingda et al.
禮記正義 (殘) 九卷 Liji zhengyi (Tang) 孔穎達 Kong Yingda et al.
周易鄭康成注 一卷 Zhouyi Zheng Kangcheng zhu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Song) 王應麟 Wang Yinglin (comp.)
詩本義 十五卷 Shi benyi (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
中庸說 (殘) 三卷 Zhongyong shuo (Song) 張九成 Zhang Jiucheng
詩集傳 二十卷 Shi jizhuan (Song) 朱熹 Zhu Xi
析城鄭氏家塾重校三禮圖 (三禮圖集注) 二十卷 Xicheng Zhengshi jiashu chongjiao sanlitu (Sanlitu jizhu) (Song) 聶崇義 Nie Chongyi
張狀元孟子傳 (殘) 二十九卷
(附)校勘記 一卷
Zhang zhuangyuan Mengzi zhuan
app. Jiaokanji
(Song) 張九成 Zhang Jiucheng; 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
復古編 二卷 Fugubian (Song) 張有 Zhang You
班馬字類 五卷
(附)補遺
(附)校勘記 一卷
Ban-Ma zilei
app. Buyi
Jiaokanji
(Song) 婁機 Lou Ji; (Song) 李曾伯 Liu Cengbo (suppl.); (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
史部 Shi
新唐書糾謬 二十卷 Xintangshu jiumiu (Song) 吳縝 Wu Chen
編年通載 (殘) 四卷 Biannian tongzai (Song) 章衡 Zhang Heng
太宗皇帝實錄 (殘) 二十卷 Taizong huangdi shilu (Song) 錢若水 Qian Ruoshui et al.
元朝秘史 十卷
續集 二卷
Yuanchao mishi
Xuji
(Yuan) NN
明史鈔略 (殘) 七卷 Mingshi chaolüe (Qing) 蔣廷鑨 Jiang Tinglong
罪惟錄 九十卷 Zuiweilu (Ming) 查繼佐 Cha Jizuo
東山國語 不分卷 Dongshan guoyu (Ming) 查繼佐 Cha Jizuo; (Ming) 沈仲方 Shen Zhongfang (suppl.)
弔伐錄 (大金吊伐錄) 二卷 Diaofalu (Da-Jin diaofa lu) (Jurchen-Jin) NN
三輔黃圖 六卷
(附)校勘記 一卷
Sanfu huangtu
app. Jiaokanji
(Han) NN; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
天下郡國利病書 不分卷
(附)顧亭林先生年譜 一卷
Tianxia junguo libing shu
app. Gu Tinglin xiansheng nianpu
(Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
(Qing) 吳映奎 Wu Yingkui, 錢邦彥 Qian Bangyan
洛陽伽藍記 五卷
(附)校勘記 一卷
Luoyang qielan ji
app. Jiaokanji
(Later Wei) 楊炫之 Yan Xuanzhi; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
為政忠告 四卷: Weizheng zhonggao: (Yuan) 張養浩 Zhang Yanghao
牧民忠告 一卷 Mumin zhonggao
經進風憲忠告 一卷 Jingjin fengxian zhonggao
廟堂忠告 一卷 Miaotang zhonggao
故唐律疏義 三十卷
(附)律音義 一卷
(附)校勘記 一卷
Gu Tanglü shuyi
app. Lü yinyi
Jiaokanji
(Tang) 長孫無忌 Zhangsun Wuji et al.; (Song) 孫奭 Sun Shi et al. (phon. comm.); (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
昭德先生郡齋讀書志 四卷
後志 二卷
附志 一卷
Zhaode xiansheng Junzhai dushu zhi
Houzhi
Fuzhi
(Song) 晁公武 Chao Gongwu; (Song) 趙希弁 Zhao Xibian (suppl.)
隸釋 二十七卷
(附)校勘記 一卷
Lishi
app. Jiaokanji
(Song) 洪適 Hong Shi; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
淳化秘閣法帖考正 十二卷 Chunhua mige fatie kaozheng (Tang) 王澍 Wang Shu
子部 Zi
潛虛 一卷
(附)潛虛發微論 一卷
Qianxu
app. Qianxu fawei lun
(Song) 司馬光 Sima Guang; (Song) 張敦實 Zhang Dunshi (suppl.)
野菜博錄 三卷 Yecai bolu (Ming) 鮑山 Bao Shan
圖畫考 七卷 Tuhuakao (Yuan) 盛熙明 Cheng Ximing
獨斷 二卷
(附)校勘記 一卷
Duduan
app. Jiaokanji
(Han) 蔡邕 Cai Yong; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
古今注 三卷
(附)校記一卷
Gujinzhu
app. Jiaoji
(Jin) 崔豹 Cui Bao; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
困學紀聞 二十卷 Kunxue jiwen (Song) 王應麟 Wang Yinglin
墨莊漫錄 十卷
(附)校勘記 一卷
Mo-Zhuang manlu
app. Jiaokanji
(Song) 張邦基 Zhang Bangji; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
太平御覽 一千卷 Taiping yulan (Song) 李昉 Li Fang et al.
小字錄 一卷 Xiaozilu (Song) 陳思 Chen Si
丞相魏公譚訓 十卷
(附)校勘記 一卷
Chengxian Weigong tanxun
app. Jiaokanji
(Song) 蘇象先 Su Xiangxian; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
南村輟耕錄 (輟耕錄) 三十卷 Nancun chuogeng lu (Chuogenglu) (Yuan) 陶宗儀 Tao Zongyi
景德傳燈錄 三十卷 Jingde chuandeng lu (Song) 釋道原 Monk Daoyuan
文始真經 (關尹子) 三卷
(附)校勘記 一卷
Wenshi zhenjing (Guanyinzi)
app. Jiaokanji
(Zhou) 尹喜 Yin Xi; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
通玄真經 (文子) 十二卷
(附)校勘記 一卷
Tongxuan zhenjing (Wenzi)
app. Jiaokanji
(Zhou) 辛銒 Xin Jian; (Tang) 徐靈府 Xu Lingfu (comm.); (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
新雕洞靈真經 (亢倉子) 五卷
(附)校勘記 一卷
Xindiao Dongling zhenjing (Kangcangzi)
app. Jiaokanji
(Zhou) 庚桑楚 Gengsang Chu; (Tang) 王士元 Wang Shiyuan (compl); () 何粲 He Can (comm.); (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
集部 Ji
唐皇甫冉詩集 七卷
補遺 一卷
(附)校勘記 一卷
Tang Huangfu Ran shiji
Buyi
app. Jiaokanji
(Tang) 皇甫冉 Huangfu Ran; (Tang) 皇甫曾 Huangfu Ceng; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
唐皇甫曾詩集 一卷
補遺 一卷
(附)校勘記 一卷
Tang Huangfu Ceng shiji
Buyi
app. Jiaokanji
(Tang) 皇甫冉 Huangfu Ran; (Tang) 皇甫曾 Huangfu Ceng; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
梨嶽詩集 一卷
附錄 一卷
補遺 一卷
Liyue shiji
Fulu
Buyi
(Tang) 李頻 Li Pin
新雕注胡曾詠史詩 三卷 Xindiao zhu Hu Ceng yongshi shi (Tang) 胡曾 Hu Ceng; () 陳蓋 Chen Gai (comm.); () 米崇吉 Mi Chongji (comm.)
唐秘書省正字先輩徐公釣磯文集 十卷
補 一卷
(附)校勘記一卷
Tang mishusheng zhengzi xianbei Xu Gong diaoji wenji
Bu
app. Jiaokanji
(Tang) 徐夤 Xu Yin; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
忠愍公詩集 三卷
(附)校勘記 一卷
Zhongmingong shiji
app. Jiaokanji
(Song) 寇準 Kou Zhun; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
鐔津文集 二十二卷 Tanjin wenji (Song) 釋契嵩 Monk Qisong
參寥子詩集 十二卷
(附)校勘記 一卷
Canliaozi shiji
app. Jiaokanji
(Song) 釋道潛 Monk Daoqian; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
沈氏三先生文集 六十一卷: Shenshi san xiansheng wenji: (Song) NN (comp.)
西溪文集 十卷 Xixi wenji (Song) 沈遘 Shen Gou
長興集 四十一卷 Changxingji (Song) 沈括 Shen Kuo
雲巢集 十卷 Yunchaoji (Song) 沈遼 Shen Liao
眉山唐先生文集 三十卷
(附)校勘記 一卷
Meishan Tang Xiansheng wenji
app. Jiaokanji
(Song) 唐庚 Tang Geng; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
華陽集 四十卷 Huayangji (Song) 張綱 Zhang Gang
頤堂先生文集 五卷 Yitang Xiansheng wenji (Song) 王灼 Wang Zhuo
默堂先生文集 二十二卷 Motang xiansheng wenji (Song) 陳淵 Chen Yuan
翠微南征錄 十一卷
(附)校勘記 一卷
Cuiwei nanzheng lu
app. Jiaokanji
(Song) 華岳 Hua Yue; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
有宋福建莆陽黃仲元四如先生文稿 五卷 Yousong Fujian Puyang Huang Zhongyuan Siru xiansheng wengao (Song) 黃仲元 Huang Zhongyuan
吾汶稿 十卷
(附)校勘記 一卷
Wuwengao
app. Jiaokanji
(Song) 王炎午 Wang Yanwu; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
龜巢稿 二十卷
(附)校勘記 一卷
Guichaogao
app. Jiaokanji
(Yuan) 謝應芳 Xie Yingfang; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
夷白齋稿 三十五卷
外集 一卷
補遺 一卷
(附)校勘記 一卷
Yibaizhai gao
Waiji
Buyi
app. Jiaokanji
(Yuan) 陳基 Chen Ji; (Rep) 胡文楷 Hu Wenkai (comm.)
蟻術詩選 八卷
詞選 四卷
Yishu shixuan
Cixuan
(Yuan) 邵亨貞 Shao Hengzhen
密庵詩稿 五卷
文藁 五卷
Mi'an shigao
Wengao
(Ming) 謝肅 Xie Su
眉庵集 十二卷
補遺 一卷
Mei'anji
Buyi
(Ming) 楊基 Yang Ji
靜居集 六卷 Jingjuji (Ming) 張羽 Zhang Yu
北郭集 十卷 Beiguoji (Ming) 徐賁 Xu Ben
蚓竅集 十卷 Yinqiaoji (Ming) 管時敏 Guan Shimin
白沙子 八卷 Baishazi (Ming) 陳獻章 Chen Xianzhang
居易堂集 二十卷
集外詩文 一卷
Juyitang ji
Waiji shiwen
(Ming) 徐枋 Xu Fang; (Rep) 王大隆 Wang Dalong (suppl.)
竇氏聯珠集 一卷 Doushi lianzhu ji (Tang) 竇常 Dou Chang, 竇牟 Dou Mou, 竇群 Dou Qun, 竇庠 Dou Xiang, 竇鞏 Dou Gu; (Tang) 褚藏言 Chu Cangji (comp.)
山谷琴趣外篇 三卷
(附)校勘記 一卷
Shangu qinqu waipian
app. Jiaokanji
(Song) 黃庭堅 Huang Tingjian; (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comm.)
虛齋樂府 二卷 Xuzhai yuefu (Song) 趙以夫 Zhao Yifu
梨園按試樂府新聲 三卷
(附)校記 一卷
Liyuan anshi yuefu xinsheng
app. Jiaoji
(Yuan) NN (comp.); (Rep) 盧前 Lu Qian (comm.)
Sources:
He Jun 何軍 (1993). "Sibu congkan 四部叢刊", in Shi Quanchang 石泉長, ed. Zhongghua baike yaolan 中華百科要覽 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 604.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2106.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 285-297.
Shi Xuanyuan 施宣圓 et al., ed. (1987). Zhongguo wenhua cidian 中國文化辭典 (Shanghai: Shanghai shehui kexue yuan chubanshe), 80.
Tang Guirong 唐貴榮, ed. (1997). Zhongguo shumu jiansuo cidian 中國書目檢索辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 321.
Wang Chunlin 王春林, ed. (2001). Keji bianji da cidian 科技編輯大辭典 (Beijing: Di'er junyi daxue chubanshe), 366.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 618.