ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Yutai xinyong 玉臺新詠

Jul 3, 2010 © Ulrich Theobald

Yutai xinyong 玉臺新詠 "New songs from a Jade Terrace" is an anthology of poems from the Eastern Zhou 東周 (770-221 BCE) to the early Liang period 梁 (502-557). It was compiled by Xu Ling 徐陵 (507-583) during the mid-Liang period.

In 10 juan (fascicles), the Yutai xinyong contains 769 poems, divided into the following categories: Regular poems (shi 詩) in 8 juan, popular songs (gexing 歌行) in 1 juan, and quatrains (wuyan siju shi 五言四句詩) in 1 juan. There is actually only one poem dating from the Zhou period (Yueren ge 越人歌), while all others were written during and after the Han period 漢 (206 BCE-220 CE). According to the preface (Xu 序), the songs were selected according to their content, with a preference for love songs (yange 豔歌).

Unlike the anthology Wenxuan 文選, it is therefore a specialized collection. There are, nevertheless, also some children songs (tongyaoge 童謠歌) among the selection and more popular songs than in the Wenxuan, like the famous ballad Kongque dongnan fei 孔雀東南飛 "Peacock flies to the south-east". The Wenxuan thus represents probably a comparatively higher level of literature.

The chapter containing quatrains is especially noteworthy because it demonstrates how the development of the jueju genre 絕句 of short poems developed which flourished during the Tang period 唐 (618-907). The Yutai xinyong also includes a lot of contemporary poems of the elegant and refined "Yongming style" (Yongmingti 永明體) prevailing at that time, like for instance, Shen Yue's 沈約 (441-513) Bayong 八咏, which gives an impression of the confluence of the shi genre with the genre of rhapsodies (fu 賦). Some poems included in the Yutai xinyong are not to be found in other anthologies, like Cao Zhi's 曹植 (192-232) Qi fu shi 棄婦詩, Yu Xin's 庾信 (513-581) Qixi shi 七夕詩 or works of female poets like Ban Jieyu 班婕妤 (48 BCE-2 CE), Bao Linghui 鮑令暉 (5th cent.) or Liu Lingxian 劉令嫻 (6th cent.). A lot of poems included in the Yutai xinyong belong to the best pieces of Chinese poetry, like Shangshan cai miwu 上山采蘼蕪, Mo shang sang 陌上桑, Yulin lang 羽林郎 or the above-mentioned Kongque dongnan fei.

The earliest extant print is that of Master Sun 孫氏 from Wuxi 無錫 from the Ming period 明 (1368-1644). Zhao Jun 趙均 (c. 1600) during the late Ming period reproduced a Song-period 宋 (960-1279) print. The Yutai xinyong is included in the series Sibu congkan 四部叢刊. The Qing-period 清 (1644-1911) scholar Wu Zhaoyi 吳兆宜 (fl. 1672) wrote a commentary and a critique.

During the Tang period, Li Kangcheng 李康成 (mid-8th cent.) published a kind of supplement to the anthology, Yutai houji 玉臺後集, with a length of just 1 fascicle. The supplements includes poems from the late Liang period to the early Tang period, and focuses on pieces describing the life of females. Even if the original book is lost, 106 poems of 71 person could be identified and reconstructed. This version was published in 2014 by Fu Xuancong 傅璇琮.

Sources:
Birrell, Anne (1986). "Yü-t‘ai hsin-yung 玉臺新詠", in William H. Nienhauser, ed. The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature (Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press), 944-946.
Birrell, Anne (2003). "New Songs From a Jade Terrace (Yütai xinyong)", in Robin R. Wang, ed. Images of Women in Chinese Thought and Culture: Writings from the Pre-Qin period through the Song Dynasty (Indianapolis: Hackett), 229-244.
Cao Daoheng 曹道衡 (1986). "Yutai xinyong 玉臺新詠", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Zhongguo wenxue 中國文學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 1186.
Chen Zhenghong 陳正宏 (1999). "Yutai xinyong 玉臺新詠", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Wenxue 文學卷 (Shanghai: Fudan daxue xuebao), 10.
Cui Liannong 崔鍊農 (2007). "Cong Zhan Jun keben bianmu tili tankui Yutai xinyong guben zhi yi 從趙均刻本編目體例探窺《玉臺新詠》古本之遺", Beijing Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 北京大學學報(哲學社會科學版), 2007 (1): 88-96.
Duan Lechuan 段樂川 (2016). "Lun Xu Ling Yutai xinyong be bianji sixiang 論徐陵《玉臺新詠》的編輯思想", Chuban shihua 出版史話, 2016 (3): 63-65.
Fu Gang 傅剛 (2013). "Siku quanshu suo shou Yutai xinyong biben fei Songben kao 四庫全書所收《玉臺新詠》底本非宋本考", Zhongguo dianji yu wenhua 中國典籍與文化, 2013 (2): 83-91.
Hu Dalei 胡大雷 (2005). "Yutai xinyong wei Liang Yuandi Xu Fei suo zhualu kao 《玉臺新詠》為梁元帝徐妃所“撰錄”考", Wenxue pinglun 文學評論, 2005 (2): 52-55.
Huang Wei 黃威 (2013). "Yutai xinyong chengshu shijian kaoshi 《玉臺新詠》成書時間考實", Wenyi pinglun 文藝評論, 2013 (10): 124-127.
Huang Wei 黃威 (2014). "Yutai xinyong bianzhuan dongji kaoyi 《玉臺新詠》編撰動機考異", Lantai shijie 蘭台世界, 2014 (28): 150-151.
Huang Yali 黃雅莉 (2015). "Wenti guifan xia de yanqing wenxueguan: Yutai xinyong xu yu Huajianji xu de xuanben piping 文體規範下的艷情文學觀──《玉臺新詠序》和《花間集序》的選本批評" , Wuling xuekan 武陵雪刊, 2015 (6): 80-95.
Jansen, Thomas (2015). "Yutai xinyong", in Cynthia L. Chennault, et al., eds. Early Medieval Chinese Texts: A Bibliographical Guide (Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley), 482-493.
Jin Qianwei 金乾偉 (2012). "Yutai xinyong bbianzhuan yu nüxingzhuyi 《玉臺新詠》編撰與女性主義", Lanzhou xuekan 蘭州學刊, 2012 (10): 90-94.
Jin Qianwei 金錢偉 (2014). "Yutai xinyong bianzuan yu nüxing shixue wenhua 《玉臺新詠》編纂與女性詩學文化", Suihua Xueyuan xuebao 綏化學院學報, 2014 (12): 24-26.
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, eds. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi’an: Shaanxi renmin chubanshe), 606.
Li Xueyin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2373.
Nan Jiangtao 南江濤 (2020). "Xu Naichang yingke Yutai xinyong kao 徐乃昌影刻《玉臺新詠》考", Wenxian 文獻, 2020 (4): 148-164.
She Zhimin 佘志敏 (2014). "Lun Yuntai xinyong gongtishi he guiyuan shi nüxing shuxie zhi yi 論《玉臺新詠》宮體詩和閨怨詩女性書寫之異", Anhui wenxue 安徽文學, 2014 (9): 13-14.
Shen Yucheng 沈玉成 (1988). "Gongtishi yu Yutai xinyong 宮體詩與《玉臺新詠》", Wenxue yichan 文學遺產, 1988 (6): 55-65.
Sun Chao 孫超, Zhang Jun 張俊 (2009). "Cong Yutai xinyong kan Nanchao nanxiong zuojia de nüxingguan 從《玉臺新詠》看南朝男性作家的女性觀", Shidai wenxue 時代文學, 2009 (5): 57-58.
Tan Beifang 談蓓芳 (2004). “Yutai xinyong banben kao: Jian lun ci shu de bianzuan shijian he bianzhe wenti 《玉臺新詠》版本考———兼論此書的編纂時間和編者問題", Fudan xuebao (Shehui kexue ban) 復旦學報(社會科學版), 2004 (4): 2-16.
Wang Huaicheng 王懷成 (2021). "Liangdai gongting douzheng, wenren jituan yu Yutai xinyong 梁代宮廷鬥爭、文人集團與《玉臺新詠》", Zhongguo wenhua luntan 中華文化論壇, 2021 (4): 119-129+15.
Wang Yuguang 王余光, Xu Yan 徐雁, eds. (1999). Zhongguo dushu da cidian 中國讀書大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue xuebao), 1173.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 129.
Wu Guanwen 吳冠文, Zhang Peiheng 章培恒 (2011). "Yutai xinyong zhuanren taolun de ji ge yiliu wenti 《玉臺新詠》撰人討論的幾個遺留問題", Fudan xuebao (Shehui kexue ban) 復旦學報(社會科學版), 2011 (3): 12-17.
Xiong Hongju 熊紅菊 (2013). "Yutai xinyong zhong de nüxing shizuo ji bianxuan biaozhun 《玉臺新詠》中的女性詩作及編選標準", Huaibei Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 淮北師範大學學報(哲學社會科學版), 2013 (3): 69-72.
Yao Xiaobai 姚曉柏 (2006). "Yutai xinyong de nüxing wenxue tezheng 《玉臺新詠》的女性文學特徵", Guangxi shehui kexue 廣西社會科學, 2006 (7): 97-99.
Zha Pingqiu 查屏球, Ren Yafang 任雅芳 (2013). "Zhichao shidai shuji xingtai yu Yutai xinyong bianzuan tili ji chengshu guocheng 紙鈔時代書籍型態與《玉臺新詠》編纂體例及成書過程", Fudan xuebao (Shehui kexue ban) 復旦學報(社會科學版), 2013 (2): 144-153+160.
Zhang Quansheng 張全生 (1997). "Yutai xinyong 玉臺新詠", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, eds. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 658.
Zhao Shu 趙舒 (2019: "Zhong Rong Shipin yu Xu Ling Yutai xinyong guanzhu shiren bijiao yanjiu 鍾嶸《詩品》與徐陵《玉臺新詠》關注詩人比較研究", Hubei Jingji Xueyuan xuebao (Renwen shehui kexue ban) 湖北經濟學院學報(人文社會科學版), 2019 (3): 90-92.
Zhu Chunjie 朱春洁 (2019). "Zhuangtai baiyong dui Yutai xinyong de jieshou ji qi zai Yuenan de chuanbo 《妝臺百咏》對《玉臺新詠》的接受及其在越南的傳播", Minzu wenxue yanjiu 民族文學研究, 2018 (5): 67-74.