CHINAKNOWLEDGE - a universal guide for China studies | HOME | About
Encoding: Unicode (UTF-8) [Location: HOME > Literature > Anthologies category > Collectanea > Sibu beiyao]

Chinese Literature
Sibu beiyao 四部備要 "Hand Library of Important Writings of the Four Categories"


The Sibu beiyao 四部備要 "Hand library of important writings of the Four Categories" is a collectanea compiled by the Zhonghua Publishing House 中華書局 in 1936. It includes 351 books with a total length of 11,305 juan "scrolls". The Sibu beiyao is a collection of the most important writings and commentaries from the traditional four categories of literature. All classic writings are included, and it is so a basic personal library published for a broad public. It is therefore as often to be found in libraries as the collectanea Sibu congkan 四部叢刊 or Congshu jicheng 叢書集成初編. Qing period 清 (1644-1911) authors and commentors play a prominent role among the books in the Sibu beiyao, for instance, the Qing period commentaries to the Thirteen Confucian Classics, or the Qing commentaries to the twenty-four official dynastic histories. The literary category of belles-lettres plays a less important role, although it includes the most important writings of this type of literature. The texts are based on Song period 宋 (960-1279) prints of a high textual quality. The Sibu beiyao has been published in a normal edition (paiyinben 排印本) and in a downsized edition (suoyinben 縮印本). There is also an additional volume with bibliographic descriptions to each book, the Sibu beiyao shumu tiyao 四部備要書目提要. There are many reprints of the Sibu beiyao, mainly facsimile editions like that of 1955 and the reprint from 1989 in 70 volumes.

Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰 (1996). Siku da cidian 四庫大辭典, vol. 2, p. 2106. Changchun: Jilin daxue chubanshe.
Shanghai tushuguan 上海圖書館 (ed. 1982), Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄, vol 1, pp. 315-325. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.


四部備要 Sibu beiyao
(Rep) 中華書局 Zhonghua Publishing House (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
經部 Jingbu
十三經古注 Shisanjing guzhu
周易 (易經) 九卷
略例 一卷
Zhouyi (Yijing)
Lüeli
(Wei) 王弼 Wang Bi, (Jin) 韓康伯 Han Kangbo (注 comm.)
(Wei) 王弼 Wang Bi; (Tang) 邢璹 Xing Shu (注 comm.), 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
尚書 十三卷 Shangshu (Han) 孔安國 Kong Anguo; (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
毛詩 (詩經) 二十卷 Maoshi (Shijing) (Han) 毛亨 Mao Heng; (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (箋 comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
周禮 四十二卷 Zhouli (Han) 鄭玄 (注 comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
儀禮 十七卷 Yili (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (注 comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
禮記 二十卷 Liji (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (注 comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
春秋經傳集解 三十卷
春秋年表 一卷
Chunqiu jingzhuan jijie
Chunqiu nianbiao
(Jin) 杜預 Du Yu; (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
(Song) NN
(Later Shu) 馮繼先 Feng Jixian
春秋公羊傳 二十八卷 Chunqiu Gongyangzhuan (Han) 何休 He Xiu (解詁 com..); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
春秋穀梁傳 二十卷 Chunqiu Guliangzhuan (Jin) 范寧 Fan Ning (集解 comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
孝經 九卷 Xiaojing (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (注 comm.)
論語 二十卷 Lunyu (Wei) 何晏 He Yan (集解 comm.)
孟子 十四卷 Mengzi (Han) 趙岐 Zhao Qi (注 comm.)
爾雅 十一卷 Erya (Jin) 郭璞 Guo Pu (注 comm.), NN (phon. comm.)
四書集注 十九卷 Sishu jizhu (Song) 朱熹 Zhu Xi
十三經注疏 Shisanjing zhushu
周易兼義 九卷
(附)音義
注疏校勘記 九卷
釋文校勘記 一卷
Zhouyi jianyi
app. Yinyi
Zhushu jiaokanji
Shiwen jiaokanji
(Wei) 王弼 Wang Bi; (Jin) 韓康伯 Han Kangbo (注 comm.); (Tang) 孔穎達 Kong Yingda (疏 comm.); 陸德明 Lu Deming (phon. comm.); (Qing) 阮元 Ruan Yuan (text-crit. comm.)
附釋音尚書注疏 二十卷
(附)校勘記 二十卷
Fu shiyin Shangshu zhushu
app. Jiaokanji
(Han) 孔安國 Kong Anguo; (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.); 孔穎達 Kong Yingda (疏 comm.); (Qing) 阮元 Ruan Yuan (text-crit. comm.)
附釋音毛詩注疏 二十卷
(附)校勘記 二十卷
Fu shiyin Maoshi zhushu
app. Jiaokanji
(Han) 毛亨 Mao Heng; (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (箋 comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.); 孔穎達 Kong Yingda (疏 comm.); (Qing) 阮元 Ruan Yuan (text-crit. comm.)
附釋音周禮注疏 四十二卷
(附)校勘記 四十二卷
Fu shiyin Zhouli zhushu
app. Jiaokanji
(Han) 鄭玄 Zheng Xuan (注 comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.); 賈公彥 Jia Gongyan (疏 comm.); (Qing) 阮元 Ruan Yuan (text-crit. comm.)
儀禮疏 五十卷
(附)校勘記 五十卷
Yili shu
app. Jiaokanji
(Han) 鄭玄 Zheng Xuan (注 comm.); (Tang) 賈公彥 Jia Gongyan (疏 comm.); (Qing) 阮元 Ruan Yuan (text-crit. comm.)
附釋音禮記注疏 六十三卷
(附)校勘記 六十三卷
Fu shizin Liji zhushu
app. Jiaokanji
(Han) 鄭玄 Zheng Xuan (注 comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.); 孔穎達 Kong Yingda (疏 comm.); (Qing) 阮元 Ruan Yuan (text-crit. comm.)
附釋音春秋左傳注疏 六十卷
(附)校勘記 六十卷
Fu shizin Chunqiu Zuozhuan zhushu
app. Jiaokanji
(Jin) 杜預 Du Yu (注 comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.); 孔穎達 Kong Yingda (疏 comm.); (Qing) 阮元 Ruan Yuan (text-crit. comm.)
監本附音春秋公羊注疏 二十八卷
(附)校勘記 二十八卷
Jianben fuyin Chunqiu Gongyang zhushu
app. Jiaokanji
(Han) 何休 He Xiu; (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.); 徐彥 Xu Yan (疏 comm.); (Qing) 阮元 Ruan Yuan (text-crit. comm.)
監本附音春秋穀梁注疏 二十卷
(附)校勘記 二十卷
Jianben fuyin Chunqiu Guliang zhushu
app. Jiaokanji
(Jin) 范寧 Fan Ning (集解 comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.); 楊士壎 Yang Shixun (疏 comm.); (Qing) 阮元 Ruan Yuan (text-crit. comm.)
孝經正義 九卷
(附)校勘記 九卷
Xiaoyi zhengyi
app. Jiaokanji
(Tang) 李隆基 Li Longji (唐玄宗 Emperor Tang Xuanzong, 注 comm.); (Song) 邢昺 Xing Bing (疏 comm.); (Qing) 阮元 Ruan Yuan (text-crit. comm.)
論語注疏解經 二十卷
(附)校勘記 二十卷
Lunyu zhushu jiejing
app. Jiaokanji
(Wei) 何晏 He Yan (集解 comm.); (Song) 邢昺 Xing Bing (疏 comm.); (Qing) 阮元 Ruan Yuan (text-crit. comm.)
孟子注疏解經 十四卷
(附)校勘記 十四卷
Mengzi zhushu jiejing
app. Jiaokanji
(Han) 趙岐 Zhao Qi (注 comm.); (Song) 孫奭 Sun Shi (疏 comm.); (Qing) 阮元 Ruan Yuan (text-crit. comm.)
爾雅疏 十卷
(附)校勘記 十卷
Erya shu
app. Jiaokanji
(Jin) 郭璞 Guo Pu (注 comm.); (Song) 邢昺 Xing Bing (疏 comm.); NN (phon. comm.); (Qing) 阮元 Ruan Yuan (text-crit. comm.)
清十三經注疏 Qing Shisanjing zhushu
周易述 二十一卷
(附)周易述補 四卷
周易述補 五卷
Zhouyi shu
app. Zhouyu shubu
Zhouyu shubu
(Qing) 惠棟 Hui Dong
(Qing) 江藩 Jiang Fan
(Qing) 李林松 Li Linsong
尚書今古文注疏 三十卷 Shangshu jinguwen zhushu (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
毛詩傳箋通釋 三十二卷 Maoshi zhuanjian tongshi (Qing) 馬瑞辰 Ma Duanchen
周禮正義 八十六卷 Zhouli zhengyi (Qing) 孫詒讓 Sun Yirang
儀禮正義 四十卷 Yili zhengyi (Qing) 胡培翬 Hu Peihui; (Qing) 楊大堉 Yang Dayu (suppl.)
禮記訓纂 四十九卷 Liji xunzuan (Qing) 朱彬 Zhu Bin
春秋左傳詁 二十卷 Chunqiu Zuozhuan gu (Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
公羊義疏 七十六卷 Gongyang yishu (Qing) 陳立 Chen Li
穀梁補注 二十四卷 Guliang buzhu (Qing) 鍾文烝 Zhong Wenzheng
孝經鄭注疏 二卷 Xiaojing Zhengzhu shu (Qing) 皮錫瑞 Pi Xirui
論語正義 二十四卷
附錄 一卷
Lunyu zhengyi
Fulu
(Qing) 劉寶楠 Liu Baonan; (Qing) 劉恭冕 Liu Gongmian (suppl.)
孟子正義 三十卷 Mengzi zhengyi (Qing) 焦循 Jiao Xun
爾雅郭注義疏 三卷 Erya Guozhu yishu (Qing) 郝懿行 Hao Yixing
小學 Xiaoxue
說文解字 十五卷 Shuowen jiezi (Han) 許慎 Xu Shen; (Song) 徐鉉 Xu Xuan (rev.)
說文解字繫傳 四十卷
(附)校勘記 三卷
Shuowen jiezi xichuan
app. Jiaokanji
(Song) 徐鍇 Xu Kai; (Qing) 祁寯藻 Qi Junzao (comm.)
說文解字注 十五卷
(附)六書音韻表 五卷
Shuowen jiezi zhu
app. Liushu yinyun biao
(Qing) 段玉裁 Duan Yucai
說文通檢 十四卷
首 一卷
末 一卷
Shuowen tongjian
Shou
Mo
(Qing) 黎永椿 Li Yongchun
大廣益會玉篇 (玉篇) 三十卷 Daguang yihui Yupian (Yupian) (Liang) 顧野王 Gu Yewang; (Tang) 孫強 Sun Qiang, 陳彭年 Chen Pengnian (suppl.)
廣韻 五卷
校札 一卷
Guangyun
Jiaozha
(Song) 陳彭年 Chen Pengnian et al. (rev.); (Qing) 黎庶昌 Li Shuchang (comm.)
集韻 十卷 Jiyun (Song) 丁度 Du Ding et al. (rev.)
小爾雅義證 十三卷
補遺 一卷
Xiao erya yizheng
Buyi
(Qing) 胡承珙 Hu Chenggong
輶軒使者絕代語釋別國方言 (方言) 十三卷 Youxuan shizhe juedai yushi bieguo fangyan (Fangyan) (Han) 揚雄 Yang Xiong; (Qing) 戴震 Dai Zhen (疏 comm.)
廣雅疏證 十卷
(附)博雅音 十卷
Guangya shuzheng
Boya yin
(Qing) 王念孫 Wang Niansun; (Qing) 王引之 Wang Yinzhi (narr.)
(Sui) 曹憲 Cao Xian
經義 Jingyi
董子春秋繁露 (春秋繁露) 十七卷
附錄 一卷
Dongzi chunqiu fanlu (Chunqiu fanlu)
Fulu
(Han) 董仲舒 Dong Zhongshu; (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.)
經義考 三百卷
目錄 二卷
Jingyi kao
Mulu
(Qing) 朱彝尊 Zhu Yizun
經義述聞 三十二卷 Jingyi shuwen (Qing) 王引之 Wang Yinzhi
史部 Shibu
二十四史 Ershisi shi
史記 一百三十卷
補史記 一卷
史記正義論例 一卷
(附)考證
Shiji
Bushiji
Shiji zhengyi lunli
app. Kaozheng
(Han) 司馬遷 Sima Qian; (Liu-Song) 裴駰 Pei Yin (集解 comm.); (Tang) 司馬貞 Sima Zhen (索隱 comm.); 張守節 Zhang Shoujie (正義 comm.)
前漢書 (漢書) 一百卷
(附)考證
Qianhanshu (Hanshu)
app. Kaozheng
(Han) 班固 Ban Gu; (Tang) 顏師古 Yan Shigu (comm.)
後漢書 一百二十卷
(附)考證
Houhanshu
app. Kaozheng
(Liu-Song) 范曄 Fan Ye; (Tang) 李賢 Li Xian et al. (comm.); (Jin) 司馬彪 Sima Biao (suppl.)
三國志 六十五卷
(附)考證
Sanguozhi
app. Kaozheng
(Jin) 陳壽 Chen Shou; (Liu-Song) 裴松之 Pei Songzhi (comm.)
晉書 一百三十卷
音義 三卷
(附)考證
Jinshu
Yinyi
app. Kaozheng
(Tang) 李世民 Li Shimin (唐太宗 Emperor Tang Taizong); 何超 He Chao (phon. comm.)
宋書 一百卷
(附)考證
Songshu
app. Kaozheng
(Liang) 沈約 Shen Yue
南齊書 五十九卷
(附)考證
Nanqishu
app. Kaozheng
(Liang) 蕭子顯 Xiao Zixian
梁書 五十六卷
(附)考證
Liangshu
app. Kaozheng
(Tang) 姚思廉 Yao Silian
陳書 三十六卷
(附)考證
Chenshu
app. Kaozheng
(Tang) 姚思廉 Yao Silian
魏書 一百十四卷
(附)考證
Weishu
app. Kaozheng
(Northern Qi) 魏收 Wei Shou
北齊書 五十卷
(附)考證
Beiqishu
app. Kaozheng
(Tang) 李百藥 Li Baiyao
周書 五十卷
(附)考證
Zhoushu
app. Kaozheng
(Tang) 令狐德棻 Linghu Defen et al.
隋書 八十五卷
(附)考證
Suishu
app. Kaozheng
(Tang) 魏徵 Wei Zheng, 長孫無忌 Zhangsun Wuji et al.
南史 八十卷
(附)考證
Nanshi
app. Kaozheng
(Tang) 李延壽 Li Yanshou
北史 一百卷
(附)考證
Beishi
app. Kaozheng
(Tang) 李延壽 Li Yanshou
舊唐書 二百卷
(附)考證
Jiutangshu
app. Kaozheng
(Later Jin) 劉昫 Liu Xu et al.
唐書 (新唐書) 二百二十五卷
釋音 二十五卷
(附)考證
Tangshu (Xintangshu)
Shiyin
app. Kaozheng
(Song) 歐陽修 Ouyang Xiu, 宋祁 Song Qi et al.; 董衝 Dong Chong (phon. comm.)
舊五代史 一百五十卷
(附)考證
Jiuwudaishi
app. Kaozheng
(Song) 薛居正 Xue Juzheng et al.
五代史 (新五代史) 七十四卷
(附)考證
Wudaishi (Xinwudaishi) (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu; 徐無黨 Xu Wudang (comm.)
宋史 四百九十六卷
目錄 三卷
(附)考證
Songshi
Mulu
app. Kaozheng
(Yuan) 脫脫 Tuotuo et al.
遼史 一百十六卷
(附)考證
Liaoshi
app. Kaozheng
(Yuan) 脫脫 Tuotuo et al.
金史 一百三十五卷
(附)考證
欽定金國語解 一卷
Jinshi
app. Kaozheng
Qinding Jinguo yujie
(Yuan) 脫脫 Tuotuo et al.

(Qing) 張廷玉 Zhang Tingyu et al.
元史 二百十卷
(附)考證目錄 二卷
Yuanshi
app. Kaozheng, Mulu
(Ming) 宋濂 Song Lian, (Ming) 王禕 Wang Yi et al.
明史 三百三十二卷
目錄 四卷
Mingshi
Mulu
(Qing) 張廷玉 Zhang Tingyu et al.
編年 Biannian
資治通鑒 二百九十四卷
(附)表 一卷
Zizhi tongjian
app. Biao
(Song) 司馬光 Sima Guang; (Yuan) 胡三省 Hu Sanxing (phon. comm.)
資治通鑒目錄 三十卷 Zizhi tongjian mulu (Song) 司馬光 Sima Guang
續資治通鑒 二百二十卷 Xu zizhi tongjian (Qing) 畢沅 Bi Yuan
明紀 六十卷 Mingji (Qing) 陳鶴 Chen He
古史 Gushi
逸周書 十卷
校正補遺 一卷
附錄 一卷
Yizhoushu
Jiaozheng buyi
Fulu
(Jin) 孔晁 Kong Chao (注 comm.); (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.)
國語 二十一卷
札記 一卷
考異 四卷
Guoyu
Zhaji
Kaoyi
(Wu) 韋昭 Wei Zhao (注 comm.); (Qing) 黃丕烈 Huang Pilie (comm.); 汪遠孫 Wang Yuansun (comm.)
戰國策 三十三卷
札記 三卷
Zhanguoce
Zhaji
(Han) 高誘 Gao You (注 comm.); (Qing) 黃丕烈 Huang Pilie (comm.)
山海經箋疏 十八卷
圖贊 一卷
訂偽 一卷
敘錄 一卷
Shanhaijing jianshu
Tuzan
Dingwei
Xulu
(Jin) 郭璞 Guo Pu; (Qing) 郝懿行 Hao Yixing (comm.)
竹書紀年 二卷 Zhushu jinian (Liang) 沈約 Shen Yue (注 comm.); (Qing) 洪頤煊 Hong Yixuan (comm.)
穆天子傳 六卷
附錄 一卷
Mu Tianzi zhuan
Fulu
(Jin) 郭璞 Guo Pu (注 comm.); (Qing) 洪頤煊 Hong Yixuan (comm.)
晏子春秋 七卷
音義 二卷
校勘記 二卷
Yanzi chunqiu
Yinyi
Jiaokanji
(Zhou) 晏嬰 Yan Ying; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comm.); 黃以周 Huang Yizhou (comm.)
越絕書 十五卷 Yuejueshu (Han) 袁康 Yuan Kang
吳越春秋 十卷 Wu-Yue chunqiu (Han) 趙曄 Zhao Ye; (Song) 徐天祜 Xu Tiangu (phon. comm.)
列女傳 七卷
續列女傳 一卷
Lienüzhuan
Xu lienüzhuan
(Han) 劉向 Liu Xiang
() NN; (Qing) 梁端 Liang Duan (comm.)
說苑 二十卷 Shuoyuan (Han) 劉向 Liu Xiang
別史 Bieshi
東觀漢記 二十四卷 Dongguan hanji (Han) 劉珍 Liu Zhen et al.
晉略 六十五卷
序目 一卷
Jinlüe
Xumu
(Qing) 周濟 Zhou Ji
雜史 Zashi
唐摭言 十五卷 Tangzhiyan (Southern Tang) 王定遠 Wang Dingyuan
貞觀政要 十卷 Zhenguan zhengyao (Tang) 吳競 Wu He; (Yuan) 戈直 Ge Zhi (comm.)
路史 前紀 九卷
後紀 十三卷
餘論 十卷
發揮 六卷
國名紀 七卷
Lushi Qianji
Houji
Yulun
Fahui
Guomingji
(Song) 羅泌 Luo Bi; 羅苹 Luo Ping (comm.)
新編宣和遺事 (宣和遺事) 前集 一卷
後集 一卷
Xinbian xuanhe yishi (Xuanhe yishi) Qianji
Houji
(Song) NN
靖康傳信錄 三卷 Jingkang chuanxian lu (Song) 李綱 Li Gang
長春真人西遊記 二卷
附錄 一卷
Changchun zhenren xiyou ji
Fulu
(Yuan) 李志常 Li Zhichang
聖武記 十四卷 Shengwuji (Qing) 魏源 Wei Yuan
載記 Zaiji
華陽國志 十二卷
(附)補華陽國志三州郡縣目錄 一卷
Huayang guo zhi
app. Bu Huayang guo zhi sanzhou junxian mulu
(Jin) 常璩 Chang Ju
(Qing) 廖寅 Liao Yin
十六國春秋 十六卷 Shiliuguo chunqiu (Later Wei) 崔鴻 Cui Hong
傳記 Zhuanji
高士傳 三卷 Gaoshizhuan (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi
國朝先正事略 六十卷 Guochao xianzheng shilüe (Qing) 李元度 Li Yuandu
中興將帥別傳 三十卷 Zhongxiang jiangshuai biezhuan (Qing) 朱孔彰 Li Kongzhang
奏議 Zouyi
唐陸宣公集 二十二卷
增輯 二卷
Tang Lu Xuangong ji
Zengji
(Tang) 陸贄 Lu Zhi; (Qing) 耆英 Qiying (comp.)
地理 Dili
水經注 四十卷
首 一卷
附錄 二卷
Shuijingzhu
Shou
Fulu
(Han) 桑欽 Sang Qin; (Later Wei) 酈道元 Li Daoyuan; (Rep) 王先謙 Wang Xianqian (comm.); (Qing) 趙一清 Zhao Yiqing (suppl.)
洛陽伽藍記 五卷
集證 一卷
Luoyang qielan ji
Jizheng
(Later Wei) 楊炫之 Yang Xuanzhi; (Qing) 吳若準 Wu Ruozhun (comm.)
荊楚歲時記 一卷 Jing-Chu suishi ji (Northern Zhou) 宗懍 Zong Lin
政書 Zhengshu
漢官六種 十卷: Hanguan liuzhong: (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
漢官 一卷 Hanguan (Han) NN
漢官解詁 一卷,(附)漢制度 一卷 Hanguan jiegu, app. Han zhidu (Han) 王隆 Wang Long; (Han) 胡廣 Hu Guang (comm.)
漢舊儀 二卷,補遺 二卷 Han jiuzi, Buyi (Han) 衛宏 Wei Hong; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (suppl.)
漢官儀 二卷 Hanguan yi (Han) 應劭 Ying Shao
漢官典職儀式選用 一卷 Hanguan dianzhi yishi xuanyong (Han) 蔡質 Cai Zhi
漢儀 一卷 Hanyi (Wu) 丁孚 Ding Fu
通志略 (通志) 五十二卷 Tongzhi lüe (Tongzhi) (Song) 鄭樵 Zheng Qiao
欽定歷代職官表 七十二卷 Qinding Lidai zhiguan biao (Qing) 紀昀 Ji Yun et al. (comp.)
吾學錄初編 二十四卷 Wuxuelu Chubian (Qing) 吳榮光 Wu Rongguang
史評 Shiping
史通通釋 二十卷 Shitong tongshi (Qing) 浦起龍 Pu Qilong
讀通鑒論 三十卷
末 一卷
Du Tongjian lun
Mo
(Qing) 王夫之 Wang Fuzhi
宋論 十五卷 Songlun (Qing) 王夫之 Wang Fuzhi
文史通義 八卷 Wenshi tongyi (Qing) 章學誠 Zhang Xuecheng
校讎通義 三卷 Jiaochou tongyi (Qing) 章學誠 Zhang Xuecheng
表譜考證 Biaopu kaozheng
歷代史表 五十九卷 Lidai shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
歷代帝王年表 十四卷 Lidai diwang nianbiao (Qing) 齊召南 Qi Zhaonan; (Qing) 阮福 Ruan Fu (suppl.)
帝王廟謚年諱譜 一卷 Diwang miaoshi nianhui pu (Qing) 陸費墀 Lu Feichi
歷代統紀表 十三卷 Lidai tongji biao (Qing) 段長基 Duan Changji; (Qing) 段搢書 Duan Jinshu (comm.)
歷代疆域表 三卷 Lidai jiangyu biao (Qing) 段長基 Duan Changji; (Qing) 段搢書 Duan Jinshu (comm.)
歷代沿革表 三卷 Lidai yange biao (Qing) 段長基 Duan Changji; (Qing) 段搢書 Duan Jinshu (comm.)
歷代紀元編 三卷
末 一卷
Lidai jiyuan biao
Mo
(Qing) 李兆洛 Li Zhaoluo
歷代地理志韻編今釋 二十卷
皇朝輿地韻編 二卷
Lidai dili zhi yunbian jinshi
Huangchao yudi yunbian
(Qing) 李兆洛 Li Zhaoluo
廿二史札記 三十六卷
補遺 一卷
Nian'er shi zhaji
Buyi
(Qing) 趙翼 Zhao Yi
子部 Zibu
周秦諸子 Zhou-Qin zhuzi
孔子家語 十卷 Kongzi jiayu (Wei) 王肅 Wang Su (注 comm.)
荀子 二十卷
(附)校勘補遺 一卷
Xunzi
app. Jiaokan buyi
(Zhou) 荀況 Xun Kuang; (Tang) 楊倞 Yang Jing (注 comm.); (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao, 謝墉 Xie Yong (text-crit. comm.)
孔叢子 七卷
釋文 一卷
Kongcongzi
Shiwen
(Han) 孔鮒 Kong Fu
孫子十家注 (孫子兵法) 十三卷
敘錄 一卷
遺說 一卷
Sunzi shijia zhu (Sunzi bingfa)
Xulu
Yishuo
(Song) 吉天保 Ji Tianbao (comp.); (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan, 吳人驥 Wu Renji (comm.), 畢以珣 Bi Yixun (rec.); (Song) 鄭友賢 Zheng Youxian (suppl.)
吳子 二卷 Wuzi (Zhou) 吳起 Wu Qi
司馬法 三卷 Simafa (Zhou) 司馬穰苴 Sima Rangju
管子 二十四卷
文評 一卷
Guanzi
Wenping
(Zhou) 管仲 Guan Zhong; (Tang) 房玄齡 Fang Xuanling (comm.); (Qing) 劉績 Liu Ji (comm.)
慎子 一卷
遺文 一卷
Shenzi
Yiwen
(Zhou) 慎到 Shen Dao; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (suppl.)
商君書 五卷
(附)考 一卷
Shangjunshu
app. Kao
(Zhou) 商鞅 Shang Yang; (Qing) 嚴可均 Yan Kejun (comm.)
鄧析子 一卷 Dengxizi (Zhou) 鄧析 Deng Xi
韓非子 二十卷
識誤 三卷
Hanfeizi
Shiwu
(Zhou) 韓非 Han Fei; NN (comm.); (Qing) 顧光圻 Gu Guangqi (comm.)
公孫龍子 一卷 Gongsun Longzi (Zhou) 公孫龍 Gongsun Long; (Song) 謝希深 Xie Xishen (comm.)
尹文子 一卷
(附)校勘記 一卷
Yinwenzi
app. Jiaokanji
(Zhou) 尹文 Yin Wen; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (text-crit. comm.)
墨子 十六卷 Mozi (Zhou) 墨翟 Mo Di; (Qing) 畢沅 Bi Yuan (comm.)
鬼谷子 三卷
篇目考 一卷
附錄 一卷
Guiguzi
Pianmukao
Fulu
(Liang) 陶宏景 Tao Hongjing (comm.); (Qing) 秦恩復 Qin Enfu (comm.)
尸子 二卷 Shizi (Zhou) 尸佼 Shi Jiao; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
鶡冠子 (鶴冠子) 三卷 Heguanzi (Song) 陸佃 Lu Dian (comm.)
燕丹子 三卷 Yandanzi (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comm.)
呂氏春秋 二十六卷
附考 一卷
Lüshi chunqiu (Qin) 呂不韋 Lü Buwei; (Han) 高誘 Gao You (comm.); (Qing) 畢沅 Bi Yuan (comm.)
老子道德經 二卷
音義 一卷
Laozi Daodejing (Zhou) 李耳 Li Er; (Jin) 王弼 Wang Bi (comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
關尹子 一卷 Guanyinzi (Zhou) 尹喜 Yin Xi
列子 八卷 Liezi (Zhou) 列御寇 Lie Yukou; (Jin) 張湛 Zhang Zhan (comm.)
莊子 十卷 Zhuangzi (Zhou) 莊周 Zhuang Zhou; (Jin) 郭象 Guo Xiang (comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (phon. comm.)
文子 二卷
(附)校勘記 一卷
Wenzi
app. Jiaokanji
(Zhou) 辛銒 Xin Jian; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
文子纘義 十二卷 Wenzi zuanyi (Yuan) 杜道堅 Du Daojian
意林 五卷
逸文 一卷
(附)別下齋補刻宋本[意林] 第六卷
Yilin
Yiwen
app. Biexiazhai buke Songben [Yilin]
(Tang) 馬總 Ma Cong (comp.); (Qing) 周廣業 Zhou Guangye, 李遇孫 Li Yusun (suppl.)
儒家 Rujia
揚子法言 十三卷
(附)音義 一卷
Yangzi fayan
app. Yinyi
(Han) 揚雄 Yang Xiong; (Tang) 李軌 Li Gui (comm.)
新語 二卷 Xinyu (Han) 陸賈 Lu Jia
新書 十卷 Xinshu (Han) 賈誼 Jia Yi; (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.)
鹽鐵論 十卷
(附)校勘小識 一卷
Yantielun
app. Jiaokan xiaoshi
(Han) 桓寬 Huan Kuan; (Rep) 王先謙 Wang Xianqian (comm.)
論衡 三十卷 Lunheng (Han) 王充 Wang Chong
潛夫論 十卷 Qianfulun (Han) 王符 Wang Fu; (Qing) 汪繼培 Wang Jipei (comm.)
桓子新論 一卷 Huanzi Xinlun (Han) 桓譚 Huan Tan; (Qing) 孫馮翼 Sun Fengyi (comp.)
申鑒 五卷 Shenjian (Han) 荀悅 Xun Yue; (Ming) 黃省曾 Huang Shengceng (comm.)
人物志 三卷 Renwuzhi (Wei) 劉邵 Liu Shao; (Later Wei) 劉昞 Liu Bing (comm.)
中說 十卷 Zhongshuo (Sui) 王通 Wang Tong; (Song) 阮逸 Ruan Yi (comm.)
明夷待訪錄 一卷 Mingyi daifang lu (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
周子通書 (通書) 一卷 Zhouzi tongshu (Tongshu) (Song) 周敦頤 Zhou Dunyi
榕村通書篇 一卷 Rongcun tongshu pian (Qing) 李光地 Li Guangdi
張子全書 十五卷: Zhangzi quanshu: (Song) 張載 Zhang Zai; (Song) 朱熹 Zhu Xi (comm.)
西銘 一卷 Ximing
正蒙 二卷 Zhengmeng
經學理窟 五卷 Jingxue liku
易說 三卷 Yishuo
語錄抄 一卷 Yulu chao
文集抄 一卷 Wenji chao
性理拾遺 一卷 Xingli shiyi
附錄 一卷 Fulu
二程全書: Er Cheng quanshu: (Song) 程頤 Cheng Yi, 程顥 Cheng Hao; ; (Song) 朱熹 Zhu Xi (comp.)
河南程氏遺書 (二程遺書) 二十五卷,附錄 一卷 Henan Chengshi yishu (Er Cheng yishu), Fulu (Song) 朱熹 Zhu Xi (comp.)
河南程氏外書 (二程外書) 十二卷 Henan Chengshi waishu (Er Cheng waishu) (Song) 朱熹 Zhu Xi (comp.)
(二程文集) 明道文集 五卷
..伊川文集八卷
..遺文 一卷
..附錄 一卷
Mingdao wenji
..Yinchuan wenji
..Yiwen
..Fulu
(Song) 程頤; (Yuan) 譚善心 Tan Shanxin (comp.)
(Song) 程頤
伊川易傳 四卷 Yichuan yizhuan (Song) 程頤 Cheng Hao
伊川經說 八卷 Yichuan jingshuo (Song) 程頤 Cheng Yi
二程粹言 二卷 Er Cheng cuiyan (Song) 楊時 Yang Shi, 張栻 Zhang Shi (comp.)
晦庵先生朱文公集 一百卷
續集 十一卷
別集 十卷
目錄 二卷
Hui'an xiansheng Wengong ji
Xuji
Bieji
Mulu
(Song) 朱熹 Zhu Xi
陸象山先生全集 三十六卷 Lu Xiangshan xiansheng quanji (Song) 陸九淵 Lu Jiuyuan; (Qing) 李紱 Li Fu (rev.)
王文成公全書 三十八卷: Wang Wenchenggong quanji: (Ming) 王守仁 Wang Shouren (王陽明 Wang Yangming)
傳習錄 三卷
(附)朱子晚年定論 一卷
Chuanxilu
app. Zhuzi wannian dinglu
文錄 五卷 Wenlu
別錄 十卷 Bielu
外集 七卷 Waiji
文錄續編 六卷 Wenlu xubian
王文成公年譜 三卷,附錄 二卷 Wang Wenchenggong nianpu, Fulu (Ming) 錢德洪 Qian Dehong; 王畿 Wang Ji
王文成公世德紀 一卷,附錄 一卷 Wang Wenchenggong shide ji, Fulu (Ming) 錢德洪 Qian Dehong; 王畿 Wang Ji
朱子原訂近思錄 (近思錄集注, 近思錄) 十四卷 Zhuzi yuanding Jinsilu (Jinsilu jizhu, Jinsilu) (Song) 朱熹 Zhu Xi, 呂祖謙 Lü Zuqian; (Qing) 江永 Jiang Yong (comp.)
小學集注 六卷 Xiaoxue jizhu (Song) 朱熹 Zhu Xi; (Ming) 陳選 Chen Xuan (comm.)
御纂性理精義 十二卷 Yuzuan xingli jingyi (Qing) 李光地 Li Guangdi et al. (comp.)
五種遺規 十六卷: Wuzhong yigui: (Qing) 陳弘謀 Chen Hongmou (comp.)
養正遺規 二卷,補編 一卷 Yangzheng yigui, Bubian
訓俗遺規 四卷 Xunsu yigui
從政遺規 二卷 Congzheng yigui
教女遺規 (溫氏母訓) 三卷 Jiaonü yigui (Wenshi muxun)
在官法戒錄 四卷 Zaiguan fajie lu
宋元學案 一百卷
首 一卷
考略 一卷
Song-Yuan xue'an
Shou
Kaolüe
(Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi; 全祖望 Quan Zuwang (rev.); 王梓材 Wang Zicai, 馮雲濠 Feng Yunhao (comm.)
明儒學案 六十二卷
師說 一卷
Mingru xue'an
Shishuo
(Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
國朝學案小識 十四卷
末 一卷
Guochao xue'an xiaoshi
Mo
(Qing) 唐鑒 Tang Jian
國朝漢學師承記 八卷
(附)國朝經師經義目錄 一卷
國朝宋學淵源記 二卷
附記 一卷
Guochao Hanxue shicheng ji
app. Guochao jingshi jingyi mulu
Guochao Songxue yuanyuan ji
Fuji
(Qing) 江藩 Jiang Fan
風俗通義 十卷 Fengsu tongyi (Han) 應劭 Ying Shao
古今注 三卷 Gujinzhu (Jin) 崔豹 Cui Bao
中華古今注 三卷 Zhonghua gujin zhu (Jin) 馬縞 Ma Gao
困學紀聞注 二十卷
首 一卷
Kunxue jiwen
Shou
(Qing) 翁元圻 Weng Yuanqi
日知錄集釋 三十二卷
刊誤 二卷
續刊誤 二卷
Rizhilu
Kanwu
Xu kanwu
(Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
十駕齋養新錄 二十卷
餘錄 三卷
Shijiazhai yangxin lu
Yulu
(Qing) 錢大昕 Qian Daxin
東塾讀書記 二十五卷 Dongshu dushu ji (Qing) 陳澧 Chen Li
農家 Nongjia
齊民要術 十卷 Qimin yaoshu (Later Wei) 賈思勰 Jia Sixie
農桑輯要 七卷
(附)蠶事要略 一卷
Nongsang jiyao
app. Canshi yaolüe
(Yuan) 司農司 The Supervisor of the National Granaries
(Qing) 張行孚 Zhang Xingfu
醫家 Yijia
補注黃帝內經素問 二十四卷 Buzhu Huangdi neijing suwen (Tang) 啟玄子 Qixuanzi (王冰 Wang Bing, comm.); (Song) 林億 Lin Yi et al. (comm.), 孫兆重 Sun Zhaozhong (rev.)
黃帝內經素問遺篇 一卷 Huangdi neijing suwen yipian (Song) 劉溫舒 Liu Wenshu
難經集注 五卷 Nanjing jizhu (Ming) 王九思 Wang Jiusi, 王鼎象 Wang Dingxiang
本艸經 (本草經) 三卷 Bencaojing (Wei) 吳普 Wu Pu et al. (narr.); (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan., 孫馮翼 Sun Fengyi (comp.)
注解傷寒論 十卷 Zhujie Shanghanlun (Han) 張仲景 Zhang Zhongjing (張機 Zhang Ji); (Jin) 王叔和 Wang Shuhe (comp.); (Jurchen-Jin) 成無已 Cheng Wuyi (comm.)
金匱玉函要略方論 三卷 Jinkui yuhan yaolüe fanglun (Han) 張仲景 Zhang Zhongjing (張機 Zhang Ji); (Jin) 王叔和 Wang Shuhe (comp.); (Song) 林億 et al. (rev.)
黃帝內經靈樞 十二卷 Huangdi neijing lingshu (Tang) 王冰 Wang Bing (comm.)
算法術數 Suanfa shushu
周髀算經 二卷
音義 一卷
Zhoubi suanjing
Yinyi
(Han) 趙爽 Zhao Shuang (comm.); (Northern Zhou) 甄鸞 Zhan Luan (narr.); (Tang) 李淳風 Li Chunfeng (comm.); (Song) 李籍 Li Ji (phon. comm.)
歷代長術輯要 十卷
古今推步諸術考 二卷
Lidai changshu jiyao
Gujin tuibu zhushu kao
(Qing) 汪曰楨 Wang Yuezhen
易林 (焦氏易林) 十六卷 Yilin (Jiaoshi yilin) (Han) 焦贛 Jiao Gan
集注太玄經 十卷 Jizhu Taixuanjing (Song) 司馬光 Sima Guang
皇極經世書緒言 八卷
首 一卷
雜著 一卷
Huangji jingshi shu xuyan
Shou
Zazhu
(Song) 邵康節 Shao Kangjie (邵雍 Shao Yong); (Qing) 劉斯組 Liu Sizu (comp.); 包燿復 Bao Shuofu (suppl.)
雜家 Zajia
淮南子 二十一卷 Huainanzi (Han) 劉安 Liu An; (Han) 高誘 Gao You (comm.); (Qing) 莊逵吉 Zhuang Kuiji (comm.)
抱朴子 內篇 二十卷
外篇 五十卷
附篇 一卷
Baopuzi Neipian
Waipian
Fupian
(Jin) 葛洪 Ge Hong; (Qing) 繼昌 Ji Chang (supp.)
顏氏家訓 七卷
注補並重校 一卷
注補正 一卷
壬子年重校 一卷
Yanshi jiaxun
Zhubu bing chongjiao
Zhubu zheng
Renzi nian chongjiao
(Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui; (Qing) 趙曦明 Zhao Ximing (comm.), 盧文弨 Lu Wenchao (comm.), 錢大昕 Qian Daxin (comm.)
小說家 Xiaoshuojia
博物志 十卷 Bowuzhi (Jin) 張華 Zhang Hua; (Song) 周日用 Zhou Riyong et al. (comm.)
世說新語 三卷 Shishuo xinyu (Liu-Song) 劉義慶 Liu Yiqing; (Liang) 劉孝標 Liu Xiaobiao (comm.)
續世說 十二卷 Xu shishuo (Song) 孔平仲 Kong Pingzhong
釋道家 Shi-daojia
弘明集 十四卷 Hongmingji (Liang) 釋僧祐 Monk Senyou
廣弘明集 四十卷 Guang hongmingji (Tang) 釋道宣 Monk Daoxuan
周易參同契考異 一卷 Zhouyi cantong qi kaoyi (Song) 朱熹 Zhu Xi; 黃瑞節 Huang Ruijie (suppl.); (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
諸子大意 Zhuzi dayi
子略 四卷 ZilüeZilüe (Song) 高似孫 Gao Sisun
集部 Jibu
楚辭 Chuci
楚辭 十七卷 Chuci (Han) 王逸 Wang Yi (comm.); (Song) 洪興祖 Hong Xingzu (comm.)
漢魏六朝別集 Han Wei Liuchao bieji
蔡中郎集 十卷
外紀 一卷
外集 四卷
末 一卷
Cai Langzhong ji
Waiji
Waiji
Mo
(Han) 蔡邕 Cai Yong; (Qing) 高均儒 Gao Junru (comm.)
曹子建集 十卷 Cao Zijian ji (Wei) 曹植 Cao Zhi
嵇中散集 十卷 Xi Zhongsan ji (Jin) 嵇康 Xi Kang
晉二俊文集: Jin erjun wenji: (Song) 徐民瞻 Xu Minzhan (comp.)
陸士衡集 十卷 Lu Shiheng ji (Jin) 陸機 Lu Ji
陸士龍集 十卷 Lu Shilong ji (Jin) 陸雲 Lu Yun
靖節先生集 十卷
首 一卷
末 一卷
Jingjie xiansheng ji
Shou
Mo
(Jin) 陶潛 Tao Qian (陶淵明 Tao Yuanming); (Qing) 陶澍 Tao Shu (comm.)
鮑氏集 十卷 Baoshi ji (Liu-Song) 鮑照 Bao Zhao
謝宣城詩集 五卷 Xie Xuancheng shiji (Southern Qi) 謝脁 Xie Tiao
梁昭明太子文集 五卷 Liang Zhaoming Taizi wenji (Liang) 蕭統 Xiao Tong (昭明太子 Prince Zhaoming)
江文通集 四卷 Jiang Wentong ji (Liang) 江淹 Jiang Yan; (Qing) 梁賓 Liang Bin (comp.)
何水部集 一卷 He Shuibu Ji (Liang) 何遜 He Xun
庾子山集 十六卷
總釋 一卷
庾子山年譜 一卷
Yu Zishan ji
Zongshi
Yu Zishan nianpu
(Northern Zhou) 庾信 Yu Xin; (Qing) 倪璠 Ni Fan (comm.)
徐孝穆全集 六卷
備考 一卷
Xu Zimu quanji
Beikao
(Chen) 徐陵 Xu Ling; (Qing) 吳兆宜 Wu Zhaoyi (comm.); 徐文炳 Xu Wenbing (supp.)
唐別集 Tang bieji
初唐四傑文集 二十一卷: Chutang sijie wenji: (Rep) 中華書局 Zhonghua shuju (comp.)
王勃文集 九卷 Wang Bo wenji (Tang) 王勃 Wang Bo
楊炯文集 七卷 Yang Jiong wenji (Tang) 楊炯 Yang Jiong
盧照鄰文集 二卷 Lu Zhaolin wenji (Tang) 盧照鄰 Lu Zhaolin
駱賓王文集 三卷 Luo Binwang wenji (Tang) 駱賓王 Luo Binwang
唐丞相曲江張文獻公集 十二卷
千秋金鋻錄 五卷
附錄 一卷
Tang chengxiang Qujiang Zhang Wenxiangong ji
Qianqiu jinjian lu
Fulu
(Tang) 張九齡 Zhang Jiuling
李太白文集 三十六卷 Li Taibai wenji (Tang) 李白 Li Bai; (Qing) 王琦 Wang Qi (comm.)
杜工部集 二十卷
首 一卷
Du Gongbu ji
Shou
(Tang) 杜甫 Du Fu
王右丞集 二十八卷
首 一卷
末 一卷
Wang youcheng ji
Shou
Mo
(Tang) 王維 Wang Wei
孟浩然集 四卷 Meng Haoran ji (Tang) 孟浩然 Meng Haoran
韋蘇州集 十卷 Wei Suzhou ji (Tang) 韋應物 Wei Yingwu
唐元次山文集 十卷
拾遺 一卷
Tang Yuan Cishan wenji
Shiyi
(Tang) 元結 Yuan Jie
顏魯公文集 三十卷
補遺 一卷
(附)顔魯公年譜 一卷
Yan Lugong wenji
Buyi
app. Yan Lugong nianpu
(Tang) 顏真卿 Yan Zhenqing; (Qing) 黃本驥 Huang Benji (comp.)
唐陸宣公集 二十二卷
增輯 二卷
Tang Lu Xuangong ji
Zengji
(Tang) 陸贄 Lu Zhi; (Qing) 耆英 Qi Ying (suppl.)
劉隨州集 十卷
外集 一卷
Liu Suizhou ji
Waiji
(Tang) 劉長卿 Liu Changqing
昌黎先生集 四十卷
外集 十卷
遺文 一卷
(附)韓集點勘 四卷
Changli xiansheng ji
Waiji
Yiwen
(Tang) 韓愈 Han Yu; (Song) 廖瑩中 Liao Yingzhong (comm.); (Qing) 陳景雲 Chen Jingyun (text-crit. comm.)
唐柳河東集 四十五卷
外集 五卷
遺文 一卷
附錄 一卷
Tang Liu Hedong ji
Waiji
Yiwen
Fulu
(Tang) 柳宗元 Liu Zongyuan; (Ming) 蔣之翹 Jiang Zhiqiao (comm.)
劉賓客文集 三十卷
外集 十卷
Liu Bingke wenji
Waiji
(Tang) 劉禹錫 Liu Yuxi
孟東野詩集 十卷 Meng Dongye shiji (Tang) 孟郊 Meng Jiao
唐賈浪仙長江集 十卷 Tang Jia Langxian changjiang ji (Tang) 賈島 Jia Dao
李長吉歌詩 四卷
首 一卷
外集 一卷
Li Changji geshi
Shou
Waiji
(Tang) 李賀 Li He; (Qing) Wang Qi 王琦 (comp.)
元氏長慶集 六十卷
集外文章 一卷
Yuanshi changqing ji
Jiwai wenzhang
(Tang) 元稹 Yuan Zhen
白香山詩長慶集 二十卷
後集 十七卷
別集 一卷
補遺 二卷
(附)白香山年譜 一卷
年譜舊本
Bai Xiangshan shi Changqing ji
Houji
Bieji
Buyi
app. Bai Xiangshan nianpu
Nianpu jiuben
(Tang) 白居易 Bai Juyi; (Qing) 汪立名 Wang Liming (comp.)
樊川詩集 四卷
別集 一卷
外集 一卷
補遺 一卷
Fanchuan shiji
Bieji
Waiji
Buyi
(Tang) 杜牧 Du Mu
玉谿生詩箋注 六卷
(附)補 一卷
(附)玉谿生年譜 一卷
Yuxi sheng shi jianzhu
app. Bu
Yuxi sheng nianpu
(Tang) 李商隱 Li Shangyin; (Qing) 馮浩 Feng Hao (comp.)
樊南文集詳注 八卷
(附)補
Fannan wenji xiangzhu
app. Bu
(Tang) 李商隱 Li Shangyin; (Qing) 馮浩 Feng Hao (comp.)
樊南文集補編 十二卷
(附)玉谿生年譜訂誤 一卷
Fannan wenji bubian
app. Yuxi xiansheng nianpu dingwu
(Tang) 李商隱; (Qing) 馮浩 Feng Hao (comp.); 錢振倫 Qian Zhenlun (comm.); 錢振常 Qian Zhenchang (comm.)
溫飛卿詩集 七卷
別集 一卷
集外詩 一卷
Wen Feiqing shiji
Bieji
Jiwai shi
(Tang) 溫庭筠 Wen Tingyun; (Ming) 曾益 Zeng Yi (comm.); (Qing) 顧予咸 Gu Yuxian (suppl.); (Qing) Gu Sili 顧嗣立 (suppl.)
唐女郎魚玄機詩 一卷 Tang nülang Yu Xuanji shi (Tang) 魚玄機 Xu Xuanji
二主詞 一卷 Erzhuci (Southern Tang) 李璟 Li Jing (中主 The Second Ruler), 李煜 Li Yu (後主 The Last Ruler)
宋別集 Song bieji
徐公文集 二十卷
補遺 一卷
校記 一卷
Xu gong wenji
Buyi
Jiaoji
(Song) 徐鉉 Xu Xuan; (Rep) 徐乃昌 Xu Naichang (comp.)
林和靖詩集 四卷
拾遺 一卷
附錄 一卷
Lin Hejing shiji
Shiyi
Fulu
(Song) 林逋 Lin Bu; (Rep) 朱孔彰 Zhu Kongzhang (comp.)
蘇學士文集 十六卷 Su Xueshi wenji (Song) 蘇舜欽 Su Shunqin
司馬溫公文集 十四卷
首 一卷
Sima Wengong wenji
Shou
(Song) 司馬光 Sima Guang
南豐先生元豐類稿 五十一卷 Nanfeng xiansheng Yuanfeng leigao (Song) 曾鞏 Zeng Gong
宛陵先生文集 六十卷 Wanling xiansheng wenji (Song) 梅堯臣 Mei Yaochen
歐陽文忠全集 一百五十三卷
(附)廬陵歐陽文忠公年譜 一卷:
Ouyang Wenzhong quanji
app. Luling Ouyang Wenzhonggong nianpu:
(Song) 歐陽修 Ouyang Xiu; (Song) 胡柯 Hu Ke (comp.)
居士集 五十卷,外集 二十五卷 Jushi ji, Waiji
易童子問 三卷 Yi tongzi wen
外制集 三卷,內制集 八卷 Waizhi ji, Neizhi ji
表奏書啟四六集 七卷 Biaozou shuqi siliu ji
奏議集 十八卷 Zouji ji
河東奉使奏草 二卷 Hedong fengshi zoucao
河北奉使奏草 二卷 Hebei fengshi zoucao
奏事錄 一卷 Zoushilu
濮議 四卷 Pushi
崇文總目敘釋 一卷 Chongwen zongmu xushi
于役志 一卷 Yuyizhi
歸田錄 二卷 Guitianlu
詩話 一卷 Shihua
筆說 一卷 Bishuo
試筆 一卷 Shibi
近體樂府 三卷 Jinti yuefu
集古錄跋尾 十卷 Jigulu bawei
書簡 十卷 Shujian
附錄 五卷 Fulu
嘉祐集 十五卷 Jiayouji (Song) 蘇洵 Su Xun
東坡集 四十卷 Dongpo ji (Song) 蘇軾 Su Shi
欒城集 五十卷
後集 二十四卷
三集 十卷
Luancheng ji
Houji
Sanji
(Song) 蘇轍 Su Zhe
斜川集 六卷
附錄 二卷
訂誤 一卷
Xiechuan ji
Fulu
Dingwu
(Song) 蘇過 Su Guo; (Qing) 吳長元 Wu Changyuan (rev.)
臨川先生文集 一百卷 Linchuan xiansheng ji (Song) 王安石 Wang Anshi
山谷詩集注 (山谷内集注) 二十卷
外集詩注 十七卷
別集詩注 二卷
Shangu shiji zhu (Shangu neiji zhu)Waiji shizhu
Bieji shizhu
(Song) 黃庭堅 Huang Tiangjian; 任淵 Ren Yuan (comp.); 史容 Shi Rong (comp.); 史季溫 Shi Jiwen (comp.)
後山先生集 二十四卷 Houshan xiansheng ji (Song) 陳師道 Chen Shidao
淮海集 十七卷
後集 二卷
詞 一卷
補遺 一卷
續補遺 一卷
考證 一卷
Huaihai ji
Houji
Ci
Buyi
Xu buyi
Kaozheng
(Song) 秦觀 Qin Guan; (Qing) 王敬之 Wang Jingzhi (comp.); 秦瀛 Qin Ying (comp.)
增廣箋注簡齋詩集 三十卷
無住詞 一卷
外集 一卷
正誤 一卷
(附)簡齋先生年譜 一卷
Zengguang jianzhu Jianzhai shiji
Wuzhuci
Waiji
Zhengwu
app. Jianzhai xiansheng nianpu
(Song) 陳與義 Chen Yuyi; (Qing) 胡穉 Hu Ti (comm.); (Rep) 馮煦 Feng Xu (comm.)
誠齋集 (誠齋詩集,楊文節公詩集) 四十二卷 Chengzhai ji (Chengzhai shiji, Yang Wenjiegong shiji) (Song) 楊萬里 Yang Wanli
陸放翁全集: Lu Fangweng quanji: (Song) 陸游 Lu You, (Yuan) 戚光 Qi Guang (phon. comm.)
劍南詩稿 八十五卷
(附)放翁逸稿 一卷
Jiannan shigao
app. Fangweng yigao
渭南文集 五十卷 Weinan wenji
南唐書 十八卷
(附)音釋 一卷
Nantangshu
app. Yinshi
水心文集 二十九卷 Shuixin wenji (Song) 葉適 Ye Shi
龍川文集 三十卷
首 一卷
補遺一卷
附錄 二卷
Longchuan wenji
Shou
Buyi
Fulu
(Song) 陳亮 Chen Liang
張子野詞 二卷
補遺 二卷
校記 一卷
Zhangzi yeci
Buyi
Jiaoji
(Song) 張先 Zhang Xian; (Rep) 朱孝臧 Zhu Xiaocang (朱祖謀 Zhu Zumou, comm.)
片玉集 十卷
校記 一卷
Pianyu ji
Jiaoji
(Song) 周邦彥 Zhou Bangchang; (Song) 陳元龍 Chen Yuanlong (comm.); (Rep) 朱孝臧 Zhu Xiaocang (朱祖謀 Zhu Zumou, comm.)
石湖詞 一卷
補遺 一卷
校記 二卷
Shihu ci
Buyi
Jiaoji
(Song) 范成大 Fan Chengda; (Rep) 朱孝臧 Zhu Xiaocang (朱祖謀 Zhu Zumou, comm.)
稼杆長短句 十二卷
補遺 一卷
補遺校記 一卷
Jiagan changduan ju
Buyi
Buyi jiaoji
(Song) 辛棄疾 Xin Qiji; (Rep) 朱孝臧 Zhu Xiaocang (朱祖謀 Zhu Zumou, comm.)
白石道人詩集 二卷
集外詩 一卷
附錄 一卷
附錄補遺 一卷
歌曲 四卷
歌曲別集 一卷
(附)詩說 一卷
詩詞評論 一卷
白石道人逸事 一卷,補遺 一卷
Baishi daoren shiji
Jiwai shi
Fulu
Fulu buyi
Gequ
Gequ bieji
app. Shishuo
Shici pinglun
Baishi daoren yishi, Buyi
(Song) 姜夔 Jiang Kui
夢窗詞集 一卷
補 一卷
小箋 一卷
Mengchuang ciji
Bu
Xiaojian
(Song) 吳文英 Wu Wenying; (Rep) 朱孝臧 Zhu Xiaocang (朱祖謀 Zhu Zumou, comm.)
蘋洲漁笛譜 二卷
集外詞 一卷
校記 一卷
Pingzhou yudi pu
Jiwai ci
Jiaoji
(Song) 周密 Zhou Mi; (Qing) 江昱 Jiang Yu (comm.); (Rep) 朱孝臧 Zhu Xiaocang (朱祖謀 Zhu Zumou, comm.)
山中白雲 八卷
附錄 一卷
校記 一卷
Shanzhong baiyun
Fulu
Jiaoji
(Song) 張炎 Zhang Yan; (Qing) 江昱 Jiang Yu (comm.); (Rep) 朱孝臧 Zhu Xiaocang (朱祖謀 Zhu Zumou, comm.)
花外集 一卷
附錄 一卷
Huawai ji
Fulu
(Song) 王沂孫 Wang Yisun
金元別集 Jin Yuan bieji
元遺山詩集箋注 十四卷
附錄 一卷
補載 一卷
(附)元遺山年譜 一卷
Yuan Yishan shiji jianzhu
Fulu
Buzai
app. Yuan Yishan nianpu
(Jurchen-Jin) 元好問 Yuan Haowen; (Qing) 施國祁 Shi Guoqi (comm.); (Ming) 儲瓘 Chu Guan (comp.); (Qing) 華希閔 Hua Ximin (suppl.)
清容居士集 五十卷
目錄 二卷
札記 一卷
Qingrong jushi ji
Mulu
Zhaji
(Yuan) 袁桷 Yuan Jue; (Qing) 郁松年 Yu Songnian (comm.)
道園學古錄 五十卷 Daoyuan xuegu lu (Yuan) 虞集 Yu Ji
鐵崖樂府注 十卷
詠史注 八卷
逸編注 八卷
Tieya yuefu zhu
Yongshi zhu
Yibian zhu
(Yuan) 楊維楨 Yang Weizhen; (Qing) 樓卜瀍 Lou Buchan (comm.)
貞居詞 一卷
補遺 一卷
Zhenju ci
Buyi
(Yuan) 張雨 Zhang Yu
蛻巖詞 二卷 Tuiyan ci (Yuan) 張翥 Zhang Zhu
明別集 Ming bieji
宋文憲公全集 五十三卷
首 四卷
Song Wenxiangong quanji
Shou
(Ming) 宋濂 Song Lian
青邱高季迪先生詩集 十八卷
遺詩 一卷
扣舷集 一卷
鳧藻集 五卷
(附)青邱高季迪先生年譜
Qingqiu Gao Jidi xiansheng shiji
Bushi
Kouxian ji
Fuzao ji
app. Qingqiu Gao Jidi xiansheng nianpu
(Ming) 高啟 Gao Qi; (Qing) 金檀 Jin Tan (comp.)
方正學先生遜志齋集 二十四卷 Fang Zhengxue xianzheng Xunzhizhai ji (Ming) 方孝孺 Fang Xiaoru
震川先生集 三十卷
別集 十卷
Zhenchuan xiansheng ji
Bieji
(Ming) 歸有光 Gui Youguang
清別集 Qing bieji
亭林詩集 五卷
文集 六卷
餘集 一卷
Tinglin shiji
Wenji
Yuji
(Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
南雷文定集 前集 十卷
後集 四卷
三集 三卷
詩歷 四卷
附錄 一卷
Nanlei wending ji Qianji
Houji
Sanji
Shili
Fulu
(Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
姜齋文集 十卷 Jiangzhai wenji (Qing) 王夫之 Wang Fuzhi
壯悔堂文集 十卷
遺稿 一卷
年譜 一卷
Zhuanghaitang wenji
Yigao
Nianpu
(Qing) 侯方域 Hou Fangyu; 侯洵 Hou Xun (suppl.)
四憶堂詩集 劉卷
遺稿 一卷
Siyitang shiji
Yigao
(Qing) 侯方域 Hou Fangyu; 賈開宗 Jia Kaizong, 練貞吉 Lian Zhenji, 宋犖選 Song Luoxuan (comm.)
吳詩集覽 二十卷
談藪 二卷
補注 二十卷
Wushi jilan
Tansou
Buzhu
(Qing) 吳偉業 Wu Weiye; 靳榮藩 Jin Rongfan (comp.)
曝書亭集 八十卷
附錄 一卷
Baoshuting ji
Fulu
(Qing) 朱彝尊 Zhu Yizun
笛漁小稿 十卷 Diyu xiaogao (Qing) 朱昆田 Zhu Kuntian
漁洋山人精華錄訓纂 十卷
(附)漁洋山自選年譜
Yuyang shanren jinghua lu xunzuan
app. Yuyang shanren zixuan nianpu
(Qing) 王士 Wang Shizhen; (Qing) 惠棟 Hui Dong (comm.)
安雅堂詩 一卷
未刻稿 五卷
入蜀集 一卷
Anyatang shi
Weikegao
Rushuji
(Qing) 宋琬 Song Wang
飴山詩集 二十卷
文集 十二卷
附錄 一卷
Yishan shiji
Wenji
Fulu
(Qing) 趙執信 Zhao Zhixin
蓮洋集 二十卷
附錄 一卷
(附)蓮洋吳徵君年譜
Lianyangji
Fulu
app. Lianyang Wu Zhengjun nianpu
(Qing) 吳雯 Wu Wen; 翁方綱 Weng Fangang (suppl.)
敬業堂詩集 五十卷
續集 六卷
Jingyetang shiji
Xuji
(Qing) 查慎行 Cha Shenxing
望溪先生文集 十八卷
集外文 十卷
補遺 二卷
(附)方望溪先生年譜 一卷
附錄 一卷
Wangxi xiansheng wenji
Jiwai wen
Buyi
app. Fang Wangxi xiansheng nianianpu
Fulu
(Qing) 方苞 Fang Bao; 代鈞衡 Dai Junheng (suppl.); 蘇惇元 Su Dunyuan (comp.)
樊榭山房集 十卷
續集 十卷
文集 八卷
集外詩 三卷
集外詞 四卷
集外曲 二卷
集外詩 一卷
集外詞 一卷
集外文 一卷
Fanxie shanfang ji
Xuji
Wenji
Jiwai shi
Jiwai ci
Jiwai qu
Jiwai shi
Jiwai ci
Jiwai wen
(Qing) 厲鶚 Li E
小倉山房詩集 三十七卷
詩集補遺 二卷
文集 三十五卷
外集 八卷
Xiaocang shanfang shiji
Shiji buyi
Wenji
Waiji
(Qing) 袁枚 Yuan Mei
戴東原集 十二卷
覆校札記 一卷
(附)戴東原先生年譜 一卷
Dai Dongyuan ji
Fujiao zhaji
app. Dai Dongyuan xiansheng nianpu
(Qing) 戴震 Dai Zhen; (Qing) 段玉裁 Duan Yucai (comm.)
述學 內篇 三卷
外篇 一卷
補遺 一卷
別錄 一卷
(附)春秋述義 一卷
Shuxue Neipian
Waipian
Buyi
Bielu
app. Chunqiu chuyi
(Qing) 汪中 Wang Zhong
卷施閣文 甲集 十卷
乙集 八卷
詩 二十卷
(附)洪北江先生年譜 一卷
Juanshige wen Jiaji
Yiji
Shi
app. Hong Beijiang xiansheng nianpu
(Qing) 洪亮吉 Hong Liangji; 呂培 Lü Pei et al. (comm.)
更生齋文 甲集 四卷
乙集 四卷
詩 八卷
詩餘 二卷
Gengshengzhai wen Jiaji
Yiji
Shi
Shiyu
(Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
駢儷文 三卷 Pianliwen (Qing) 孔廣森 Kong Guangsen
惜抱軒文集 十六卷
文後集 十卷
詩集 十卷
詩後集 一卷
詩外集 一卷
法帖題跋 三卷
筆記 八卷
Xibaoxuan wenji
Wen houji
Shiji
Shi houji
Shi waiji
Fatie tiba
Biji
(Qing) 姚鼐 Yao Nai
大雲山房文稿 初集 四卷
二集 四卷
言事 二卷
補編 一卷
Dayun shanfang wengao Chuji
Erji
Yanshi
Bubian
(Qing) 惲敬 Yun Jing
茗柯文 初編 一卷
二編 二卷
三編 一卷
四編 一卷
詞 一卷
Mingkewen Chubian
Erbian
Sanbian
Sibian
Ci
(Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
養一齋文集 二十卷
李養一先生詩集 四卷
賦 一卷
詩餘 一卷
Yangyizhai wenji
Li Yangyi xiansheng shiji
Fu
Shiyu
(Qing) 李兆落 Li Zhaoluo
唐確慎公集 十卷
首 一卷
末 一卷
Tang Queshengong wen
Shou
Mo
(Qing) 唐鑒 Tang Jian
定盫文集 三卷
續集 四卷
文集補 三卷
續集 一卷
別集 一卷
文集補編 四卷
文集增補 一卷
Ding'an wenji
Xuji
Wenji bu
Xuji
Bieji
Wenji bubuan
Wenji zengbu
(Qing) 龔自珍 Gong Zizhen
曾文正公詩集 三卷
文集 三卷
Zeng Wenzhenggong shiji
Wenji
(Qing) 曾國藩 Zeng Guofan
巢經巢文集 六卷
詩集 九卷
詩後集 四卷
遺詩 一卷
附錄 一卷
Chaojingchao wenji
Shiji
Shi houji
Yishi
Fulu
(Qing) 鄭珍 Zheng Zhen
定山堂詩餘 四卷 Dingshantang shiyu (Qing) 龔鼎孳 Gong Dingzi
珂雪詞 二卷
補遺 一卷
Kexue ci
Buyi
(Qing) 曹貞吉 Cao Zhenji
湖海樓詞集 三十卷 Huhailou ciji (Qing) 陳維嵩 Chen Weisong
彈指詞 二卷 Tanzhi ci (Qing) 顧貞觀 Gu Zhenguan
納蘭詞 五卷
補遺 一卷
Nalan ci
Buyi
(Qing) 納蘭性德 Nalan Xingde
靈芬館詞四種 七卷: Lingfenguan ci: (Qing) 郭麟 Guo Lin
蘅夢詞 二卷 Hengmeng ci
浮眉樓詞 二卷 Fumeilou ci
懺餘綺語 二卷 Chanyu qiyu
爨余詞 一 Cuanyu ci
總集 Zongji
文選 六十卷
考異 十卷
Wenxuan (Liang) 蕭統 Xiao Tong (昭明太子 Prince Zhaoming); (Tang) 李善 Li Shan (comm.); (Qing) 胡克家 Hu Kejia (comm.)
六朝文絜 四卷 Liuchao wenqi (Qing) 許櫣 Xu Lian (comp.)
古文辭類纂 七十五卷
校勘記 一卷
附錄 一卷
Guwenci leizuan
Jiaokanji
Fulu
(Qing) 姚鼐 Yao Nai (comp.)
駢體文鈔 三十一卷 Pianti wenchao (Qing) 李兆洛 Li Zhaoluo (comp.); (Qing) 譚獻 Tan Xian (comm.)
續古文辭類纂 二十八卷 Xu guwenci leizuan (Qing) 黎庶昌 Li Shuchang (comp.)
經史百家雜抄 二十六卷 Jingshi baijia zachao (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan (comp.)
樂府詩集 一百卷 Yuefu shiji (Song) 郭茂倩 Guo Maoqian (comp.)
玉臺新詠 十卷 Yutai xinyong (Chen) 徐陵 Xu Ling (comp.); (Qing) 吳兆宜 Wu Zhaoyi (comm.)
古詩選 三十二卷 Gushixuan (Qing) 王士禛 Wang Shizhen (comp.)
古詩源 十四卷 Gushiyuan (Qing) 沈德潛 Shen Deqian (comp.)
五言今體詩抄 九卷
七言今體詩抄 九卷
Wuyan jinti shichao
Qiyan jinti shichao
(Qing) 姚鼐 Yao Nai (comp.)
十八家詩抄 二十八卷 Shibajia shichao (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan (comp.)
花間集 十卷 Huajianji (Later Shu) 趙崇祚 Zhao Songzuo (comp.)
草堂詩餘 四卷 Caotang shixu (Song) 武陵逸史 Wuling yishi (comp.)
絕妙好詞箋 七卷
續抄 一卷
續抄補錄 一卷
Juemiao haoci jian
Xuchao
Xuchao bulu
(Song) 周密 Zhou Mi (comp.); (Qing) 查爲仁 Cha Weiren, 厲鶚 Li E (comm.); 余集 Yu Ji (comm.); 徐楙 Xu Mao (comm.)
詞選 二卷
附錄 一卷
Cixuan
Fulu
(Qing) 張惠言 (comp.); 鄭善長 Zheng Shanchang (suppl.)
續詞選 二卷 Xu cixuan (Qing) 董毅 Dong Yi (comp.)
詞綜 三十八卷 Cizong (Qing) 朱彝尊 Zhu Yizun (comp.)
明詞綜 十二卷 Ming cizong (Qing) 王昶 Wang Chang (comp.)
國朝詞綜 四十八卷
二集 八卷
Guochao cizong
Erji
(Qing) 王昶 Wang Chang (comp.)
國朝詞綜續編 二十四卷 Guochao cizong xubian (Qing) 黃燮清 Huang Xieqing (comp.)
宋六十名家詞: Song liushi jia ci: (Ming) 毛晉 Mao Jin (comp.)
珠玉詞 一卷 Zhuyu ci (Song) 晏殊 Yan Shu
六一詞 一卷 Liuyi ci (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
樂章集 一卷 Yuezhang ji (Song) 柳永 Liu Yong
東坡詞 一卷 Dongpo ci (Song) 蘇軾 Su Shi
山谷詞 一卷 Shangu ci (Song) 黃庭堅 Huang Tingjian
淮海詞 一卷 Huaihai ci (Song) 秦觀 Qin Guan
小山詞 一卷 Xiaoshan ci (Song) 晏幾道 Yan Jidao
東堂詞 一卷 Dongtang ci (Song) 毛滂 Mao Bang
放翁詞 一卷 Fangweng ci (Song) 陸游 Lu You
稼軒詞 四卷 Jiaxuan ci (Song) 辛棄疾 Xin Qiji
片玉詞 二卷
補遺 一卷
Pianyu ci
Buyi
(Song) 周邦彥 Zhou Bangyan
梅溪詞 一卷 Meixi ci (Song) 史達祖 Shi Dazu
白石詞 一卷 Baishi ci (Song) 姜夔 Jiang Kui
石林詞 一卷 Shilin ci (Song) 葉夢得 Ye Mengde
酒邊詞 二卷 Jiubian ci (Song) 向子諲 Xiang Ziyin
溪堂詞 一卷 Xitang ci (Song) 謝逸 Xie Yi
樵隱詞 一卷 Qiaoyin ci (Song) 毛幵 Mao Jian
竹山詞 一卷 Zhushan ci (Song) 蔣捷 Jiang Jie
書舟詞 一卷 Shuzhou ci (Song) 程垓 Cheng Gai
坦庵詞 一卷 Tan'an ci (Song) 趙師使 Zhao Shishi
惜香樂府 十卷 Xixiang yuefu (Song) 趙長卿 Zhao Changqing
西樵語業 一卷 Xiqiao yuye (Song) 楊炎正 Yang Yanzheng
竹屋癡語 一卷 Zhuwu chiyu (Song) 高觀國 Gao Guanguo
夢窗甲稿 一卷
乙稿 一卷
丙稿 一卷
丁稿 一卷
絕筆 一卷
補遺 一卷
Mengchuang jiagao
Yigao
Binggao
Dinggao
Juebi
Buyi
(Song) 吳文英 Wu Wenying
近體樂府 一卷 Jintu yuefu (Song) 周必大 Zhou Bida
竹齋詩餘 一卷 Zhuzhai shiyu (Song) 黃機 Huang Ji
金谷遺音 一卷 Jingu yiyu (Song) 石孝友 Shi Xiaoyou
散花庵詞 一卷 Sanhua anci (Song) 黃升 Huang Sheng
和清真詞 一卷 Heqing zhenci (Song) 方千里 Fang Wanli
後村別調 一卷 Houcun bietiao (Song) 劉克莊 Liu Kezhuang
蘆川詞 一卷 Luchuan ci (Song) 張元干 Zhang Yuangan
于湖詞 三卷 Yuhu ci (Song) 張孝祥 Zhang Xiaoxiang
洺水詞 一卷 Mingshui ci (Song) 程珌 Cheng Bi
友古詞 一卷 Yougu ci (Song) 蔡伸 Cai Shen
龍洲詞 一卷 Longzhou ci (Song) 劉過 Liu Guo
初寮詞 一卷 Chuliao ci (Song) 王安中 Wang Anzhong
龍川詞 一卷
補 一卷
Longchuan ci
Bu
(Song) 陳亮 Chen Liang
姑溪詞 一卷 Guxi ci (Song) 李之儀 Li Zhiyi
歸愚詞 一卷 Guiyu ci (Song) 葛立方 Ge Lifang
石屏詞 一卷 Shiping ci (Song) 戴復古 Dai Fugu
海野詞 一卷 Haiye ci (Song) 曾覿 Zeng Shen
逃禪詞 一卷 Taochan ci (Song) 楊無咎 Yang Wujiu
空同詞 一卷 Kongtong ci (Song) 洪瑹 Hong Shu
介庵詞 一卷 Jie'an ci (Song) 趙彥端 Zhao Yanduan
平齋詞 一卷 Pingzhai ci (Song) 洪咨夔 Hong Zikui
文溪詞 一卷 Wenxi ci (Song) 李公昂 Li Gong'ang
丹陽詞 一卷 Danyang ci (Song) 葛勝仲 He Shengzhong
孏窟詞 一卷 Lanku ci (Song) 侯置 Hou Zhi
克齋詞 一卷 Kezhai ci (Song) 沈端節 Shen Duanjie
芸窗詞 一卷 Yunchuang ci (Song) 張矩 Zhang Ju
竹坡詞 三卷 Zhupo ci (Song) 周紫芝 Zhou Zizhi
聖求詞 一卷 Zhengqiu ci (Song) 呂濱老 Lü Binlao
壽域詞 一卷 Shouyu ci (Song) 杜安世 Du Anshi
審齋詞 一卷 Shenzhai ci (Song) 王千秋 Wang Qianqiu
東浦詞 一卷 Dongpu ci (Song) 韓玉 Han Yu
知稼翁詞 一卷 Zhijia wengci (Song) 黃公度 Huang Gongdu
無住詞 一卷 Wuzhu ci (Song) 陳與義 Chen Yuyi
後山詞 一卷 Houshan ci (Song) 陳師道 Chen Shidao
蒲江詞 一卷 Pujiang ci (Song) 盧祖皋 Lu Zugao
琴趣外篇 六卷 Qinqu waipian (Song) 晁補之 Chao Buzhi
烘堂詞 一卷 Hongtang ci (Song) 盧炳 Lu Bing
十五家詞 三十七卷: Shiwu jia ci: (Qing) 孫默 Sun Mo (comp.)
梅村詞 二卷 Meicun ci (Qing) 吳偉業 Wu Weiye
棠邨詞 三卷 Tangcun ci (Qing) 梁清標 Liang Qingbiao
二鄉亭詞 二卷 Erxiangting ci (Qing) 宋琬 Song Wan
南溪詞 二卷 Nanxi ci (Qing) 曹爾堪 Cao Erkan
炊聞詞 二卷 Chuiwen ci (Qing) 王士祿 Wang Shilu
百末詞 二卷 Baimo ci (Qing) 尤侗 You Rong
含影詞 二卷 Hanying ci (Qing) 陳世祥 Chen Shixiang
溪南詞 二卷 Nanxi ci (Qing) 黃永 Huang Yong
月湄詞 四卷 Yuemei ci (Qing) 陸求可 Lu Qiuke
麗農詞 二卷 Linong ci (Qing) 鄒祗 Zou Zhi
延露詞 三卷 Yanlu ci (Qing) 彭孫遹 Peng Sunyu
衍波詞 二卷 Yanbo ci (Qing) 王士禎 Wang Shizhen
蓉渡詞 三卷 Rongdu ci (Qing) 董以寧 Dong Yining
烏絲詞 四卷 Wusi ci (Qing) 陳維崧 Chen Weisong
玉鳧詞 二卷 Yufu ci (Qing) 董兪 Dong Yu
白香詞譜箋 四卷 Baixiang cipu jian (Qing) 舒夢蘭 Shu Menglan; (Qing) 謝朝征 Xie Chaozheng (comm.)
元曲選: Yuanquxuan: (Ming) 臧懋循 Zang Maoxun (comp.)
甲集上
破幽夢孤雁漢宮秋雜劇 (漢宮秋) 一卷 Po youmeng guyan Hangong qiu zaju (Hangongqiu) (Yuan) 馬致遠 Ma Zhiyuan
李太白匹配金錢記雜劇 (金錢記) 一卷 Li Taibai pipei jinqian ji zaju (Jinqianji) (Yuan) 喬吉 Qiao Ji
包待制陳州糶米雜劇 (陳州糶米) 一卷 Bao Daizhi Chenzhou tiaomi zaju (Chenzhou tiaomi) (Yuan) NN
玉清庵錯送鴛鴦被雜劇 (鴛鴦被) 一卷 Yuqing'an cuo song yuanyang bei zaju (Yuanyangbei) (Yuan) NN
隨何賺風魔蒯通雜劇 (賺蒯通) 一卷 Sui He zhuan feng mo Kuai Tong zaju (Zhuan Kuai Tong) (Yuan) NN
甲集下
溫太真玉鏡臺雜劇 (玉鏡臺) 一卷 Wen Taizhen yu jing tai zaju (Yujingtai) (Yuan) 關漢卿 Guan Hanqing
楊氏女殺狗勸夫雜劇 (殺狗勸夫) 一卷 Yangshi nü sha gou quan fu zaju (Shagou quanfu) (Yuan) 蕭德祥 Xiu Dexiang
相國寺公孫合汗衫雜劇 (合汗衫) 一卷 Xiangguoxi gongsun he han shan zaju (Hehanshan) (Yuan) 張國賓 Zhang Guobin
錢大尹智龐謝天香雜劇 (謝天香) 一卷 Qian Dayin zhipeng xie tian xiang (Xietianxiang) (Yuan) 關漢卿 Guan Hanqing
爭報恩三虎下山雜劇 (爭報恩) 一卷 Zheng bao en san hu xia shan zaju (Zhengbao'en) (Yuan) NN
乙集上
張天師斷風花雪月雜劇 (張天師) 一卷 Zhang Tianshi duan feng hua xue yue zaju (Zhang Tianshi) (Yuan) 吳昌齡 Wu Changling
趙盼兒風月救風塵雜劇 (救風塵) 一卷 Zhao Pen'er feng yue jiu feng chen zaju (Jiufengchen) (Yuan) 關漢卿 Guan Hanqing
東堂老勸破家子弟雜劇 (東堂老) 一卷 Dong tang lao quan po jia zi di zaju (Dongtanglao) (Yuan) 秦簡夫 Qin Jianfu
同樂院燕青博魚雜劇 (燕青博魚) 一卷 Tong le yuan yan qing bo yu zaju (Yanqing boyu) (Yuan) 李文蔚 Li Wenwei
臨江驛瀟湘秋夜雨雜劇 (瀟湘雨) 一卷 Lin jiang yi xiao xiang qiu ye yu zaju (Xiaoxiangyu) (Yuan) 楊顯之 Yang Xianzhi
乙集下
李亞仙花酒曲江池雜劇 (曲江池) 一卷 Li Yaxian hua jiu qu jiang chi zaju (Qujiangchi) (Yuan) 石君寶 Shi Junbao
楚昭公疏者下船雜劇 (楚昭公) 一卷 Chu Zhaogong shu zhe xia chuan zaju (Chu Zhaogong) (Yuan) 鄭廷玉 Zheng Tingyu
龐居士誤放來生債雜劇 (來生債) 一卷 Pang Jushi wu fang lai sheng zhai zaju (Laishengzhai) (Yuan) NN
薛仁貴榮歸故里雜劇 (薛仁貴) 一卷 Xue Rengui rong gui gu li zaju (Xue Rengui) (Yuan) 張國賓 Zhang Guobin
裴少俊牆頭馬上雜劇 (牆頭馬上) 一卷 Pei Shaojun qiang tou ma shang zaju (Qiangtou mashang) (Yuan) 白朴 Bai Pu
丙集上
唐明皇秋夜梧桐雨雜劇 (梧桐雨) 一卷 Tang Minghuang qiu ye wutong yu zaju (Wutongyu) (Yuan) 白朴 Bai Pu
散家財天賜老生兒雜劇 (老生兒) 一卷 San tian cai tian ci lao sheng er zaju (Laosheng'er) (Yuan) 武漢臣 Wu Hanchen
朱砂擔滴水浮漚記雜劇 (硃砂擔) 一卷 Zhu sha dan di shui fu ou ji zaju (Zhushadan) (Yuan) NN
便宜行事虎頭牌雜劇 (虎頭牌) 一卷 Bian yi xing shi hu tou pai zaju (Hutoupai) (Yuan) 李直夫 Li Zhifu
包龍圖智賺合同文字雜劇 (合同文字) 一卷 Bao Longtu zhi zhuan he tong wen zi zaju (Hetong wenzi) (Yuan) NN
丙集下
凍蘇秦衣錦還鄉雜劇 (凍蘇秦) 一卷 Dong Su Qin yi jin huan xiang zaju (Dong Su Qin) (Yuan) NN
翠紅鄉兒女兩團圓雜劇 (兒女團圓) 一卷 Cui hong xiang er nü liang tuan yuan (Ernü tuanyuan) (Yuan) 楊文奎 Yang Wenkui
李素蘭風月玉壺春雜劇 (玉壺春) 一卷 Li su lan yue feng yu hu chun (Yuhuchun) (Yuan) 武漢臣 Wu Hanchen
呂洞賓度鐵拐李岳雜劇 (鐵拐李) 一卷 Lü Dongbin du Tieguai Li yue zaju (Tieguai Li) (Yuan) 岳伯川 Yue Bochuan
小尉遲將斗將認父歸朝雜劇 (小尉遲) 一卷 Xaio Yuchi jiang dou jiang ren fu gui chao zaju (Xiao Yuchi) (Yuan) NN
丁集上
陶學士醉寫風光好雜劇 (風光好) 一卷 Chen xueshi zui xie feng guang hao zaju (Fengguanghao) (Yuan) 戴善夫 Dai Shanfu
魯大夫秋胡戲妻雜劇 (秋胡戲妻) 一卷 Lu dafu Qiuhu xi qi zaju (Qiuhu xi qi) (Yuan) 石君寶 Shi Junbao
神奴兒大鬧開封府雜劇 (神奴兒) 一卷 Shen Nu'er da nao Kaifeng fu zaju (Shen Nu'er) (Yuan) NN
半夜雷轟薦福碑雜劇 (薦福碑) 一卷 Ban ye lei hong jian fu bei zaju (Jianfubei) (Yuan) 馬致遠 Ma Zhiyuan
謝金吾詐拆清風府雜劇 (謝金吾) 一卷 Xie Jinwu zha su qing feng fu zaju (Xie Jinwu) (Yuan) NN
丁集下
呂洞賓三醉岳陽樓雜劇 (岳陽樓) 一卷 Lü Dongbin san zu Yueyanglou zaju (Yueyanglou) (Yuan) 馬致遠 Ma Zhiyuan
包待制三勘蝴蝶夢雜劇 (蝴蝶夢) 一卷 Bao Daizhi san kan hudie meng zaju (Hudiemeng) (Yuan) 關漢卿 Guan Hanqing
說鱄諸伍員吹簫雜劇 (伍員吹簫) 一卷 Shuo tuan zhu Wu Yuan chui xiao zaju (Wu Yuan chui xiao) (Yuan) 李壽卿 Li Shouqing
河南府張鼎勘頭巾雜劇 (勘頭巾) 一卷 Henan fu Zhang Ding kan tou jin zaju (Kantoujin) (Yuan) 孫仲章 Sun Zhongzhang
黑旋風雙獻功雜劇 (黑旋風) 一卷 Hei xuan feng shuang xian gong zaju (Heixuanfeng) (Yuan) 高文秀 Gao Wenxiu
戊集上
迷青瑣倩女離魂雜劇 (倩女離魂) 一卷 Mi qing suo qian nü li hun zaju (Qiannü lihun) (Yuan) 鄭光祖 Zheng Guangzu
西華山陳搏高臥雜劇 (陳摶高卧) 一卷 Xihuashan Chen Tuan gao wo zaju (Chen Tuan gao wo) (Yuan) 馬致遠 Ma Zhiyuan
龐涓夜走馬陵道雜劇 (馬陵道) 一卷 Pang Juan ye zou ma ling dao zaju (Malingdao) (Yuan) NN
救孝子賢母不認尸雜劇 (救孝子) 一卷 Jiu xiao zi xian mu bu ren shi zaju (Jiuxiaozi) (Yuan) 王仲文 Wang Zhongwen
邯鄲道省悟黃梁夢雜劇 (黃粱夢) 一卷 Handan dao sheng wu huang liang meng (Huangliangmeng) (Yuan) 馬致遠 Ma Zhiyuan
戊集下
杜牧之詩酒揚州夢雜劇 (揚州夢) 一卷 Du Mu zhi shi jiu Yangzhou meng zaju (Yangzhoumeng) (Yuan) 喬吉 Qiao Ji
醉思鄉王粲登樓雜劇 (王粲登樓) 一卷 Zui si xiang Wang Can deng lou zaju (Wang Can deng lou) (Yuan) 鄭光祖 Zheng Guangzu
昊天塔孟良盜骨雜劇 (昊天塔) 一卷 Haotianta Meng liang dao gu zaju (Haotianta) (Yuan) 朱凱 Zhu Kai
包待制智斬魯齋郎雜劇 (魯齋郎) 一卷 Bao Daizhi zhi zhan Lu Qi lang zaju (Luqilang) (Yuan) 關漢卿 Guan Hanqing
朱太守風雪漁樵記雜劇 (漁樵記) 一卷 Zhu taishou feng xue yu qiao ji zaju (Yuqiaoji) (Yuan) 庾天錫 Yu Tianxi
已集上
江州司馬青衫淚雜劇 (青衫淚) 一卷 Jiangzhou sima qing shan lei zaju (Qingshanlei) (Yuan) 馬致遠 Ma Zhiyuan
四丞相高會麗春堂雜劇 (麗春堂) 一卷 Si chengxiang gao hui Lichuntang zaju (Lichuntang) (Yuan) 王德信 Wang Dexin
孟德耀舉案齊眉雜劇 (舉案齊眉) 一卷 Meng De yao ju an qi mei zaju (Ju'an qimei) (Yuan) NN
包龍圖智勘後庭花雜劇 (後庭花) 一卷 Bao long tu zhi kan hou ting hua zaju (Houtinghua) (Yuan) 鄭廷玉 Zheng Tingyu
死生交范張雞黍雜劇 (范張鷄黍) 一卷 Si sheng jiao Fan Zhang ji shu zaju (Fen Zhang jishu) (Yuan) 宮天挺 Gong Tianting
已集下
玉簫女兩世姻緣雜劇 (兩世姻緣) 一卷 Yu xiao nü liang shi yin yuan zaju (Liangshi yinyuan) (Yuan) 喬吉 Qiao Ji
宜秋山趙禮讓肥雜劇 (趙禮讓肥) 一卷 Yi qiu shan Zhao li rang fei zaju (Zhao li rang fei) (Yuan) 秦簡夫 Qin Jianfu
鄭孔目風雪酷寒亭雜劇 (酷寒亭) 一卷 Zheng Kongmu feng xue Kuhanting zaju (Kuhanting) (Yuan) 楊顯之 Yang Xianzhi
桃花女破法嫁周公雜劇 (桃花女) 一卷 Tao hua nü po fa jia Zhou Gong zaju (Taohuanü) (Yuan) 王曄 Wang Ye
陳季卿誤上竹葉舟雜劇 (竹葉舟) 一卷 Chen Jiqign wu shang zhu ye zhou zaju (Zhuyezhou) (Yuan) 范康 Fan Kang
庚集上
布袋和尚忍字記雜劇 (忍字記) 一卷 Budai heshang ren zi ji zaju (Renziji) (Yuan) 鄭廷玉 Zheng Tingyu
謝金蓮詩酒紅梨花雜劇 (紅梨花) 一卷 Xie Anlian shi jiu hong li hua zaju (Honglihua) (Yuan) 張壽卿 Zhang Shouqing
鐵拐李度金童玉女雜劇 (金安壽) 一卷 Tieguai li du jin tong yu nü zaju (Jin'anshou) (Ming) 賈仲名 Jia Zhongming
包待制智賺灰闌記雜劇 (灰闌記) 一卷 Bao Daizhi zhi zhuan hui lian ji zaju (Huilanji) (Yuan) 李潛夫 Li Qianfu
崔府君斷冤家債主雜劇 (冤家債主) 一卷 Cui fujun duan yuan jia zhai zhu zaju (Yuanjia zhaiju) (Yuan) 鄭廷玉 Zheng Yingyu
庚集下
㑳{=媰}梅香騙翰林風月雜劇 (㑳{=媰}梅香) 一卷 Zhou mei xiang pian Hanlin yue feng zaju (Zhoumeixiang) (Yuan) 鄭光祖 Zheng Guangzu
尉遲恭單鞭奪槊雜劇 (單鞭奪槊) 一卷 Yuchi Gong dan bian duo shuo zaju (Danbian duoshuo) (Yuan) 尚仲賢 Shang Zhongxian
呂洞賓三度城南柳雜劇 (城南柳) 一卷 Lü Dongbin san ju cheng nan liu zaju (Chengnanliu) (Ming) 谷子敬 Gu Zichang
須賈大夫{言+(宀/卒)=諕}范叔雜劇 ({言+(宀/卒)=諕}范叔) 一卷 Xu Jia dafu xia Fan Shu zaju (Xia Fan Shu) (Yuan) 高文秀 Gao Wenxiu
李雲英風送梧桐葉雜劇 (梧桐葉) 一卷 Li Yunying feng song wutong ye zaju (Wutongye) (Yuan) NN
辛集上
花閑四友東坡夢雜劇 (東坡夢) 一卷 Hua xian si you Dongpo meng zaju (Dongpomeng) (Yuan) 吳昌齡 Wu Changling
杜蕊娘智賞金線池雜劇 (金線池) 一卷 Du Ruiniang zhi shang jin xian chi zaju (Jinxianchi) (Yuan) 關漢卿 Guan Hanqing
王月英元夜留鞋記雜劇 (留鞋記) 一卷 Wang Yueying yuan ye liu gie ji zaju (Liuxieji) (Yuan) 曾瑞 Zeng Rui
漢高皇濯足氣英布雜劇 (氣英布) 一卷 Han Gaohuang zhuo zu qi Ying Bu zaju (Qi Ying Bu) (Yuan) 尚仲賢 Shang Zhongxian
兩軍師隔江鬭智雜劇 (隔江鬭智) 一卷 Liang jun shi ge jiang dou zhi zaju (Gejiang douzhi) (Yuan) NN
辛集下
馬丹陽度脫劉行首雜劇 (劉行首) 一卷 Ma Danyang du tuo Liu Xingshou zaju (Liu Xingshou) (Yuan) 楊景賢 Yang Jingxian
月明和尚度柳翠雜劇 (度柳翠) 一卷 Yueming heshang du liu cui zaju (Duliucui) (Yuan) 李壽卿 Li Shouqing
劉晨阮肇誤入桃源雜劇 (誤入桃源) 一卷 Liu Chen Ruan Zhao wu ru tao yuan zaju (Wuru taoyuan) (Ming) 王子一 Wang Ziyi
張孔目智勘魔合羅雜劇 一卷 (魔合羅) Zhang Kongmu zhi kan mo he luo zaju (Moheluo) (Yuan) 孟漢卿 Meng Hanqing
玎玎璫璫盆兒鬼雜劇 (盆兒鬼) 一卷 Dingding dangdang pen er gui zaju (Pen'ergui) (Yuan) NN
壬集上
荊楚臣重對玉梳記雜劇 (對玉梳) 一卷 Jing-Chu chen chong dui Yu shu ji zaju (Duiyushu) (Ming) 賈仲名 Jia Zhongming
逞風流王煥百花亭雜劇 (百花亭) 一卷 Cheng feng liu Wang Huan Baihuating zaju (Baihuating) (Yuan) NN
秦修然竹塢聽琴雜劇 (竹塢聽琴) 一卷 Qin xiu ran zhu wu ting qin zaju (Zhuwu tingqin) (Yuan) 石子章 Shi Zhizhang
金水橋陳琳抱妝盒雜劇 (抱糚盒) 一卷 Jinshuiqiao Chen Lin bao zhuang he zaju (Baozhuanghe) (Yuan) NN
趙氏孤兒大報讎雜劇 (趙氏孤兒) 一卷 Zhaoshi gu er da bao chou zaju (Zhaoshi gu'er) (Yuan) 紀君祥 Ji Junxiang
壬集下
感天動地竇娥冤雜劇 (竇娥冤) 一卷 Gan tian dong di Dou E mian zaju (Dou E mian) (Yuan) 關漢卿 Guan Hanqing
梁山泊李逵負荊雜劇 (李逵負荊) 一卷 Liang Shanbo Li Kui fu jing zaju (Li Kui fu jing) (Yuan) 康進之 Kang Jinzhi
蕭淑蘭情寄菩薩蠻雜劇 (蕭淑蘭) 一卷 Xiao Shulan qing ji Pusa man zaju (Xiao Shulan) (Ming) 賈仲名 Jia Zhongming
錦雲堂暗定連環計雜劇 (連環計) 一卷 Jinyuntang an ding lian huan ji zaju (Lianhuanji) (Yuan) NN
羅李郎大鬧相國寺雜劇 (羅李郎) 一卷 Luo Li lang da nao Xiangguosi zaju (Luo Li lang) (Yuan) 張國賓 Zhang Guobin
癸集上
看錢奴買冤家債主雜劇 (看錢奴) 一卷 Kan qian nu mai yuan jia zhai zhu zaju (Kanqiannu) (Yuan) 鄭廷玉 Zheng Tingyu
都孔目風雨還牢末雜劇 (還牢末) 一卷 Du Kongmu feng yu huan lao mo zaju (Huanlaomo) (Yuan) 李致遠 Li Zhiyuan
洞庭湖柳毅傳書雜劇 (柳毅傳書) 一卷 Dongting hu Liu Yi zhuan shu zaju (Liu Yi zhuanshu) (Yuan) 尚仲賢 Shang Zhongxian
風雨像生貨郎旦雜劇 (貨郎旦) 一卷 Feng yu xiang sheng huo lang dan zaju (Huolangdan) (Yuan) NN
望江亭中秋切鱠雜劇 (望江亭) 一卷 Wangjiangting zhongqiu qie kuai zaju (Wangjiangting) (Yuan) 關漢卿 Guan Hanqing
癸集下
馬丹陽三度任風子雜劇 (任風子) 一卷 Ma Danyang san du ren feng zi zaju (Renfengzi) (Yuan) 馬致遠 Ma Zhiyuan
薩真人夜斷碧桃花雜劇 (碧桃花) 一卷 Sa Zhenren ye duan bi tao hua zaju (Bitaohua) (Yuan) NN
沙門島張生煮海雜劇 (張生煮海) 一卷 Shamen dao Zhang sheng zhu hai zaju (Zhangsheng zhuhai) (Yuan) 李好古 Li Haogu
包待制智賺生金閣雜劇 (生金閣) 一卷 Bao Daizhi zhi zhuan sheng jin ge zaju (Shengjinge) (Yuan) 武漢臣 Wu Hanchen
馮玉蘭夜月泣江舟雜劇 (馮玉闌) 一卷 Feng Yulan ye yue qi jiang zhou zaju (Feng Yulan) (Yuan) NN
詩文評 Shiwenping
文心雕龍 十卷 Wenxin diaolong (Liang) 劉勰 Liu Xie; (Qing) 黃叔琳 Huang Shulin (comm.), 紀昀 Ji Yun (comm.)
詩品 三卷 Shipin (Liang) 鍾嶸 Zhong Rong
詩品二十四則 一卷 Shipin ershisi ze (Tang) 司空表聖 Sikong Biaozheng (司空圖 Sikong Tu)
漁隱叢話 前集 六十卷
後集 四十卷
Yuyin conghua Qianji
Houji
(Song) 胡仔 Hu Zai
說詩晬語 二卷 Shuoshi zuiyu (Qing) 沈德潛 Shen Deqian
初月樓古文緒論 一卷 Chuyuelou guwen xulun (Qing) 吳德旋 Wu Dexuan; (Qing) 呂璜 Lü Huang (comp.)
鳴原堂論文 二卷 Mingyuantang lunwen (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan (comp.)
詞源 二卷 Ciyuan (Song) 張炎 Zhang Yan
詞律 二十卷
拾遺 八卷
補遺 一卷
Cilü
Shiyi
Buyi
(Qing) 萬樹 Wan Shu (comp.); 恩錫 En Xi, 杜文瀾 Du Wenlan (comm.); 徐本立 Xu Benli (comp.)
佩文詩韻釋要 五卷 Peiwen shiyun shiyao (Qing) 周兆基 Zhou Zhaoji (comp.)
詞林韻釋 一卷 Cilin yunshi (Song) NN
Shanghai tushuguan 上海圖書館 (ed. 1982), Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄, vol 1, pp. 315-325. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
Chinese literature according to the four-category system

May 1, 2012 © Ulrich Theobald · Mail