ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shisanjing zhushu 十三經注疏

Jan 18, 2013 © Ulrich Theobald

Shisanjing zhushu 十三經注疏 "Commentaries and explanations to the Thirteen Classics" is an edition of the Thirteen Confucian Classics (Shisanjing 十三經) that includes all relevant commentaries from the Han 漢 (206 BCE-220 CE), Tang 唐 (618-907) and Qing 清 (1644-1911) periods. It was compiled by the scholar Ruan Yuan 阮元 (1764-1849) and has a length of 416 juan.

The book came into being when Ruan Yuan had founded the Xuehai Hall 學海堂 in Guangzhou, where he had the Xuetaitang jingjie 學海堂經解 published (better known as Huang-Qing jingjie 皇清經解), a collection of explanations to the Classics, and the Shisanjing zhushu.

The various commentary layers to the Thirteen Classics were in ancient times mostly published separately. Only from the Southern Song period 南宋 (1127-1279) on, editors began publishing printed versions of the Classics that included more than one commentary layer. The oldest print of this type was published by Huang Tang 黃唐 during the Shaoxi reign-period 紹熙 (1190-1194). His Shisanjing zhushu 十三經注疏 had a length of 352 juan, and each half-page included ten columns with 27 characters per column.

The Song edition (Songben 宋本) was revised during the Zhengde reign-period 正德 (1506-1521) of the Ming period 明 (1368-1644) and republished by Li Yuanyang 李元陽 (1497-1580), with nine columns per page à 21 characters. This edition is known as the Fujian edition (Minben 閩本) that was published during the Jiajing reign-period 嘉靖 (1522-1566). During the Wanli reign-period 萬曆 (1573-1619) another edition was published by the Directorate of the Northern Palace (Beijian 北監), which is therefore known as the Northern Directorate edition (Beijianben 北監本). Compared to the Fujian edition it was somewhat shorter (only 333 juan), but in the same setting.

In the last decade of the Ming period, Mao Jin 毛晉 (1599-1659) published a further edition with a length of 334 juan which is known as the Jiguge edition 汲古閣本, named after Mao's study. It is of an inferior quality and was therefore not used by the Hall of Military Glory (Wuyingdian 武英殿). The imperial printing shop preferred the Beijian edition, but this version included some sentences not found in other editions.

Ruan Yuan's family was in possession of an original Song-period print. For some texts, he preferred other editions, like the editions of the Yili 儀禮 and Erya 爾雅 with shu 疏 commentary published during the Northern Song period 北宋 (960-1126) in Suzhou 蘇州, as well as two shu commentaries of the same books that were in possession of the collector Huang Pilie 黃丕烈 (1763-1825). Ruan Yuan made also use of a commented edition of eleven classics owned by Hu Ji 胡稷 (1765-1823). His republishing of the Song-period Shisanjing zhushu is rated as of superior quality. All texts and commentaries are enriched by a critial commentary (jiaokanji 校勘記).

The Shisanjing zhushu was republished as a facsimile edition during the Republican period by the Shijie Press 世界書局. In 1980 the Zhonghua Book Company 中華書局 had this edition republished in a downscaled version, but only after some textual corrections. This edition also includes Ye Shaojun's 葉紹鈞 (1894-1988) index Shisanjing suoyin 十三經索引 that was had originally been published in 1934 by the Kaiming Press 開明書店.

Table 1. The series Shisanjing zhushu 十三經注疏
(Qing) 阮元 Ruan Yuan (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
周易正義 十卷 Zhouyi zhengyi (Wei) 王弼 Wang Bi, 韓康伯 Han Kangbo (zhu 注)
(Tang) 孔穎達 Kong Yingda etc. (zhengyi 正義)
尚書正義 二十卷 Shangshu zhengyi (Han) 孔安國 Kong Anguo (transm.)
(Tang) 孔穎達 Kong Yingda etc. (zhengyi 正義)
毛詩正義 二十卷 Maoshi zhengyi (Han) 毛公 Mao Gong (transm.)
(Han) 鄭玄 Zheng Xuan (jian 箋)
(Tang) 孔穎達 Kong Yingda etc. (zhengyi 正義)
周禮注疏 四十二卷 Zhouli zhushu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (zhu 注)
(Tang) 賈公彥 Jia Gongyan (shu 疏)
儀禮注疏 五十卷 Yili zhushu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (zhu 注)
(Tang) 賈公彥 Jia Gongyan (shu 疏)
禮記正義 六十二卷 Liji zhengyi (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (zhu 注)
(Tang) 孔穎達 Kong Yingda etc. (zhengyi 正義)
春秋左傳正義 六十卷 Chunqiu Zuozhuan zhengyi (Jin) 杜預 Du Yu (zhu 注)
(Tang) 孔穎達 Kong Yingda etc. (zhengyi 正義)
春秋公羊傳注疏 二十八卷 Chunqiu Gongyangzhuan zhushu (Han) 何休 He Xiu (zhu 注)
(Tang) 徐彥 Xu Yan (shu 疏)
春秋穀梁傳注疏 二十卷 Chunqiu Guliangzhuan zhushu (Jin) 范甯 Fan Ning (zhu 注)
(Tang) 楊士勳 Yang Shixun (shu 疏)
論語注疏 二十卷 Lunyu zhushu (Wei) 何晏 He Yan et al. (zhu 注)
(Song) 邢昺 Xing Bing (shu 疏)
孝經注疏 九卷 Xiaojing zhushu (Tang) 玄宗 Emperor Xuanzong (zhu 注)
(Song) 邢昺 Xing Bing (shu 疏)
爾雅注疏 十卷 Erya zhushu (Jin) 郭璞 Guo Pu (zhu 注)
(Song) 邢昺 Xing Bing (shu 疏)
孟子注疏 十卷 Mengzi zhushu (Han) 趙岐 Zhao Qi (zhu 注)
(Song) 孫奭 Sun Shi (shu 疏)
Sources:
Chen Zhihui 陳志輝 (1997). "Ruan Yuan yu Shisanjing zhushu 阮元與《十三經注疏》", Yangzhou Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 揚州大學學報(人文社會科學版), 1997 (7).
Cheng Sudong 程蘇東 (2013). "Yuanke Mingxiu ben Shisanjing zhushu xiubu huiyin didian kaobian 元刻明修本”《十三經注疏》修補彙印地點考辨", Wenxian 文獻, 2013 (3).
Du Zexun 杜澤遜 (2019). "Tantan banbenxue yu kiaokanxue de xianghu wei yong: Yi Shisanjing zhshu huijiao wei li 談談版本學與校勘學的相互為用——以《十三經注疏彙校》為例", Wenxian 文獻, 2019 (9).
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1991). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, Part 8, Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 228.
Jing Chao 井超 (2018). "Ruan Yuan jiaokan Shisanjing zhushu an yin Dianben suoyi 阮元校勘《十三經注疏》暗引殿本鎖議", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2018 (3).
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, ed. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 572.
Li Huiling 李慧玲 (2013). "Shilun Ruan Yuan Shisanjing zhushu jiaokanji deyi wenshi de keguan tiaojian 試論阮元《十三經注疏校勘記》得以問世的客觀條件", Dongnan xueshu 東南學術, 2013 (1).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 850.
Li Zhenju 李振聚 (2016). "Ming Beijianben Shisanjing zhushu chenye zhong suo jian Ming banshu kao 明北監本《十三經注疏》襯頁中所見明版書考", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2016 (11).
Li Zhizhong 李致忠 (2008). "Shisanjing zhushu banke lüekao 十三經注疏版刻略考", Wenxian 文獻, 2008 (10).
Liu Xiaoyong 劉曉咏 (2016). "Ming Wanli Beijianben Shisanjing zhushu yanjiu shulun 明萬曆北監本《十三經注疏》研究述論", Wenjiao ziliao 文教資料, 2016 (12).
Lu Cuiwan 盧翠琬 (2013). "Ruan Yuan SHisanjing zhushu jiaoke zhi chengjiu yu buzu 阮元十三經注疏校刻之成就與不足", Qinzhou Xueyuan xuebao 欽州學院學報, 2013 (4).
Lu Ren 陸任 (1997). "Song-Yuan-Ming-Qing Shisanjing zhushui huiyao pingjie 《宋元明清十三經注疏彙要》評介", Jiaoxue yu yanjiu 教學與研究, 1997 (9).
Pan Yinsheng 潘寅生, Guo Jiankui 郭建魁, ed. (1993). Zhonghua shehui kexue gongjushu cidian 中華社會科學工具書辭典(Lanzhou: Gansu renmin chubanshe), 675.
Qian Zongwu 錢宗武, Chen Shu 陳樹 (2007). "Lun Ruan Yuan Shisanjing zhushu jiaokanji liang ge banben xitong 論阮元《十三經注疏校勘記》兩個版本系統", Yangzhou Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 揚州大學學報(人文社會科學版), 2007 (1).
Qiu Liang 邱亮, Tang Shengzhou 唐生周 (2016). "Han-Song fenzhi yu Shisanjing zhushu liang zhong jiaokaoji de xingcheng: Jian tan Ruan keben dui Dianben bi er bu tan de yuanyin 漢宋分幟與《十三經注疏》兩種校考記的形成——兼談阮刻本對殿本避而不談的原因", Zhejiang xuekan 浙江學刊, 2016 (11).
Sheng Guangzhi 盛廣智 (1996). "Shisanjing zhushu 十三經注疏", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 295.
Tang Guangrong 唐光榮 (2004). "Ruan Yuan, Duan Yicai yu Shisnjing zhushu jiaokanji 阮元、段玉裁與《十三經注疏校勘記》", Chuxiong Shifan Xueyuan xuebao 楚雄師範學院學報, 2004 (8).
Tang Guangrong 唐光榮 (2004a). "Shisanjing zhushu jiaokanji zhong de liang lei jiaokanji 《十三經注疏校勘記》中的兩類校勘記", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2004 (5).
Tao Xiaoting 陶曉婷 (2015). "Li Yuanyang ben Shisanjing zhushu yanjiu shulun 李元陽本《十三經注疏》研究述論", Wenjiao ziliao 文教資料, 2015 (12).
Wang Li 王麗 (2010). "He wei Shisanjing zhushu 何谓《十三經注疏》", Zhongguo chuban 中國出版, 2010 (4).
Wang Na 王娜 (2009). "Lun Wuli tongkao dui Ruan keben Shisanjing zhushu de jiaokan jiazhi 論《五禮通考》對阮刻本《十三經注疏》的校勘價值", Gansu gaoshi xuebao 甘肅高師學報, 2009 (7).
Wang Xiaojing 王曉靜 (2017). "Minke Shisanjing zhushu chu Jing Ding shou jioaben jiazhi kaolun 閩刻《十三經注疏》山井鼎手校本價值考論", Wenxian 文獻, 2017 (3).
Wei Qingbin 魏慶彬 (2012). "Ruan ke Shisanjing zhushu banben chutan 阮刻十三經注疏版本初探", Wenjiao ziliao 文教資料, 2012 (9).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 6.
Wu Jianwen 吳捷文 (1997). "Shisanjing zhushu 十三經注疏", in Pang Pu 龐樸, ed. Zhongguo ruxue 中國儒學 (Shanghai: Dongfang chuban zhongxin), Vol. 3, 7.
Wu Yuhao 吳昱昊 (2013). "Du Ruan Yuan Shisanjing zhushu jiaokanji zhaji 讀阮元《十三經注疏校勘記》札記", Dali Xueyuan xuebao 大理學院學報, 2013 (7).
Xiang Dandan 向丹丹 (2016). "Chen Li yu Ruan Yuan Nanchang keben Shisanjing zhushu 陳澧與阮元南昌刻本《十三經注疏》", Shaoyang Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 邵陽學院學報(社會科學版), 2016 (10).
Xu Shihua 徐世華 (1988). "Shisanjing zhushu 十三經注疏", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, ed. Zhongguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 219.
Xu Xinghai 徐興海, Liu Jianli 劉建麗, ed. (2000). Rujia wenhua cidian 儒家文化辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 5.
Xu Yiguang 許藝光 (2013). "Qianlong Wuyingdian ben Shisanjing zhushu de guodu bianji wenti 乾隆武英殿本《十三經注疏》的“過度編輯”問題", Xin shiji tushuguan 新世紀圖書館, 2013 (8).
Yao Boyue 姚伯岳 (1992). "Shisanjing zhushu fu jiaokanji 十三經注疏附校勘記", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Vol. Xinwen chuban 新聞出版 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 264.