ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Xingli jingyi 性理精義

Jun 24, 2021 © Ulrich Theobald

(Yuzuan) Xingli jingyi (御纂)性理精義 "Essential meaning of the human nature and the universal principle (compiled by His Majesty)" is a compendium on Neo-Confucian teachings compiled on imperial order by Li Guangdi 李光地 (1642-1718).

It is a concise version of the book Xingli daquan 性理大全 compiled during the early Ming period on imperial order by a team under the guidance of Hu Guang 胡廣 (1369-1418). The Xingli daquan was deemed as too long and complex and was therefore on imperial order and revised by Li Guangdi to a version of 20 juan length and with the title Xingli jingyi. It was submitted to the throne in 1715. Two years later, the Kangxi Emperor 康熙帝 (r. 1654-1722) wrote a preface and had the book published. The text was from 1850 on used as a textbook in all schools and academies throughout the empire, together with the book Shengyu guangxun 聖諭廣訓. The text was also translated into Manchu.

The book presents important writings of Neo-Confucian scholars in the first six fascicles, and brief quotations on important concepts in the second half. The original texts are enriched by notes on names and pronunciation.

The Chinese version of the text is included in the series Siku quanshu 四庫全書 and Sibu beiyao 四部備要. The translator of the Manchu version is unknown. The printing and textual quality of the latter is far below the Chinese edition.

Table 1. Contents of the Xingli jingyi 性理精義
1 太極圖說 Taiji tushuo (Zhou Dunyi 周敦頤)
2 西銘、正蒙 Ximing, Zhengmeng (Zhang Zai 張載)
3 皇極經世書 Huangji jingshi shu (Shao Yong 邵雍)
4 易學啟蒙 Yixue qimeng (Zhu Xi 朱熹, Cai Yuanding 蔡元定)
5 家禮 Jiali (Zhu Xi 朱熹)
6 律呂新書 Lülü xinshu (Cai Yuanding 蔡元定)
7-8 學類 About learning
9 性命類 About character and fate
10 理氣類 About the universal principle and matter
11-12 治道類 About the way of rulership
Sources:
Chen Ying 陳瑛, Xu Qixian 許啟賢, ed. (1989). Zhongguo lunli da cidian 中國倫理大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin daxue chubanshe), 459.
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1991). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, part 8, Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 230.
Li Shi 李湜 (2019). "Xichu huace yu Xingli jingyi tuce Qinggong xiqu de tuxiang jilu 《戏出画册》与《性理精义》图册清宫戏曲的图像记录", Zijincheng 紫禁城, 2019 (6): 146-157.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1609.
Pan Zhihe 潘志和 (2013). "Guojia rentong: Kangxi Huangdi kanxing, zhengli Xingli daquan de zhengzhi zhixiang 国家认同:康熙皇帝刊行、整理《性理大全》的政治指向", Zhongyang Shehuizhuyi Xueyuan xuebao 中央社会主义学院学报, 2013 (3): 93-98.
Xin Xiaoxia 辛晓霞 (2014). "Xingli jingyi dui lixue de digwei: Yi Zhou Dunyi zhuzuo de bianpai wei li 《性理精义》对理学的定位——以周敦颐著作的编排为例", Chuanshan xuekan 船山学刊, 2014 (4): 72-76.
Wu Yao 吴瑶 (2019). "Cong Xingli jingyi juan shi Li-qi bufen kan Cheng-Zhu yixi dui li-qi guanxi de lunshu 从《性理精义》卷十“理气”部分看程朱一系对理气关系的论述", Pingdingshan Xueyuan xuebao 平顶山学院学报, 2019 (6): 87-91.
Yao Dadui 姚达兑 (2014). "Xingli jingyi yu Qing chu de zhengzhi yishi xingtai 《性理精义》与清初的政治意识形态", Beijing shehui kexue 北京社会科学, 2014 (8): 101-108.