ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Books on Miscellaneous Issues (zajia lei 雜家類)

Jul 3, 2010 © Ulrich Theobald

Books on Miscellaneous Issues (zajia lei 雜家類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Masters and Philosophers (zibu 子部). This section includes books of a wide thematic range that can not be attributed to other categories. The origin of this category comes from so-called miscellaneous thinkers uniting Confucian, Mohist and legalist thought./p>

The compilers of the series Siku quanshu 四庫全書 splitted this section up into six divisions: The miscellaneous teachings (zaxue 雜學, 22 books) are philosophical treatises brining forward scholarly arguments (li shuo 立說), like the Mozi 墨子, Gongsun Longzi 公孫龍子, Lüshu chunqiu 呂氏春秋, Huainanzi 淮南子, Renwuzhi 人物志 or Yanshi jiaxun 顏氏家訓.

The miscellaneous investigations (zakao 雜考, 57 books) are book doing differentiated research (bianzheng 辨證) on various themes, like the Baihutong 白虎通, Kunxue jiwen 困學記聞 or Rizhilu 日知錄.

The miscellaneous explanations (zashuo 雜說, 86 books) are systematic collections on a wide range of themes that are described and discussed (yi lun 議論, xushu 敍述) in a scholarly and scientific way, like the Lunheng 論衡 or Mengxi bitan 夢溪筆談.

The miscellaneous classifications (zapin 雜品, 11 books) include a lot of heterogeneous themes which are discussed and investigated (pang jiu wu li 旁究物理) in a very unsystematic but detailed way (lu chen xian suo 臚陳纖瑣).

The miscellaneous compositions (zazuan 雜纂, 11 books) are books thematically compiled on the base of older texts (lei ji jiu wen 類輯舊文), as a kind of anthology (tu jian zhong gui 塗兼眾軌).

The miscellaneous compilations (zabian 雜編, 3 books) includes stories with heterogenous origin (he ke zhu shu 合刻諸書) and parts that have no coherence (bu ming yi ti 不名一體). The miscellaneous treatises section in the Siku quanshu includes 190 books.

Table 1. Books on miscellaneous issues (zajia 雜家)
Part of Siku quanshu 四庫全書
Part of Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書
1. 雜學之屬 Zaxue zhi shu Miscellaneous Teachings
鬻子 一卷 Yuzi (Zhou) 鬻熊 Yu Xiong (?); (Tang) 逄行 Jiangxing (comm.)
尸子 * Shizi (Zhou) 尸佼 Shi Jiao (?)
史佚書 (殘) * Shiyishu (Zhou) 尹佚 Yin Yi
墨子 十五卷 Mozi (Zhou) 墨翟 Mo Di (?)
子華子 二卷 Zihuazi (Zhou) 程本 Cheng Ben (?)
尹文子 一卷 Yinwenzi (Zhou) 尹文 Yin Wen; (Wei) 仲長統 Zhong Changtong (comm.)
慎子 一卷 Shenzi (Zhou) 慎到 Shen Dao
於陵子 * Yulingzi (Zhou) 陳仲子 Chen Zhongzi
鶡冠子 三卷 Heguanzi (Zhou) Anon.
公孫龍子 一卷 Gongsun Longzi (Zhou) 公孫龍 Gongsun Long
鬼谷子 一卷 Guiguzi (Zhou) anon.
計倪子 (計然子) * Jinizi (Jiranzi) (Zhou) anon.
由余書 (殘) * You Yu shu (Zhou) 由余 You Yu (Yao Yu 繇余)
呂氏春秋 二十六卷 Lüshi chunqiu (Qin) 呂不韋 Lü Buwei; (Han) 高誘 Gao You (comm.)
淮南子 (淮南鴻烈解) 二十一卷 Huainanzi (Huainan honglie jie) (Han) 劉安 Liu An; 高誘 (comm.)
徐樂書 * Xu Le shu (Han) 徐樂 Xu Le
嚴安書 * Yan An shu (Han) 嚴安 Yan An
人物志 三卷 Renwuzhi (Cao-Wei) 劉邵 Liu Shao
蔣子萬機論 (萬機論) * Jiangzi wanji lun (Wanjilun) (Cao-Wei) 蔣濟 Jiang Ji
裴氏新言 (殘) * Peishi xinyan (Wu) 裴玄 Pei Xuan
新義 (殘) * Xinyi (Wu) 劉廞 Liu Qin
析言論 (殘) * Xiyanlun (Jin) 張顯 Zhang Xian
時務論 (殘) * Shiwulun (Jin) 楊偉 Yang Wei
陸氏要覽 (殘) * Lushi yaolan (Jin) 陸機 Lu Ji
古今善言 (殘) * Gujin shanyan (Jin) 范泰 Fan Tai
文釋 (殘) * Wenshi (Liu-Song) 江邃 Jiang Sui
金樓子 六卷 Jinlouzi (Liang) 梁孝元帝 Emperor Liang Xiaoyuandi
要雅 (殘) * Yaoya (Liang) 劉杳 Liu Yao
劉子 十卷 Liuzi (Northern Qi) 劉晝 Liu Zhou (?); (Tang) 袁孝政 Yuan Xiaozheng (comm.)
顏氏家訓 二卷 Yanshi jiaxun (Sui) 顏之推 Yan Zhitui
長短經 九經 Changduanjing (Tang) 趙蕤 Zhao Rui
兩同書 二卷 Liangtongshu (Tang) 羅隱 Luo Yin
讒書 Chanshu (Tang) 羅隱 Luo Yin
化書 六卷 Huashu (Southern Tang) 譚峭 Tan Qiao
昭德新編 二卷 Zhaode xinbian (Song) 晁迥 Chao Jiong
芻言 三卷 Chuyan (Song) 崔敦禮 Cui Dunli
樂菴語錄 (樂庵遺書) 五卷 Le'an yulu (Le'an yishu) (Song) 李衡 Li Heng; 龔昱 Gong Yu (comp.)
習學記言 五十卷 Xixue jiyan (Song) 葉適 Ye Shi
本語 六卷 Benyu (Ming) 高拱 Gao Gong
2. 雜考之屬 Zakao zhi shu Miscellaneous Investigations
白虎通義 (白虎通, 白虎通德論) 二卷 Baihu tongyi (Baihutong, Baihutong delun) (Han) 班固 Ban Gu
獨斷 二卷 Duduan (Han) 蔡邕 Cai Yong
伏侯古今注 Fu Hou gujin zhu (Han) 伏無忌 Fu Wuji
古今注 三卷 Gujinzhu (Jin) 崔豹 Cui Bao
中華古今注 三卷 Zhonghua gujin zhu (Later Tang) 馬縞 Ma Gao
資暇集 (資暇錄) 三卷 Zixiaji (Zixialu) (Tang) 李匡乂 Li Kuangyi
蘇氏演義 二卷 Sushi yanyi (Tang) 蘇鶚 Su E
兼明書 五卷 Jianmingshu (Tang) 丘光庭 Qiu Guangting
能改齋漫錄 十八卷 Nenggaizhai manlu (Tang) 吳曾 Wu Ceng
雲谷雜記 四卷 Yungu zaji (Tang) 張淏 Zhang Hao
容齋隨筆 十六卷 Rongzhai suibi (Song) 洪邁 Hong Mai
考古編 十卷 Kaogubian (Song) 程大昌 Cheng Dachang
演繁露 (演繁錄) 十六卷 Yanfanlu (Song) 程大昌 Cheng Dachang
甕牖閒評 八卷 Yongyou xianping (Song) 袁文 Yuan Wen
野客叢書 三十卷 Yeke congshu (Song) 王楙 Wang Mao
野老紀聞 一卷 Yelao jiwen (Song) 王大成 Wang Dachen
考古質疑 六卷 Kaogu zhiyi (Song) 葉大慶 Ye Daqing
賓退錄 十卷 Bintuilu (Song) 趙與旹 Zhao Yuzhi
鼠璞 二卷 Shupu (Song) 戴埴 Dai Zhi
困學紀聞 二十卷 Kunxue jiwen (Song) 王應麟 Wang Yinglin
愛日齋叢鈔 五卷 Airizhai congchao (Song) 葉□ Ye N
丹鉛餘錄 十七卷 Danqian yulu (Ming) 楊慎 Yang Shen
譚苑醍醐 九卷 Tanyuan tihu (Ming) 楊慎 Yang Shen
通雅 五十二卷 Tongya (Ming) 方以智 Fang Yizhi
譚子雕蟲 (著作堂集) 二卷 (存目) Tanzi diaochong (Zhuzuotang ji) (Ming) 譚貞默 Tan Zhenmo
日知錄 三十二卷 Rizhilu (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
藝林彙考 四十卷 Yilin huikao (Qing) 沈自南 Shen Zinan
癸巳類稿 Guisi leigao (Qing) 俞正燮 Yu Zhengxie
癸巳存稿 Guisi cungao (Qing) 俞正燮 Yu Zhengxie
越縵堂日記 Yuemantang riji (Qing) 李慈銘 Li Ciming
3. 雜說之屬 Zashuo zhi shu Miscellaneous Explanations
論衡 三十卷 Lunheng (Han) 王充 Wang Chong
風俗通義 十卷 Fengsu tongyi (Han) 應劭 Ying Shao
封氏聞見記 十卷 Fengshi wenjian ji (Tang) 封演 Feng Yan
尚書故實 一卷 Shangshu gushi (Tang) 李綽 Li Chuo
灌畦暇語 一卷 Guanqi xiayu (Tang) 老圃 Laopu
春明退朝錄 三卷 Chunming tuichao lu (Song) 宋敏求 Song Minqiu
幕府燕閒錄 Mufu yanxian lu (Song) 畢仲詢 Bi Zhongxun
宋景文筆記 三卷 Song Jingwen biji (Song) 宋祁 Song Qi
麈史 三卷 Zhushi (Song) 王得臣 Wang Dechen
夢溪筆談 二十六卷 Mengxi bitan (Song) 沈括 Shen Kuo
宋景文公筆記 Song Jingwengong biji (Biji) (Song) 蘇軾 Su Shi (?)
仇池筆記 二卷 Qiuchi biji (Song) 蘇軾 Su Shi (?)
東坡志林 十二卷 Dongpo zhilin (Song) 蘇軾 Su Shi
珩璜新論 一卷 Henghuang xinlun (Song) 孔平仲 Kong Pingzhong
師友談記 一卷 Shiyou tanji (Song) 李廌 Li Zhi
冷齋夜話 十卷 Lengzhai yehua (Song) 釋惠洪 Monk Huihong
曲洧舊聞 十卷 Quwei jiuwen (Song) 朱弁 Zhu Bian
麟書 Linshu (Song) 汪若海 Wang Ruohai
嫩真子 五卷 Lanzhenzi (Song) 馬永卿 Ma Yongqing
春渚紀聞 十卷 Chunzhu jiwen (Song) 何薳 He Wei (He Yuan)
捫虱新話 * Menshixinhua (Song) 陳善 Chen Shan
石林燕語 十卷 Shilin yanyu (Song) 葉夢得 Ye Mengde; 宇文紹奕 Yuwen Shaoyi (rev.)
避暑錄話 二卷 Bishu luhua (Song) 葉夢得 Ye Mengde
巖下放言 三卷 Yanxia fangyan (Song) 葉夢得 Ye Mengde
卻掃編 三卷 Quesaobian (Song) 徐度 Xu Du
五總志 一卷 Wuzongzhi (Song) 吳坰 Wu Jiong
雲麓漫抄 十五卷 Yunlu manchao (Song) 趙彥衛 Zhao Yanwei
游宦紀聞 十卷 Youhuan jiwen (Song) 張世南 Zhang Shinan
老學庵筆記 十卷 Laoxue'an biji (Song) 陸游 Lu You
愧郯錄 十五卷 Kuitanlu (Song) 岳珂 Yue Ke
祛疑說 一卷 Quyishuo (Song) 儲泳 Chu Yong
鶴林玉露 十六卷 Helin yulu (Song) 羅大經 Luo Dajing
貴耳集 一卷 Gui'erji (Song) 張端義 Zhang Duanyi
吹劍錄(外集) 一卷 Chuijianlu (waiji) (Song) 俞文豹 Yu Wenbao
藏一話腴 四卷 Cangyi huayu (Song) 陳郁 Chen You
書齋夜話 四卷 Shuzhai yehua (Song) 俞琰 Yu Tan
螢雪叢說 Yingxue congshuo (Song) 俞成 Yu Cheng
齊東野語 二十卷 Qidong yeyu (Song) 周密 Zhou Mi
困學齋雜錄 一卷 Kunxuezhai zalu (Yuan) 鮮于樞 Xianyu Shu
日聞錄 一卷 Riwenlu (Yuan) 李翀 Li Chong
玉堂嘉話 八卷 Yutang jiahua (Yuan) 王惲 Wang Yun
北軒筆記 一卷 Beixuan biji (Yuan) 陳世隆 Chen Shilong
閑居錄 一卷 Xianjulu (Yuan) 吾丘衍 Wuqiu Yan
春明夢餘錄 七十卷 Chunmingmeng yulu (Ming) 孫承澤 Sun Chengze
筆記 Biji (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
祝子罪知錄 十卷 (續修) Zhuzi zuizhi lu (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
菜根譚 二卷 (續修) Caigentan (Ming) 洪應明 Hong Yingming
4. 雜品之屬 Zapin zhi shu Miscellaneous Classifications
洞天清錄 一卷 Dongtian qinglu (Song) 趙希鵠 Song Xihu
負暄野錄 二卷 Fuxuan yelu (Song) 陳槱 Chen You
雲煙過眼錄 四卷 Yunyan guoyan lu (Song) 周密 Zhou Mi
格古要論 三卷 Gegu yaolun (Ming) 曹昭 Cao Zhao
竹嶼山房雜部 三十二卷 Zhuyu shanfang zabu (Ming) 宋詡 Song Xu
遵生八牋 十九卷 Zunsheng bajian (Ming) 高濂 Gao Lian
清祕藏 二卷 Qingmicang (Song) 張應文 Zhang Yingwen, 張謙德 Zhang Deqian
長物志 十二卷 Changwuzhi (Ming) 文震亨 Wen Zhenheng
湧幢小品 三十二卷 (續修) Yongzhuang xiaopin (Ming) NN
居家必用事類全集 十卷 (續修) Jujia biyong shilei quanji) (Ming) 朱國禎 Zhu Guozhen
陳眉公考槃餘事 (考槃餘事) 四卷 (續修) Chen Meigong kaopan shiyu (Kaopan yushi) (Ming) 屠隆 Tu Long
多能鄙事 十二卷 (續修) Duoneng bishi (Ming) 劉基 Liu Ji
華夷花木鳥獸珍玩考 十二卷 (續修) Hua-Yi huamu niaoshou zhenwan kao (Ming) 愼懋官 Shen Maoguan
5. 雜纂之屬 Zazuan zhi shu Miscellaneous Compositions
意林 五卷 Yilin (Tang) 馬總 Ma Zong
紺珠集 十三卷 Ganzhuji (Song) 朱勝非 Zhu Shengfei (?)
類說 六十卷 Leishuo (Song) 曾慥 Zeng Zao
事實類苑 六十三卷 Shishi leiyuan (Song) 江少虞 Jiang Shaoyu
說郛 百二十卷 Shuofu (Ming) 陶宗儀 Tao Zongyi
繼說郛 * Xu shuofu (Ming) 陶珽 Tao Ting
元明事類鈔 四十卷 Yuan-Ming shi leichao (Qing) 姚之駰 Yao Zhiyin
6. 雜編之屬 Zabian zhi shu Miscellaneous Compilations
古今說海 百三十七卷 Gujin shuohai (Ming) 陸楫 Lu Ji
* not included in the series Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.