ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Novels, Novellas and Stories (xiaoshuojia lei 小說家類)

Jul 24, 2010 © Ulrich Theobald

Novellas and Stories (xiaoshuojia lei 小說家類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Masters and Philosophers (zibu 子部). The term xiaoshuo 小說 originally meant a shallow and trivial discussion, but from the beginning, it also designated an historical content, referring to stories and events not worth to be recorded in official annals or histories. It was stories people narrated on the streets and in the inns, often with exaggerating character and telling supernatural indicents. From the Han period 漢 (206 BCE-220 CE) on, such stories were very popular, and there exists a large amount of collections assembling semi-historical and phantastic tales. The novellas section in the reprint series Siku quanshu 四庫全書 includes 123 books, divided into miscellaneous affairs (zashi 雜事, 86 books), strange tales (yiwen 異聞, 32 books) and trivial reports (suoji 瑣記, 5 books). The most famous are the anthology Shishuo xinyu 世說新語 and the pseudo-geography Shanhaijing 山海經. Many phantastic stories have an affinity to Daoist biographies.

Table 1. Novellas and stories (xiaoshuojia 小說家)
Part of Siku quanshu 四庫全書
Part of Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書
雜事之屬 zashi Miscellaneous affairs
伊尹說 * Yi Yin shuo (Zhou) Anon.
鬻子說 * Yuzi shuo (Zhou) Anon.
燕丹子 三卷 (續修) Yandanzi (Han) Anon.
趙飛燕外傳 * Zhao Feiyan waizhuan (Han) 伶玄 Ling Xuan
漢雜事秘辛 * Han zashi mixin (Han) Anon.
西京雜記 六卷 Xijing zaji (Han) 劉歆 Liu Xin; (Jin) 葛洪 Ge Hong (comp.)
笑林 * Xiaolin (Wei) Handan Chun 邯鄲淳
青史子 * Qingshizi (Jin) NN
裴子語林 (語林) * Peizi yulin (Yulin) (Jin) 裴啓 Pei Qi
妒記 * Duji (Liu-Song) 虞通之 Yu Tongzhi
郭子 * Guozi (Liu-Song) 郭澄之 Guo Chengzhi
世說新語 三卷 Shishuo xinyu (Liu-Song) 劉義慶 Liu Yiqing; (Liang) 劉孝標 Liu Xiaobiao (comm.)
殷芸小說 * Yin Yun xiaoshuo (Liang) 殷芸 Yin Yun
俗說 * Sushuo (Liang) 沈約 Shen Yue
啟顏錄 * Qiyanlu (Sui) 侯白 Hou Bai
朝野僉載 六卷 Chaoye qianzai (Tang) 張鷟 Zhang Zhuo
唐新語 (大唐新語) 十三卷 Tangxinyu (Da-Tang xinyu) (Song) 劉肅 Liu Su
次柳氏舊聞 一卷 Ci Liushi jiuwen (Tang) 李德裕 Li Deyu
瀟湘錄 Xiaoxianglu (Tang) 柳祥 Liu Xiang
隋唐嘉話 * Sui-Tang jiahua (Tang) 劉餗 Liu Su
唐國史補 三卷 Tang guoshi bu (Tang) 李肇 Li Zhao
因話錄 六卷 Yinhualu (Tang) 趙璘 Zhao Lin
明皇雜錄 二卷 Minghuang zalu (Tang) 鄭處誨 Zheng Chuhui
教坊記 一卷 Jiaofangji (Tang) 崔令欽 Cui Lingqin
幽閒鼓吹 一卷 Youxian guchui (Tang) 張固 Zhang Gu
松窗雜錄 一卷 Songchuang zalu (Tang) 李濬 Li Jun
南楚新聞 Nanchu xinwen (Tang) 尉遲樞 Yuchi Shu
雲谿友議 三卷 Yunxi youyi (Tang) 范攄 Fan Shu
玉泉子 一卷 Yuquanzi (Tang ?) Anon.
北里志 * Beilizhi (Tang) 孫棨 Sun Qi
唐摭言 十五卷 Tangzhiyan (Wudai) 王定保 Wang Dingbao
中朝故事 二卷 Zhongchao gushi (Southern Tang) 尉遲偓 Yuchi Wo
金華子(雜編) 二卷 Jinhuazi (zabian) (Southern Tang) 劉崇遠 Liu Chongyuan
鑒誡錄 十卷 Jianjielu (Later Shu) 何光遠 Hou Guangyuan
南唐近事 二卷 Nantang jinshi (Song) 鄭文寶 Zheng Wenbao
北夢瑣言 二十卷 Beimeng suoyan (Song) 孫光憲 Sun Guangxian
洛陽搢紳舊聞記 五卷 Luoyang jinshen jiuwen ji (Song) 張齊賢 Zhang Qixian
澠水燕談錄 十卷 Shengshui yantan lu (Song) 王辟之 Wang Bizhi
歸田錄 二卷 Guitianlu (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
泊宅編 十卷 Bozhaibian (Song) 方勺 Fang Diao
東齋記事 六卷 Dongzhai jishi (Song) 范鎮 Fan Zhen
錢氏私志 一卷 Qianshi sizhi (Song) 錢世昭 Qian Yuzhao
碧雲騢 Biyunxia (Song) 梅堯臣 Mei Yaochen
談苑 (孔氏談苑) 四卷 Tanyuan (Kongshi tanyuan) (Song) 孔平仲 Kong Pingzhong (?)
甲申雜記 一卷 Jiashen zaji (Song) 王鞏 Wang Gong
聞見近錄 一卷 Wenjian jinlu (Song) 王鞏 Wang Gong
湘山野錄 三卷 Xiangshan yelu (Song) 釋文瑩 Monk Wenying
玉壺野史 十卷 Yuhu yeshi (Song) 釋文瑩 Monk Wenying
侯鯖錄 八卷 Houqinglu (Song) 趙令畤 Zhao Lingzhi
東軒筆錄 十五卷 Dongxuan bilu (Song) 魏泰 Wei Tai
鐵圍山叢談 六卷 Tieweishan congtan (Song) 蔡絛 Cai Tao
國老談苑 二卷 Guolao tanyuan (Song) 王君玉 Wang Junyu
墨客揮犀 十卷 Moke huixi (Song) 彭乘 Peng Cheng
厚德錄 * Houdelu (Song) 李元綱 Li Yuangang
諧史 * Xieshi (Song) 沈俶 Shen Chu
唐語林 八卷 Tangyulin (Song) 王讜 Wang Dang
楓窻小牘 二卷 Fengchuang xiaodu (Song) 袁□ Yuan N
南窻記談 一卷 Nanchuang jitan (Song) NN
過庭錄 一卷 Guotinglu (Song) 范公偁 Fan Gongcheng
萍洲可談 三卷 Pingzhou ketan (Song) 朱彧 Zhu Yu
默記 三卷 Moji (Song) 王銍 Wang Zhi
揮麈錄 二十卷 Huichenlu (Song) 王明清 Wang Mingqing
(誠齋)揮麈錄 (Chengzhai) Huichenlu (Song) 楊萬里 Yang Wanli
投轄錄 一卷 Touxialu (Song) 王明清 Wang Mingqing
聞見錄 二十卷 Wenjianlu (Song) 邵伯溫 Shao Bowen
雞肋編 三卷 Jilebian (Song) 莊綽 Zhuang Chuo
聞見後錄 三十卷 Wenjian houlu (Song) 邵博 Shao Bo
桯史 十五卷 Tingshi (Song) 岳珂 Yue Ke
獨醒雜志 十卷 Duxing zashi (Song) 曾敏行 Zeng Minxing
四朝聞見錄 五卷 Sichao wenjian lu (Song) 葉紹翁 Ye Shaoweng
癸辛雜識 六卷 Guixin zashi (Song) 周密 Zhou Mi
隨隱漫錄 五卷 Suiyin manlu (Song) 陳世崇 Chen Shichong
東南紀聞 三卷 Dongnan jiwen (Yuan) NN
青樓集 * Qinglouji (Yuan) 夏庭芝 Xia Tingzhi
古杭雜記 * Gu Hang zaji (Yuan) 李有 Li You (?)
歸潛志 十四卷 Guiqianzhi (Jin/Yuan) 劉祁 Liu Qi
輟耕錄 三十卷 Chuogenglu (Ming) 陶宗儀 Tao Zongyi
水東日記 三十八卷 Shuidong riji (Ming) 葉盛 Ye Sheng
觚不觚錄 一卷 Gubugu lu (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
何氏語林 三十卷 Heshi yulin (Ming) 何良俊 He Liangjun
異聞之屬 yiwen Strange tales
山海經 十八卷 Shanhaijing (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.)
穆天子傳 六卷 Mu tianzi zhuan (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.)
神異經 一卷 Shenyijing (Han) 東方朔 Dongfang Shuo (?); (Jin) 張華 Zhang Hua (comm.)
海內十洲記 一卷 Hainei shizhou ji (Han) 東方朔 Dongfang Shuo (?)
漢武故事 一卷 Han Wudi gushi (Han) 班固 Ban Gu (?)
漢武帝內傳 一卷 Han Wudi neizhuan (Han) 班固 Ban Gu (?)
洞冥記 四卷 Dongmingji (Han) 郭憲 Guo Xian (?)
拾遺記 十卷 Shiyiji (Han) 王嘉 Wang Jia; (Liang) 蕭綺 Xiao Qi (comp.)
曹毗志怪 * Cao Pi zhiguai (Han) 曹毗 Cao Pi
殖氏志怪記 * Zhishi zhiguai ji (Han) 殖□ Zhi N
異聞記 * Yiwenji (Han) 陳寔 Chen Shi
列異傳 * Lieyizhuan (Wei) 曹丕 Cao Pi (?)
搜神記 二十卷 Soushenji (Jin) 干寶 Gan Bao (?)
搜神後記 十卷 Soushen houji (Jin) 陶潛 Tao Qian (?)
靈鬼志 * Lingguizhi (Jin) 荀□ Master Xun
神異記 * Shenyiji (Jin) 王浮 Wang Fu
玄中記 (元中記) * Xuanzhongji (Yuanzhongji) (Jin) 郭璞 Guo Pu (?)
甄異傳 * Zhenyizhuan (Jin) 戴祚 Dai Zuo
祖台之志怪 * Zu Taizhi zhiguai (Jin) 祖台之 Zu Taizhi
孔氏志怪 * Kongshi zhiguai (Jin) 孔□ Kong N
異林 * Yilin (Jin) 陸□ Lu N
神僧傳 * Shensengzhuan (Jin) 法顯 Faxian
錄異傳 * Luyizhuan (Jin) NN
異苑 十卷 Yiyuan (Liu-Song) 劉敬叔 Liu Jingshu
齊諧記 * Qixieji (Liu-Song) 東陽無疑 Dongyang Wuyi
幽明錄 * Youminglu (Liu-Song) 劉義慶 Liu Yiqing
宣驗記 * Xuanyanji (Liu-Song) 劉義慶 Liu Yiqing
古異傳 * Guyizhuan (Liu-Song) 袁王壽 Yuan Wangshou
冥祥記 * Mingxiangji (Southern Qi) 王琰 Wang Yan
續齊諧記 一卷 Xu qixieji (Xu qixie ji) (Liang) 吳均 Wu Jun
續異記 * Xuyiji (Liang) NN
祥異記 * Xiangyiji (Liang) NN
神怪錄 * Shenguailu (Nanchao) NN
還冤志 一卷 Huanyuanzhi (Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
集靈記 * Jilingji (Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
旌異記 * Jingyiji (Sui) 侯白 Hou Bai
水飾 * Shuishi (Sui) 杜寶 Du Bao
集異記 一卷 Jiyiji (Tang) 薛用弱 Xue Yongruo
博異志 一卷 Boyizhi (Tang) 谷神子 Gushenzi (鄭還古 Zhen Huangu)
杜陽雜編 三卷 Duyang zabian (Tang) 蘇鄂 Su E
傳奇 * Chuanqi (Tang) 裴鉶 Pei Xing
前定錄 一卷 Qiandinglu (Tang) 鐘輅 Zhong Lu
桂苑叢談 一卷 Guiyuan congtan (Tang) 馮翊子 Fengyizi
劇談錄 二卷 Jutanlu (Tang) 康駢 Kang Pian
宣室志 十卷 Xuanshizhi (Tang) 張讀 Zhang Du
唐闕史 二卷 Tangqueshi (Tang) 高彥休 Gao Yuanxiu
甘澤謠 一卷 Ganzeyao (Tang) 袁郊 Yuan Jiao
異聞集 * Yiwenji (Tang) 陳翰 Chen Han
廣異記 * Guangyiji (Tang) 戴孚 Dai Fu
錄異記 * Luyiji (Tang) 杜光庭 Du Guangting
玄怪錄 * Xuanguailu (Tang) 牛僧孺 Niu Sengru
續玄怪錄 * Xu xuanguailu (Tang) 李復言 Li Fuyan
獨異志 * Duyizhi (Tang) 李冘 Li Yin
續幽明錄 * Xu youminglu (Tang) 劉孝孫 Liu Xiaosun
謝氏鬼神列傳 * Xushi guishen liezhuan () 謝□ Xie N
劍俠傳 * Jianxiazhuan (Ming) 王世貞 Wang Shizhen (? comp.)
太平廣記 五百卷 Taiping guangji (Song) 李昉 Li Fang (et al.; imp. ord.)
睽車志 六卷 Kuichezhi (Song) 郭彖 Guo Tuan
夷堅志 五十卷 Yijianzhi (Song) 洪邁 Hong Mai
括異志 * Kuoyizhi (Song) 張師正 Zhang Shizheng
乘異記 * Chengyizhi (Song) 張君房 Zhang Junfang
閒窗括異志 * Xianchuang kuoyi zhi (Song) 魯應龍 Lu Yinglong
瑣記之屬 suoji Trivial reports
博物志 十卷 Bowuzhi (Jin) 張華 Zhang Hua (?)
述異記 二卷 Shuyiji (Liang) 任昉 Ren Fang
酉陽雜俎 二十卷 Youyang zazu (Tang) 段成式 Duan Chengshi
清異錄 二卷 Qingyilu (Tang) 陶穀 Tao Gu
續博物志 十卷 Xu bowuzhi (Song) 李石 Li Shi
博物志補 * Bowuzhi bu (Ming) 游潛 You Qian
* not included in the series Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.