ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Kaoxinlu 考信錄

Sep 5, 2019 © Ulrich Theobald

Kaoxinlu 考信錄 "An analysis of credibility" is a historical critique written by Cui Shu 崔述 (1740- 1816), courtesy name Wucheng 武承, style Dongbi 東壁.

During his studies of the Classics, the histories and the "many masters" Cui Shu came to the conclusion that most writers tended to uncritically believe statements of ancient books without questioning such traditional assumptions.

The term kaoxin 考信 is derived from a sentence in Sima Qian's 司馬遷 universal history Shiji 史記 (145 or 135-86? BCE), where he explains that all writers trusted the words in the Six Confucian Classis.

The Kaoxinlu is not a coherent text, but a 46 juan long collection of sixteen writings that were compiled over a long period of time. The most complete collection of Cui Shu's critical analysis of ancient texts is to be found in Gu Jiegang's 顧頡剛 (1892-1980) Cui Dongbi yishu 崔東壁遺書 (republ. 1983 by Shanghai Guji Chubanshe).

The first collection (Qianlu 前錄) includes the texts Kaoxinlu tiyao 考信錄提要 and Bu shanggu kaoxin lu 補上古考信錄, the "main collection" (Zhenglu 正錄) the essays Tang-Yu kaoxin lu 唐虞考信錄, Xia kaoxin lu 夏考信錄, Shang kaoxin lu 商考信錄, Feng-Hao kaoxin lu 豐鎬考信錄 (Feng and Hao were capitals of the Western Zhou; the last three were also known as Sandai kaoxin lu 三代考信錄) and Zhu-Si kaoxin lu 洙泗考信錄 (Zhu and Si were two rivers in the state of Confucius' home state Lu 魯), the "later collection" (Houlu 後錄) the articles Feng-Hao kaoxin bielu 豐鎬考信別錄, Zhu-Si kaoxin yulu 洙泗考信餘錄, Mengzi shishi lu 孟子事實錄, Kaogu xushuo 考古續說, and Kaoxin fulu 考信附錄; the "wing collection" (Yilu 翼錄) finally consists of the writings Wangzheng sandadian kao 王政三大典考, Dufeng oushi 讀風偶識, Guwen Shangshu bianwei 古文尚書辨偽 and Lunyu yushuo 論語餘說.

Some of these analyses deal with whole periods and their historicity, others with concrete texts and their authenticity.

The Kaoxinlu is found in Cui's collected works, Cui Dongbi yishu 崔東壁遺書.

The Zhu-Si kaoxin lu, an analysis of the Lunyu 論語 "Confucian Analects", is also found separately in the series Jifu congshu 畿輔叢書, Congshu jicheng chubian 叢書集成初編 and Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.

Cui Shu can be seen as one of the first scholars who openly criticized traditional beliefs that had been perpetuated over two millennia, and as a forerunner of the famous "School of Questioning [Statements about] Antiquity" (gushibian pai 古史辨派).

Table 1. Contents of the Kaoxinlu 考信錄
Qianlu 前錄 "First Collection"
考信錄提要 Kaoxinlu tiyao
補上古考信錄 Bu shanggu kaoxin lu
Zhenglu 正錄 Main Collection"
唐虞考信錄 Tang-Yu kaoxin lu
三代考信錄 Sandai kaoxin lu
夏考信錄 Xia kaoxin lu
商考信錄 Shang kaoxin lu
豐鎬考信錄 Feng-Hao kaoxin lu
洙泗考信錄 Zhu-Si kaoxin lu
Houlu 後錄 "Later Collection"
豐鎬考信別錄 Feng-Hao kaoxin bielu
洙泗考信餘錄 Zhu-Si kaoxin yulu
孟子事實錄 Mengzi shishi lu
考古續說 Kaogu xushuo
考信附錄 Kaoxin fulu
Yilu 翼錄 "Wing Collection"
王政三大典考 Wangzheng sandadian kao
讀風偶識 Dufeng oushi
古文尚書辨偽 Guwen Shangshu bianwei
論語餘說 Lunyu yushuo
Sources:
Ai Ping 艾平 (1997). "Kaoxinlu 考信錄", in Pang Pu 龐樸, ed. Zhongguo ruxue 中國儒學 (Shanghai: Dongfang chuban zhongxin), Vol. 3, 22.
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1991). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, Part 8, Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 334.
Li Peidong 李培棟 (1981). "Zhu-Si kaoxinlu de gongxian he jiazhi 《洙泗考信錄》的貢獻和價值", Shanghai Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 上海師範大學學報(哲學社會科學版), 1981 (4).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 495, 1033.
Sheng Guangzhi 盛廣智 (1996). "Kaoxinlu 考信錄", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 299.
Tang Guirong 唐貴榮, ed. (1997). Zhongguo shumu jiansuo cidian 中國書目檢索辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 309.
Tao Maobing 陶懋炳 (1984). "Cui Shu Kaoxinlu chutan 崔述《考信錄》初探", Shixue shi yanjiu 史學史研究. 1984 (3).
Wang Yuguang 王余光, Xu Yan 徐雁, ed. (1999). Zhongguo dushu da cidian 中國讀書大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 917.
Wei Wen 魏文 (1991). "Kaoxinlu de bianzuan tili, kanke ji banben 《考信錄》的編纂體例、刊刻及版本", Lishi jiaoxue wenti 歷史教學問題, 1991 (5).
Wei Yongqiang 韋勇強 (2009). "Cui Shu Kaoxinlu jianshou de qiu zhen, zhi yong yuanze 崔述《考信錄》堅守的“求真”“致用”原則", Guangxi Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 廣西師範大學學報(哲學社會科學版), 2009 (10).
Wei Yongqiang 韋勇強 (2008). "Cui Shu Kaoxinlu wei dao, zun jing yuanze jiexi 崔述《考信錄》衛道、尊經原則解析", Guangxi Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 廣西師範大學學報(哲學社會科學版), 2008 (8).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 金明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 662.
Wu Shuchen 武樹臣 (1997). "lunyu wushi yi xue Yi dang wei zu yi xue Yi shuo: Du Lunyu jizhu, Zhu-Si kaoxin lu hou 《論語》“五十以學易”當為“卒以學易”說——讀書《論語集注》、《洙泗考信錄》後", Zhongguo wenhua yanjiu 中國文化研究, 1997 (2).
Zhao Xiangqun 趙向群 (1988). "Kaoxinlu 考信錄", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, ed. Zhongguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 230.