ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Guilin fengtu ji 桂林風土記

Apr 3, 2012 © Ulrich Theobald

Guilin fengtu ji 桂林風土記 "Land and people of Guilin" is a description of southwest China written during the Tang period 唐 (618-907) by Mo Xiufu 莫休符.

The book was originally 3 juan long, but only a third has survived in the shape of 42 paragraphs. Not a lot is known about the author except that he hailed from Fengzhou 封州 (modern Fengkai 封開, Guangdong) and served as regional inspector (cishi 刺史) in Rongzhou 融州 and later as Censor-in-chief (yushi dafu 御史大夫).

The book was finished in 899. It describes the landscape, geography, temples and shrines, history and stories of eminent persons from the region of Guilin from ancient times to the Tang period. His historiographical value is very high because it is the only book providing such information on the remote region of the southwest.

The Guilin fengtu ji is included in the series Xuehai leibian 學海類編, Siku quanshu 四庫全書 and Congshu jicheng chubian 叢書集成初編.

Sources:
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 1803.
Huang Yuyun 黃毓芸 (2019). "Guilin fengtu ji banben tixi ji wenben kaojiao 《桂林風土記》版本體系及文本考校", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2019 (5).
Li Ganfen 李干芬 (1993). "Guilin fengtu ji 桂林風土記", in Zhuangzu baike cidian bianzuan weiyuanhui 《壯族百科辭典》編纂委員會, ed. Zhuangzu baike cidian 壯族百科辭典 (Nanning: Guilin renmin chubanshe), 113.
Mo Daocai 莫道才 (2007). "Guilin fengtu ji yi wenxian yi 《桂林風土記》佚文獻疑", Guangxi difangzhi 廣西地方志, 2007-10).
Su Hongji 蘇洪濟, Deng Zhuren 鄧祝仁 (2003). "Guilin fengtu ji: Guilin zui zao de lüyou zhinan, Guilin gudai lüyou wenxian shuping zhi yi 《桂林風土記》——桂林最早的旅游指南——桂林古代旅游文獻述評之一", Shehui kexue jia 社會科學家, 2003 (3).
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 279.
Wei Xiao 韋曉 (2006). "Guilin fengtu ji 桂林風土記", in Lingnan wenhua baike quanshu bianji weiyuanhui 《嶺南文化百科全書》 編輯委員會, ed. Lingnan wenhua baike quanshu 嶺南文化百科全書 (Beijing: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 821.