ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Baibu congshu 百部叢書

Apr 20, 2012 © Ulrich Theobald

Baibu congshu 百部叢書 "One Hundred Series of Collectanea" was published as a re-creation of the series of collectanea (congshu 叢書) Congshu jucheng chubian 叢書集成初編, a collection of more than 4,000 mostly rare texts not included in earlier and wide-spread series like the Sibu congkan 四部叢刊 or Sibu beiyao 四部備要.

While the texts in the Congshu jicheng were arranged thematically, the publishing house Yiwen Yinshuguan 藝文印書館 decided to publish the original series from which the compilers of the Congshu jicheng had extracted the texts. Additionally, the texts were published as photomechanical reproductions of the original series, and in traditional format with thread-bound booklets included in lined cases. This format made the Baibu congshu a very nice-looking resource of ancient texts. It has the advantage that the texts are presented in original shape and not reset in modern types, thus avoiding typesetting errors. Because a lot of texts are included not just one one, but in several series, the Yiwen Yinshuguan chose the best of these versions and omitted those included in other series. The Baibu congshu was published between 1965-1970 and includes 4,144 texts.

Table 1. The collection Baibu congshu jicheng 百部叢書集成
(Rep) 嚴一萍 Yan Yiping (comp.)
No. 書名 (略名) Title Editor/compiler
1 儒學警悟 (儒學) Ruxue jingwu (Song) 俞鼎孫 Yu Dingsun, 俞鼎經 Yu Dingjing (comp.)
2 百川學海 (百川) Baichuan xuehai (Song) 左圭 Zuo Gui (comp.)
3 顧氏文房 (顧氏) Gushi wenfang (Ming) 顧元慶 Gu Yuanqing (comp.)
4 古今說海 (說海) Gujin shuohai (Ming) 陸楫 Lu Ji (comp.)
5 范氏二十一種奇書 (范氏) Fanshi ershiyi zhong qishu (Ming) 范欽 Fan Qin (comp.)
6 今獻彙言 (今獻) Jinxian huiyan (Ming) 高鳴鳳 Gao Mingfeng (comp.)
7 歷代小史 (歷代) Lidai xiaoshi (Ming) 李栻 Li Shi (comp.)
8 百陵學山 (百陵) Bailing xueshan (Ming) 王文祿 Wang Wenlu (comp.)
9 古今逸史 (逸史) Gujin yishi (Ming) 吳琯 Wu Wan (comp.)
10 子彙 (子彙) Zihui (Ming) 周子義 Zhou Ziyi et al. (comp.)
11 兩京遺編 (兩京) Liangjing yibian (Ming) 胡維新 Hu Weixin (comp.)
12 三代遺書 (三代) Sandai yishu (Ming) 趙標 Zhao Biao (comp.)
13 夷門廣牘 (夷門) Yimen guangdu (Ming) 周履靖 Zhou Lüjing (comp.)
14 稗海 (稗海) Baihai (Ming) 商濬 Shang Jun (comp.)
15 秘冊彙函 (秘冊) Mice huihan (Ming) 沈士龍 Shen Shilong, 胡震亨 Hu Zhenheng (comp.)
16 紀錄彙編 (紀錄) Jilu huibian (Ming) 沈節甫 Shen Jiefu (comp.)
17 稗乘 (稗乘) Baicheng (Ming) NN (comp.)
18 寶顏堂秘笈 (寶顏) Baoyantang miji (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru (comp.)
19 漢魏叢書 (漢魏) Han-Wei congshu (Qing) 王謨 Wang Mo (comp.)
20 唐宋叢書 (唐宋) Tang-Song congshu (Ming) 鍾人傑 Zhong Renjie (comp.)
21 天都閣藏書 (天都) Tianduge cangshu (Ming) 程好之 Cheng Haozhi (comp.)
22 津逮秘書 (津逮) Jindai mishu (Ming) 毛晉 Mao Jin (comp.)
23 詩詞雜俎 (詩詞) Shici zazu (Ming) 毛晉 Mao Jin (comp.)
24 學海類編 (學海) Xuehai leibian (Qing) 曹溶 Cao Rong (comp.)
25 秘書二十一種 (秘書) Mishu ershiyi zhong (Qing) 汪士漢 Wang Shihan (comp.)
26 正宜堂全書 (正宜) Zhengyitang quanshu (Qing) 張伯行 Zhang Boxing (comp.)
27 聚珍版叢書 (聚珍) Juzhenban congshu (Qing) imp. ord.
28 經訓堂叢書 (經訓) Jingxuntang congshu (Qing) 畢沅 Bi Yuan (comp.)
29 知不足齋叢書 (知不足) Zhibuzuzhai congshu (Qing) 鮑廷博 Bao Tingbo (comp.)
30 奇晉齋叢書 (奇晉) Qijinzhai congshu (Qing) 陸烜 Lu Xuan (comp.)
31 硯雲甲乙編 (硯雲) Yanyun jiayi bian (Qing) 金忠淳 Jin Zhongchun (comp.)
32 龍威秘書 (龍威) Longwei mishu (Qing) 馬俊良 Ma Junliang (comp.)
33 抱經堂叢書 (抱經) Baojingtang congshu (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comp.)
34 貸園叢書 (貸園) Daiyuan congshu (Qing) 周永年 Zhou Yongnian (comp.)
35 藝海珠塵 (藝海) Yihai zhuchen (Qing) 吳省蘭 Wu Shenglan (comp.)
36 雅雨堂藏書 (雅雨) Yayutang cangshu (Qing) 盧見曾 Lu Jianceng (comp.)
37 函海 (函海) Hanhai (Qing) 李調元 Li Diaoyuan (comp.)
38 問經堂叢書 (問經) Wenjingtang congshu (Qing) 孫馮翼 Sun Fengyi (comp.)
39 讀畫齋叢書 (讀畫) Duhuazhai congshu (Qing) 顧修 Gu Xiu (comp.)
40 拜經樓叢書 (拜經) Baijinglou congshu (Qing) 吳騫 Ma Jian (comp.)
41 岱南閣叢書 (岱南) Dainange congshu (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
42 平津館叢書 (平津) Pingjinguan congshu (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
43 汗筠齋叢書 (汗筠) Hanyunzhai congshu (Qing) 秦鑑 Qin Jian (comp.)
44 文選樓叢書 (文選) Wenxuanlou congshu (Qing) 阮亨 Ruan Heng (comp.)
45 士禮居叢書 (士禮) Shiliju congshu (Qing) 黃丕烈 Huang Pilie (comp.)
46 學津討原 (學津) Xuejin taoyuan (Qing) 張海鵬 Zhang Haipeng (comp.)
47 墨海金壺 (墨海) Mohai jinhu (Qing) 張海鵬 Zhang Haipeng (comp.)
48 借月山房彙鈔 (借月) Jieyue shanfang huichao (Qing) 張海鵬 Zhang Haipeng (comp.)
49 湖海樓叢書 (湖海) Huhailou congshu (Qing) 陳春 Chen Chun (comp.)
50 二酉堂叢書 (二酉) Eryoutang congshu (Qing) 張澍 Zhang Shu (comp.)
51 澤古齋重鈔 (澤古) Zeguzhai chongchao (Qing) 陳璜 Chen Huang (comp.)
52 守山閣叢書 (守山) Shoushange congshu (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
53 珠叢別錄 (珠叢) Zhucong bielu (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
54 指海 (指海) Zhihai (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo, 錢培讓 Qian Peirang, 錢培杰 Qian Peijie (comp.)
55 得月簃叢書 (得月) Deyueyi congshu (Qing) 榮譽 Rong Yu (comp.)
56 宜稼堂叢書 (宜稼) Yijiatang congshu (Qing) 郁松年 Yu Songnian (comp.)
57 十種古逸書 (十種) Shi zhong gu yi shu (Qing) 茆泮林 Mao Panlin
58 惜陰軒叢書 (惜陰) Xiyinxuan congshu (Qing) 李錫齡 Li Xiling (comp.)
59 連筠簃叢書 (連筠) Lianyunyi congshu (Qing) 楊尚文 Yang Shangwen (comp.)
60 海山仙館叢書 (海山) Haishanxianguan congshu (Qing) 潘仕成 Pan Shicheng (comp.)
61 續知不足齋叢書 (續知) Xu Zhibuzuzhai congshu (Qing) 高承勳 Gao Chengxun (comp.)
62 別下齋叢書 (別下) Biexiazhai congshu (Qing) 蔣光煦 Jiang Guangxu (comp.)
63 涉聞梓舊 (涉聞) Shewen zijiu (Qing) 蔣光煦 Jiang Guangxu (comp.)
64 粵雅堂叢書 (粵雅) Yueyatang congshu (Qing) 伍崇曜 Wu Chongyao (comp.)
65 琳琅秘室叢書 (琳琅) Linlang mishi congshu (Qing) 胡珽 Hu Ting; 董金鑑 Dong Jinjian (rev.)
66 小萬卷樓叢書 (小萬) Xiaowanjuanlou congshu (Qing) 錢培名 Qian Peiming (comp.)
67 天壤閣叢書 (天壤) Tianrangge congshu (Qing) 王懿榮 Wang Yirong (comp.)
68 滂喜齋叢書 (滂喜) Pangxizhai congshu (Qing) 潘祖蔭 Pan Zuyin (comp.)
69 功順堂叢書 (功順) Jiashuntang congshu (Qing) 潘祖蔭 Pan Zuyin (comp.)
70 鐵華館叢書 (鐵華) Tiehuaguan congshu (Qing) 蔣鳳藻 Jiang Fengzao (comp.)
71 後知不足齋叢書 (後知) Hou Zhibuzuzhai congshu (Qing) 鮑廷爵 Bao Tingjue (comp.)
72 仰視千七百二十九鶴齋叢書 (仰視) Yangshi qianqibaiershijiu he zhai congshu (Qing) 趙之謙 Zhao Zhiqian (comp.)
73 式訓堂叢書 (式訓) Shixuntang congshu (Qing) 章壽康 Zhang Shoukang (comp.)
74 榆園叢刻 (榆園) Yuyuan congke (Qing) 許增 Xu Zeng (comp.)
75 古逸叢書 (古逸) Guyi congshu
76 十萬卷樓叢書 (十萬) Shiwanjuanlou congshu (Qing) 陸心源 Lu Xinyuan (comp.)
77 咫進樓叢書 (咫進) Zhijinlou congshu (Qing) 姚覲元 Yao Jinyuan (comp.)
78 漸西村社叢刊 (漸西) Jianxi cunshe congkan (Qing) 袁昶 Yuan Chang (comp.)
79 靈鶼閣叢書 (靈鶼) Lingjiange congshu (Qing) 江標 Jiang Biao (comp.)
80 佚存叢書 (佚存) Yicun congshu (Japan) 林衡 Hayashi Taira (comp.)
81 經苑 (經苑) Jingyuan (Qing) 錢儀吉 Qian Yiji (comp.)
82 古經解彙函 (古經) Gu jingjie huihan (Qing) 鍾謙鈞 Zhong Qianjun (comp.)
83 五雅全書 (五雅) Wuya congshu (Ming) 郎奎金 Lang Kuijin (comp.)
84 小學彙函 (小學) Xiaoxue huihan (Qing) 鍾謙鈞 Zhong Qianjun (comp.)
85 許學叢書 (許學) Xuxue congshu (Qing) 張炳翔 Zhang Bingxiang (comp.)
86 史學叢書 (史學) Shixue congshu (Qing) NN (comp.)
87 問影樓輿地叢書 (問影) Wenyinglou yudi congshu (Qing) 胡思敬 Hu Sijing (comp.)
88 八史經籍志 (八史) Bashi jingji zhi (Japan) NN (comp.)
89 濟生拔萃 (濟生) Jisheng bacui (Yuan) 杜思敬 Du Sijing (comp.)
90 古今醫統正脈全書 (醫統) Gujin yitong zhengmai quanshu (Ming) 王肯堂 Wang Kentang (comp.)
91 欣賞編 (欣賞) Xinshangbian (Ming) 沈津 Shen Jin (comp.)
92 武經七書 (武經) Wujing qishu (Song) NN (comp.)
93 嶺南遺書 (嶺南) Lingnan yishu (Qing) 伍元薇 Wu Yuanwei, 伍崇曜 Wu Chongyao (comp.)
94 畿輔叢書 (畿輔) Jifu congshu (Qing) 王灝 Wang Hao (comp.)
95 金華叢書 (金華) Jinhua congshu (Qing) 胡鳳丹 Hu Fengdan (comp.)
96 預章叢書 (預章) Yuzhang congshu (Qing) 陶福履 Tao Fulü (comp.)
97 鹽邑志林 (鹽邑) Yanyi zhilin (Ming) 樊維城 Fan Weicheng (comp.)
98 涇川叢書 (涇川) Jingchuan congshu (Qing) 趙紹祖 Zhao Shaozu, 趙繩祖 Zhao Shengzu (comp.)
99 湖北叢書 (湖北) Hubei congshu (Qing) 趙尚輔 Zhao Shangfu (comp.)
100 金嶺叢刻 (金嶺) Jinling congke (Qing) 傅春官 Fu Chunguang (comp.)
Sources:
Hong Zhenhou 洪湛侯 (1990). "Congshu jicheng chubian, Baibu congshu jicheng jianping 《丛书集成初编》、《百部丛书集成》简评", Hangzhou Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 杭州大学学报(哲学社会科学版), 1990 (4): 53-60.
Wilkinson, Endymion (2000). Chinese History: A Manual (Cambridge, MA: Harvard University Asia Center), 279.