ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Mice huihan 秘冊彙函

Jan 27, 2013 © Ulrich Theobald

Mice huihan 秘冊彙函 or Bice huihan 祕册彙函 is a draft version of a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Ming-period 明 (1368-1644) scholars Shen Shilong 沈士龍 and Hu Zhenheng 胡震亨.

Hu Zhenheng (1505-1585), courtesy name Xiaoyuan 孝轅, style Dunsou 遁叟 or Chicheng Shanren 赤誠诚山人, was a book collector and publisher. He hailed from Haiyan 海鹽 in Zhejiang and was first magistrate of Hefei 合肥, later prefect of Dingzhou 定州, finally a vice director (yuanwailang 員外郎) in the Ministry of War (bingbu 兵部). As an expert of ancient writings he was praised by the philosopher and writer Huang Zongxi 黄宗羲 (1610-1695). He owned more than 10,000 juan of precious books from the Song 宋 (960-1279) and Yuan 元 (1279-1368) periods, with a focus on literature and poetry. He had compiled a book on Tang-period 唐 (618-907) phonology, the Tangyun tongjian 唐音統鋻, and was also known as the author of the books Jingkang zijian lu 靖康咨鋻錄, Chicheng shanren gao 赤誠山人稿, Haiyan tujing 海鹽圖經, and Dushu zazhi 讀書雜志. He furthermore authored a chapter to the local gazetteer Yanyi yiwen zhi 鹽邑藝文志.

The manuscript of the series Mice huihan unfortunately burnt in an accident, and only fragments were surviving. Wholly ruined, Hu Zhenheng tried to reconstruct the original as far as possible and sold these fragments to the book collector Mao Jin 毛晉 (1599-1659), who supported Hu in the reconstruction of the text and published it under the name Jindai mishu 津逮秘書. The surviving parts are included under the name of Mice huihan in the "meta-series" Baibu congshu 百部叢書 (no. 15) and the series Congshu jicheng 叢書集成, but only selectively.

In the Congshu jicheng, the texts of the Mice huihan are scattered over various chapters. In the table below they are identified as the titles not marked with an asterisk *. The Mice huihan has not achieved wider attention because it includes texts that are also to be obtained easily in other collections. The only exception is Jiang Yan's 江淹 (444-505) short text Tongjianzan 銅劎讚.

Table 1. The series Mice huihan 秘冊彙函
(Ming) 沈士龍 Shen Shilong, 胡震亨 Hu Zhenheng (comp.)
Edition from the Wanli reign-period
書名, length in juan Title Author(s)
道德指歸論 六卷 Daode zhigui lun (Han) 嚴遵 Yan Zun
周髀算經 二卷 *
(附)音義 一卷
Zhoubi suanjing
Yinyi
(Han) 趙爽 Zhao Shuang (comm.); (Northern Zhou) 甄鸞 Zhen Luan (rev.); (Tang) 李淳風 Li Chunfeng et al. (comm.)
(Ming) 李籍 Li Ji
數術記遺 一卷
(附)算學源流 一卷 *
Shushu jiyi
app. Suanxue yuanliu
(Han) 徐岳 Xu Yue; (Northern Zhou) 甄鸞 Zhen Luan (comm.)
漢雜事祕辛 一卷 Han zashi mixin (Han) NN
山海經圖讚 二卷
補遺 一卷
Shanhaijing tuzan
Buyi
(Jin) 郭璞 Guo Pu
搜神記 二十卷 * Soushenji (Jin) 干寳 Gan Bao
搜神後記 十卷 * Soushen houji (Jin) 陶潛 Tao Qian
異苑 十卷 * Yiyuan (Song) 劉敬叔 Liu Jingshu
於陵子 一卷 Yulingzi (Zhou) 陳仲子 Chen Zhongzi
銅劎讚 一卷 Tongjianzan (Liang) 江淹 Jiang Yan
靈寶眞靈位業圖 一卷 Lingbai zhenling weiye tu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing; (Tang) 閭丘方遠 Lüqiu fangyuan (comm.)
周氏冥通記 四卷 Zhoushi mingtong ji (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
齊民要術 十卷 * Qimin yaoshu (Later Wei) 賈思勰 Jia Sixie
易傳 十卷 *
附 一卷
Yizhuan
App.
(Tang) 李鼎祚 Li Dingzuo
周易鄭康成注 一卷 * Zhouyi Zheng Kangcheng zhu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Song) 王應麟 Wang Yinglin (comp.)
易解附錄 一卷
(附)後語 一卷 *
Yijie fulu
app. Houyu
(Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Ming) 胡震亨 Hu Zhenheng (comp.); 姚士麟 Yao Shilin (suppl.)
大唐創業起居注 三卷 * Da-Tang chuangye qijuzhu (Tang) 溫大雅 Wen Daya
歲華紀麗 四卷 Suihua jili (Tang) 韓鄂 Han E
錄異記 八卷 Luyiji (Former Shu) 杜光庭 Du Guangting
東京夢華錄 十卷 * Dongjing menghua lu (Song) 孟元老 Meng Yuanlao
益部方物畧記 一卷 Yibu fangwu lüeji (Song) 宋祁 Song Qi
泉志 十五卷 * Quanzhi (Song) 洪遵 Hong Zun
南唐書 十八卷
(附)音釋 一卷
Nangtangshu
app. Yinshi
(Song) 陸游 Lu You; (Yuan) 戚光 Qi Guang (phon. comm.)
佛國記 一卷 * Foguoji (Jin) 釋法顯 Monk Faxian
* not included in Congshu jicheng
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2068.
Li Yu'an 李玉安, Chen Chuanyi 陳傳藝, ed. (1989). Zhongguo cangshujia cidian 中国藏书家辭典 (Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe), 151.
Liu Silun 刘斯伦 (2017). "Zhang Shaoren, Huang Pilie shuji jiaowang chutan: Yi Jingjiatang cang Mice huihan Zhang Shaoren shoujiao tiba wei zhongxin 张绍仁、黄丕烈书籍交往初探——以静嘉堂藏《秘册汇函》张绍仁手校题跋为中心", Wenxian 文献, 2017 (1): 137-147.
Ran Xu 冉旭 (2004). "Mice huihan kao 《秘册汇函》考", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究学刊, 2004 (3): 31-36+47.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 45.
Shen Chang 申暢 et al. (ed. 1988). Zhongguo muluxuejia cidian 中國目錄學家辭典 (Zhengzhou: Henan renmin chubanshe), 90.
Zhuang Hanxin 莊漢新, Guo Juyuan 郭居園, ed. (1991). Zhongguo gujin mingren da cidian 中國古今名人大辭典 (Beijing: Jingguan jiaoyu chubanshe), 558.