CHINAKNOWLEDGE - a universal guide for China studies | HOME | About
Encoding: Unicode (UTF-8) [Location: HOME > Literature > Anthologies category > Collectanea > Mohai jinhu]

Chinese Literature
Mohai jinhu 墨海金壺 "The Golden Jar of the Ink Sea"


The Mohai jinhu 墨海金壺 "Golden jar of the ink sea" is a collectanea compiled by the Qing period 清 (1644-1911) scholar Zhang Haipeng 張海鵬 who is also editor of the collectanea Xuejin taoyuan 學津討原 and Jieyueshanfang huichao 借月山房彙鈔. The Mohai jinhu includes 115 books with a total length of 727 juan "scrolls". While the Xuejin taoyuan is a reorganised version of Mao Jin's 毛晉 Jindai mishu 津逮秘書 (also known as Jiguge congshu 汲古閣叢書), the Mohai jinhu was compiled as a collectanea including rare texts not easily to be found in other collections. It is based on a text collection of the Wenlan Studio 文瀾閣 and includes a lot of Song period 宋 (960-1279) printed texts or manuscripts. Part of the texts has been extracted from the Ming period 明 (1368-1644) encyclopedia Yongle dadian 永樂大典. Zhang Haipeng paid attention to the completeness of texts and refused to includes only fragmentary versions. In case that complete versions were not available, it was at least necessary that these fragment collections had already been printed in the past. The name of the collectanea is derived from a story in the novella collection Shiyiji 拾遺記, where a divine calligrapher uses a golden jar filled with lacquer-like ink. It is arranged according to the four traditional categories Confucian Classics (jingbu 經部), historiography (shibu 史部), "masters and philosophers" (zibu 子部), and belles-lettres (jibu 集部). The collectanea has been produced with great care, and the texts are very reliable as the result of text-critical studies. Textual deviances in ancient texts have been solved by a small text-critical commentary interpolated into the main text. Unfortunately only very few of the 100 original copies have survived. The scholar Qian Xizuo 錢熙祚 has therefore later produced a revised version of the collectanea in the shape of the Shoushange congshu 守山閣叢書. In 1921 the Bogu Studio 博古齋 in Shanghai published a facsimile version of the original Mohai jinhu.

Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰 (1996). Siku da cidian 四庫大辭典, vol. 2, p. 2083. Changchun: Jilin daxue chubanshe.
Shanghai tushuguan 上海圖書館 (ed. 1982), Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄, vol 1, pp. 160-162. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.


墨海金壺 Mohai jinhu
(Qing) 張海鵬 Zhang Haipeng (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
經部 Jingbu
吳園周易解 九卷
附錄 一卷
Wuyuan Zhouyi jie
Fulu
(Song) 張根 Zhang Gen
易說 四卷 Yishuo (Song) 趙善譽 ZHao Shanyu
洪範口義 二卷 Hongfan kouyi (Song) 胡瑗 Hu Ai
禹貢說斷 四卷 Yugong shuoduan (Song) 傅寅 Fu Yin
五誥解 四卷 Wugao jie (Song) 楊簡 Yang Jian
呂氏家塾讀詩記 三十二卷 Lüshi jiashu dushi ji (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
續呂氏家塾讀詩記 三卷 Lü Lüshi jiashu dushi ji (Song) 戴溪 Dai Xi
周官新義 十六卷
(附)考工記解 二卷
Zhouguan xinyi
Kaogongji jie
(Song) 王安石 Wang Anshi
儀禮釋宮 一卷 Yili shigong (Song) 李如圭 Li Rugui
禮記訓義擇言 八卷 Liji xunyi zeyan (Qing) 江永 Jiang Yong
春秋通訓 六卷 Chunqiu tongxun (Song) 張大亨 Zhang Daheng
春秋正旨 一卷 Chunqiu zhengzhi (Ming) 高拱 Gao Gong
春秋左傳補注 六卷 Chunqiu Zhuozhuan buzhu (Qing) 惠棟 Hui Dong
古微書 三十六卷: Guweishu: (Ming) 孫瑴 Sun Jue (comp.)
尚書緯: Shangshu wei:
尚書考靈曜 二卷 Shangshu kaoling yao
尚書帝命驗 一卷 Shangshu diming yan
尚書五行傳 Shangshu wuxing zhuan
尚書璇璣鈐 Shangshu xuanji qian
尚書刑德放 Shangshu xingde fang
尚書運期授 Shangshu yunqi shou
尚書帝驗期 以上合一卷 Shangshu diyan qi
尚書中候 Shangshu zhonghou
中候握河紀 Zhonghou wohe ji
中候考河命 Zhonghou kaohe ming
中候摘洛戒 Zhonghou zhailuo jie
中候雜篇
..中候運行
..中候洛予命
..中候擿洛戒
..中候義明
..中候敕省圖
..中候稷起
..中候準讖哲
..(附)洪範緯 以上合一卷
Zhonghou zapian ..Zhonghou yunxing
..Zhonghou luoyu ming
..Zhonghou tiluo jie
..Zhonghou yiming
..Zhonghou chisheng tu
..Zhonghou jiqi
..Zhonghou zhunchen zhe
..app. Hongfan wei
春秋緯: Chunqiu wei:
春秋元命包 二卷 Chunqiu yuanming bao
春秋演孔圖 Chunqiu yankong tu
春秋合誠圖 以上合一卷 Chunqiu hecheng tu
春秋文耀鉤 Chunqiu wenyao gou
春秋運斗樞 以上合一卷 Chunqiu yundou shu
春秋感精符 Chunqiu ganjing fu
春秋考異郵 以上合一卷 Chunqiu kaoyi you
春秋潛潭巴 Chunqiu qiantan ba
春秋說題辭 以上合一卷 Chunqiu shuoti ci
春秋漢含孳 Chunqiu Hanhan zi
春秋佐助期 Chunqiu zuozhu qi
春秋保乾圖 Chunqiu baoqian tu
春秋握誠圖 Chunqiu wocheng tu
春秋內事 以上合一卷 Chunqiu neishi
春秋命歷序 一卷 Chunqiu mingli xu
易緯: Yi wei:
易通卦驗 Yi tonggua yan
易坤靈圖 Yi kunling tu
易稽覽圖 以上合二卷 Yi xilan tu
易河圖數 Yi hetu shu
易筮類謀 Yi wulei mou
易九厄讖 Yi jiuwei chen
易雜緯
..易辨終備
..易萌氣樞
..易中孚傳
..易運期
..易通統圖
..易通經元圖 以上合一卷
Yi zawei
..Yi bianzhong bei
..Yi mengqi shu
..Yi zhongfu zhuan
..Yi yunqi
..Yi tongtong tu
..Yi tongjing yuantu
禮緯: Li wei:
禮含文嘉 一卷 Li hanwen jia
禮稽命徵 一卷 Li ximing zheng
禮斗威儀 一卷 Li douwei yi
樂緯: Yue wei:
樂葉圖徵 一卷 Yue yetu zheng
樂動聲儀 一卷 Yue dongsheng yi
樂稽耀嘉 一卷 Yue xiyao jia
詩緯: Shi wei:
詩含神霧 一卷 Shi hanshen wu
詩推度災 Shi tuidu zai
詩泛歷樞 以上合一卷 Shi fanli shu
論語緯: Lunyu wei:
論語比考讖 Lunyu bikao chen
論語撰考讖 以上合一卷 Lunyu xuankao chen
論語摘輔象 Lunyu zhaifu xiang
論語摘衰聖 Lunyi zhaishuai sheng
論語陰嬉讖 以上合一卷 Lunyu yinxi chen
孝經緯: Xiaojing wei:
孝經援神契 三卷 Xiaojing yuanshen qi
孝經鉤命決 Xiaojing gouming jue
孝經中契 Xiaojing zhongqi
孝經右契 Xiaojing youqi
孝經左契 Xiaojing zuoqi
孝經威嬉拒 以上合一卷 Xiaojing weixu ju
孝經內事圖 一卷 Xiaojing neishi tu
河圖緯: Hetu wei:
河圖括地象 Hetu kuodi xiang
河圖始開圖 Hetu shikai tu
河圖絳象 以上合一卷 Hetu jiangxiang
河圖稽耀鉤 Hetu jiyao gou
河圖帝覽嬉 Hetu dilan xi
河圖挺佐輔 Hetu tingzuo fu
河圖握矩記 Hetu woju ji
河圖雜緯篇
..河圖祕徵
..河圖帝通紀
..河圖著命
..河圖真紀鉤
..河圖要元篇
..河圖考靈曜
..河圖提劉篇
..河圖稽命徵
..河圖會昌符 以上合一卷
Hetu zawei bian
..Hetu mizheng
..Hetu ditong ji
..Hetu zhuming
..Hetu zhenji gou
..Hetu yaoyuan pian
..Hetu kaoling yao
..Hetu tiliu pian
..Hetu ximing zheng
..Hetu huichang fu
河圖玉版 Hetu yuban
龍魚河圖 以上合一卷 Longyu hetu
洛書緯: Luoshu wei:
洛書靈准聽 一卷 Luoshu lingzhun ting
洛書甄曜度 Luoshu zhenyao du
洛書摘六辟 Luoshu zhailiu bi
洛書錄運法 Luoshu luyun fa
河洛讖
..孔子河洛讖
..錄運期讖
..甄曜度讖 以上合一卷
Heluo chen
..Kongzi He Luo chen
..Lu yunyi chen
..Zhen yaodu chen
論語筆解 二卷 Lunyu bijie (Tang) 韓愈 Han Yu, 李翱 Li Ao
論語意原 四卷 Lunyu yiyuan (Song) 鄭汝諧 Zheng Ruxie
四書逸箋 六卷 Sishu yijian (Qing) 程大中 Cheng Dazhong
瑟譜 六卷 Sepu (Yuan) 熊朋來 Xiong Penglai
韶舞九成樂補 一卷 Shaowu jiucheng yuebu (Yuan) 余載 Yu Zai
律呂成書 二卷 Lülü chengshu (Yuan) 劉瑾 Liu Jin
切韻指掌圖 二卷
(附)檢例 一卷
Qieyun zhizhang tu
app. Jianli
(Song) 司馬光 Sima Guang; (Ming) 邵光祖 Shao Guangzu
古韻標準備 四卷
詩韻舉例 一卷
Guyun biaozhun bei
Shiyun juli
(Qing) 江永 Jiang Yong
史部 Shibu
三國志辨誤 三卷 Sanguozhi bianwu (Song) NN
續後漢書 四十二卷
(附)義例 一卷
音義 四卷
Xu Houhanshu
app. Yili
Yinyi
(Song) 蕭常 Xiao Chang
春秋別典 十五卷 Chunqiu biedian (Ming) 薛虞畿 Xue Yuji
渚宮舊事 五卷 補遺一卷 Zhugong jiushi
Buyi
(Tang) 余知古 Yu Zhigu
咸淳遺事 二卷 Xianchun yishi (Song) NN
大金吊伐錄 二卷 Da-Jin diaofa lu (Jurchen-Jin) NN
平宋錄 三卷 Pingsonglu (Yuan) 劉敏中 Liu Minzhong
昭忠錄 一卷 Zhaozhonglu (Song) NN
征南錄 一卷 Zhengnanlu (Song) 滕元發 Teng Yuanfa
江南別錄 一卷 Jiangnan bielu (Song) 陳彭年 Chen Pengnian
江表志 三卷 Jiangbiaozhi (Song) 鄭文寶 Zheng Wenbao
三楚新錄 三卷 San-Chu xinlu (Song) 周羽翀 Zhou Yuchong
南唐書 三十卷 Nantangshu (Song) 馬令 Ma Ling
吳郡志 五十卷 Wujunzhi (Song) 范成大 Fan Chengda
吳中水利書 一卷 Wuzhong shuili shu (Song) 單鍔 Shan E
治河圖略 一卷 Zhihe tulüe (Yuan) 王喜 Wang Xi
中吳紀聞 六卷 Zhong-Wu jiwen (Song) 龔明之 Gong Mingzhi
歲華紀麗譜 一卷
(附)蜀牋譜 一卷
蜀錦譜 一卷
Shihua jili pu
app. Shu jianpu
Shu jinpu
(Yuan) 費著 Fei Zhu
吳中舊事 一卷 Wuzhong jiushi (Yuan) 陸友仁 Lu Youren
平江記事 一卷 Pingjiang jishi (Yuan) 高德基 Gao Deji
大唐西域記 十二卷 Da-Tang xiyu ji (Tang) 釋玄奘 Monk Xuanzang; 釋辯機 Monk Bianji
職方外紀 五卷
首 一卷
Zhifang waiji
Shou
(Ming) 艾儒略 Ai Rulüe (Guilio Aleni)
五代會要 三十卷 Wudai huiyao (Song) 王溥 Wang Pu
宋朝事實 二十卷 Songchao shishi (Song) 李攸 Li You
謚法 四卷 Shifa (Song) 蘇洵 Su Xun
歷代建元考 十卷 Lidai jianyuan kao (Qing) 鍾淵映 Zhong Yuanying
救荒活民書 三卷
拾遺 一卷
Jiuhuang huomin shu
Shiyi
(Song) 董煟 Dong Wei
荒政叢書 十卷
附錄 二卷:
Huangzheng congshu
Fulu:
(Qing) 俞森 Yu Sen (comp.)
救荒全書 一卷 Jiuhuang quanshu (Song) 董煟 Dong Wei
荒政叢言 一卷 Huangzheng congyan (Ming) 林希元 Lin Xiyuan
荒政考 一卷 Huangzhengkao (Ming) 屠隆 Tu Long
荒政議 一卷 Huangzhengyi (Ming) 周孔教 Zhou Kongjiao
賑豫紀略 一卷 Zhenyu jilüe (Ming) 鍾化民 Zhong Huamin
荒箸略 一卷 Huangzhulüe (Ming) 劉世教 Liu Shijiao
救荒策 一卷 Jiuhuangce (Qing) 魏禧 Wei Xi
常平倉考 一卷 Changpingcang kao (Qing) 俞森 Yu Sen
義倉考 一卷 Yicang kao (Qing) 俞森 Yu Sen
社倉考 一卷 Shecang kao (Qing) 俞森 Yu Sen
歷代兵制 八卷 Lidai bingzhi (Song) 陳傅良 Chen Fuliang
子部 Zibu
少儀外傳 二卷 Shaoyi waizhuan (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
準齋雜說 二卷 Zhunzhai zashuo (Song) 吳如愚 Wu Ruyu
內訓 一卷 Neixun (Ming) 仁孝文皇后 Empress Ren Xiaowen
神機制敵太白陰經 (太白陰經) 十卷 Shenji zhidi taibaiyin jing (Taibaiyin jing) (Tang) 李筌 Li Quan
守城錄 四卷 Shouchenglu (Song) 陳規 Chen Gui, 湯璹 Tang Shou
陣紀 四卷 Zhenji (Ming) 何良臣 He Liangchen
練兵實紀 九卷
雜集 六卷
Lianbing shiji
Zaji
(Ming) 戚繼光 Qi Jiguang
折獄龜鑒 八卷 Zheyu guijian (Song) 鄭克 Zheng Ke
農桑衣食撮要 二卷 Nongsang yishi cuoyao (Yuan) 魯明善 Lu Mingshan
博濟方 五卷 Bojifang (Song) 王袞 Wang Gun
旅舍備要方 一卷 Lüshe beiyao fang (Song) 董汲 Dong Ji
傷寒微旨論 二卷 Shanghan weizhi lun (Song) 韓祗和 Han Zhihe
全生指迷方 四卷 Jinsheng zhimi fang (Song) 王貺 Wang Zhu
靈棋經 二卷 Lingqijing (Han) 東方朔 Dongfang Shuo; (Jin) 顏幼明 Yan Youming, (Liu-Song) 何承天 He Chengtian (comm.); (Yuan) 陳師凱 Chen Shikai (comm.); (Ming) 劉基 Li Ji (comm.)
李虛中命書 三卷 Li Xuanzhong mingshu (Tang) 李虛中 Li Xuzhong (comm.)
珞琭子三命消息賦注 二卷 Geluzi sanming xiaoxi fuzhu (Song) 徐子平 Xu Ziping
珞琭子賦注 二卷 Geluzi fuzhu (Song) 釋曇瑩 Monk Tanying
太清神鑒 六卷 Taiqing shenjian (Later Zhou) 王朴 Wang Pu
羯鼓錄 一卷 Jiegulu (Tang) 南卓 Nan Zhuo
樂府雜錄 一卷 Yuefu zalu (Tang) 段安節 Duan Anjie
棋經 一卷 Qijing (Song) 晏天章 Yan Tianzhang (or 張擬 Zhang Ni)
棋訣 一卷 Qijue (Song) 劉仲甫 Liu Zhongfu
宣德鼎彝譜 八卷 Xuande dingyi pu (Ming) 呂震 Lü Zhen et al. (comp.)
(欽定)錢錄 (錢錄) 十六卷 (Qinding) Qianlu (Qing) imp. ord.
洛陽牡丹記 一卷 Luoyang mudan ji (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
揚州芍藥譜 一卷 Yangzhou shaoyao pu (Song) 王觀 Wang Guan
范村梅譜 一卷 Fancun Meipu (Song) 范成大 Fan Chengda
菌譜 一卷 Xunpu (Song) 陳仁玉 Chen Renyu
鬻子 一卷 Yuzi (Zhou) 鬻熊 Yu Xiong; (Tang) 逢行珪 Feng Xinggui (comm.)
子華子 二卷 Zihuazi (Zhou) 程本 Cheng Ben
尹文子 一卷 Yinwenzi (Zhou) 尹文 Yin Wen
慎子 一卷 Shenzi (Zhou) 慎到 Shen Dao
公孫龍子 一卷 Gongsun Longzi (Zhou) 公孫龍 Gongsun Long; (Song) 謝希深 Xie Xishen (comm.)
人物志 三卷 Renwuzhi (Wei) 劉邵 Liu Shao; (Later Wei) 劉昞 Liu Bing (comm.)
化書 一卷 Huashu (Southern Tang) 譚峭 Tan Qiao
資暇集 (資暇錄) 三卷 Zixiaji (Zixialu) (Tang) 李匡乂 Li Kuangyi
靖康緗素雜記 十卷 Duankang xiangsu zaji (Song) 黃朝英 Huang Chaozing
能改齋漫錄 十八卷 Nenggaizhai manlu (Song) 吳曾 Wu Ceng
緯略 十二卷 Weilüe (Song) 高似孫 Gao Sisun
日損齋筆記 一卷 Risunzhai biji (Yuan) 黃溍 Huang Jin
珩璜新論 一卷 Henghuang xinlun (Song) 孔平仲 Kong Pingzhong
日聞錄 一卷 Riwenlu (Yuan) 李翀 Li Chong
玉堂嘉話 八卷 Yutang jiahua (Yuan) 王惲 Wang Hui
書敘指南 二十卷 Shuxu zhinan (Song) 任廣 Ren Guang
雞肋 一卷 Jile (Song) 趙崇絢 Zhao Chongxun
明皇雜錄 二卷
補遺 一卷
Minghuang zalu
Buyi
(Tang) 鄭處誨 Zheng Chuhui
東齋記事 五卷
補遺 一卷
Dongzhai jishi
Buyi
(Song) 范鎮 Fan Zhen
玉壺野史 十卷 Yuhu yeshi (Song) 釋文瑩 Monk Wenying
唐語林 八卷 Tangyulin (Song) 王讜 Wang Dang
南窗紀談 一卷 Nanchuang jitan (Song) NN
萍洲可談 三卷 Pingzhou ketan (Song) 朱彧 Zhu Yu
高齋漫錄 一卷 Gaozhai manlu (Song) 曾慥 Zeng Zao
張氏可書 一卷 Zhangshi keshu (Song) 張知甫 Zhang Zhifu
步里客談 二卷 Buli ketan (Song) 陳長方 Chen Changfang
東南紀聞 三卷 Dongnan jiwen (Yuan) NN
菽園雜記 十五卷 Shuyuan zaji (Ming) 陸容 Lu Rong
漢武帝內傳 一卷 Han Wudi neizhuan (Han) 班固 Ban Gu
陶朱新錄 一卷 Taozhu xinlu (Song) 馬純 Ma Chun
陰符經疏 三卷 Yinfujing shu (Tang) 李筌 Li Quan
關尹子 一卷 Guanyinzi (Zhou) 尹喜 Yin Xi
文子 二卷 Wenzi (Zhou) 辛銒 Xin Jian
亢倉子 一卷 Kangcangzi (Zhou) 庚桑楚 Geng Sangchu
集部 Jibu
古文苑 二十一卷 Guwenyuan (Song) 章樵 Zhang Qiao (comm.)
餘師錄 四卷 Shishilu (Song) 王正德 Wang Zhengde (comp.)
Shanghai tushuguan 上海圖書館 (ed. 1982), Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄, vol 1, pp. 160-162. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
Chinese literature according to the four-category system

May 1, 2012 © Ulrich Theobald · Mail