ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Jifu congshu 畿輔叢書

May 28, 2012 © Ulrich Theobald

Jifu congshu 畿輔叢書 "Collectanea of the metropolitan region" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Wang Hao 王灝 (1823-1888). It includes 182 books with a total length of 1,368 juan.

Wang Hao, courtesy name Wenquan 文泉, style Tanfu 坦甫, hailed from Dingzhou 定州, Zhili (today Hebei) and was a famous book collector during the Xianfeng reign-period 咸豐 (1851-1861). He planned to publish a series of selected texts among his library, but he died before the publication was finished. The drafts were therefore revised and rearranged by Tao Xiang 陶湘 (1871-1940), who also added a general index (Zongmu 總目).

The series includes books from all different literary genres and focuses on the writings of Yan Yuan 顔元 (1635-1704), Li Gong 李塨 (1659-1733), Sun Qifeng 孫奇峰 (1585-1675), Yin Huiyi 尹會一 (1691-1748) and Cui Shu 崔述 (1740-1816). The Jifu congshu is generally rated as somewhat too deliberate and without a stringent concept. It is also based on prints of a lower quality and cut out parts of important commentaries, like that of Xie Yong 謝墉 (1719-1795) on the book Xunzi 荀子, or Ling Shu's 凌曙 (1775-1829) commentary on the Chunqiu fanlu 春秋繁露.

The Jifu congshu was printed in 1879 by the Qiande Studio 謙德堂.

Table 1. The series Jifu congshu 畿輔叢書
(Qing) 王灝 Wang Hao (comp.)
1879 edition by Master Wang from Dingzhou 定州王氏(王灝, Qiandetang 謙德堂)
書名, length in juan Title Author(s)
荀子 二十卷
(附)校勘補遺 一卷
Xunzi
app. Jiaokan buyi
(Zhou) 荀況 Xun Kuang; (Tang) 楊倞 Yang Jing (comm.); (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao, 謝墉 Xie Yong (comm.)
春秋繁露 十七卷
(附)淩注校正 十七卷
Chunqiu fanlu
app. Ling zhu jiaozheng
(Han) 董仲舒 Dong Zhongshu; (Qing) 淩曙 Ling Shu (comm.); 張駒賢 Zhang Junxian (comm.)
董子文集 一卷 Dongzi wenji (Han) 董仲舒 Dong Zhongshu
韓詩外傳校注 十卷
拾遺 一卷
補逸 一卷
Hanshi waizhuan jiaozhu
Shiyi
Buyi
(Han) 韓嬰 Han Ying; (Qing) 周廷寀 Zhou Tingcai (comm.); 周宗杬 Zhou Zongyuan (comp.); 趙懷玉 Zhao Huaiyu (comp.)
廣雅疏證 十卷
補正 一卷
(附)拾遺 二卷
博雅音 十卷
Guangya shuzheng
Buzheng
app. Shiyi
Boya yin
(Qing) 王念孫 Wang Niansun, 王士濂 Wang Shilian (comp.)
(Sui) 曹憲 Cao Xian; (Qing) 王念孫 Wang Niansun (comm.)
戰國策 三十三卷 Zhanguoce (Han) 高誘 Gao You (comm.)
人物志 三卷 Renwuzhi (Wei) 劉邵 Liu Shao; (Later Wei) 劉昞 Liu Bing (comm.)
古今注 三卷 Gujinzhu (Jin) 崔豹 Cui Bao
高令公集 一卷 Gao Linggong ji (Later Wei) 高允 Gao Yun
大戴禮記補注 十三卷
序錄 一卷
Da Dai Lii buzhu
Xulu
(Qing) 孔廣森 Kong Guangsen
校正孔氏大戴禮記補注 十三卷
敍錄 一卷
Jiaozheng Kongshi Da Dai Liji buzhu
Xulu
(Rep) 王樹柟 Wang Shunan
劉子 十卷 Liuzi (Northern Qi) 劉晝 Li Zhou; (Tang) 袁孝政 Yuan Xiaozheng (comm.)
蒙求 (蒙求集註) 三卷 Mengqiu (Mengqiu jizhu) (Later Jin) 李瀚 Li Han
尚書故實 一卷 Shangshu gushi (Tang) 李綽 Li Chuo
封氏聞見記 十卷 Fengshi wenjian ji (Tang) 封演 Feng Yin
朝野僉載 一卷 Chaoye qianzai (Tang) 張鷟 Zhang Zhuo
元和郡縣圖志 四十卷
(附)考證 三十四卷
(附)逸文 一卷
Yuanhe junxian tuzhi
app. Kaozheng
Yiwen
(Tang) 李吉甫 Li Jifu; (Qing) 張駒賢 Zhang Juxian (comm.); 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
魏鄭公文集 三卷
詩集 一卷
Wei Zhenggong wenji
Shiji
(Tang) 魏徵 Wei Zheng
魏鄭公諫錄 五卷 Wei Zhenggong jianlu (Tang) 王綝 Wang Lin (comp.)
魏鄭公諫續錄一卷 Wei Zhenggong jian xulu (Yuan) 翟思忠 Zhai Sizhong (comp.)
李相國論事集 六卷
遺文 一卷
Li Xiangguo lunshi ji
Yiwen
(Tang) 李絳 Li Jiang; 蔣偕 Jiang Xie (comp.)
盧昇之集 七卷 Lu Shengzhi ji (Tang) 盧照鄰 Lu Zhaolin
高常侍集 二卷 Gao Changshi ji (Tang) 高適 Gao Shi
劉隨州集 十一卷 Liu Suizhou ji (Tang) 劉長卿 Liu Changqing
盧仝集 三卷 Lu Quan ji (Tang) 盧仝 Lu Quan
劉賓客文集 三十卷
補遺 一卷
Lin Binke wenji
Buyi
(Tang) 劉禹錫 Liu Yuxi
李元賓文集 六卷 Li Yuanbin wenji (Tang) 李觀 Li Guan
長江集 十卷
閬仙詩附集一卷
Changjiangji
Langxian shi fuji
(Tang) 賈島 Jia Dao
(李衞公)會昌一品集 二十卷
別集 十卷
外集 四卷
補 一卷
(Li Weigong) Huichang yipin ji
Bieji
Waiji
Bu
(Tang) 李德裕 Li Deyu
羣經音辨 七卷 Qunjing yinbian (Song) 賈昌朝 Jia Changchao
明本釋 三卷 Mingbenshi (Song) 劉荀 Liu Xun
元城語錄 三卷
(附)行錄 一卷
Yuancheng yulu
app. Xinglu
(Song) 馬永卿 Ma Yongqing; (Ming) 崔銑 Cui Xi
元城語錄解 三卷
行錄解 一卷
Yucheng yulu jie
Xinglu jie
(Ming) 王崇慶 Wang Chongqing
近事會元 五卷
(附)校勘記 一卷
(附)考證 一卷
Jinshi huiyuan
app. Jiaokanji
Kaozheng
(Song) 李上交 Li Shangjiao; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo, 王樹柟 Wang Shunan (comm.)
春明退朝錄 三卷 Chunming tuichao lu (Song) 宋敏求 Song Minqiu
盡言集 十三卷 Jinyanji (Song) 劉安世 Liu Anshi
忠肅集 二十卷 Zhongsuji (Song) 劉摯 Liu Zhi
學易集 八卷 Xueyiji (Song) 劉跂 Liu Qi
李忠愍公集 一卷 Li Zhongmingong ji (Song) 李若水 Li Ruoshui
姑溪提跋 一卷 Guxi tiba (Song) 李之儀 Li Zhiyi
閑閑老人滏水文集 二十卷
補遺 一卷
附 一卷
Xianxian laoren fushui wenji
Buyi
Fu
(Jurchen-Jin) 趙秉文 Zhao Bingwen
滹南遺老集 四十五卷
滹南王先生詩集 一卷
續編一卷
Hunan yilao ji
Hunan Wang xiansheng shiji
Xubian
(Jurchen-Jin) 王若虛 Wang Ruoxu
敬齋古今黈 卷 Jingyhai gujin tou (Yuan) 李冶 Li Ye
西使記 一卷 Xishiji (Yuan) 劉郁 Li You
元朝名臣事略 十五卷 Yuanchao mingchen shilüe (Yuan) 蘇天爵 Su Tianjue
汝南遺事 四卷 Runan yishi (Yuan) 王鶚 Wang E
困學齋雜錄 一卷 Kunxuezhai zalu (Yuan) 鮮于樞 Xianyu Shu
靜修先生文集 十二卷 Jingxiu xiansheng wenji (Yuan) 劉因 Liu Yin
安默庵先生文集 五卷
附 一卷
Anmo'an xiansheng wenji
Fu
(Yuan) 安熙 An Xi
易經增註 十卷
考 一卷
Yijing zengzhu
Kao
(Ming) 張鏡心 Zhang Jingxin; 張溍 Zhang Jin (comm.)
古今律歷考 七十二卷
戊申立春考證 一卷
Gujin lüli kao
Wushen lichun kaozheng
(Ming) 邢雲路 Xing Yunlu
典故紀聞 十八卷 Diangu jiwen (Ming) 余繼登 Yu Jideng
平播全書 十五卷 Pingbo quanshu (Ming) 李化龍 Li Hualong
鄉約 一卷 Xiangyue (Ming) 尹畊 Yin Geng
塞語 一卷 Saiyu (Ming) 尹畊 Yin Geng
車營百八叩 一卷 Cheying baiba kou (Ming) 孫承宗 Sun Chengzong
觀心約一卷 Guanxinyue (Ming) 鄒森 Zou Sen
洨濱語錄 二十卷 Xiaobang yulu (Ming) 蔡靉 Cai Ai; (Qing) 魏裔介 Wei Yijie (rev.)
鹿忠節公年譜 二卷 Lu Zhongjiegong nianpu (Qing) 陳鋐 Chen Hong
認眞草 十六卷 Zhenzhencao (Ming) 鹿善繼 Lu Shanji
蘭臺奏疏 三卷 Lantai zoushu (Ming) 馬從聘 Ma Congpin
王少司馬奏疏 二卷 Wang shao sima zoushi (Ming) 王家楨 Wang Jiazhen
金忠潔集 六卷
金忠潔年譜 一卷
Jin Zhongjie ji
Jin Zhongjie nianpu
(Ming) 金鉉 Jin Xuan
(Ming) 金鏡 Jin Jing
東田詩集 三卷
文集 三卷
Dongtian shiji
Wenji
(Ming) 馬中錫 Ma Zhongxi
花王閣賸藳一卷 Huawangge shenggao (Ming) 紀坤 Ji Kun
楊忠愍公集 二卷
楊椒山先生文集 二卷
Yang Zhongmingong ji
Yang Jiaoshan xiansheng wenji
(Ming) 楊繼盛 Yang Jisheng
味糪齋文集 十四卷
遺筆 一卷
Weibozhai wenji
Yibi
(Ming) 趙南星 Zhao Nanxing
范文忠公文集 十卷 Dan Wenzhonggong ji (Ming) 范景文 Fang Jingwen
宋布衣集 三卷 Song Buyi ji (Song) 宋登春 Song Dengchun
淸平閣倡和詩 一卷 Qingpingge changhe shi (Ming) 李北山 Li Beishan, 宋鵞池 Song Echi (Song Dengchun 宋登春), 李連山 Li Lianshan
史忠正公集 四卷
首 一卷
末 一卷
Shi Zhongzhenggong ji
Shou
Mo
(Ming) 史可法 Shi Kefa
永年申氏遺書 三十七卷: Yongnian Shenshi yishu: (Qing) 申居鄖 Shen Juyun (comp.)
申端愍公文集 二卷
首 一卷
末 一卷
Shen Duanmingong wenji
Shou
Mo
(Ming) 申佳允 Shen Jiayun (申佳胤 Shen Jiayun)
申端愍公詩集 八卷 Shen Duanmingong shiji (Ming) 申佳允 Shen Jiayun (申佳胤 Shen Jiayun)
申鳧盟先生年譜 一卷 Shen Fumeng xiansheng nianpu (Qing) 申涵煜 Shen Hanyu, 申涵昐 Shen Hanfen
聰山集 三卷 Congshan ji (Qing) 申涵光 Shen Hanguang
聰山詩選 八卷 Congshan shi xuan (Qing) 申涵光 Shen Hanguang
荊園進語 一卷 Jingyuan jinyu (Qing) 申涵光 Shen Hanguang
荊園小語 一卷 Jingyuan xiaoyu (Qing) 申涵光 Shen Hanguang
省心短語 一卷 Shengxin duanyu (Qing) 申涵煜 Shen Hanyu (comp.)
通鑑評語 五卷 Tongjian pingyu (Qing) 申涵煜 Shen Hanyu
忠裕堂集 一卷 Zhongyutang ji (Qing) 申涵昐 Shen Hanfen
西巖贅語 一卷 Xiyan zhuiyu (Qing) 申居鄖 Shen Juyun
耐俗軒新樂府 一卷 Naisuxuan xin yuefu (Qing) 申頲 Shen Ting
申氏拾遺集 二卷 Shenshi shiyi ji (Qing) 申居鄖 Shen Juyun (comp.)
顏習齋遺書 二十七卷: Yan Xizhai yishu: (Qing) 顔元 Yan Yuan
顏習齋先生年譜 二卷 Yan Xizhai xiansheng nianpu (Qing) 李塨 Li Gong; 王源 Wang Yuan (rev.)
顏習齋先生言行錄 二卷
闢異錄 二卷
Yan Xizhai xiansheng yanxing lu
Piyilu
(Qing) 鍾錂 (撰)
習齋記餘 十卷 Xizhai jiyu
四存編 十一卷 Sicunbian
李恕谷遺書 六十五卷: Li Shugu yishu: (Qing) 李塨 Li Gong
李恕谷先生年譜 五卷 Li Shugu xiansheng nianpu (Qing) 馮辰 Feng Chen
聖經學規纂 二卷 Shengjing xuegui zuan
論學 二卷 Lunxue
小學稽業 五卷 Xiaoxue jiye
大學辨業 四卷 Daxue bianye
學禮 五卷 Xueli
學射錄 二卷 Xueshelu
閱史郄視 四卷
續 一卷
Yueshi qieshi
Xu
擬太平策 七卷 Ni taiping ce
評乙古文 一卷 Ping yigu wen
恕谷後集 十三卷 Shugu houji
平書訂 十四卷 Pingshuding
孫夏峰遺書 二十二卷: Sun Xiafeng yishu: (Qing) 孫奇逢 Sun Qifeng
夏峯先生集 十四卷 Xiafeng xiansheng ji
語錄 (孫夏峰語錄) 二卷 Yulu (Sun Xiafeng yulu)
答問 (歲寒居答問) 二卷 Dawen (Suihanju dawen)
孫夏峰先生年譜 二卷 Sun Xiafeng xiansheng nianpu (Qing) 趙御衆 Zhao Yuzhong, 湯斌 Tang Bin; 方苞 Fang Bao (rev.)
孝友堂家規一卷 Xiaoyoutang jiagui
孝友堂家訓 一卷 Xiaoyoutang jiaxun
尹健餘先生全集 卷: Yin Jianyu xiansheng quanji: (Qing) 尹會一 Yin Huiyi
尹少宰奏議 十卷 Yin Shaozai zouyi
健餘先生文集 十卷 Jianyu xiansheng wenji
四鑑錄 十六卷:
..君鑑錄 四卷
..臣鑑錄 四卷
..士鑑錄 四卷
..女鑑錄 四卷
Sijianlu:
..Junjianlu
..Chenjianlu
..Shijianlu
..Nüjianlu
呂語集粹 四卷 Lüyu jicui (Qing) 尹會一 Yin Huiyi (comp.)
健餘劄記 四卷 Jianyu zhaji
健餘先生讀書筆記 六卷 Jianyu xiansheng dushu biji
健餘先生撫豫條敎 四卷 Jianyu xiansheng fuyu tiaojiao
健餘先生尺牘 四卷 Jianyu xiansheng chidu
尹健餘先生年譜 三卷 Yin Jianyu xiansheng nianpu (Qing) 尹嘉銓 Yin Jiaquan
崔東壁遺書: Cui Dongbi yishu: (Qing) 崔述 Cui Shu
考信錄提要 二卷 Kaoxin lu tiyao
補上古考信錄 二卷 Bu shanggu kaoxin lu
唐虞考信錄 四卷 Tang Yu kaoxin lu
夏考信錄 二卷 Xia kaoxin lu
商考信錄 二卷 Shang kaoxin lu
豐鎬考信錄 八卷 Fenghao kaoxin lu
洙泗考信錄 四卷 Zhusi kaoxin lu
豐鎬考信別錄 三卷 Fenghao kaoxin bielu
洙泗考信餘錄 三卷 Zhusi kaoxin yulu
孟子事實錄 二卷 Mengzi shishi lu
考信附錄 二卷w Kaoxin fulu
考古續說 二卷 Kaogu xushuo
讀風偶識 四卷 Dufeng oushi
五服異同彙考 三卷 Wufu yitong huikao
介菴經說 十卷
補 二卷
Jie'an jingshuo
Bu
(Qing) 雷學淇 Lei Xuecheng
世本 二卷
(附)考證 一卷
Shiben
app. Kaozheng
(Han) 宋衷 Song Zhong (comm.); (Qing) 雷學淇 Lei Xueqi (comp.)
古經服緯 三卷
(附)釋問 一卷
Gujing fuwei
app. Shiwen
(Qing) 雷鐏 Lei Zun; 雷學淇 Lei Xueqi (comm.)
王制管窺 一卷 Wangzhi guankui (Qing) 耿極 Geng Ji
論語附記 二卷 Lunyu fuji (Qing) 翁方綱 Weng Fanggang
孟子附記 二卷 Mengzi fuji (Qing) 翁方綱 Weng Fanggang
詩附記 四卷 Shi fuji (Qing) 翁方綱 Weng Fanggang
禮記附記 六卷 Liji fuji (Qing) 翁方綱 Wang Fanggang
(古本)大學輯解 二卷 (Guben) Daxue jijie (Qing) 楊亶驊 Tan Zhanhua
中庸本解 二卷
中庸提要 一卷
Zhongyong benjie
Zhongyong tiyao
(Qing) 楊亶驊 Tan Zhanhua
(重斠)唐韵考 五卷 (Chongjiao) Tangyun kao (Qing) 紀容舒 Ji Rongshu; 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.); 錢恂 Qian Xun (comm.)
玉臺新詠考異 十卷 Yutai xinyong kaoyi (Qing) 紀容舒 Ji Rongshu
沈氏四聲考 二卷 Shenshi sisheng kao (Qing) 紀昀 Ji Yue
(審定)風雅遺音 二卷 (Shending) Fengya yiyin (Qing) 史榮 Shi Rong; 紀昀 Ji Yue (comm.)
歌麻古韻考 四卷 Ge Magu yun kao (Qing) 吳樹聲 Wu Shusheng; 苗夔 Miao Kui (comm.)
周秦名字解故 附錄 一卷 Zhou-Qing mingzi jiegu Fulu (Qing) 王萱齡 Wang Xuanling
潞城考古錄 二卷 Lucheng kaogu lu (Qing) 劉錫信 Yang Xixin
歷代諱名考 一卷 Lidai huiming kao (Qing) 劉錫信 Yang Xixin
漢書西域傳補注 二卷 Hanshu xiyu zhuan buzhu (Qing) 徐松 Xu Song
唐兩京城坊考 五卷 Tang liangjing chengfang kao (Qing) 徐松 Xu Song; 張穆 Zhang Mu (comm.)
明史紀事本末 八十卷 Mingshi jishi benmo (Qing) 谷應泰 Gu Yingtai
明書 一百七十一卷 Mingshu (Qing) 傅維鱗 Fu Weilin
臺海使槎錄 八卷 Taihai shicha lu (Qing) 黃叔璥 Huang Shujing
黃崑圃先生(叔琳)年譜 三卷 Huang Kunpu xiansheng (Shulin) nianpu (Qing) 顧鎮 Gu Zhen
魏貞菴先生(裔介)年譜 一卷 Wei Zhen'an xiansheng (Yijie) nianpu (Qing) 魏荔彤 Wei Litong
魏敏果公(象樞)年譜 一卷 Wei Mingguogong (Xiangshu) nianpu (Qing) 魏學誠 Wei Xuecheng et al.
廣陽雜記 五卷 Guangyang zaji (Qing) 劉獻廷 Liu Xianting
潛室劄記 二卷 Qianshi zhaji (Qing) 刁包 Diao Bao
樵香小記 二卷 Qiaoxiang xiaolu (Qing) 何琇 He Xiu
簡通錄 二卷 Jiantonglu (Qing) 馬煇 Ma Hui
朱子學歸 二十三卷 Zhuzi xuegui (Qing) 鄭端 Zheng Duan (comp.)
政學錄 五卷 Zhengxuelu (Qing) 鄭端 Zheng Duan
成周徹法演 四卷 Chengzhou chefa yan (Qing) 何貽霈 He Yipei
乾坤大略 十卷
補 一卷
Qiankun dalüe
Bu
(Ming) 王餘佑 Wang Yuyou
魏文毅公奏議 三卷 Wei Wenyigong zouyi (Qing) 魏裔介 Wei Yijie
兼濟齋集 九卷 Jianjizhai ji (Qing) 魏裔介 Wei Yijie
瓊琚佩語 一卷 Qiongju peiyu (Qing) 魏裔介 Wei Yijie
寒松堂集 十卷
詩集 三卷
Hansongtang ji
Shiji
(Qing) 魏象樞 Wei Xiangshu
居業堂文集 二十卷 Juyetang wenji (Qing) 王源 Wang Yuan
陳學士文集 十五卷 Chen Xueshi wenji (Qing) 陳儀 Chen Yi
笥河文集 十六卷
首 一卷
Sihe wenji
Shou
(Qing) 朱筠 Zhu Yun
瓶水齋詩集 十七卷
別集 二卷
Pingshuizhai shiji
Bieji
(Qing) 舒位 Shu Wei
知足齋文集 六卷
進呈文稾 二卷
Zhizuzhai wenji
Jincheng wengao
(Qing) 朱珪 Zhu Gui
萬善花室文稾 七卷 Wanshanhuashi wengao (Qing) 方履籛 Feng Lüqian
郝雪海先生筆記 三卷 Hao Xuehai xiansheng biji (Qing) 郝浴 Hao Yu
留耕堂詩集 一卷 Liugengtang shiji (Qing) 殷岳 Yin Yue
積書巖詩集 一卷 Jishuyan shiji (Qing) 劉逢源 Liu Fengyuan
玉暉堂詩集 五卷 Yuhuitang shiji (Qing) 趙湛 Zhao Zhan
柿葉庵詩選 一卷 Shiye'an shixuan (Qing) 張蓋 Zhang Gai
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2112.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 408-410.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 935.