ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shuzhong guangji 蜀中廣記

Apr 3, 2012 © Ulrich Theobald

Shuzhong guangji 蜀中廣記 "Broad records of Shu" is a description of the province of Sichuan compiled during the Ming period 明 (1368-1644) by Cao Xuequan 曹學佺 (1574-1647), courtesy name Nengshi 能始, style Shicang 石倉. He hailed from Houguan 侯官 (modern Minhou 閩侯, Fujian) and was an administration vice commissioner (canzhengshi 參政使) and surveillance commissioner (anchashi 按察使) of Sichuan during the Wanli reign-period 萬曆 (1573-1619).

The book of 108-juan records the history, geography, eminent persons, customs and habits, literature and paintings from the province of Sichuan. The focus lies on writers and literati. The first part is structured according to geography into western, southern, eastern and northern Sichuan and occupies almost a third of the book. Although the chapters cover a wide range of topics and are very detailed in comparison to other books, the book is written in a very coarse language and has not a very high literary standing.

The Shuzhong guangji is included in the imperial series Siku quanshu 四庫全書.

Sources:
Ai Maoli 艾茂莉 (2019). "Shuzhong guangji suo jian Quansongwen yizuo kao 《蜀中廣記》所見《全宋文》佚作考", Mianyang Shifan Xueyuan xuebao 綿陽師範學院學報, 2019 (3).
Liu Kongfu 劉孔伏 (1993). "Shuzhong guangji chengshu niandai kaobian: Jian xi Siku tiyao zhi miu 《蜀中廣記》成書年代考辨——兼析《四庫提要》之謬", Sichuan Shifan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 四川師範大學學報(社會科學版), 1993 (5).
Sichuan baike quanshu bianzuan weiyuanhui 《四川百科全書》編纂委員會, ed. (1997). Sichuan baike quanshu 四川百科全書 (Chengdu: Sichuan cishu chubanshe), 739.
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗雲, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 369.
Wen Bin 王斌, Ai Maoli 艾茂莉 (2018). "Shuzhong guangji suo yin Yang Shen yizhu kao 《蜀中廣記》所引楊慎佚著考", Zhonghua wenhua luntan 中華文化論壇, 2018 (8).
Yan Zhengdao 嚴正道 (2013). "Shuzhong guangji chengshu yu liuchuan kao 《蜀中廣記》成書與流傳考", Sichuan tushuguan xuebao 四川圖書館學報, 2013 (10).
Yan Zhengdao 嚴正道 (2015). "Ming keben Shuzhong guangji de wenxian jiazhi 明刊本《蜀中廣記》的文獻價值", Tushuguan zazhi 圖書館雜志, 2015 (8).
Zhou Weizhou 周偉洲, Ding Jingtai 丁景泰, ed. (2006). Sichou zhi lu da cidian 絲綢之路大辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 777.