ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Miaofang beilan 苗防備覽

Oct 25, 2019 © Ulrich Theobald

Miaofang beilan 苗防備覽 "Overview of the borderland defence against the Miao" is a book on the administration of the native population of southern China, the so-called Miao 苗, written during the high Qing period 清 (1644-1911) by Yan Ruyu 嚴如煜 (1759-1826), courtesy name Bingwen 炳文, style Leyuan 樂園.

The book of 22 juan describes in 14 chapters the villages of the natives, important passes and routes of the region of Sichuan, Hunan and Guizhou, customs and habits, the local garrisons, military agro-colonies, and provides biographies of important people from the region and information to their writings. It is therefore a very concise overview of the military, economic and cultural aspects of the border region of southern China. Maps give details not only of the provinces along the "Miao border" (Miaojiang 苗疆), but also of the prefectures, sub-prefectures and districts. One aim of this book was to give information about the region in order to be able to quickly suppress future rebellions of the natives against the increasing immigration of Chinese settlers.

The book was printed in 1820 and 1843, and is found in the series Xiaofanghuzhai yudi congchao 小方壺齋輿地叢鈔, but divided into several texts, namely Miaojiang shuidao kao 苗疆水道考, Sansheng bianfang xingshi lu 三省邊防形勢錄, Miaojiang chengbao kao 苗疆城堡考, Miaojiang cunzhai kao 苗疆村寨考, Miaojiang xianyao kao 苗疆險要考, Miaojiang daolu kao 苗疆道路考, Miaojiang fengsu kao 苗疆風俗考, and Miaojiang shilü kao 苗疆師旅考.

Sources:
Chen Nan 陳楠 (1993). "Miaofang beilan 苗防備覽", in Shi Quanchang 石泉長, ed. Zhonghua baike yaolan 中華百科要覽 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 54.
Chen Tingliang 陳廷亮 (2010). "Miaofang beilan suo ji Tujiayu cihui jiaoshi 《苗防備覽》所記土家語詞彙校釋", Zhonghan Minzu Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 中南民族大學學報(人文社會科學版), 2010 (11).
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 1336.
Hu Qiwang 胡起望 (1992). "Miaofang beilan 苗防備覽", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Vol. Minzu 民族 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 296.
Huang Jiaxi 黃佳熙 (2015). "Xiangxi Miaojiang Hanren fengsu xiguan chayi yi yuanyin: Yi Miaofang beilan wei yanjiu duixiang 湘西苗疆漢人風俗習慣差異及原因——以《苗防備覽》為研究對象", Minzu luntan 民族論壇, 2015 (9).
Li Hanlin 李漢林, Liu Chong 劉翀, Zhang Zhenxing 張振興 (2014). "Miaofang beilan tijie 《苗防備覽》題解", Jishou Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 吉首大學學報(社會科學版), 2014 (12).
NN (2009). "Xiangxi zizhizhou dang'anguan zhenguan zhi bao: Miaofang beilan 湘西自治州檔案館鎮館之寳——《苗防備覽》", Dang'an shikong 檔案時空, 2009 (9).
Wan Li 萬里, ed. (2006). Hu-Xiang wenhua cidian 湖湘文化大辭典 (Changsha: Hunan renmin chubanshe), Vol. 1, 112.
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 195.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 474.
Zhao Zhengyi 趙正一 (2014). "Yan Ruyi Miaofang beilan chengshu be banben kaoshu 嚴如熤《苗防備覽》成書和版本考述", Heilongjiang shizhi 黑龍江史志, 2014 (5).
Zhou Chunyuan 周春元 (1984). "Miaofang beilan tiyao he zhengli yiyi 《苗防備覽》提要和整理意義", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 1984 (8).