ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Guangyutu 廣輿圖

Aug 15, 2012 © Ulrich Theobald

Guangyutu 廣輿圖 is China's earliest printed provincial atlas. It consists of 2 juan and was produced on the base of the late Song-period 宋 (960-1279) map Yuditu 輿地圖 that had been created by Zhu Siben 朱思本 (1273-1337).

Zhu Siben 朱思本, courtesy name Benchu 本初, style Zhenyi 貞一, hailed from Linchuan 臨川 (today's Fuzhou 撫州, Jiangxi). As a practicing Daoist, Zhu was very interested in rivers and mountains (places to achieve 'immortality'), and decided to create a kind of atlas. The result was, in 1320, a collection of 24 maps with explanations, with a book length of 2 juan. Maps were drawn by a grid pattern allowing to assess exact distances (ji li huafang 計里畫方). It was published in manuscript version and also cut on a stele in the Sanhua Court 三華院 of a Shangqing Monastery 上清. Any copies of this original as well as the stele are lost, but has survived in a enlarged version produced by the Ming-period 明 (1368-1644) scholar Luo Hongxian 羅洪先 (1504-1564), courtesy name Dafu 達夫,style Nian'an 念庵, from Jishui 吉水 (in today's Jiangxi).

Luo's atlas was finished in 1541 and shows maps in grid pattern indicating absolute distances. It includes a general map, 15 maps of provinces (the two metropolitan regions of the Ming, and 13 "administrative commissions", buzhengsi 布政司), 11 maps of border regions, five maps of selected areas in the west, 3 maps of the Yellow River, 3 maps on the Grand Canal, 2 maps on sea transport, as well as 9 (new) maps of the foreign countries Korea, the Gobi desert (Shuomo 朔漠), , the Western Territories, and various islands in the East China and South China seas, making a total of 44 maps.

According to Luo's preface, the original scale of Zhu's maps was downsized, and place names were changed to the then-valid names. His atlas was first printed in 1555, and in 1578 again as part of He Tang's 何鏜 collecton Xiurang tongkao 修攘通考.

In a revised edition published by Hu Song 胡松 in 1561 Japan and the Liuqiu/Ryūkyū Islands were added. The maps are designed according to a fix scale that differs from map to map. The proportions of the geographical regions shown in the particular maps are therefore very reliable. Mountain ranges are indicated by shading, rivers are drawn as parallel lines, and lakes are designed with a wave pattern. Cities and spots are indicated by different symbols, either circles, squares of rhombs, depending on the administrative hierarchy. There are in total 24 different symbols used in the atlas. Maps are accompanied by legends.

In 1566 Han Jun'en 韓君恩 published two older books useable as supplements to the atlas, namely Gui E's 桂萼 (d. 1531) Yutuji xu 輿圖記敘, and Xu Lun's 許論 (1487-1559) Jiubian tushuo 九邊圖說. Notable are Qian Dai's 錢岱 print from 1579, and a facsimile of the original version printed in 1799 by Zhang Xuelian 章學濂.

The Guangyutu is a well-structured complete atlas of Ming-period 明 (1368-1644) China and its surroundings.

Sources:
Ai Suzhen 艾素珍 (1997). "Yuditu yu Guangyutu 輿地圖與廣輿圖", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, ed. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 398.
Beijing Dongfang Shoucangjia Xiehui 北京東方收藏家協會, ed. (1996). Zhongguo shoucang da cidian 中華收藏大辭典 (Beijing: Beijing Yanshan chubanshe), 326.
Cheng Yinong 成一農 (2019). "Jingdian de suzao yu lishi de shuxie: Yi Guangyutu wei li 經典的塑造與歷史的書寫——以《廣輿圖》爲例", Suzhou Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 蘇州大學學報(哲學社會科學版), 2019 (7).
Kou Yueying 寇月英, Wang Luo 王洛 (1990). "WO guan suo cang Mingdai Guangyutu banben kao 我館所藏明代《廣輿圖》版本考", Jintu xuekan 晉圖學刊, 1990 (4).
Kuang Tianquan 曠天全 (2017). "Zhonghua zaozao shanben Xuxiu siku quanshu yingyin Guangyutu diben bianzhen: Jian tan guji yingyin ben de banben zhulu 《中華再造善本》《續修四庫全書》影印《廣輿圖》底本辯證——兼談古籍影印本的版本著錄", Mianyang Shifan Xueyuan xuebao 綿陽師范學院學報, 2017 (1).
Ren Jincheng 任金城 (1991). "Guangyutu de xueshu jiazhi ji qi bu tong de banben 《廣輿圖》的學術價值及其不同的版本", Wenxian 文獻, 1991 (4).
Sun Guoqing 孫果清 (2007). "Zhongguo gudai di yi bu zonghexing tuji: Guangyutu 中國古代第一部綜合性地圖集——《廣輿圖》", Ditu 地圖, 2007 (1).
Wang Chunlin 王春林, ed. (2001). Keji bianji da cidian 科技編輯大辭典 (Beijing: Di er junyi daxue chubanshe), 322.
Wang Yao 王耀 (2008). "Wanli yu Jiaqing ben Guangyutu bianshi buyi 萬曆本與嘉慶本《廣輿圖》辨識補遺", Wenxian 文獻, 2008 (10).
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 19.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 57.
Yang Fan 楊凡 (2016). "Fangzhi wenxian zai gu yutu shuju caiji zhong de zuoyong: Yi Guangyutu wei li 方志文獻在古輿圖數據采集中的作用——以《廣輿圖》爲例", Henan Tushuguan xuekan 河南圖書館學刊, 2016 (11).
Yang Zhengtai 楊正泰 (2001). "Hetao tu yu Guangyutu de yuanyuan guanxi 《河套圖》與《廣輿圖》的淵源關係", Wenxian 文獻, 2001 (1).
Zheng Xihuang 鄭錫煌 (1992), "Guangyutu 廣輿圖", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Dilixue 地理學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), p. 177.
Zhou Jianping 周建平, Ye Xinjian 葉新建 (1999). "Chulun Luo Hongxian Guangyutu dui Zhu Siben Yuditu de jicheng yu fazhan 芻論羅洪先《廣輿圖》對朱思本《輿地圖》的繼承與發展", Nanchang Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 南昌大學學報(人文社會科學版), 1999 (3).
Zhou Weizhou 周偉洲, Ding Jingtai 丁景泰, ed. (2006). Sichou zhi lu da cidian 絲綢之路大辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 776.
Zhou Yao 周躍 (1993). "Guangyutu 廣輿圖", in Shi Quanchang 石泉長, ed. Zhonghua baike yaolan 中華百科要覽 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 967.
Zhu Jianqiu 朱鑒秋 (1992). "Guangyutu tu fushu ji futu bianxi 《廣輿圖》圖幅數及“副圖”辨析", Ditu 地圖, 1992 (4).