ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Chunhua fatie 淳化法帖

Oct 6, 2013 © Ulrich Theobald

Chunhua fatie 淳化法帖, also known as Chunhuage fatie 淳化閣法帖 or Chunhuage tie 淳化閣帖 is a collection of model calligraphies produced by Wang Zhu 王著 (c. 928-969) on imperial order of Emperor Taizong 宋太宗 (r. 976-997) of the Song dynasty 宋 (960-1279).

Wang Zhu, courtesy name Ruwei 如微, was a recorder (zhubu 主薄) from Longing 隆平, and was then promoted to court calligrapher in the office of the imperial clan (? taizong shishu 太宗侍書), and finally palace censor (dianzhong shiyushi 殿中侍御史). Emperor Taizong had purchased countless ancient calligraphies that he wished to be copied on a less perishable material than paper, and therefore ordered Wang Zhu, an experienced calligrapher, to reproduced the best calligraphies in wooden boards (tie 帖) and in stone, so that they could serve as model calligraphies (fatie 法帖).

They were also reproduced in the shape of a 10-juan long book. The book Chunhua fatie included calligraphies from oldest times to the most famous Tang 唐 (618-907) calligraphers, and also part of a Tang period book on the calligraphies of the Jin period 晉 (265-420) master Wang Xizhi 王羲之 (303-361), the Hongwengguan tie 弘文館帖. Almost half of the book includes calligraphies of Wang Xizhi and his son Wang Xianzhi 王獻之 (344-386).

The Chunhua fatie includes 2,287 columns of calligraphic text, as well as a lot of detailed commentaries to the ancient masters' works. It served as a master for a lot of copies in later ages and was widely reproduced.

Sources:
Chao Huiyuan 晁會元 (2014). "Ming Baiquanben Chunhuage tie yu Qing Xue Suoyun buke shikao 明百泉本《淳化閣帖》與清薛所蘊補刻帖石考", Luoyang Shifan Xueyuan xuebao 洛陽師範學院學報, 2014 (7).
Cheng Haiming 成海明 (2011). "Zai tan Wang Zhu zhuchi Chunhuage tie zhi yuanwei 再談王著主持《淳化閣帖》之原委", Wenshi zazhi 文史雜志, 2011 (1).
Chen Ledao 陳樂道 (2009). "Li que you cun de Sufu ben Chunhuage tie 歷劫猶存的肅府本《淳化閣帖》 ", Fazhan 發展, 2009 (10).
Chen Xin 陳昕 (2010). "Chunhuage tie zhong de zhang-cao fatie zhengli yanjiu 《淳化閣帖》中的章草法帖整理研究", Tushuguan gongzuo yu yanjiu 圖書館工作與研究, 2010 (5).
Cui Wenmin 崔文敏 (2019). "Liyang ben Chunhuage tie suyuan ji tezheng "溧陽本"《淳化閣帖》溯源及特徵", Zhongguo shufa 中國書法 2019 (9).
Cui Wenmin 崔文敏 (2019). "Liyangben Chunhuage tie tuoben jiaokan “溧陽本”《淳化閣帖》拓本校勘 ", Zhongguo shufa 中國書法, 2019 (11).
Da Zhen 大真 (2003). "Chunhuage tie zui shanben jianjie 《淳化閣帖》最善本簡介", Zhongguo shufa 中國書法, 2003 (10).
E Jun 俄軍 (2015). "Sufu ben Chunhuage tie 肅府本《淳化閣帖》", Wenwu tiandi 文物天地, 2015 (4).
Guo Zhenyu 郭振宇 (2018). "Chunhuage tie yu Qingchu de tiexue chuantong 《淳化閣帖》與清初的帖學傳統", Zhongguo shufa 中國書法, 2018 (10).
Hua Rende 華人德 (2003). "Chunhuage tie zuben wei ke yu zao muban bian 《淳化閣帖》祖本爲刻于棗木版辨", Zhongguo shufa 中國書法, 2003 (11).
Huang Peng 黃朋 (2003). "Chunhuage tie zui shanben guilai 《淳化閣貼》最善本歸來", Yishu shichang 藝術市場, 2003 (11).
Li Qiang 李強 (2008). "Chunhuage tie paichi Yan Zhenqing le ma 《淳化閣帖》排斥顔真卿了馬?" Yishu baijia 藝術百家, 2008 (5).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1826.
Liang Junhao 梁均豪 (2017). "Chunhuage tie de bianke shimo yi yingxiang 《淳化閣帖》的編刻始末與影響", Meishu jiaoyu yanjiu 美術教育研究, 2017 (7).
Liu Guang 劉光 (2019). "Guanyu Sufuben Chunhuage tie 關於“肅府本”《淳化閣帖》", 藝術品, 2019 (10).
NN (2012). "Song tuo Chunhuage tie Pan Zuchun ben chuban 《宋拓淳化閣帖》潘祖純本出版", Zhongguo shufa 中國書法, 2012 (2).
Qin Mingzhi 秦明智 (1984). "Sufu ben Chunhuage tie kao 肅府本淳化閣帖考", Lanzhou xuekan 蘭州學刊, 1984 (10).
Wu Gan 吳敢, Chen Genmin 陳根民 (2004). "Chunhuage tie chuanshi zui shanben kao 淳化閣帖傳世最善本考", Shoucangjia 收藏家, 2004 (1).
Xu Guoping 許國平 (2015). "Sufu ben Chunhuage tie banben kaolüe: Yi Gugong Sufu ben Getie ji Maoqindian ben Getie wei li 肅府本《淳化閣帖》版本考略——以故宮藏肅府本《閣帖》及懋勤殿本《閣帖》爲例", Zhongguo shufa 中國書法, 2015 (11).
Zhang Xiaozhang 張小莊 (2000). "Chunhuage fatie dui houshi de yingxiang 《淳化秘閣法帖》對後世的影響", Nanjing Yishu Xueyuan xuebao (Meishu yu sheji ban) 南京藝術學院學報(美術與設計版), 2000 (10).
Wang Yi 王禕 (2013). "Qinggong jiucang Chunhuage tie kaojian 清宮舊藏《淳化閣帖》考鑒", Zhongguo shufa 中國書法, 2013 (7).
Wang Yi 王禕 (2018). "Maoqindian ben Chunhuage tie rugong, jianding he zhulu de xiangguan ziliao 懋勤殿本《淳化閣帖》入宮、鑒定和著錄的相關資料", Gugong Bowuyuan yuankan 故宮博物院院刊, 2018 (7).
Xu Guoping 許國平 (2016). "Gu keben Chunhuage tie banben kao: Yi Ouzhai shimo tiba zhulu ben wei zhu 顧刻本《淳化閣帖》版本考——以《歐齋石墨題跋》著錄本爲主", Zhongguo shufa 中國書法, 2016 (6).
Yang Wenhe 楊文和 (1980). "Nansong tuo Chunhuage tie 南宋拓《淳化閣帖》", Wenwu 文物, 1980 (8).
Zhou Boding 周伯鼎 (2015). "Linchuan Lishi cangben Chunhuage tie zhi jieshao yu kaozheng 臨川李氏藏本《淳化閣帖》之介紹與考證", Zhongguo wenhua 中國文化, 2015 (5).
Zhong Wei 仲威 (2007). "Chunhuage tie Songdai keshi de yanjiu yu faxian 《淳化閣帖》宋代刻石的研究與發現", Shufa 書法, 2007 (5).
Zhu Wei 朱威 (2003). „Guanyu Chunhuage tie de banben 關於《淳化閣帖》的版本", Wenwu tiandi 文物天地, 2003 (11).