ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Xu Xiake youji 徐霞客遊記

Nov 1, 2010 © Ulrich Theobald

Xu Xiake youji 徐霞客遊記 is a report of a travel by the late Ming-period 明 (1368-1644) geographer Xu Hongzu 徐弘祖 (1586-1641), style Xiake 霞客. Xu had failed in the state examinations and, unable to ever obtain a state office, dedicated himself to the study of historical geography.

From 1608 he travelled around China to observe historical sites by his own eyes. He came through all provinces of the empire and noted down every information he could obtain from the spots he visited. Especially noteworthy are his observerations of the mining industry in the southwest and his descriptions of some rivers in that regions which were hitherto not described sufficiently. He was the first scholar describing the connection between climate, soil and vegetation.

His notes were later arranged by some friends of his and published as a manuscript book. The book suffered through the ages and was only printed in 1776, but a part was already lost. The value of the book was only discovered in the 20th century. Ding Wenjiang 丁文江 (1887-1936) produced some maps and had the Xu Xiake youji published in 1928, based on a print from the early 19th century.

In 1980 another edition (Shanghai Guji Press 上海古籍出版社) was published by Chu Shaotang 褚紹唐 and Wu Yingshou 吳應壽. This edition included a critique based on two newly discovered manuscripts, as well as 39 new maps.

There is a translation of the Xu Xiake youji by Li Chi (1974), The Travel Diaries of Hsü Hsia-k'o (Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong).

Sources:
An Xiaojing 安曉婧 (2008). "Wan-Ming dili xiaopin chutan: Yi Shuzhong mingsheng ji, Xu Xiake youji, Dijing jingwu lüe wei li 晚明地理小品初探——以《蜀中名勝記》、《徐霞客遊記》、《帝京景物略》為例", Yuwen zhishi 語文知識, 2008 (12).
Chen Jingzhi 陳敬芝 (2012). "Xu Xiake youji zhong de minsu jizai ji qishi 《徐霞客遊記》中的民俗記載及啓示", Lantai shijie 蘭台世界, 2012 (6).
Dong Lisan 董力三 (2001). "Cong Xu Xiake youji kan Dian, Qian, Gui minsu zhong de jingji wenhua 從《徐霞客遊記》看滇、黔、桂民俗中的經濟文化", Jingji wenti tansuo 經濟問題探索, 2001 (7).
Duan Yafang 段亞芳 (2014). "Cong Xu Hongzu Xu Xiake youji zongguan Mingchao lüyou 從徐弘祖《徐霞客遊記》縱觀明朝旅游", Lantai shijie 蘭台世界, 2014 (5).
Gebauer, Herbert Daniel (1994). "Der Beitrag von Xu Xiake (1587-1641) zur Karst- und Höhlenkunde", Die Höhle, 45: 136-142.
Hou Renzhi 侯仁之 (1980). "Xu Xiake he Xu Xiake youji 徐霞客和徐霞客遊記", Shehui kexue zhanxian 社會科學展現, 1980 (3).
Hou Renzhi 胡如雷 (1992), "Xu Hongzu 徐弘祖", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 3, p. 1336.
Hu Axiang 胡阿祥 (1998). "Xu Xiake youji zhong de diming jishu yu yanjiu 《徐霞客遊記》中的地名記述與研究", Nanjing daxue xuebao (Zhexue renwen kexue shehui kexue ban) 南京大學學報(哲學.人文科學.社會科學版), 1998 (10).
Huang Kun 黃珅 (2001). "Xu Xiake youji de shixue jiashi 《徐霞客遊記》的史學價值", Huadong Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban ) 華東師範大學學報(哲學社會科學版), 2001 (11).
Li Linman 李林蔓 (2011). "Xu Xiake yu Xu Xiake youji de lishi jiashi 徐霞客與《徐霞客遊記》的歷史價值", Lantai shijie 蘭台世界, 2011-12).
Liu Jialong 劉嘉龍 (2016). "Zhongguo lvyou ri wenhua neihan yu Xu Xiake jingshen yanjiu: Jiyu Xu Xiake youji renwen dili de guancha yu sikao 中國旅遊日文化内涵與徐霞客精神研究——基于《徐霞客遊記》人文地理學的觀察與思考", Henan Daxue xuebao (Ziran kexue ban) 河南大學學報(自然科學版), 2016 (3).
Qiu Guoqiao 邱國橋, Wu Guoxin 吳國欣 (2018). "Gudai lüyou wenxue de dangdai jiazhi: Yi Xu Xiake wei zhongxin de pingshu 古代旅遊文學的當代價值——以《徐霞客遊記》為中心的述評", Jiangxi shehui kexue 江西社會科學, 2018 (4).
Ravbar, Nataša (2003). "The Earliest Chinese Karstologist Xu Xiake / Prvi Kitajski Krasoslovec Xu Xiake", Acta Carsologica, 32/1: 243-254.
Ward, Julian (2001). Xu Xiake (1587-1641): The Art of Travel Writing (Richmond, Surrey: Curzon).
Wei Li 韋力 (2013). "Lun shidi lüyou dui Xu Xiake youji de chengshu zuoyong 論實地旅遊對《徐霞客遊記》的成書作用", Lantai shijie 蘭台世界, 2013 (7).
Yang Zaitian 楊載田, Xiong Shaohua 熊紹華 (1992). "Cong Xu Xiake youji kan Mingmo nanfang de shhui jingji shenghuo: Jinian Xu Xiake shishi 350 zhou nian 從《徐霞客遊記》看明末南方的社會經濟生活——紀念徐霞客逝世350周年", Dili yanjiu 地理研究, 1992 (4).