ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Daoyi zhilüe 島夷志略

Jul 17, 2010 © Ulrich Theobald

Daoyi zhilüe 島夷志略 "A short account on the islands of the barbarians" is an account on foreign countries, especially Southeast Asia, from the very late Yuan period 元 (1279-1368). It author, Wang Dayuan 汪大淵 (1311-1350), courtesy name Huanzhang 煥章, was an official at the important harbour city of Qingquan 清源 (modern Quanzhou 泉州, Fujian), a place where merchants from all parts of East, Southeast and South Asia, even Arabian and Persian sailors met.

In this port, Wang Dayuan obained all information about foreign countries he needed to compile a "Report of the Island Barbarians (i.e. Foreigners of the Archipelago)" (Daoyizhi 島夷志) that was appended to a local gazetteer of Qingyuan, Qingyuan xuzhi 清源續志, compiled by Wu Jian 吳鍳. The Daoyizhi was later published separately by Wang Dayuan. Both Yuan-period versions are lost, likewise the original Qingyuan xuzhi, only the prefaces are preserved.

The Daoyi zhilüe describes in 100 short chapters the general situation of more than 200 foreign countries from Africa to the Philippines, including geography, customs and habits, regional products and the situation of commerce. Many locations and countries mentioned in the Daoyi zhilüe are seen for the first time in Chinese literature. Wang's reports could be quite reliable because he saw many locations with his own eyes during his two voyages into the Indian Ocean onboard of merchants fleets during the first half of the 14th century.

Sources:
Cao Lin 曹凛 (2011). "Daoyi zhilüe yu Wang Dayuan xia Xiyang 《島夷志略》與汪大淵下西洋", Zhongguo hangjian 中國船檢, 2011 (11).
Chen Dezhi 陳得芝 (1992). "Daoyi zhilüe 島夷志略", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Part Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, 154.
Chen Dongliang 陳東亮 (2019). "Daoyi zhilüe de lishi wenhua jiazhi yu zuozhe Wang Dayuan shengping yu jiaowang lüekao 《島夷志略》的歷史文化價值與作者汪大淵生平與交往略考", Shenzhen Zhiye Jishu Xueyuan xuebao 深圳職業技術學院學報, 2019 (3).
He Shengdi 賀聖迪 (1996). "Daoyi zhilüe 島夷誌略", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Keji 科技卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 321.
Huang Tianzhu 黃天柱, Zhang Yihua 張翊華 (1986). "Hanghaijia Wang Dayuan yu Daoyi zhilüe 航海家汪大淵與《島夷志略》", Yinduzhina 印度支那, 1989 (6).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1091.
Liao Dake 廖大珂 (2001). "Daoyi zhi fei Wang Dayuan zhuan Daoyi zhilüe bian 《島夷志》非汪大淵撰《島夷志略》辨", Zhongguo shi yanjiu 中國史研究, 2001 (11).
Wan Fang 萬方 (2017). "Zhong-wai gudai jiaotong shiji: Daoyi zilüe 中外古代交通史籍——島夷志略", Shuwu 書屋, 2017 (5).
Wang Ting 王頲 (1994). "Daoyi zhilüe 島夷志略", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Lishi 歷史卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 694.
Wu Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 174.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 425.
Wu Yuanpeng 物遠鵬 (2018). "Hanghai youli jia Wang Dayuan yu Daoyi zhilüe 航海游歷家汪大淵與《島夷志略》", Zhongguo gangkou 中國港口, 2018 (8).
Xiong Cheng 熊程, Xia Ronglin 夏榮林 (2015). "Daoyi zilüe banben shulüe 《島夷志略》版本述略", Mudanjiang Shifan Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 牡丹江師範學院學報(哲學社會科學版)", 2015 (2).
Zhongguo baike da cidian bianweihui 《中國百科大辭典》編委會, ed. (1990). Zhongguo baike da cidian 中國百科大辭典 (Beijing: Huaxia chubanshe), 824.
Zhou Nanjing 周南京 (1996). "Daoyi zhilüe 島夷志略", in Huaqiao Huaren baike quanshu 華僑華人百科全書, Vol. Zhuzuo xueshu 著作學術卷 (Beijing: Zhongguo Huaqiao chubanshe), 59.