ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Biji xiaoshuo daguan 筆記小說大觀

Oct 28, 2012 © Ulrich Theobald
Biji xiaoshuo daguan 筆記小說大觀

Biji xiaoshuo daguan 筆記小說大觀 "Great Overview on Brush Note Style Novellas" is a series of collectanea (congshu 叢書) specialized on "brush-notes" style (biji 筆記) novellas (xiaoshuo 小說). It includes 219 titles and was first published in 1960 by the Xinxing Press 新興書局 in Taiwan.

A reprint was published in 1983 by the Jiangsu Guanglin Guji Keyinshe 江蘇廣陵古籍刻印社 as a photomechanical reproduction. A second edition was published in 1995 by the same publisher. Gao Si 高斯, the chief editor, describes that he collected a lot of ancient prints from private collections surviving the literary inquisition of the Cultural Revolution. He decided to publish these in a single edition. The edition was produced on the base of carefully examined texts that were all subject to text-critical comparison of various editions.

The novellas cover a wide range of topics and themes, from philosophy and statecraft to history, arts, literature, astronomy, medicine, magic, agriculture, culture and social questions, and therefore provided abundant material for the study of a wide range of themes.

A supplement was published in 1962, Biji xiaoshuo daguan xubian 筆記小説大觀續編, by the same publisher in Taiwan. It includes 81 books.

Table 1. The series Biji xiaoshuo daguan 筆記小說大觀
1960 edition of Xinxing Shuju 新興書局, Taiwan
書名, length in juan Title Author(s)
宣室志 十卷
補志 一卷
Xuanshizhi
Buzhi
(Tang) 張讀 Zhang Du
杜陽雜編 三卷 Duyang zabian (Tang) 蘇鶚 Su E
玉泉子 一卷 Yuquanzi (Tang) NN
東觀奏記 三卷 Dongguan zouji (Tang) 裴庭裕 Pei Tingyu
因話錄 六卷 Yinhualu (Tang) 趙麟 Zhao Lin
國史補 (唐國史補) 三卷 Guoshi bu (Tang guoshi bu) (Tang) 李肇 Li Zhao
九國志 十二卷 Jiuguozhi (Song) 路振 Lu Zhen; 張唐英 Zhang Tangying (suppl.)
五總志一卷 Wuzongzhi (Song) 吳炯 Wang Jiong
愧郯錄 十五卷 Kuitanlu (Song) 岳珂 Yue Ke
洛陽縉紳舊聞記 五卷 Luoyang jinshen jiuwen lu (Song) 張齊賢 Zhang Qixian
聞見近錄 一卷 Wenjian jinlu (Song) 王鞏 Wang Gong
獨醒雜志 十卷
附錄 一卷
Duxing zazhi
Fulu
(Song) 曾敏行 Zeng Minxing
蘆浦筆記 十卷 Lupu biji (Song) 劉昌詩 Liu Changshi
夷堅志 五十卷 Yijianzhi (Song) 洪邁 Hong Mai
墨莊漫錄 十卷 Mozhuang manlu (Song) 張邦基 Zhang Bangji
涉史隨筆 一卷 Sheshi suibi (Song) 葛洪 Ge Hong
猗覺寮雜記 二卷 Yijueliao zaji (Song) 朱翌 Zhu Yi
清波雜志 十二卷
別志 三卷
Qingbo zazhi
Biezhi
(Song) 周輝 Zhou Hui
墨客揮犀 十卷 Moke huixi (Song) 彭乘 Peng Cheng
青箱雜記 十卷 Qingxiang zaji (Song) 吳處厚 Wu Chuhou
厚德錄 四卷 Houdelu (Song) 李元綱 Li Yuangang
松窗百說 一卷
(附)南窗紀談 一卷
Songchuang baishuo
app. Nanchuang jitan
(Song) NN
(Song) 李季可 Li Jike
廣卓異記 二十卷 Guang zhuoyiji (Song) 樂史 Le Shi
宜州乙酉家乘 一卷 Yizhou yiyou jiacheng (Song) 黃庭堅 Huang Tingjian
夢粱錄 二十卷 Menglianglu (Song) 吳自牧 Wu Zimei
東坡志林 十二卷 Dongpo zhilin (Song) 蘇軾 Su Shi
朝野類要 五卷 Chaoye leiyao (Song) 趙升 Zhao Sheng
過庭錄 一卷 Guotinglu (Song) 范公稱 Fan Gongcheng
異聞總錄 四卷 Yiwen zonglu (Song) NN
龍川別志 二卷 Longchuan biezhi (Song) 蘇轍 Su Zhe
蒙齋筆談 二卷 Mengzhai bitan (Song) 鄭景望 Zheng Jingwang
冷齋夜話 十卷 Lengzhai yehua (Song) 釋惠洪 Monk Huihong
隨隱漫錄 五卷 Suiyin manlu (Song) 陳世崇 Chen Shichong
搜採異聞錄 五卷 Soucai yiwen lu (Song) 永亨 Yong Heng
侯鯖錄 八卷 Houqinglu (Song) 趙令═(zhi) Zhao Lingzhi
雲麓漫鈔 四卷 Yunlu manchao (Song) 趙彥衛 Zhao Yanwei
竊憤錄 一卷
續錄 一卷
Qiefenlu
Xulu
(Song) 辛棄疾 Xin Qiji
江鄰幾雜志 一卷 Jianglin ji zazhi (Song) 江休復 Jiang Xiufu
中興御侮錄 二卷 Zhongxing yuhui lu (Song) NN
襄陽守城錄 一卷 Xiangyang shoucheng lu (Song) 趙萬年 Zhao Wannian
南燼紀聞 一卷 Nanjin jiwen (Song) 黃冀之 Huang Jizhi
中吳紀聞 六卷 Zhongwu jiwen (Song) 龔明之 Gong Mingzhi
歸田錄 二卷 Guitianlu (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
慶元黨禁 一卷 Qingyuan dangjin (Song) 樵叟 Qiaosou
志雅堂雜鈔 二卷 Zhiyatang zachao (Song) 周密 Zhou Mi
續夷堅志 四卷
(附)遺山先生年譜略 一卷
(附)歸潛志 十四卷
Xu yijianzhi
app. Yishan xiansheng nianpu lüeapp. Guiqianzhi
(Jurchen-Jin) 元好問 Yuan Haowen
(Qing) 余集 Yu Ji
(Jurchen-Jin) 劉祁 Liu Qi
滹南詩話 三卷 Hunan shihua (Jurchen-Jin) 王若虛 Wang Ruoxu
硯北雜志 二卷 Yanbei zazhi (Yuan) 陸友 Lu You
北軒筆記 一卷 Beixuan biji (Yuan) 陳世隆 Chen Shilong
庶齋老學叢談 四卷 Shuzhai laoxue congtan (Yuan) 盛如梓 Sheng Ruzi
客杭日記 一卷 Ke Hang riji (Yuan) 郭畀 Guo Bi
遂昌雜錄 一卷 Suichang zalu (Yuan) 鄭元佑 Zheng Yuanyou
山居新話 一卷 Shanju xinhua (Yuan) 楊═(yu) Yang Yu
雲閑據目抄 五卷 Yunxian jumu chao (Ming) 范濂 Fan Lian
碧血錄 二卷
附錄 一卷
Bixuelu
Fulu
(Ming) 黃煜 Huang Yu
韻石齋筆談 二卷 Yunshizhai bitan (Ming) 姜紹書 Jiang Shaoshu
增廣智囊補 二十八卷 Cengguang zhinang bu (Ming) 馮夢龍 Feng Menglong
舌華錄 九卷 Shehualu (Ming) 曹臣 Cao Chen
海岳志林 一卷 Haiyue zhilin (Ming) 毛晉 Mao Jin
謏聞續筆 四卷 Xiaowen xubi (Ming) NN
棗林雜俎 六卷 Zaolin zazu (Ming) 談遷 Tan Qian
浦陽人物記 二卷 Puyang renwu ji (Ming) 宋濂 Song Lian
古刻叢鈔 一卷 Guke congchao (Yuan) 陶宗儀 Tao Zongyi
畫禪室隨筆 四卷 Huachanshi suibi (Ming) 董其昌 Dong Qichang
天香閣隨筆 二卷
天香閣集 一卷
Tianxiangge suibi
Tianxiangge ji
(Ming) 李介 Li Jie
涌幢小品 三十二卷 Yongzhuang xiaopin (Ming) 朱國禎 Zhu Guozhen
昨非庵日纂 二十卷 Zuofei'an rizuan (Ming) 鄭萱 Zheng Xuan
北行日譜 一卷
附書 一卷
Beixing ripu
Fushu
(Ming) 朱祖文 Zhu Zuwen
責備餘談 二卷 Zebei yutan (Ming) 方鵬 Feng Peng
潞水客談 一卷 Lushui ketan (Ming) 徐貞明 Xu Zhenming
里乘 八卷 Licheng (Qing) 許叔平 Xu Shuping
諧鐸 十二卷 Xieduo (Qing) 沈起鳳 Shen Qifeng
續子不語 十卷 Xu zibuyu (Qing) 袁枚 Yuan Mei
三異筆談 四卷 Sanyi bitan (Qing) 許仲元 Xu Zhongyuan
埋憂集 十卷
續集 二卷
Maiyouji
Xuji
(Qing) 朱翔清 Zhu Xiangqing
鋤經書舍零墨 四卷 Chujing shushe lingmo (Qing) 黃協塤 Huang Xiexun
香飲樓賓談 二卷 Xiangyinlou bintan (Qing) 陸長春 Lu Changchun
聞見異辭 二卷 Wenjian yici (Qing) 許秋═(cha) Xu Qiucha
庸閑齋筆記 十二卷 Yongxianzhai biji (Qing) 陳其元 Chen Qiyuan
金壺七墨全集 Jinhu qimo quanji (Qing) 黃鈞宰 Huang Junzai
金壺浪墨 八卷 Jinhu langmo (Qing) 毛祥麟 Mao Xianglin
金壺遁墨 五卷 Jinhu dunmo
金壺逸墨 二卷 Jinhu yimo
金壺戲墨 一卷 Jinhu ximo
金壺醉墨 一卷 Jinhu zuimo
金壺淚墨 二卷 Jinhu leimo
墨餘錄 四卷 Mo yulu
東城雜記 二卷 Dongpo zaji (Qing) 厲鶚 Li E
南漘苦語 八卷 Nanchun kuyu (Qing) 蔣超伯 Jiang Chaobo
壺天錄 三卷 Hutianlu (Qing) 百一居士 Baiyi jushi
笑笑錄 六卷 Xiaoxiaolu (Qing) 獨逸窩退士 Duyiwo tuishi
歸田瑣記 八卷 Guitian suoji (Qing) 梁章鉅 Liang Zhangju
庸庵筆記 六卷 Yong'an biji (Qing) 薛福成 Xue Fucheng
明齋小識 十二卷 Mingzhai xiaoshi (Qing) 諸聯 Zhu Lian
堅瓠續集 四卷 Jianhu xuji (Qing) 褚人獲 Chu Renhuo
嘯亭續錄 三卷 Xiaoting xulu (Qing) 愛新覺羅昭連 Aisin Gioro Jaoliyan
瞑庵雜識 四卷
續 二卷
Ming'an zashi
Xu
(Qing) 朱克敬 Zhu Kejing
千百年眼 十二卷 Qianbainian yan (Ming) 張燧 Zhang Sui
淞濱瑣話 十二卷 Songbin suohua (Qing) 王韜 Wang Tao
此中人語 六卷 Cizhong renyu (Qing) 程麟 Cheng Lin
淞南夢影錄 四卷 Songnan mengying lu (Qing) 黃協塤 Huang Xiexun
蟲鳴漫錄 二卷 Chongming manlu (Qing) 採蘅子 Caihengzi
西洋朝貢典錄 三卷 Xiyang chaogong dianlu (Qing) 黃省曾 Huagn Shengceng
春在堂隨筆 十卷
小浮梅閑話 一卷
Chunzaitang suibi
Xiaofu meixian hua
(Qing) 俞樾 Yu Yue
清嘉錄 十二卷 Qingjialu (Qing) 顧祿 Gu Lu
島居隨錄 二卷 Daoju suilu (Qing) 盧若騰 Lu Ruoteng
津門雜記 三卷 Jinmen zaji (Qing) 張燾 Zhang Dao
西清筆記 二卷 Xiqing biji (Qing) 沈初 Shen Chu
淥水亭雜識 四卷 Lushuiting zashi (Qing) 納蘭性德 Nalan Xingde
蘿庵游賞小志 一卷 Luo'an youshang xiaozhi (Qing) 李慈銘 Li Ciming
蜀難敘略 一卷 Shunan xulüe (Qing) 沈荀蔚 Shen Xunwei
蝶階外史 四卷 Diejie waishi (Qing) NN
茶餘客話 十二卷 Chayu kehua (Qing) 阮葵生 Ruan Kuisheng
雨窗消意錄 四卷 Yuchuang xiaoyi lu (Qing) 牛應之 Niu Yingzhi
虞初新志 二十卷
耳郵 四卷
Yuchu xinzhi
Eryou
(Qing) 張潮 Zhang Chao (comp.)
(Qing) 俞樾 Yu Yue
勝飲編 十八卷 Shengyinbian (Qing) 郎廷極 Lang Tingji
履園叢話 二十四卷 Lüyuan conghua (Qing) 錢泳 Qian Yong
咫聞錄 十二卷 Chiwenlu (Qing) 慵訥居士 Yongna jushu
池北偶談 二十六卷 Chibei outan (Qing) 王士═(zhen) Wang Shizhen
南皋筆記 四卷 Nangao biji (Qing) 楊鳳徽 Yang Fenghui
聽雨軒筆記 四卷 Tingyuxuan biji (Qing) 徐德清 Xu Deqing
薈蕞編 二十卷 Huizuibian (Qing) 俞樾 Yu Yue
螢窗異草初編 四卷
二編 四卷
三編 四卷
Yingchuang yicao Chubian
Erbian
Sanbian
(Qing) 長白浩歌子 Changbai haogezi
聊齋志異拾遺 一卷 Liaozhai zhiyi shiyi (Qing) 蒲松齡 Pu Songling
夜航船 八卷 Yehangchuan (Qing) 破額山人 Po'e shanren
鸝砭軒質言 四卷 Lifaxuan zhiyan (Qing) 戴蓮芬 Dai Lianfen
影談 四卷 Yingtan (Qing) 管世灝 Guan Shihao
石渠隨筆 八卷 Shiqu suibi (Qing) 阮元 Ruan Yuan
黃孝子尋親紀程 一卷 Huang Xiaozi xunqin jicheng (Qing) 黃向堅 Huang Xiangjian
瓮牖餘談 八卷 Wenghu yutan (Qing) 王韜 Wang Tao
榆巢雜識 二卷 Yuchao zashi (Qing) 趙慎畛 Zhao Shenzhen
退庵隨筆 二十二卷
(附)退庵自訂年譜 一卷
Tui'an suibi
app. Tui'an ziding nianpu
(Qing) 梁章鉅 Liang Zhangju
茶香室叢鈔 二十三卷 Chaxiangshi congchao (Qing) 俞樾 Yu Yue
郎潛紀聞 十四卷 Langqian jiwen (Qing) 陳康祺 Chen Kangqi
燕下鄉脞錄 十六卷 Yanxia xiangcuo lu (Qing) 陳康祺 Chen Kangqi
志異續編 四卷 Zhiyi xubian (Qing) 青城子 Qingchengzi
字觸 六卷 Zichu (Qing) 周亮工 Zhou Lianggong
吹網錄 六卷 Chuiwanglu (Qing) 葉廷管 Ye Tingguan
北東園筆錄初編 六卷
續編 六卷
三編 六卷
四編 六卷
Beidongyuan bilu Chubian
Xubian
Sanbian
Sibian
(Qing) 梁恭辰 Liang Gongchen
熙朝新語 十六卷 Xichao xinyu (Qing) 徐錫鱗 Xu Xilin, 錢泳 Qian Yong
客窗閑話初集 四卷
續集 四卷
Kechuang xianhua Chuji
Xuji
(Qing) 吳薌═(xiang) Wu Xiangxiang
蜀碧 四卷
附記 一卷
Shubi
Fuji
(Qing) 彭遵泗 Peng Zunsi
宋艷 十二卷 Songyan (Qing) 徐士鑾 Xu Shiluan
宋瑣語 二卷 Songsuoyu (Qing) 郝懿行 Hao Yixing
耳食錄 五卷 Ershilu (Qing) 樂鈞 Le Jun
虎口餘生記 一卷 Hukou yusheng ji (Ming) 邊大綬 Bian Dashou
滇黔土司婚禮記 一卷 Dian-Qian tusi hunli ji (Qing) 陳鼎 Chen Ding
三吳游覽志 一卷 Sanwu youlan zhi (Qing) 余懷 Yu Huai
苦瓜和尚畫語錄 一卷 Kugua Heshang huayu lu (Qing) 釋道濟 Monk Daoji
七頌堂識小錄 一卷 Qisongtang xiaolu (Qing) 劉體仁 Liu Tiren
前徽錄 一卷 Qianhuilu (Qing) 姚世錫 Yao Shixi
虞初續志 十二卷
貓苑 二卷
Yuchu xuzhi
Miaoyuan
(Qing) 鄭澍若 Zheng Shuruo (comp.)
(Qing) 黃漢 Huang Han
初月樓聞見錄 十卷
續錄 十卷
Chuyuelou wenjian lu
Xulu
(Qing) 吳德旋 Wu Dexuan
夜譚隨錄 四卷 Yetan suilu (Qing) 閑齋氏 Master Xianzhai
Table 2. The series Biji xiaoshuo daguan xubian 筆記小說大觀續編
1960 edition of Xinxing Shuju 新興書局, Taiwan
書名, length in juan Title Author(s)
西京雜記 六卷 Xijing zaji (Han) 劉歆 Liu Xin; (Jin) 葛洪 Ge Hong (rec.)
大唐新語 十三卷 Da-Tang xinyu (Tang) 劉肅 Liu Su
意林 五卷 Yilin (Tang) 馬總 Ma Zong
雲溪友議 十二卷 Yunxi youyi (Tang) 范攄 Fan Shu
釣磯立談 一卷 Diaoji litan (Song) 史□ Shi N
經筵玉音問答 一卷 Jingyan yuyin wenda (Song) 胡銓 Hu Quan
石林燕語 十卷 Shilin yanyu (Song) 葉夢得 Ye Mengde
宣和奉使高麗圖經 四十卷
附錄 一卷
Xuanhe fengshi Gaoli tujing
Fulu
(Song) 徐兢 Xu Jing
補漢兵志 一卷 Bu Han bingzhi (Song) 錢文子 Qian Wenzi
西溪叢語 二卷 Xixi congyu (Song) 姚寬 Yao Kuan
太平廣記 五百卷 Taiping guangji (Song) 李昉 Li Fang etc.
野客叢書 三十卷
附錄一卷
Yeke congshu
Fulu
(Song) 王═(mao) Wang Mao
能改齋漫錄 十八卷 Nenggaizhai manlu (Song) 吳曾 Wu Zeng
睽車志 六卷 Kuichezhi (Song) 郭彖 Guo Tuan
嶺外代答 十卷 Lingwai daida (Song) 周去非 Zhou Qufei
曲洧舊聞 十卷 Quwei jiuwen (Song) 朱弁 Zhu Bian
儒林公議 二卷 Rulin gongyi (Song) 田況 Tian Kuang
玉壺清話 (玉壺野史) 十卷 Yuhu qinghua (Yuhu yeshi) (Song) 釋文瑩 Monk Wenying
澠水燕談錄 十卷 Shengshui yantan lu (Song) 王辟之 Wang Bizhi
甲申雜記 一卷 Jiashen zaji (Song) 王鞏 Wang Gong
東軒筆錄 十五卷 Dongxuan bilu (Song) 魏泰 Wei Tai
畫墁集 八卷
補遺 一卷
Huamanji
Buyi
(Song) 張舜民 Zhang Shunmin
游宦紀聞 十卷 Youhuan jiwen (Song) 張世南 Zhang Shinan
耕祿藁 一卷 Genglugao (Song) 胡琦 Hu Qi
隨手雜錄 一卷 Suishou zalu (Song) 王鞏 Wang Gong
容齋隨筆 七十四卷 Rongzhai suibi (Song) 洪邁 Hong Mai
古今紀要逸編 一卷 Gujin jiyao yibian (Song) 黃震 Huang Zhen
宋季三朝政要 五卷
附錄 一卷
Songji sanchao zhengyao
Fulu
(Song) NN
桯史 十五卷 Tingshi (Song) 岳珂 Yue Ke
入蜀記 六卷 Rushuji (Song) 陸游 Lu You
吹劍錄 外集 一卷 Chuijianlu Waiji (Song) 俞文豹 Yu Wenbao
武林舊事 十卷
附錄 一卷
Wulin jiushi
Fulu
(Song) 周密 Zhou Mi
鶴林玉露 十六卷
補遺 一卷
Helin yulu
Buyi
(Song) 羅大經 Luo Dajing
懶真子 五卷 Lanzhenzi (Song) 馬永卿 Ma Yongqing
臨漢隱居詩話 一卷 Linhan yinju shihua (Song) 魏泰 Wei Tai
吳船錄 二卷 Wuchuanlu (Song) 范成大 Fan Chengda
洞霄圖志 六卷 Tongxiao tuzhi (Yuan) 鄧牧 Deng Mu
識餘 四卷 Shiyu (Ming) NN
宋遺民錄 十五卷 Song yimin lu (Ming) 程敏政 Cheng Minzheng (comp.)
霞外塵談 十卷 Xiawai chentan (Ming) 周應治 Zhou Yingzhi
澹生堂藏書約 一卷 Zhanshengtang cangshu yue (Ming) 祁承㸁 Qi Chenghan
讀書訓 Dushu xun
聚書訓 Jushu xun
購書訓 Goushu xun
鑒書訓 Jianshu xun
玉芝堂談薈 三十六卷 Yuzhitang tanhui (Ming) 徐應秋 Xu Yingqiu
梅花草堂集 十四卷 Meihuacaotang ji (Ming) 張大復 Zhang Dafu
香乘 二十八卷 Xiangsheng (Ming) 周嘉冑 Zhou Jiazhou
冷廬雜識 八卷 Lenglu zashi (Qing) 陸敬安 Lu Jing’an
堅瓠集 六十六卷 Jiankuji (Qing) 褚人獲 Chu Renhu
漫游紀略 (瓠園集) 四卷 Manyou jilüe (Huyuan ji) (Qing) 王勝時 Wang Shengshi
粵行紀事 三卷 Yuexing jishi (Qing) 瞿昌文 Di Changwen
茶香室續鈔 二十五卷
三鈔 二十九卷
Chaxiangshi xuchao
Sanchao
(Qing) 俞樾 Yu Yue
浪跡叢談 十一卷
續談 八卷
Langji congtan
Xutan
(Qing) 梁章鉅 Liang Zhangju
妙香室叢話 十四卷 Miaoxiangshi conghua (Qing) 張培仁 Zhang Beiren
兩般秋雨盦隨筆 八卷 Liangguqiuyu'an suibi (Qing) 梁紹壬 Liang Shaoren
海外紀事 六卷 Haiwai jishi (Qing) 大汕廠翁 Da shanchang weng
大雲山房雜記 二卷 Dayunshanfang zaji (Qing) 惲敬 Yun Jing
夜雨秋燈錄 十二卷 Yeyu qiudeng lu (Qing) 宣鼎 Xuan Ding
溪上遺聞集錄 十卷
別錄 二卷
Xishang yiwen jilu
Bielu
(Qing) 尹元煒 Yin Yuanhui
康猷紀行 十六卷 Kangyou jixing (Qing) 姚瑩 Yao Ying
蒿庵閑話 二卷 Gao'an xianhua (Qing) 張爾岐 Zhang Yuqi
酒令叢鈔 四卷 Jiuling congchao (Qing) 俞敦培 Yu Dunbei
蜀都碎事 四卷
藝文補遺 二卷
Shudu suishi
Yiwen buyi
(Qing) 陳祥裔 Chen Xiangyi
重論文齋筆錄 十二卷 Chonglunwenzhai bilu (Qing) 王端履 Wang Duanlü
澳門紀略 二卷 Aomen jilüe (Qing) 印光任 Yin Guangren, 張汝霖 Zhang Rulin
南省公餘錄 八卷 Nanshenggong yulu (Qing) 梁章鉅 Liang Zhangju
古歡堂集 八卷 Guhuantang ji (Qing) 田雯 Tian Wen
今世說 八卷 Jin shishuo (Qing) 王晫 Wang Zhuo
瀛壖雜志 六卷 Yingruan zazhi (Qing) 王韜 Wang Tao
鷗陂漁話 六卷 Oubei yuhua (Qing) 葉廷管 Ye Tingguan
香祖筆記 十二卷 Xiangzu biji (Qing) 王漁洋 Wang Yuyang
廣陽雜記 五卷
附錄一卷
Guangyang zaji
Fulu
(Qing) 劉獻廷 Liu Xianting
子不語 二十四卷 Zibuyu (Qing) 袁枚 Yuan Mei
京塵雜錄 四卷 Jingchen zalu (Qing) 楊懋建 Yang Maojian
三借廬筆談 十二卷 Sanjielu bitan (Qing) 鄒═(tao) Zou Tao
閱微草堂筆記 二十四卷 Yueweicaotang biji (Qing) 紀昀 Ji Yun
嘯亭雜錄 十卷 Xiaoting zalu (Qing) 親王昭連 Prince Jaoliyan
黃山領要錄 二卷 Huangshan lingyao lu (Qing) 汪洪度 Wang Hongdu
台灣外記 三十卷 Taiwan waiji (Qing) 江日升 Jiang Risheng
粵西叢載 三十卷 Yuexi congzai (Qing) 汪森 Wang Sen
觚剩 八卷
續編 四卷
Gusheng
Xubian
(Qing) 鈕琇 Niu Xiu
Sources:
Preface of the 1995 edition of the Biji xiaoshuo daguan and preface of the 1962 edition of the Biji xiaoshuo daguan xuji.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 780-783.
Zheng Yunbo 鄭雲波, ed. (1992). Zhongguo gudai xiaoshuo cidian 中國古代小說辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 349.