CHINAKNOWLEDGE - a universal guide for China studies | HOME | About
Encoding: Unicode (UTF-8) [Location: HOME > Literature > Anthologies category > Collectanea > Chuanshan yishu]

Chinese Literature
Chuanshan yishu 船山遺書


Chuanshan yishu 船山遺書, also called Wang Chuanshan yishu 王船山遺書, are the collected writings of Wang Fuzhi 王夫之 (1619-1692). In his later years Wang Fuzhi, a loyal supporter of the Ming dynasty 明 (1368-1644), retired from office after the conquest of China by the Manchus. He refused to serve their Qing dynasty 清 (1644-1911) and settled down at Chuanshan 船山 in the prefecture of Hengyang 衡陽, Hunan, where he dedicated himself to writing. He was therefore also styled Chanshan Laoren 船山老人 or Chunshan Xiansheng 船山先生.
Most of his numerous writings (until recently, 104 texts are known) were not printed during his lifetime. Wang's son Wang Ban 王攽 later decided to publish a dozen of writings. In 1839 (1842) Wang Fuzhi's descendent Wang Shiquan 王世佺 finally compiled the book Chuanshan yishu "Master Chuanshan's nachlass". It was edited by Deng Xianhe 鄧顯鶴 in Changsha (called the Xiangtan Wanshi edition 湘潭王氏刻本 or Deng Xianhe edition 鄧顯鶴刻本). The collection was 151 (161) juan-long and included 18 (20) texts of Wang Fuzhi, an also a book written by Wang Jiezhi 王介之, Fuzhi's older brother. Apart from the 10-fascicles long Jiangzhai wenji 薑齋文集, the other writings are all of scholarly nature.
Shortly afterwards the Tingyu Studio 聽雨軒 published a book with two commentaries on historiographical themes, Chuanshan shilun 船山史論.
In 1865, Zeng Guofan 曾國藩 and his brother Zeng Guoquan 曾國荃 added to the collection 42 further writings of Wang's nachlass and had this new edition published by the Jinling Office 金陵節署 (the Jinling Zengshi edition 金陵曾氏刻本 or Jinling edition 金陵本). It included 60 or 61 or 67 texts, with a total length of 172 (288) juan, and added the a number of scholarly books to the collection (as well as some collections of prose and poetry, and historical critique).
In 1887 Yu Kun 俞焜 of the Chuanshan Academy 船山書院 published a collection of five further writings of Wang Fuzhi not found in earlier compilations (the Hengyang xueshu edition 衡陽學署本).
A new, enlarged edition was edited under the supervision of Tan Yankai 譚延闓, Hu Hanmin 胡漢民 and Yu Youren 于右任 and published in 1933 by the Taipingyang Press 太平洋書店 in Shanghai. The texts were newly arranged by Liu Renxi 劉人熙 according the four traditional literary categories (sibu 四部). The edition includes 68 (70) texts with a total length of 358 (398) juan. Compared with the two older editions, this modern one included also texts of literary critique on prose writings and poetry. Even if this edition the largest collection of Wang Fuzhi's writings, it is by no means a complete collection. For instance, Sishu jianjie 四書箋解, which was published in 1894 in a stand-alone edition, is not included because its the many typographic errors. The 1933 version of Chuanshan yishu also includes a critical commentary called Wang Chuanshan congshu jiaokanji 王船山叢書校勘記.
In 1972 the Chuanshan Study Group 船山學會 in Taibei republished the Republican edition and enlarged it by a critical preface, discussions, and a text critical essay and a collection of essays by the Study Group. This edition is called Chuanshan yishu quanji 船山遺書全集 and comprises 22 volumes.
The most recent edition was published in 1982 by the Yuelu Press 岳麓書社. It is a commented edition in 16 volumes.
Apart from these editions, four core writings of Wang Fuzhi's were published in 1898 as Wang Chuanshan Xiansheng si zhong 王船山先生四種 (or Chuanshan jingshi wenchao 船山經世文鈔). This collection includes the books Emeng 噩夢, Huangshu 黃書, Sijie 俟解, and Siwenlu 思問錄.


Sources: Chen Ying 陳瑛, Xu Qixian 許啟賢 (ed. 1989), Zhongguo lunli da cidian 中國倫理大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), p. 610. ● Qi Tinggui 戚廷貴, Liu Xiaoyan 劉孝嚴, Tang Shufan 唐樹凡(ed. 1992), Dong-Xifang yishu cidian 東西方藝術辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), p. 1020. ● Xiao Shafu 蕭箑父 (1987), "Chuanshan yishu 船山遺書", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhexue 哲學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, p. 103. ● Wu Feng 吳楓 (ed. 1994), Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), p. 625. ● Ma Yong 馬鏞 (1996), "Chuanshan yishu 船山遺書”, in Zhou Gucheng 周谷城 (ed.), Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Jiaoyu 教育卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), p. 404. ● Gu Jian 古鑒 (1997), ”Chuanshan yishu 船山遺書”, in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾 (ed.), Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), p. 502.

船山遺書 Chuanshan yishu
(Qing) XXX (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
Section of the Confucian Classics
周易内傳 六卷
發例 一卷
Zhouyi neizhuan
Fali
周易大象解 一卷 Zhouyi daxiang jie
周易稗疏 四卷 Zhouyi baishu
周易考異 一卷 Zhouyi kaoyi
周易外傳 七卷 Zhouyi waizhuan
書經稗疏 四卷 Shujing baishu
尚書考異 (未見) Shangshu kaoyi
尚書引義 六卷 Shangshu yinyi
詩經稗疏 四卷 Shijing baishu
詩經考異 一卷 Shijing kaoyi
詩經葉韻辨 一卷 Shijing yeyun bian
詩廣傳 五卷 Shi guangzhuan
禮記章句 四十九卷 Liji zhangju
春秋家說 三卷 Chunqiu jiashuo
春秋稗疏 二卷 Chunqiu baishu
春秋世論 五卷 Chunqiu shilun
續春秋左氏傳博義 二卷 Chunqiu-Zuoshizhuan boyi
四書訓義 三十八卷 (未刻) Sishu xunyi
四書詳解 (未見) Sishu xiangjie
讀四書大全說 十卷 Du Sishu daquan shuo
四書稗疏 一卷 Sishu baishu
四書考異 一卷 Sishu kaoyi
說文廣義 三卷 Shuowen guangyi
Section of historiography
讀通鑒論 三十卷
末 一卷
Du Tongjian lun
Mo
宋論 十五卷 Songlun
永曆實錄 二十六卷 (十六卷未見) Yongli shilu
蓮峰志 五卷 Lianfeng zhi
Section of philosophy
張子正蒙注 九卷 Zhangzi Zhengmeng zhu
近思錄釋 (未見) Jinsilu shi
思問錄内篇 一卷
外篇 一卷
Siwenlu neipian
Waipian
俟解 一卷 Sijie
噩夢 一卷 Emeng
呂覽釋 (未見) Lülan shi
淮南子注 (未見) Huainanzi zhu
黃書 一卷 Huangshu
識小錄 一卷 Shixiaolu
搔首問題 (未見) Soushou wenti
龍源夜話 (補刻) Longyuan yehua
老子衍 一卷 Laozi yan
莊子解 三十三卷 Zhuangzi jie
莊子通 一卷 Zhuangzi tong
愚鼓辭 一卷 Yugu ci
相宗絡索 三卷 (未刻) Xiaongzong luosuo
三藏法師八識規矩論贊 (未見) Sanzang dashi bashi guiju lunzan
Section of belles-lettres
楚辭通釋 十四卷
末 一卷
Chuci tongshi
Mo
薑齋文集 十卷 Jiangzhai wenji
買薇稿 (未見) Maiweigao
漧濤園初集 (未見) Gantaoyuan chuji
薑齋五十自定稿 一卷 Jiangzhai wushi ziding gao
薑齋六十自定稿 一卷 Jiangzhai liushi ziding gao
薑齋七十自定稿 一卷 Jiangzhai qishi ziding gao
柳岸吟 一卷 Liu'an yin
落花詩 一卷 Luohuashi
遣興詩 一卷 Qianxingshi
和梅花百咏 一卷 Hemeihua baiyong
洞庭秋 一卷 Dongtingqiu
雁字詩 一卷 Yanzishi
仿體 一卷 Fangti
岳餘集 一卷
(附)薑齋詩稿 一卷
Yueyuji
(app.) Jiangzhai shisheng gao
船山鼓棹初集 一卷 Chuanshan guzhuo chuji
船山鼓棹二集 一卷 Chuanshan guzhuo erji
瀟湘怨 一卷 Xiaoxiangyuan
詩譯 一卷 Shiyi
夕堂永日緒論内編 一卷 Xitang yongri xulun neipian
夕堂永日緒論外編 一卷 Xitang yongri xulun waipian
南窗漫記 一卷 Nanchuang manji
南窗外記 一卷 (未刻) Nanchuang waiji
憶得 一卷 (補刻) Yide
夕堂永日八代文選評 (未見) Xitang yongri badai wen xuanping
夕堂永日八代詩選評 六卷 (未刻) Xitang yongri badai shi xuanping
夕堂永日四唐詩選評 七卷 (未刻) Xitang yongri sitang shi xuanping
夕堂永日明詩選評 七卷 (未刻) Xitang yongri mingshi xuanping
詞選 一卷 (未刻) Cixuan
龍舟會雜劇 二卷 Longzhouhui zaju
船山經義 一卷 Chuanshan jingyi
船山制義 (未見) Chuanshan zhiyi
薑齋詩賸稿 一卷 Jiangzhai shisheng gao
薑齋詩分體藳 四卷 (補刻) Jiangzhai shi fenti gao
薑齋詩編年藳 一卷 (補刻) Jiangzhai shi biannian gao
薑齋文集補遺 二卷 (補刻) Jiangzhai wenji buyi
王船山叢書校勘記 二卷 Wang Chuanshan congshu jiaokanji (Qing) 劉毓崧 Liu Yusong
Shanghai tushuguan 上海圖書館 (ed. 1982), Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄, vol 1, p. XXX. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
Chinese literature according to the four-category system

February 10, 2016 © Ulrich Theobald · Mail