ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

The House of Luan 欒

Nov 7, 2012 © Ulrich Theobald

The house of Luan 欒 was a noble family in the state of Jin 晉 during the Spring and Autumn period 春秋 (770-5th cent. BCE). Its ancestor was Luan Bin 欒賓, posthumous title Luan Shu Bin Fu 欒叔賓父, a grandson of Marquis Jing of Jin 晉靖侯 (r. 859-841). His actual family name was therefore Ji 姬, while Luan (modern Luancheng 欒城, Hebei) was the name of the territory and was later used as a kinsname (shi 氏).

There was another noble family called Luan in the state of Qi 齊 . Its ancestor was Prince Jian 公子堅, a son of Duke Hui 齊惠公 (r. 608-599). His courtesy name was Ziluan 子欒, of which the second character became the kinsname of the branch, while the actual family name of the ducal house of Qi was Jiang 姜.

Table 1. Genealogy of the House of Luan 欒
Marquis Jing of Jin 晉靖侯 (Ji Yijiu 姬宜臼)
...
Ji Luan 姬欒 (?)
Luan Shu Bin Fu 欒叔賓父 (Luan Bin 欒賓, Ji Bin 姬賓)
Luan Gongshu 欒共叔 (Luan Gongzi 共欒子, Luan Cheng 欒成)
Luan Zhenzi 欒貞子 (Luan Zhi 欒枝)
Luan Dun 欒盾
Luan Wuzi 欒武子 (Luan Shu 欒書, Luan Bo 欒伯)
Luan Huanzi 欒桓子 (Luan Yan 欒黶) Luan Zhen 欒鍼
Luan Huaizi 欒懷子 (Luan Ying 欒盈, Luan Ruzi 欒孺子) Affiliation unknown:
Luan Bao 欒豹
Sources: Chunqiu shizu pu, juan 1, fol. 21a-21b. Chunqiu shizu jilüe, juan 1, fol. 28a-28b.
Sources:
Chen Houyao 陳厚耀 (1800). Chunqiu shizu pu 春秋世族譜 (Lianghu Shuyuan Zhengxuetang edition 兩湖書院正學堂本, 1899).
Chen Mingyuan 陳明遠, Wang Zonghu 汪宗虎, ed. (1995). Zhongguo xingshi cidian 中國姓氏辭典 (Beijing: Beijing chubanshe), 273.
Wang Wenyuan 王文源 (1845). Chunqiu shizu jilüe 春秋世族輯略 (Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書. 124).