ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhiben tigang 知本提綱

Jan 19, 2022 © Ulrich Theobald

Zhiben tigang 知本提綱 "Guide to a network of knowing the fundaments (of human beings)" is actually a Confucian treatise written by Yang Shen 楊屾 (1699-1794), who is known better as the author of a book on Shaanxi sericulture, Binfeng guangyi 豳風廣義. The Zhiben tigang, however, includes a central chapter (Xiuye 修業, Nongze 農則) on farming traditions of northwest China. The text was annotated by a friend of Yang, Zheng Shiduo 鄭世鐸. The Zhiben tigang was printed in 1747. It consists of 14 chapters and has a length of 10 juan.

The texts includes an introduction and an afterword, and focuses in four chapters on the aspects farming (Gengjia 耕稼), sericulture (Sangcan 桑蠶), tree cultivation (Shuyi 樹藝), and animal breeding (Chumu 畜牧). The author holds that all aspects of agriculture were influences by the two Yang 陽 factors Heaven (weather) and fire (heat), and the two Yin factors 陰 earth (soil) and water (see Yin and Yang theory). The mutual support of these factors, and the harmonious combination of the five agents (yinyang jiaoji, wuxing hehe 陰陽交濟,五行合和) would result in a good harvest. Before ploughing, the soil had the character of "lesser Yin" (shaoyin 少陰), stagnant in nature, and blocked by the "greater Yin" (taiyin 太陰) character of the cold water in it. Through the ploughing process, Yang was brought into the soil and the cold and stagnant character removed in order to nourish the life of plants.

The part Nongze 農則 "Rules of farming" focuses on the use of land, and explains how it was possible to obtain several harvests per year by following a threefold ploughing sequence of shallow – deep – shallow. The texts emulates models for better fertilization by "three appropriate" (sanyi 三宜) methods. The book thus combines theory and practice.

The text of the chapter can be found in Wang Yuhu's 王毓瑚 (1907—1980) collection Qin-Jin nongyan 秦晉農言 from 1957.

Sources:
Chen Jiajin 陳加晉, Li Qun 李群 (2016). "Zhiben tigang chumu sixiang tanxi 《知本提綱》畜牧思想探析", Nongye kaogu 農業考古, 2016 (3): 183-188.
Dong Kaichen 董恺忱 (2007). "Lun shiba shiji zhongqi Zhong-Ying nongfa bianhua chengjiu yu biange qushi: Zhiben tigang yu Mali zhonggeng nongfa zhi bijiao yanjiu 論十八世紀中期中英農法演化成就與變革趨勢——《知本提綱》與《馬力中耕農法》之比較研究", Gujin nongye 古今農業, 2007 (3): 1-21.
Feng Feng 馮風 (1990). "Ming-Qing Shanxi nongshu ji qi nongxue chengjiu 明清陝西農書及其農學成就", Zhongguo nongshi 中國農史, 1990 (4): 59-64.
Guo Wentao 郭文韜 (1984). "Shilun Qianlong shiqi de chuantong nongxue 試論乾隆時期的傳統農學", Nongye kaogu 農業考古, 1984 (1):1-8.
Guo Wentao 郭文韜 (2001). "Shilun Zhiben tigang zhong de chuantong nongye zhexue 試論《知本提綱》中的傳統農業哲學", Nanjing Nongye Daxue xuebao 南京农业大学學報, 2001 (4): 53-62.
Huang Jiarong 黃家榕 (2017). "Qianxi Zhiben tigang shengmingguan 淺析《知本提綱》生命觀", Zhongwen keji qikan shujuku (yinwenban) Shehui kexue 中文科技期刊數據庫(引文版)社會科學, 2017 (9).
Li Fengqi 李鳳岐 (1990). "Zhiben tigang 知本提綱", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Nongye 農業 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 1586.
Li Fengqi 李鳳歧, Zhang Bo 張波, Fan Zhimin 樊志民 (1984). "Huangtu gaoyuan gudai nongye kenghan jingyan chutan 黃土高原古代農業抗旱經驗初探", Nongye kaogu 農業考古, 1984 (1): 1-8.
Li Hu 李虎 (2007). "Lun Yang Shen de nongye qingjie 論楊屾的農業情結", Anhui nongye kexue 安徽農業科學, 2007 (13): 4054-4056.
Lü Miaofen 呂妙芬 (2012). "Yang Shen Zhiben tigang yanjiu: Shiba shiji ruxue yu wailai zongjiao ronghe zhi li 楊屾《知本提綱》研究:十八世紀儒學與外來宗教融合之例", Zhongguo wen-zhe yanjiu jikan 中國文哲研究集刊, 2012 (3): 83-127.
Nongye da cidian bianji weiyuanhui《農業大詞典》 編輯委員會, ed. (1998). Nongye da cidian 農業大詞典 (Beijing: Zhongguo nongye chubanshe), 2109.
Qi Wentao 齊文濤 (2013). "Cong yuanli dao tuilun de lilun xitong: Zhiben tiang nongxue yinyang lun yanjiu 從原理到推論的理論系統——《知本提綱》農學陰陽論研究", Nongye kaogu 農業考古, 2013 (3): 332-338.
Wang Guozhong 王國忠 (1996). "Zhiben tigang 知本提綱", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Keji 科技卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 454.
Wang Yonghou 王永厚 (1984). "Zhiben tigang zhong de gengzuo jishu 《知本提綱》中的耕作技術", Gengzuo yu zaipei 耕作與栽培, 1984 (5): 13-14.
Xiong Dibing 熊帝兵, Hui Fuping 惠富平 (2021). "Zhongguo gudai tafen jishu chuancheng yu bianqian 中國古代踏糞技術傳承與變遷", Ziran kexue shi yanjiu 自然科學史研究, 2021(2): 149-160.
Yang Zhimin 楊直民 (1994). "Zhiben tigang tiyao 《知本提綱》提要", in Ren Jiyu 任繼愈, ed. Zhongguo kexue jishu dianji tonghui 中國科學技術典籍通彙, part Nongxue 農學 (Zhengzhou: Henan jiaoyu chubanshe), Vol. 4, 305-306.