ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Nongsang yishi cuoyao 農桑衣食撮要

Jan 17, 2022 © Ulrich Theobald

Nongsang yishi cuoyao 農桑衣食撮要 "Important matters of farming, sericulture, clothing and food" is a book on agriculture compiled during the Yuan period 元 (1279-1368) by Lu Mingshan 魯明善 (1271-1368), who was an ethnic Uyghur and is known to have served as district supervisor (? junjian 郡監) of the district of Shouyang 壽陽 (today's Shouxian 壽縣, Anhui) xxx. During that time he compiled the brief book.

It is arranged according to the agricultural work executed throughout the year, and describes the farmer's duties for each month of the year, from cultivating grain to fruits, legumes, and bamboos, as well as the care for domestic animals, bees, and silkworms. The book also explains in detail the methods of processing and storing the fruits of the field.

The text is lucid and clear and written in a very practical way to allow most people to understand it. It was seen as an easy-to-use version of the Yuan government's official book Nongsang jiyao 農桑輯要, even if the text is not the same.

The Nongsang yishi cuoyao was printed immediately after finalization, and again in 1330. It is included in the series Siku quanshu 四庫全書, Mohai jinhu 墨海金壺 and Congshu jicheng chubian 叢書集成初編. A modern, annotated version was published in 1962 by the Nongye Chubanshe press 農業出版社.

Sources:
Fan Chuyu 范楚玉 (xxx). "Nongsang yishi cuoyao 農桑衣食撮要", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Nongye 農業 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol 1, 740.
Jing Shengxuan 景盛轩 (2003). "Shilun Nongsang yishi cuoyao de yuliao jiazhi 試論《農桑衣食撮要》的語料價值", Qiannan Minzu Shifan Xueyuan xuebao 黔南民族師範學院學報, 2003 (5): 1-5+23.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1647.
Lin Qitan 林其錟 (1994). "Nongsang yishi cuoyao 農桑衣食撮要", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Jingji 經濟卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 225.
Min Zongdian 閔宗殿 (1997). "Nongsang yishi cuoyao 農桑衣食撮要", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, eds. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 340.
Shang Yanbin 尚衍斌 (2012). "Lu Mingshan Nongsang yishi cuoyao ruogan wenti de tantao 魯明善《農桑衣食撮要》若干問題的探討", Zhongguo nongshi 中國農史, 2012 (3): 132-141.
Tang Huiling 湯慧玲 (2015). "Nongsang yishi cuoyao dui Yuandai nongye jingji de yingxiang 《農桑衣食撮要》對元代農業經濟的影響", Nongxue kaogu 農學考古, 2015 (3): 291-293.
Wang Xingguang 王星光 (2014). "Lu Mingshan Nongsang yishi cuoyao de zaihai fanghu cuoshi tanxi 魯明善《農桑衣食撮要》的災害防護措施探析", Qinghai minzu yanjiu 青海民族研究, 2014 (3): 151-153.
Wang Yuhu 王毓瑚, ed. (1964). Zhongguo nongxue shulu 中國農學書錄 (Beijing: Nongye chubanshe), 113.
Wu Pei 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 372.
Yang Zhimin 楊直民 (1994). "Nongsang yishi cuoyao tiyao 《農桑衣食撮要》提要", in Ren Jiyu 任繼愈, ed. Zhongguo kexue jishu dianji tonghui 中國科學技術典籍通彙, part Nongxue 農學 (Zhengzhou: Henan jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 767-770.
Zeng Lingxiang 曾令香 (2011). "Nongsang yishi cuoyao zhong de xin nongye shengchan jishu he jingyan tantao《農桑衣食撮要》中的新農業生產技術和經驗探討", Anhui nongye kexue 安徽農業科學, 2011 (33): 20931-20932.
Zhang Kewu 張克武 (1982). "Lu Mingshan de Nongsang yishi cuoyao ji qi jingji sixiang 魯明善的《農桑衣食撮要》及其經濟思想", Minzu yanjiu 民族研究, 1982 (6): 58-62.
Zhou Zhaoji 周肇基 (1995). "Nongsang yishi cuoyao 農桑衣食撮要", in Zhongguo nongye baike quanshu 中國農業百科全書, Vol. Nongye lishi 農業歷史卷 (Beijing: Nongye chubanshe), 231.
Zhu Lükuan 朱履寬 (1986). "Nongsang yishi cuoyao 農桑衣食撮要", in Zhongguo nongye baike quanshu 中國農業百科全書, Vol. Nongye qixiang 農業氣象卷 (Beijing: Nongye chubanshe), 148.