ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhengzitong 正字通

Oct 29, 2010 © Ulrich Theobald

Zhengzitong 正字通 "Comprehensive [dictionary] of orthodox characters" is a character dictionary whose entries are arranged according to character radicals. It was compiled by Zhang Zilie 張自烈 (1597-1673), courtesy name Ergong 爾公, style Qishan 芑山, who was an academician of the Directorate of Education (guozijian 國子監) at the very end of the Ming period 明 (1368-1644).

Simply said, the Zhengzitong is an abbreviated version of the dictionary Zihui 字彙, with some errors. It is nevertheless very interesting because it contains quotations from colloquial language that were later not recorded in the famous Qing-period 清 (1644-1911) dictionary Kangxi zidian 康熙字典.

The Zhengzitong strengthened the use of the 214 radical system established by the Zihui and was therefore an important milestone on the way to the standard dictionary of premodern China, the Kangxi zidian.

Sources:
Furuya Akihiro 古屋昭弘 (1995). "Zhengzitong banben ji zuozhe kao 《正字通》版本及作者考", Zhongguo yuwen 中國語文, 1995 (7).
Hu Yingjian 胡迎建 (1989). "Zhengzitong zhuzuo zhe ying wei Liao Wenying 《正字通》著作者應為廖文英", Wenxian 文獻, 1989 (4).
Huan Rongqing 宦榮卿 (1992). "Zhengzitong 正字通", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yuwen wenzi 語言文字卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 338.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 746.
Liu Zemin 劉澤民 (2010). "Zhengzitong zuozhe wenti buzheng 《正字通》作者問題補證", Zhongguo yuwen 中國語文, 2010 (11).
Wang Haixia 王海霞 (2013). "Zhengzitong tili zhi yanjiu 《正字通》体例之研究", Yuwen xuekan 語文學刊, 2013 (5).
Wang Haixia 王海霞 (2013a). "Zhengzitong yu Zihui bianpai tili ji shouzi zhi bijiao 《正字通》與《字彙》編排体例及收字之比較", Yuwen xuekan 語文學刊, 2013 (6).
Yu Jiangeng 喻劍庚 (2001). "Zhengzitong wei Zhang Zilie suo ji kao 《正字通》為張自烈所輯考", Zhongguo dianji yu wenhua 中國典籍與文化, 2001 (9).
Zhang Minquan 張民權 (2002). "Zhang Zilie Zhengzitong yuanben kaozheng ji qi guyin zhushi yanjiu 張自烈《正字通》原本考正及其古音注釋研究", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2002 (9).
Zhang Qingsong 張青松 (2016). "Zhengzitong yitizi wushui tanyin 《正字通》異體字誤釋探因", Gu Hanyu yanjiu 古漢語研究 2016 (4).
Zhang Qingsong 張青松, Li Zhenzhong 李振中 (2014). "Lun Zhengzitong dui Zihui de buzheng 論《正字通》對《字彙》的補正", Hengyang Shifan Xueyuan xuebao 衡陽師範學院學報, 2014 (4).
Zhang Yongquan 張涌泉 (2005). "Zhengzitong dui Zihui de kuangzheng ji cunzai de wenti 《正字通》對《字彙》的匡正及存在的問題", Zhongguo yuwen 中國語文, 2005 (7).
Zhou Shiqi 周士琦 (1988). "Zhengzitong 正字通", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Yuyan wenzi 語言•文字 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 517.