ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Tongzhitang jingjie 通志堂經解

May 1, 2012 © Ulrich Theobald

Tongzhitang jingjie 通志堂經解 "Commentaries on the Classics from the Hall of the Free Mind", also known as Tongzhitang jiujing jie 通志堂九經解, Tongzhitang huike jingjie 通志堂彙刻經解 or shortly Jiujingjie 九經解, is a series compiled by the early Qing-period 清 (1644-1911) writer Nalan Xingde 納蘭性德 (1654-1685).

In his later years Nalan Xingde specialized on the exegesis of the Confucian Classics and collected the most important commentaries from the Song 宋 (960-1279) and Yuan 元 (1279-1368) periods.

The series Tongzhitang jingjie was first printed in 1673 on the initiative of Nalan Xingde and was reprinted in 1713 and, with a supplement, in 1785. It is in fact a compilation of Nalan's teachers Xu Qianxue 徐乾學 (1631-1694) and He Zhuo 何焯 (1661-1722). The version from the Qianlong reign-period 乾隆 (1736-1795) is accompanied by a preface written by the emperor. It was reprinted in 1873 by the Yuedong Press 粵東書局 and the Guangya Publishing House 廣州書局. This version included 146 books with a total length of 1,860 juan.

The texts are all commentaries on the Confucian Classics ranging from the Tang 唐 (618-907) to the Ming 明 (1368-1644) period. Many of them are very rare and have only been preserved in the Tongzhitang jingjie, like Cheng Boyu's 成伯璵 Maoshi zhishuo 毛詩指說 from the Tang period. Others are widespread standard texts, like Lu Deming's 陸德明 (c. 550-630) Jingdian shiwen 經典釋文.

Generally seen, the Tongzhitang jingjie is a very excellent and valuable collection of commentaries to the Classics, yet it also includes commentaries of minor quality and some books identified as forgeries, like the Chunqiu leidui fu 春秋類對賦. Another shortcoming is that the basic texts included some textual and typographical errors that had not been amended.

The Tongzhitang jingjie was also reprinted in 1979 as a facsimile by the Shanghai Guji Press 上海古籍出版社.

Table 1. The series Tongzhitang jingjie 通志堂經解
(Qing) 納蘭成德 Nalan Xingde (comp.)
1680 edition by Tongzhitang 通志堂; 1873 edition by Yuedong Shuju 粵東書局
書名, length in juan Title Author(s)
Yi
子夏易傳 十一卷 Zixia Yizhuan (Zhou) 卜商 Bu Shang (子夏 Zixia)
易數鉤隱圖 三卷
遺論九事 一卷
Yishu gouyin tu
Yilun jiushi
(Song) 劉牧 Liu Mu
橫渠先生易說 三卷 Hengqu xiansheng Yishuo (Song) 張載 Zhang Zai
易學 一卷 Yixue (Song) 王湜 Wang Shi
紫巖居士易傳 十卷 Zizan jushi Yizhuan (Song) 張浚 Zhang Jun
漢上易傳 十一卷
周易卦圖 三卷
周易叢說 一卷
Hanshang Yizhuan
Zhouyi guatu
Zhouyi congshuo
(Song) 朱震 Zhu Zhen
易璇璣 三卷 Yi yuanji (Song) 吳沆 Wu Hang
周易義海撮要 十二卷 Zhouyi yihai cuoyao (Song) 李衡 Li Heng
易小傳 六卷 Yi xiaozhuan (Song) 沈該 Shen Gai
復齋易說 六卷 Fuzhai Yishuo (Song) 趙彥肅 Zhao Yansu
古周易一卷 Gu Zhouyi (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian et al.
童溪王先生易傳 三十卷 Tongxi Wang xiansheng Yizhuan (Song) 王宗傳 Wang Zongchuan
易裨傳 一卷
外篇一卷
Yi bizhuan
Waipian
(Song) 林至 Lin Zhi
易圖說 三卷 Yi tushuo (Song) 吳仁傑 Wu Renjie
易學啟蒙通釋 二卷
圖 一卷
Yuxie qimeng tongshi
Tu
(Song) 胡方平 Hu Fangping
周易玩辭 十六卷 Zhouyi wanci (Song) 項安世 Xiang Anshi
東谷鄭先生易翼傳 二卷 Donggu Zheng xiansheng Yi yizhuan (Song) 鄭汝諧 Zheng Ruxie
三易備遺 十卷 San Yi beiyi (Song) 朱元升 Zhu Yuansheng
丙子學易編 一卷 Bingzi xue Yi bian (Song) 李心傳 Li Xinchuan
易學啟蒙小傳 一卷
古經傳 一卷
Yixue qimeng xiaozhuan
Gu jingzhuan
(Song) 稅與權 Shui Yuquan
水村易鏡 一卷 Shuicun Yijing (Song) 林光世 Lin Guangshi
晦庵先生朱文公易說 二十三卷 Hui'an xiansheng Zhu Wengong Yishuo (Song) 朱鑒 Zhu Jian
大易緝說 十卷 Da Yi jishuo (Yuan) 王申子 Wang Shenzi
周易輯聞 六卷
易雅 一卷
筮宗 一卷
Zhouyi jiwen
Yiya
Shizong
(Song) 趙汝梅 Zhao Rumei
周易傳義附錄 十四卷
首 一卷
Zhouyi zhuanyi fulu
Shou
(Song) 董楷 Dong Kai
學易記 九卷
首 一卷
Yixue ji
Shou
(Yuan) 李簡 Li Jian
讀易私言一卷 Du Yi siyan (Yuan) 許衡 Xu Heng
俞氏易集說 十三卷 Yushi Yi jishuo (Song) 俞琰 Yu Yan
周易本義附錄纂注 十五卷 Zhouyi benyi fulu zuanzhu (Yuan) 胡一桂 Hu Yigui
周易發明啟蒙翼傳 三卷
外篇 一卷
Zhouyi faming qimeng yizhuan
Waipian
(Yuan) 胡一桂 Hu Yigui
周易本義通釋 十二卷
輯錄雲峰文集易義 一卷
Zhouyi benyi tongshi
Jilu Yunfeng wenji Yiyi
(Yuan) 胡炳文 Hu Bingwen
易纂言 十二卷
首 一卷
Yi zuanyan
Shou
(Yuan) 吳澄 Wu Cheng
周易本義集成 十二卷
首一卷
Zhouyi benyi jicheng
Shou
(Yuan) 熊良輔 Xiong Liangfu
周易經傳集程朱解附錄纂注 (周易會通) 十四卷
首 一卷
附 一卷
Zhouyi jingzhuan ji Cheng Zhu jie fulu zuanzhu (Zhouyi tonghui)
Shou
Fu
(Yuan) 董真卿 Dong Zhenqing
易圖通變 五卷 Yitu tongbian (Yuan) 雷思齊 Lei Siqi
易象圖說內篇 三卷
外篇 三卷
Yixiang tushuo Neipian
Waipian
(Yuan) 張理 Zhang Li
大易象數鉤深圖 三卷 Da Yi xiangshu goushen tu (Yuan) 張理 Zhang Li
周易參義 十二卷 Zhouyi canyi (Yuan) 梁寅 Liang Yin
合訂刪補大易集義粹言八十卷 Heding shanbu Da Yi jijie cuiyan (Qing) 納蘭性德 Nalan Xingde
Shu
書古文訓 十六卷 Shu guwen xun (Song) 薛季宣 Xue Jixuan
三山拙齋林先生尚書全解 四十卷 Sanshanzhuozhai Lin xiansheng Shangshu quanjie (Song) 林之奇 Lin Zhiqi
程尚書禹貢論 二卷
後論 一卷
山川地理圖 二卷
Cheng Shangshu Gongyu lun
Houlun
Shanchuan dili tu
(Song) 程大昌 Cheng Dachang
尚書說 七卷 Shangshu shuo (Song) 黃度 Huang Du
增修東萊書說 三十五卷
首 一卷
Zengxiu Donglai Shu shuo
Shou
(Song) 呂祖謙 Lü Zuqian; 時瀾 Shi Lan (rev.)
書疑 九卷 Shu yi (Song) 王柏 Wang Bo
書集傳或問 二卷 Shu jizhuan huowen (Song) 陳大猷 CHeng Daqiu
杏溪傅氏禹貢集解 二卷 Xingxi Fushi Yugong jijie (Song) 傅寅 Fu Yin
尚書詳解 十三卷 Shangshu xiangjie (Song) 胡士行 Hu Shixing
尚書表注 二卷 Shangshu biaozhu (Song) 金履祥 Jin Lüxiang
尚書纂傳 四十六卷 Shangshu zuanzhuan (Yuan) 王天與 Wang Tianyu
書蔡氏傳輯錄纂注 六卷
首 一卷
Shu Caishi zhuan jilu zuanzhu
Shou
(Yuan) 董鼎 Dong Ding
書纂言 四卷 Shu zuanyan (Yuan) 吳澄 Wu Cheng
書蔡氏傳旁通 六卷 Shu Caishi zhuan pangtong (Yuan) 陳師凱 Chen Shikai
尚書句解 十三卷 Shangshu goujie (Yuan) 朱祖義 Zhu Zuyi
書集傳纂疏 六卷
首 一卷
Shu jizhuan zuanshu
Shou
(Yuan) 陳櫟 Chen Li
尚書通考 十卷 Shangshu tongkao (Yuan) 黃鎮成 Huang Zhencheng
王耕野先生讀書管見 二卷 Wang Gengye xiansheng du Shu guanjian (Yuan) 王充耘 Wang Chongyun
定正洪范集說 一卷
首 一卷
Dingzheng Hongfan jishuo
Shuo
(Yuan) 胡一中 Hu Yizhong
Shi
毛詩指說 一卷 Maoshi zhishuo (Tang) 成伯璵 Cheng Boyu
詩本義 十五卷
鄭氏詩譜補亡 一卷
Shi benyi
Zhengshi shipu buwang
(Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
李迃仲黃實夫毛詩集解 四十二卷
首 一卷
Li Yuzhong Huang Shifu Maoshi jijie
Shou
(Song) 李樗 Li Chu, 黃櫄 Huang Chun; 呂祖謙 Lü Zuqian (phon. comm.)
毛詩名物解 二十卷 Maoshi mingwu jie (Song) 蔡卞 Cai Bian
詩說 一卷 Shishuo (Song) 張耒 Zhang Lei
詩疑 二卷 Shiyi (Song) 王柏 Wang Bo
詩傳遺說 六卷 Shizhuan yishuo (Song) 朱鑒 Zhu Jian
逸齋詩補傳 三十卷
篇目 一卷
Yizhai Shi buzhuan
Pianmu
(Song) 范處義 Fan Chuyi
詩集傳名物鈔 八卷 Shi jizhuan mingwu chao (Yuan) 許謙 Xu Qian
詩經疑問 七卷附編 一卷 Shijing yiwen
Fubian
(Yuan) 朱倬 Zhu Zhuo; 趙悳 Zhao De (suppl.)
詩解頤 四卷 Shi jieyi (Ming) 朱善 Zhu Shan
春秋 Chunqiu
春秋尊王發微 十二卷
附錄 一卷
Chunqiu zunwang fawei
Fulu
(Song) 孫復 Sun Fu
春秋皇綱論 五卷 Chunqiu huanggang lun (Song) 王晳 Wang Xi
春秋劉氏傳 十五卷 Chunqiu Liushi zhuan (Song) 劉敞 Liu Chang
春秋權衡 十七卷 Chunqiu quanheng (Song) 劉敞 Liu Chang
劉氏春秋意林 二卷 Liushi Chunqiu yilin (Song) 劉敞 Liu Chang
春秋年表一卷 Chunqiu nianbiao () NN
春秋名號歸一圖 二卷 Chunqiu minghao guiyi tu (Later Shu) 馮繼先 Feng Jixian
龍學孫公春秋經解 十五卷 Longxue Sun Gong Chunqiu jingjie (Song) 孫覺 Sun Jue
春秋臣傳 三十卷 Chunqiu chen zhuan (Song) 王當 Wang Dang
西疇居士春秋本例 二十卷 Xichou jushi Chunqiu benli (Song) 崔子方 Cui Zifang
木訥先生春秋經筌 十六卷 Mune xiansheng Chunqiu jingquan (Song) 趙鵬飛 Zhao Pengfei
石林先生春秋傳 二十卷 Shilin xiansheng Chunqiu zhuan (Song) 葉夢得 Ye Mengde
止齋先生春秋後傳 十二卷 Zhizhai xiansheng Chunqiu houzhuan (Song) 陳傅良 Chen Fuliang
春秋集解 三十卷 Cunqiu jijie (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
左氏傳說 二十卷 Zuoshizhuan shuo (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
春秋左氏傳事類始末 五卷
附錄 一卷
Chunqiu Zuoshizhuan shilei shimo
Fulu
(Song) 章沖 Zhang Chong
春秋提綱 十卷 Chunqiu tigang (Song) 陳則通 Chen Zetong
春秋王霸列國世紀編 三卷 Chunqiu wangba lieguo shiji bian (Song) 李琪 Li Qi
春秋通說 十三卷 Chunqiu tongshuo (Song) 黃仲炎 Huang Zhongyan
春秋集注 十一卷
綱領 一卷
Chunqiu jizhu
Gangling
(Song) 張洽 Zhang Qia
春秋或問 二十卷 Chunqiu huowen (Song) 呂大圭 Lü Dagui
春秋五論 一卷 Chunqiu wulun (Song) 呂大圭 Lü Dagui
則堂先生春秋集傳詳說 三十卷
綱領 一卷
Zetang xiansheng Chunqiu jizhuan xiangshuo
Gangling
(Song) 家鉉翁 Jia Xuanweng
春秋類對賦 一卷 Chunqiu leidui fu (Song) 徐晉卿 Xu Jinqing
春秋諸國統紀 六卷 Chunqiu zhuguo tongji (Yuan) 齊履謙 Qi Lüqian
春秋本義 三十卷
首 一卷
Chunqiu benyi
Shou
(Yuan) 程端學 Cheng Duanxue
春秋或問 十卷 Chunqiu huowen (Yuan) 程端學 Cheng Duanxue
春秋集傳 十五卷 Chunqiu jizhuan (Yuan) 趙汸 Zhao Pang; (Ming) 倪尚誼 Ni Shangyi (rev.)
春秋屬辭 十五卷 Chunqiu shuci (Yuan) 趙汸 Zhao Pang
春秋師說 三卷
附錄 二卷
Chunqiu shishuo
Fulu
(Yuan) 趙汸 Zhao Pang
春秋左氏傳補注 十卷 Chunqiu Zuoshizhuan buzhu (Yuan) 趙汸 Zhao Pang
春秋諸傳會通 二十四卷
首 一卷
Chunqiu zhuzhuan huitong
Shou
(Yuan) 李廉 Li Lian
春秋集傳釋義大成 十二卷
首 一卷
Chunqiu jizhuan shiyi dacheng
Shou
(Yuan) 俞皋 Yu Hao
清全齋讀春秋編 十二卷 Qingquantang du Chunqiu bian (Yuan) 陳深 Chen Shen
春秋春王正月考 一卷
辨疑 一卷
Chunqiu chun wang zhengyue kao
Bianyi
(Ming) 張以寧 Zhang Yining
三禮 Sanli
新定三禮圖 (三禮圖集注) 二十卷 Xinding sanli tu (Sanlitu jizhu) (Song) 聶崇義 Nie Chongyi (comp.)
東巖周禮訂義 八十卷
首 一卷
Dongzan Zhouli dingyi
Shou
(Song) 王與之 Wang Yuzhi
鬳齋考工記解 二卷 Yanzhai Kaogongji jie (Song) 林希逸 Lin Xiyi
儀禮圖 十七卷
旁通圖 一卷
(附)儀禮本經 十七卷
Yili tu
Pangtong tu
app. Yili benjing
(Song) 楊復 Yang Fu
禮記集說 一百六十卷 Liji jishuo (Song) 衛湜 Wei Shi
禮經會元 四卷 Lijing huiyuan (Song) 葉時 Ye Shi
太平經國之書 十一卷
首 一卷
Taiping jingguo zhi shu
Shou
(Song) 鄭伯謙 Zheng Boqian
夏小正戴氏傳 四卷 Xia xiaozheng Daishi zhuan (Song) 傅崧卿 Fu Songqing (comm.)
儀禮集說 十七卷 Yili jishuo (Yuan) 敖繼公 Ao Jigong
儀禮逸經傳 一卷 Yili yi jingzhuan (Yuan) 吳澄 Wu Cheng
經禮補逸 九卷
附錄 一卷
Jingli buyi
Fulu
(Yuan) 汪克寬 Wang Kekuan
禮記陳氏集說補正 三十八卷 (Qing) 納蘭性德 Nalan Xingde
孝經 Xiaojing
孝經注解 一卷 Xiaojing zhujie (Tang) 李隆基 Li Longji (唐玄宗 Emperor Tang Xuanzong, comm.); (Song) 司馬光 Sima Guang (comm.), 范祖禹 Fan Zuyu (rec.)
孝經大義 一卷 Xiaojing dayi (Yuan) 董鼎 Dong Ding
孝經 一卷 Xiaojing (Yuan) 吳澄 Wu Cheng (comm.)
晦庵先生所定古文孝經句解 一卷 Hui'an xiansheng suo ding guwen Xiaojing goujie (Yuan) 朱申 Zhu Shen
論語 Lunyu
南軒先生論語解 十卷 Nanxuan xiansheng Lunyu jie (Song) 張栻 Zhang Shi
論語集說 十卷 Lunyu jishuo (Song) 蔡節 Cai Jie
孟子 Mengzi
南軒先生孟子說 七卷 Nanxuan xiansheng Mengzi shuo (Song) 張栻 Zhang Shi
孟子集注集疏 十四卷 Mengzi jizhu shu (Song) 蔡模 Cai Mo
孟子音義 二卷 Mengzi yinyi (Song) 孫奭 Sun Shi
四書 Sishu
大學纂疏 一卷
中庸纂疏 一卷
論語纂疏 十卷
孟子纂疏 十四卷
Daxue zuanshu
Zhongyong zuanshu
Lunyu zuanshu
Mengzi zuanshu
(Song) 趙順孫 Zhao Shunsun
大學集編 一卷
中庸集編 一卷
論語集編 十卷
孟子集編 十四卷
Daxue jibian
Zhongyong jibian
Lunyu jibian
Mengzi jibian
(Song) 真德秀 Zhen Dexiu
大學通 一卷
中庸通 一卷
論語通 十卷
孟子通 十四卷
Daxue tong
Zhongyong tong
Lunyu tong
Mengzi tong
(Yuan) 胡炳文 Hu Bingwen
大學章句或問通證 一卷
中庸章句或問通證 一卷
論語集注通證 二卷
孟子集注通證 二卷
Daxue zhangju huowen tongzheng
Zhongyong zhangju huowen tongzheng
Lunyu jizhu tongzheng
Mengzi jizhu tongzheng
(Yuan) 張存中 Zhang Cunzhong
大學章句纂箋 一卷
大學或問纂箋 一卷
中庸章句纂箋 一卷
中庸或問纂箋 一卷
論語集注纂箋 十卷
孟子集注纂箋 十四卷
Daxue zhangju zuanjian
Daxue huowen zuanjian
Zhongyong zhangju zuanjian
Zhongyong huowen zuanjian
Lunyu jizhu zuanjian
Mengzi jizhu zuanjian
(Yuan) 詹道傳 Zhan Daochuan
四書通旨 六卷 Sishu tongzhi (Yuan) 朱公遷 Zhu Gongqian
四書辨疑 十五卷 Sishu bianyi (Yuan) 陳天祥 Chen Tianxiang
大學集說啟蒙 一卷
中庸集說啟蒙 一卷
Daxue jishuo qimeng
Zhongyong jishuo qimeng
(Yuan) 景星 Jing Xing
總經解 Zong jing jie
經典釋文 三十卷 Jingdian shiwen (Tang) 陸德明 Lu Deming
公是先生七經小傳 三卷 Gongshi xiansheng qijing xiaozhuan (Song) 劉敞 Liu Chang
六經奧論 六卷
首 一卷
Liujing aolun
Shou
(Song) 鄭樵 Zheng Qiao
六經正誤 六卷 Liujing zhengwu (Song) 毛居正 Mao Juzheng
熊先生經說 七卷 Xiong xiansheng jingshuo (Yuan) 熊朋來 Xiong Penglai
十一經問對 五卷 Shiyijing wendui (Yuan) 何異孫 He Sisun
五經蠡測 六卷 Wujing lice (Ming) 蔣悌生 Jiang Tisheng
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 482.
Liu Dehong 劉德鴻 (1995). "Man-Han xuezhe tongli hezuo de chengguo: Tongzhitang jingjie shulun 滿漢學者通力合作的成果──《通志堂經解》述論", Qinshi yanjiu 清史研究, 1995 (5).
NN (2019). "Gugong Buwuyuan cang Qing Neifu cangben Tongzhitang jingjie (Qing Xu Qianxue jikan) 故宮博物院藏清内府藏本《通志堂經解》(清徐乾學輯刊)", Zhongguo dianji yu wenhua 中國典籍與文化, 2019 (4).
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 599-601.
Sheng Guangzhi 盛廣智 (1996). "Tongzhitang jingjie 通志堂經解", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 296.
Wang Aiting 王愛亭 (2011). "Tongzhitang jingjie diben kaolun 《通志堂經解》底本考論", Wenxian 文獻, 2011 (7).
Wang Aiting 王愛亭 (2011a). "Tongzhitang jingjie kanke guocheng kao 《通志堂經解》刊刻過程考", Tushuguan zazhi 圖書館雜志, 2011 (1).
Wang Aiting 王愛亭 (2011b). "Xu Qianxue, Nalan Xingde yu Tongzhitang jingjie guanxi xintan 徐乾學、納蘭成德與《通志堂經解》關係新探", Tushu qingbao zhishi 圖書情報知識, 2011 (1).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 764.
Yang Guopeng 楊國彭 (2019). "Hu Jitang yu Tongzhitang jingjie be bukan 胡季堂與《通志堂經解》的補刊", Wenxian 文獻, 2019 (1).
Yang Guopeng 楊國彭 (2019a). "Tongzhitang jingjie ji qi shuban rucang Neifu kao 《通志堂經解》及其書版入藏内府考", Gugong Buwuyuan yuankan 故宮博物院院刊, 2019 (7).
Yang Guopeng 楊國彭 (2019b). "Tongzhitang jingjie kanke wenti xintan 《通志堂經解》刊刻問題新探", Zhongguo dianji yu wenhua 中國典籍與文化, 2019 (4).
Zhang Yimin 張一民 (2005). "Nalan Xingde zai bianji Tongzhitang jingjie zhong de zuoyong 納蘭成德在編輯《通志堂經解》中的作用", Manzu yanjiu 滿族研究, 2005 (9).