ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Qing Pu 慶普

Jun 5, 2016 © Ulrich Theobald

Qing Pu 慶普, courtesy name Xiaogong 孝公, was a Confucian scholar of the Former Han period 前漢 (206 BCE-8 CE).

His home town was Pei 沛 (today's Peixian 沛縣, Jiangsu) and was a disciple of Hou Cang 后蒼. Later he was appointed erudite (boshi 博士) at the National University (taixue 太學), teaching the ritual classics (li 禮). Of his disciples, the most famous were Xiahou Jing 夏侯敬 and Qing Xian 慶咸.

Qing Pu was the founder of an individual interpretation called the "Qing School" (Qingshi xue 慶氏學), which stood in contrast to that of Dai Senior 大戴 (Dai De 戴德)and Dai Junior 小戴 (Dai Sheng 戴聖). His highest office was that of Grand Mentor (taifu 太傅) of Liu Yu 劉宇, the Prince of Dongping 東平.

Sources:
Zhuang Hanxin 莊漢新, Guo Juyuan 郭居園, ed. (1991). Zhongguo gujin renming cidian 中國古今名人大辭典 (Beijing: Jingguan jiaoyu chubanshe), 150.
Huang Huixian 黃惠賢, ed. (1997). Ershiwushi renming da cidian 二十五史人名大辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), Vol. 1, 65.
Zhang Huizhi 張撝之, Shen Qiwei 沈起煒, Liu Dezhong 劉德重, ed. (1999). Zhongguo lidai renming da cidian 中國歷代人名大辭典 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 612.