ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Han > Gaotang Sheng < Persons of the Han period < Persons]


Persons in Chinese History - Gaotang Sheng 高堂生

Periods of Chinese History
Gaotang Sheng 高堂生 (not Gao Tangsheng!), courtesy name Bo 伯, was a Confucian scholar of the Former Han period 前漢 (206 BCE-8 CE). He hailed from Lu 魯 (today's Qufu 曲阜, Shandong) and was an expert in the ritual Classics. Gaotang is credited with the transmission of the 17-chapters long book Yili 儀禮. One of his disciples was Xiao Duo 蕭奮 from Xiaqiu 瑕丘 (today's Yanzhou 兖州, Shandong), who in turn instructed Dai De 戴德 (Dai Senior).

Sources: Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安 (ed. 1988), Zhongguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), p. 14. ● Zhuang Hanxin 莊漢新, Guo Juyuan 郭居園 (ed. 1991), Zhongguo gujin mingren cidian 中國古今名人大辭典 (Beijing: JIngguan jiaoyu chubanshe), p. 606. ● Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升 (ed. 1996), Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe, p. 43).
On the family name, see Murong Yi 慕蓉翊 (ed. 1985), Zhongguo gujin xingshi cidian 中國古今姓氏辭典 (Ha'erbin: Heilongjiang renmin chubanshe), p. 58. ● Chen Mingyuan 陳明遠, Wang Zonghu 汪宗虎 (ed. 1987), Zhongguo xingshi daquan 中國姓氏大全 (Beijing: Beijing chubanshe), p. 92.


June 19, 2016 © Ulrich Theobald · Mail
Important Chinese of the...