ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Wade-Giles/Pinyin Conversion Table

March 25, 2011 © Ulrich Theobald

This table serves to translate Wade-Giles transcription into the modern Hanyu Pinyin transcription. It is assumed that students are familiar with the Pinyin transcription.

Wade-Giles Hanyu Pinyin
a a
ai ai
an an
ang ang
ao ao
cha zha
chʽa cha
chai zhai
chʽai chai
chan zhan
chʽan chan
chang zhang
chʽang chang
chao zhao
chʽao chao
che zhe
chʽe che
chen zhen
chʽen chen
cheng zheng
chʽeng cheng
chi ji
chʽi qi
chia jia
chʽia qia
chiang jiang
chʽiang qiang
chiao jiao
chʽiao qiao
chieh jie
chʽieh qie
chien jian
chʽien qian
chih zhi
chʽih chi
chin jin
chʽin qin
ching jing
chʽing qing
chiu jiu
chʽiu qiu
chiung jiong
chʽiung qiong
cho zhuo
chʽo chuo
chou zhou
chʽou chou
chu zhu
chʽu chu
chü ju
chʽü qu
chua zhua
chuai zhuai
chʽuai chuai
chuan zhuan
chʽuan chuan
chüan juan
chʽüan quan
chuang zhuang
chʽuang chuang
chüeh jue
chʽüeh que
chui zhui
chʽui chui
chun zhun
chʽun chun
chün jun
chʽün qun
chung zhong
chʽung chong
en en
erh er
fa fa
fan fan
fang fang
fei fei
fen fen
feng feng
fo fo
fou fou
fu fu
ha ha
hai hai
han han
hang hang
hao hao
hei hei
hen hen
heng heng
ho he
hou hou
hsi xi
hsia xia
hsiang xiang
hsiao xiao
hsieh xie
hsien xian
hsin xin
hsing xing
hsiu xiu
hsiung xiong
hsü xu
hsüan xuan
hsüeh xue
hsün xun
hu hu
hua hua
huai huai
huan huan
huang huang
hui hui
hun hun
hung hong
huo huo
i yi
jan ran
jang rang
jao rao
je re
jen ren
jeng reng
jih ri
jo ruo
jou rou
ju ru
juan ruan
jui rui
jun run
jung rong
ka ga
kʽa ka
kai gai
kʽai kai
kan gan
kʽan kan
kang gang
kʽang kang
kao gao
kʽao kao
ken gen
kʽen ken
keng geng
kʽeng keng
ko ge
kʽo ke
kou gou
kʽou kou
ku gu
kʽu ku
kua gua
kʽua kua
kuai guai
kʽuai kuai
kuan guan
kʽuan kuan
kuang guang
kʽuang kuang
kuei gui
kʽuei kui
kun gun
kʽun kun
kung gong
kʽung kong
kuo guo
kʽuo kuo
la la
lai lai
lan lan
lang lang
lao lao
le le
lei lei
leng leng
li li
liang liang
liao liao
lieh lie
lien lian
lin lin
ling ling
liu liu
lo luo
lou lou
lu lu
luan luan
lüeh lue
lun lun
lung long
ma ma
mai mai
man man
mang mang
mao mao
mei mei
men men
meng meng
mi mi
miao miao
mieh mie
mien mian
min min
ming ming
miu miu
mo mo
mou mou
mu mu
na na
nai nai
nan nan
nang nang
nao nao
nei nei
nen nen
neng neng
ni ni
niang niang
niao niao
nieh nie
nien nian
nin nin
ning ning
niu niu
no nuo
nou nou
nu nu
nuan nuan
nüeh nue
nung nong
o e
ou ou
pa ba
pʽa pa
pai bai
pʽai pai
pan ban
pʽan pan
pang bang
pʽang pang
pao bao
pʽao pao
pei bei
pʽei pei
pen ben
pʽen pen
peng beng
pʽeng peng
pi bi
pʽi pi
piao biao
pʽiao piao
pieh bie
pʽieh pie
pien bian
pʽien pian
pin bin
pʽin pin
ping bing
pʽing ping
po bo
pʽo po
pʽou pou
pu bu
pʽu pu
sa sa
sai sai
san san
sang sang
sao sao
se se
sen sen
seng seng
sha sha
shai shai
shan shan
shang shang
shao shao
she she
shen shen
sheng sheng
shih shi
shou shou
shu shu
shua shua
shuai shuai
shuan shuan
shuang shuang
shui shui
shun shun
shuo shuo
so suo
sou sou
ssu si
su su
suan suan
sui sui
sun sun
sung song
ta da
tʽa ta
tai dai
tʽai tai
tan dan
tʽan tan
tang dang
tʽang tang
tao dao
tʽao tao
te de
tʽe te
teng deng
tʽeng teng
ti di
tʽi ti
tiao diao
tʽiao tiao
tieh die
tʽoeh tie
tien dian
tʽien tian
ting ding
tʽing ting
tiu diu
to duo
tʽo tuo
tou dou
tʽou tou
tu du
tʽu tu
tuan duan
tʽuan tuan
tui dui
tʽui tui
tun dun
tʽun tun
tung dong
tʽung tong
tsa za
tsʽa ca
tsai zai
tsʽai cai
tsan zan
tsʽan can
tsang zang
tsʽang cang
tsao zao
tsʽao cao
tse ze
tsʽe ce
tsei zei
tsen zen
tsʽen cen
tseng zeng
tsʽeng ceng
tso zuo
tsʽo cuo
tsou zou
tsʽou cou
tsu zu
tsʽu cu
tsuan zuan
tsʽuan cuan
tsui zui
tsʽui cui
tsun zun
tsʽun cun
tsung zong
tsʽung cong
tzu zi
tzʽu ci
wa wa
wai wai
wan wan
wang wang
wei wei
wen wen
weng weng
wo wo
wu wu
ya ya
yai yai
yang yang
yao yao
yeh ye
yen yan
yin yin
ying ying
yo yo
yu you
yu
yüan yuan
yüeh yue
yün yun
yung yong