CHINAKNOWLEDGE - a universal guide for China studies | HOME | About
Encoding: Unicode (UTF-8) [Location: HOME > Literature > Literature by theme > Poetry]

Chinese Literature
Poetry


Pre-Qin poetry:
--Shijing or Book of Songs
--Chuci or Poetry of the South
--Xiang Yu, Lady Yu, and Liu Bang
Han poetry:
--fu 賦 or rhaposody
--yuefu 樂府 or songs collected by the Bureau of Music
--Yutai xinyong anthology
--Yuefu shiji anthology
--Gushi shijiu shou Nineteen old poems
Poetry of the Six Dynasties period:
--Emperor Wei Wudi (Cao Cao)
--King Siwang of Chen (Cao Zhi)
--Tao Yuanming
--Xie Lingyun
--Bao Zhao
--Yan Yanzhi
--Wang Sengru
--Xie Tiao
--Emperor Liang Wudi (Xiao Yan)
--Jiang Yan
--Shen Yue
--Wu Jun
--Liu Xiaochuo
--Emperor Liang Jianwendi (Xiao Gang)
--Yu Jianwu
--Xu Ling
--Yu Xin
--Jiang Zong
--Yan Zhitui
Tang shi poetry:
--Tangshi sanbai shou Three hundred Tang poems
--Li Bai
--Wang Changling
--Liu Zongyuan
--Luo Binwang
--Du Fu
--Li Shangyin
--Wang Wei
--Meng Haoran
--He Zhizhang
--Du Mu
--Lu You
Song ci poetry:
--Songci sanbai shou Three hundred Song poems
--Li Yu
--Ouyang Xiu
--Yan Jidao
--Su Shi (Su Dongpo)
--Shu Tan
--Zhou Bangyan
--He Zhu
--Xin Qiji
--Wu Wenying
Yuan qu poetry:
--Han Guanqing
--Lu Zhi
--Ma Zhiyuan
--Zhang Kejiu
--Qiao Ji
--Gao Ming
Ming and Qing poetry
--
Republican poetry
--Lu Xun
Poetry in the PRC:
--


Chinese literature according to the four-category system

July 10, 2010 © Ulrich Theobald · Mail