ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Western Xia > Emperors]


Chinese History - Western Xia Dynasty Emperors

Periods of Chinese History
Western Xia Dynasty 西夏 (1032-1227)
Capital: Xingqing 興慶 (modern Yinchuan 銀川, Ningxia; later called Zhongxing 中興)
temple name
-----reign periods
personal name
Li Yichao 李彝超
Li Yiyin 李彝殷
King of Xiping 西平王 Li Jiqian 李繼遷
Li Deming 李德明
Xixia Jingzong 西夏景宗 1032-1048
-----Mingdao 明道 (Xiandao 顯道) 1032-1033
-----Kaiyun 開運 1034
-----Guangyun 廣運 1034-1035
-----Daqing 大慶 1036-1037
-----Tianshou lifa yanzuo 天授禮法延祚 1038-1048
Li Yuanhao 李元昊 (Weiming Yuanhao 嵬名元昊, Nangxiao 曩霄)
Xixia Yizong 西夏毅宗 1049-1067
-----Yansi ningguo 延嗣寧國 1049
-----Tianyou chuisheng 天祐垂聖 1050-1052
-----Fusheng chengdao 福聖承道1053-1056
-----Chedu 奲都 1057-1062
-----Gonghua 拱化 1063-1067
Li Jingzuo 李諒祚 (or Ningling Liangcha 寧令兩岔)
Xixia Huizong 西夏惠宗 1068-1086
-----Qiandao 乾道 1068
-----Tianci lisheng guoqing 天賜禮盛國慶 1069-1073
-----Da'an 大安 1074-1084
-----Tianan liding 天安禮定 1085-1086
Li Bingchang 李秉常
Xixia Chongzong 西夏崇宗 1087-1139
-----Tianyi zhiping 天儀治平 1087-1089
-----Tianyou min'an 天祐民安 1090-1097
-----Yongan 永安 1098-1100
-----Zhenguan 貞觀 1101-1113
-----Yongning 雍寧 1114-1118
-----Yuande 元德 1119-1126
-----Zhengde 正德 1127-1134
-----Dade 大德 1135-1139
Li Qianshun 李乾順
Xixia Renzong 西夏仁宗 1140-1193
-----Daqing 大慶 1140-1143
-----Renqing 人慶 1144-1148
-----Tiansheng 天盛 1149-1169
-----Qianyou 乾祐 1170-1193
Li Renxiao 李仁孝
Xixia Huanzong 西夏桓宗 1194-1205
-----Tianqing 天慶 1194-1205
Li Chunyou 李純祐
Xixia Xiangzong 西夏襄宗 1206-1210
-----Yingtian 應天 1206-1209
-----Huangjian 皇建 1210
Li Anquan 李安全
Xixia Shenzong 西夏神宗 1211-1223
-----Guangding 光定 1211-1223
Li Zunxu 李遵頊
Xixia Xianzong 西夏獻宗 1224-1226
-----Qianding 乾定 1224-1226
Li Dewang 李德旺
The Last Ruler of Western Xia (Mozhu) 西夏末主 1227
-----Baoyi 寶義 1227
Li Xian 李睍

Source:
Zhonguo lishi da cidian bianzuan weiyuanhui 中國歷史大辭典編纂委員會 (ed. 2000), Zhongguo lishi da cidian 中國歷史大辭典, Shanghai: Shanghai cishu chubanshe, vol.2, pp. 3343-3344, 3346, 3348.


2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Emperors and Rulers


Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion

(Song)
Technology and Inventions


Economy


Arts