ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Song Emperors

Mar 19, 2016 © Ulrich Theobald
Northern Song Dynasty 北宋 (960-1126)
Capital: Bianjing 汴京 or Bianliang 汴梁 (modern Kaifeng 開封, Henan)
temple name (miaohao 廟號) personal name reign periods (nianhao 年號)
Song Taizu 宋太祖 (r. 960-975) Zhao Kuangyin 趙匡胤 Jianlong 建隆 (960-962)
Qiande 乾德 (963-967)
Kaibao 開寶 (968-975)
Song Taizong 宋太宗 (r. 976-997) Zhao Kuangyi 趙匡義 (or Zhao Guangyi 趙光義, Zhao Jiong 趙炅) Taiping xingguo 太平興國 (976-983)
Yongxi 雍熙 (984-987)
Jinggong 靖拱 (988-989)
Chunhua 淳化 (990-994)
Zhidao 至道 (995-997)
Usurper Li Shun 李順 (994-995)
-----Yingyun 應運 994-995
Song Zhenzong 宋真宗 (r. 997-1022) Zhao Heng 趙恆 Xianping 咸平 (998-1003)
Jingde 景德 (1004-1007)
Dazhong xiangfu 大中祥符 (1008-1016)
Tianxi 天禧 (1017-1021)
Qianxing 乾興 (1022)
Song Renzong 宋仁宗 (r. 1022-1063) Zhao Zhen 趙禎 Tiansheng 天聖 (1023-1031)
Mingdao 明道 (1032-1033)
Jingyou 景祐 (1034-1037)
Baoyuan 寶元 (1038-1039)
Kangding 康定 (1040)
Qingli 慶曆 (1041-1048)
Huangyou 皇祐 (1049-1053)
Zhihe 至和 (1054-1055)
Jiayou 嘉祐 (1056-1063)
Usurper Wang Ze 王則 (1047-1048)
-----Desheng 得聖 1047-1048
Song Yingzong 宋英宗 (r. 1063-1067) Zhao Shu 趙曙 Zhiping 治平 (1064-1067)
Song Shenzong 宋神宗 (r. 1067-1085) Zhao Xu 趙頊 Xining 熙寧 (1068-1077)
Yuanfeng 元豐 (1078-1085)
Song Zhezong 宋哲宗 (r. 1085-1100) Zhao Xu 趙煦 Yuanyou 元祐 (1086-1093)
Shaosheng 紹聖 (1094-1097)
Yuanfu 元符 (1098-1100)
Song Huizong 宋徽宗 (r. 1100-1125) Zhao Ji 趙佶 Jianzhong jingguo 建中靖國 (1101)
Chongning 崇寧 (1102-1106)
Daguan 大觀 (1107-1110)
Zhenghe 政和 (1111-1117)
Chonghe 重和 (1118)
Xuanhe 宣和 (1119-1125)
Usurper Fang La 方臘 (1120-1121)
-----Yongle 永樂 1120-1121
Song Qinzong 宋欽宗 (r. 1125-1126) Zhao Huan 趙桓 Jingkang 靖康 (1126)
Southern Song Dynasty 南宋 (1127-1279)
Capital: Lin'an 臨安 (modern Hangzhou 杭州, Zhejiang)
Song Gaozong 宋高宗 (r. 1127-1162) Zhao Gou 趙構 Jianyan 建炎 (1127-1130)
Shaoxing 紹興 (1131-1162)
Usurpers Zhang Bangchang 張邦昌, Emperor of Chu 楚 (r. 1027)
Liu Yu 劉豫, Emperor of Qi 齊 (r. 1130-1137)
-----Fuchang 阜昌 1130-1137
Zhong Xiang 鍾相 (1130)
-----Tianzai 天載 1130
Yang Mo 楊麼 (1133-1135)
-----Dasheng tianwang 大聖天王 1133-1135
Song Xiaozong 宋孝宗 (r. 1162-1189) Zhao Shen 趙昚 Longxing 隆興 (1163-1164)
Qiandao 乾道 (1165-1173)
Chunxi 淳熙 (1174-1189)
Song Guangzong 宋光宗 (r. 1189-1194) Zhao Dun 趙惇 Shaoxi 紹熙 (1190-1194)
Song Ningzong 宋寧宗 (r. 1194-1224) Zhao Kuo 趙擴 Qingyuan 慶元 (1195-1200)
Jiatai 嘉泰 (1201-1204)
Kaixi 開禧 (1205-1207)
Jiading 嘉定 (1208-1224)
Usurpers Wu Xi 吳曦, Emperor of Shu 蜀 (r. 1207)
Yang An'er 楊安兒 1214
-----Tianshun 天順 1214
Hao Ding 郝定 (1216)
-----Shuntian 順天 1216
Song Lizong 宋理宗 (r. 1224-1264) Zhao Yun 趙昀 Baoqing 寶慶 (1225-1227)
Shaoding 紹定 (1228-1233)
Jingping 靖平 (1234-1236)
Jiaxi 嘉熙 (1237-1240)
Chunyou 淳祐 (1241-1252)
Baoyou 寶祐 (1253-1258)
Kaiqing 開慶 (1259)
Jingding 景定 (1260-1264)
Song Duzong 宋度宗 (r. 1264-1274) Zhao Qi 趙禥 Xianchun 咸淳 (1265-1274)
Song Gongdi 宋恭帝 (r. 1274-1275) Zhao Xian 趙{顯-頁} Deyou 德祐 (1275)
Song Duanzong 宋端宗 (r. 1276-1277) Zhao Shi 趙昰 Jingyan 景炎 (1276-1277)
The Emperor of Song 宋帝 (r. 1278-1279) Zhao Bing 趙昺 Xiangxing 祥興 (1278-1279)
Source:
Zhonguo lishi da cidian bianzuan weiyuanhui 中國歷史大辭典編纂委員會, ed. (2000). Zhongguo lishi da cidian 中國歷史大辭典 (Shanghai: Shanghai cishu chubanshe), Vol. 2, 3338-3350.