ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Song > Emperors]


Chinese History - Song Dynasty Emperors

Periods of Chinese History
Song Dynasty 宋 (960-1279)
Northern Song Dynasty 北宋 (960-1126)
Capital: Bianjing 汴京 or Bianliang 汴梁 (modern Kaifeng 開封, Henan)
temple name personal name reign periods
Song Taizu 宋太祖 (r. 960-975) Zhao Kuangyin 趙匡胤 Jianlong 建隆 960-962
Qiande 乾德 963-967
Kaibao 開寶 968-975
Song Taizong 宋太宗 (r. 976-997)
-----Taiping xingguo 太平興國 976-983
-----Yongxi 雍熙 984-987
-----Jinggong 靖拱 988-989
-----Chunhua 淳化 990-994
-----Zhidao 至道 995-997

Usurper Li Shun 李順 (994-995)
-----Yingyun 應運 994-995
Zhao Kuangyi 趙匡義 (or Zhao Guangyi 趙光義, Zhao Jiong 趙炅)
Song Zhenzong 宋真宗 (r. 997-1022)
-----Xianping 咸平 998-1003
-----Jingde 景德 1004-1007
-----Dazhong xiangfu 大中祥符 1008-1016
-----Tianxi 天禧 1017-1021
-----Qianxing 乾興 1022
Zhao Heng 趙恆
Song Renzong 宋仁宗 (r. 1022-1063)
-----Tiansheng 天聖 1023-1031
-----Mingdao 明道 1032-1033
-----Jingyou 景祐 1034-1037
-----Baoyuan 寶元 1038-1039
-----Kangding 康定 1040
-----Qingli 慶曆 1041-1048
-----Huangyou 皇祐 1049-1053
-----Zhihe 至和 1054-1055
-----Jiayou 嘉祐 1056-1063

Usurper Wang Ze 王則 (1047-1048)
-----Desheng 得聖 1047-1048
Zhao Zhen 趙禎
Song Yingzong 宋英宗 (r. 1063-1067)
-----Zhiping 治平 1064-1067
Zhao Shu 趙曙
Song Shenzong 宋神宗 (r. 1067-1085)
-----Xining 熙寧 1068-1077
-----Yuanfeng 元豐 1078-1085
Zhao Xu 趙頊
Song Zhezong 宋哲宗 (r. 1085-1100)
-----Yuanyou 元祐 1086-1093
-----Shaosheng 紹聖 1094-1097
-----Yuanfu 元符 1098-1100
Zhao Xu 趙煦
Song Huizong 宋徽宗 (r. 1100-1125)
-----Jianzhong jingguo 建中靖國 1101
-----Chongning 崇寧 1102-1106
-----Daguan 大觀 1107-1110
-----Zhenghe 政和 1111-1117
-----Chonghe 重和 1118
-----Xuanhe 宣和 1119-1125

Usurper Fang La 方臘 (1120-1121)
-----Yongle 永樂 1120-1121
Zhao Ji 趙佶
Song Qinzong 宋欽宗 (r. 1125-1126)
-----Jingkang 靖康 1126
Zhao Huan 趙桓
Southern Song Dynasty 南宋 (1127-1279)
Capital: Lin'an 臨安 (modern Hangzhou 杭州, Zhejiang)
Song Gaozong 宋高宗 (r. 1127-1162)
-----Jianyan 建炎 1127-1130
-----Shaoxing 紹興 1131-1162

Usurpers Zhang Bangchang 張邦昌, Emperor of Chu 楚 (r. 1027)
Liu Yu 劉豫, Emperor of Qi 齊 (r. 1130-1137)
-----Fuchang 阜昌 1130-1137
Zhong Xiang 鍾相 (1130)
-----Tianzai 天載 1130
Yang Mo 楊麼 (1133-1135)
-----Dasheng tianwang 大聖天王 1133-1135
Zhao Gou 趙構
Song Xiaozong 宋孝宗 (r. 1162-1189)
-----Longxing 隆興 1163-1164
-----Qiandao 乾道 1165-1173
-----Chunxi 淳熙 1174-1189
Zhao Shen 趙昚
Song Guangzong 宋光宗 (r. 1189-1194)
-----Shaoxi 紹熙 1190-1194
Zhao Dun 趙惇
Song Ningzong 宋寧宗 (r. 1194-1224)
-----Qingyuan 慶元 1195-1200
-----Jiatai 嘉泰 1201-1204
-----Kaixi 開禧 1205-1207
-----Jiading 嘉定 1208-1224

Usurpers Wu Xi 吳曦, Emperor of Shu 蜀 (r. 1207)
Yang An'er 楊安兒 1214
-----Tianshun 天順 1214
Hao Ding 郝定 (1216)
-----Shuntian 順天 1216
Zhao Kuo 趙擴
Song Lizong 宋理宗 (r. 1224-1264)
-----Baoqing 寶慶 1225-1227
-----Shaoding 紹定 1228-1233
-----Jingping 靖平 1234-1236
-----Jiaxi 嘉熙 1237-1240
-----Chunyou 淳祐 1241-1252
-----Baoyou 寶祐 1253-1258
-----Kaiqing 開慶 1259
-----Jingding 景定 1260-1264
Zhao Yun 趙昀
Song Duzong 宋度宗 (r. 1264-1274)
-----Xianchun 咸淳 1265-1274
Zhao Qi 趙禥
Song Gongdi 宋恭帝 (r. 1274-1275)
-----Deyou 德祐 1275
Zhao Xian 趙{顯-頁}
Song Duanzong 宋端宗 (r. 1276-1277)
-----Jingyan 景炎 1276-1277
Zhao Shi 趙昰
The Emperor of Song 宋帝 (r. 1278-1279)
-----Xiangxing 祥興 1278-1279
Zhao Bing 趙昺

Source:
Zhonguo lishi da cidian bianzuan weiyuanhui 中國歷史大辭典編纂委員會 (ed. 2000), Zhongguo lishi da cidian 中國歷史大辭典, Shanghai: Shanghai cishu chubanshe, vol.2, pp. 3338-3350.


2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Emperors and Rulers


Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts